LP/2019/329 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) nový bod k § 19 ods. 2 písm. h) 5. bod Navrhujeme vložit nový bod týkajúci sa § 19 ods. 2 pís. h), v ktorom navrhujeme nové znenie 5. bodu: 5. exekútor výkon rozhodnutia alebo exekúciu zastaví z dôvodu podľa osobitného predpisu;88aaa) to sa vzťahuje aj na ostatné pohľadávky evidované daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi alebo súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi, Aktuálne znenie 5. bodu: 5. exekútor výkon rozhodnutia alebo exekúciu zastaví z dôvodu podľa osobitného predpisu;88aaa) to sa vzťahuje aj na ostatné pohľadávky evidované daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi Predchádzajúce znenie 5. bodu: 5. súd výkon rozhodnutia zastaví z dôvodu, že priebeh výkonu rozhodnutia ukazuje, že výťažok, ktorý sa ním dosiahne, nepostačí na krytie jeho trov alebo majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania, a to aj pri ostatných pohľadávkach evidovaných daňovníkom voči tomu istému dlžníkovi, Odôvodnenie: V exekúciách začatých pred 1.4.2017 stále platí zastavenie exekúcie súdom takže toto znenie paragrafu 19, odsek 2, písmeno h), bod 5 je potrebné upraviť a povoliť daňový odpis pohľadávky či rozhodne súd (staré konania) alebo exekútor (nové konania). Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) nový bod § 19 ods. 2 K § 19 ods. 2 Odpis pohľadávky - Navrhujeme, aby zákon o dani z príjmov reflektoval, že ak sa oprávnený po komerčnej úvahe rozhodne nepodať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, aby odpis takejto pohľadávky bol daňovo uznaným odpisom. Odôvodnenie: Najvýznamnejším cieľom návrhu zákona je preto zmeniť v tejto oblasti „pravidlá hry“ a odhaliť nemajetné exekúcie, ktoré majú byť z tohto dôvodu ukončené. Ambíciou návrhu zákona je preto zavedenie osobitného procesného mechanizmu zastavenia tzv. starých (nemajetných) exekúcií priamo zo zákona, pričom technické otázky súvisiace s ukončením exekučných konaní sa navrhuje zveriť súdnemu exekútorovi (koncepčne ide o obdobu riešenia už aplikovanú v exekučných konaniach začatých od 1. apríla 2017). Obdobný procesný režim zastavenia tzv. starých (nemajetných) exekúcií sa navrhuje použiť aj na prípady dôvodov pre zastavenie exekúcie, ak oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu, zastavenie exekúcie navrhol oprávnený, či v prípadoch, ak z dôvodu účinkov vyhlásenia konkurzu na majetok povinného resp. oddlženia povinného nastal dôvod pre ich zastavenie. Návrh zákona súčasne dáva oprávnenému možnosť komerčnej úvahy, či je opodstatnené podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa súčasne platných a účinných právnych predpisov. 2. pripravovaná novela exekučného poriadku https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/763 V zmysle dôvodovej správy: Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) bodu 11 V § 5 ods.7 písm. r) navrhujeme v zákone vymedziť vzťah medzi § 19 sa odsek 1 a novým § 5 odsek 7. Odôvodnenie: V zmysle § 19 odsek 1 v prípade výdavkov / nákladov zamestnávateľa na zdaniteľný príjem zamestnanca sa na tieto nevzťahujú niektoré limity a sú teda daňovo uznateľné. Zároveň ale nový § 5 odsek 7 podmieňuje oslobodenie nedaňovým nákladom pre zamestnávateľa. V praxi môže prichádzať ku otázke, ktorý z paragrafov má prioritu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) K bodu 101 K § 49a Navrhujeme presnejšie definovať ako bude prebiehať automatická registrácia. Odôvodnenie: V zmysle dôvodovej správy (všeobecná časť) je cieľom novelizácie automatická registrácia správcom dane. Avšak odkaz 128) je odkaz na Daňový poriadok pričom Daňový poriadok v §67 dáva povinnosť predložiť žiadosť o registráciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) Nový bod § 3, ods. 1, písm. e) Navrhujeme vložiť nový bod k § 3, ods. 1, písm. e) Navrhujeme text doplniť tak, aby sa za podiel na zisku považoval aj príjem plynúci zo zníženia rezervného fondu, v časti, v akej bol predtým zvýšený zo zisku po zdanení Odôvodnenie: Daňové posúdenie zníženia rezervného fondu tvoreného zo zisku nie je v súčasnosti v zákone definované. Zároveň je potrebné navrhnuté znenie implementovať aj do paragrafu 16 Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) bodu 50 V § 20 ods. 3 navrhujeme nové znenie poslednej vety: „Pre účely tohto zákona sa pohľadávka považuje k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia za nepremlčanú, ak v príslušnom zdaňovacom období bola aspoň jeden kalendárny deň nepremlčaná.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na to, že definovanie premlčania je dôležité pre celý zákon navrhujeme explicitne stanoviť, že definícia „nepremlčania“ sa vzťahuje na celý zákona a nie len na § 20 a to aj preto, že z pohľadu iných zákonov môže byť pohľadávka už premlčaná (napr. podľa Občianskeho zákonník v čase odpis premlčaná ale v zmysle zákona o dani z príjmov podľa tejto definície posúdená ako nepremlčaná). Zásadná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2017.952 2.V čl. 2 písm. c) ods. (11) smernice, nie je uvedené ustanovenie ukončené a teda chýba v tabuľke zhody text zo smernice. Žiadame text dopniť o slová: „...nesúlade vedeli, a keď nevyužili hodnotu daňovej výhody vyplývajúcej z daného hybridného nesúladu.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2017.952 1.V stĺpci 2 tabuľky zhody žiadame uviesť správny a nezmenený, resp. nedopĺňaný text smernice (EÚ) 2017/952. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 3.V bode 4 doložky zlučiteľnosti v časti písm. c) upozorňujeme, že doposiaľ nebolo Európskej komisii notifikované žiadne vnútroštátne opatrenie, ktorým by sa predmetná smernica transponovala do vnútroštátnych právnych predpisov, preto žiadame bod č. 3 písm. c) náležite upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 2.V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame v časti sekundárnych prameňov uviesť pri jednotlivých prameňoch ich gestorov v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti 1.V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame primárne právo označiť písmenom „a)“, sekundárne právo písmenom „b)“ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“. Následne žiadame v ďalšom texte uvedené písmeno „b)“ odstrániť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Všeobecná pripomienka k dôvodovej správe Navrhujeme dopracovanie dôvodovej správy v : a)Bode 11 - §5 ods. 7 písm. r) navrhujeme podrobnejšie vysvetlenie, ako sa bude toto ustanovenie realizovať v praxi. b) Bode 31 - §16 ods. 1 písm. e) desiaty bod – navrhujeme podrobnejšie vysvetlenie prípadne konkrétny príklad k navrhovanej úprave (marketingové služby spojené s dodaním tovaru) Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 35 - §17 ods. 19 V § 17. ods. 19 úvodnú vetu zmeniť a doplniť nasledovne „ Súčasťou základu dane daňovníka, okrem daňovníka ktorý vykazuje výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo, sú okrem výdavkov (nákladov), ktoré sú súčasťou obstarávacej ceny alebo vlastných nákladov majetku, len po zaplatení nasledovné položky“. ODôVODNENIE Ako z dôvodovej správy k predloženému návrhu novely zákona vyplýva, navrhované úpravy zákona sú okrem iného zamerané aj na podporu malých a stredných podnikov a znižovanie administratívnej záťaže daňovníkov. Trend podpory malých a stredných podnikov je témou noviel zákona o dani z príjmov už posledných pár rokov, naproti tomu čo sa týka veľkých podnikateľských subjektov (vykazujúcich výsledok hospodárenia podľa IFRS) snaha smerujúca k znižovaniu administratívnej náročnosti pri vykazovaní základu dane absentuje. Práve tieto veľké podnikateľské subjekty sú najväčšími prispievateľmi do štátneho rozpočtu a to nie len vo forme priameho daňového zaťaženia sadzbou dane vo výške 21% , ale aj ďalšími odvodovými povinnosťami, ktoré sú špecifické pre konkrétnu oblasť podnikateľských aktivít týchto veľkých subjektov napr. bankový odvod, daň z poistenia a pod. Okrem tejto zvýšenej daňovo/odvodovej povinnosti do štátneho rozpočtu sú uvedené veľké daňové subjekty v posledných rokoch zaťažované najmä mnohými regulatórnymi požiadavkami na vykazovanie za oblasť daní, ktoré vyplývajú z transpozície európskych smerníc do lokálnych zákonov, napr. FATCA/CRS a BEPS (DAC6...), novela smernice 2006/112/ES o DPH (o sledovaní platobných transakcii kvôli podvodom s DPH) a pod. Nárast vyššie uvedených regulatórnych požiadaviek na veľké daňové subjekty za posledné roky je enormný a stále sa zvyšuje. Na druhej strane, ako už bolo uvedené vyššie, za posledné roky neevidujeme žiadne znižovanie administratívnej náročnosti u týchto subjektov v rámci oblastí, kde by to aj bolo možné. Práve spomínaná oblasť uznaných nákladov s podmienkou až po zaplatení, by bol priestorom vo vzťahu k uvedeným veľkým daňovým subjektom na aspoň čiastočné zníženie ich administratívnej náročnosti. V rámci uvedeného okruhu nákladov s podmienkou zaplatenia, veľké daňové subjekty nepredstavujú žiadne daňové riziko čo sa týka „úmyselného“ krátenia dane v tejto oblasti. V rámci celkových nákladových položiek sa jedná len o nepatrnú časť celkového spektra nákladov týchto subjektov. Administratívna náročnosť na sledovanie týchto položiek je však neúmerná výslednému efektu – ktorým je časový posun v zahrnutí uvedených nákladov do základu dane až po zaplatení. Z vyššie uvedených dôvodov žiadame, aby veľké daňové subjekty - vykazujúce výsledok hospodárenia podľa IFRS - boli zbavené tejto administratívnej záťaži v plnom rozsahu § 17 ods.19. Čiastočným riešením by bol aj postup, kedy podmienka sledovania zaplatenia týchto nákladov nebola nastavená k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, t.j. k 31.12., ale k termínu predloženia riadneho daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, ktorého sa uvedené náklady týkajú. Zásadná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 39 - §17 ods. 33 písm. c) a bod 60 - §25a písm. d) V §17 ods. 33 písm. c) za navrhnutý text žiadame doplniť : „a u daňovníkov vykazujúcich podľa medzinárodných účtovných štandardov ocenenie cenných papierov vykázané cez výkaz ziskov a strát v súlade s týmito štandardami.“ Nadväzne žiadame v § 25a písm. d) o ďalší šiesty bod v znení . „ocenený v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami.“ ODôVODNENIE: Účtovný štandard IFRS 9 Finančné nástroje stanovuje pravidlá, na základe ktorých sa finančné nástroje zaraďujú do jednotlivých portfólií. Pre každé portfólio platia pravidlá ako príslušné nástroje oceňovať. Portfóliá majú dokumentovanú stratégiu (business model), stratégia je schválená príslušným managementom a všetky nákupy a predaje do a z portfólia sú robené v súlade so zvolenou stratégiou. Podľa ustanovení IFRS 9 sa cenné papiere oceňujú v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát ak: a) sú určené na obchodovanie, tj. boli obstarané s cieľom predaja v krátkom čase alebo b) sú súčasťou portfólia, ktoré je riadené a jeho výkonnosť je oceňovaná na báze reálnej hodnoty (napr. portfólio, ktoré sa využíva na riadenie jedného alebo viacerých rizík skupiny aktív a pasív) alebo c) majetkové cenné papiere, pre ktoré nebola využitá výnimka, dovoľujúca oceniť tieto cenné papiere v reálnej hodnote cez komplexný výsledok hospodárenia alebo d) cenné papiere, ktoré nesplnia podmienku tzv. SPPI testu a teda nemôžu byť ocenené v amortizovanej hodnote. SPPI test (Solely Payment Principal and Interest) znamená, že všetky platby z cenného papiera predstavujú len splátky istiny a úroku z nesplatenej istiny a tieto platby, ich výška alebo dátum úhrady, nie sú menené alebo závislé na rôznych podmienkach. V prípade, ak SPPI test nie je splnený, cenný papier je povinne ocenený v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát alebo e) bola využitá možnosť ocenenia reálnou hodnotou, tzv. Fair Value Option na odstránenie účtovného nesúladu. Táto možnosť eliminuje alebo významne znižuje nekonzistentnosť oceňovania alebo vykazovania, ktorá by nastala pri oceňovaní aktív alebo pasív alebo vykazovaní ziskov alebo strát z nich na rôznych základoch. Takmer rovnaké pravidlá oceňovania cenných papierov v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát platili aj podľa predchádzajúceho štandardu IAS 39, ktorý platil do 31.12.2017. IAS 39 umožňoval oceňovať cenné papiere v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát za rovnakých podmienok ako sú uvedené v bodoch a), b) a e). IAS 39 nestanovoval povinnosť vykonať SPPI test (bod d), ale stanovoval povinnosť, kedy sa musia oddeliť vnorené deriváty z nederivátovej hostiteľskej zmluvy na strane aktív a kedy je oddelenie zakázané. Zároveň však štandard stanovil aj možnosť oceniť celý hybridný nástroj v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát. Nami navrhované úpravy majú za cieľ potvrdiť, že pre daňovníkov vykazujúcich podľa medzinárodných účtovných štandardov sa aj pre daňové účely rešpektuje vykazovanie cenných papierov v reálnej hodnote podľa štandardov a v ich súlade tak, ako doteraz. (Pri takto vykázaných cenných papieroch sa podľa IFRS opravné položky nevykazujú, preto sme časť týkajúcu sa opravných položiek vypustili.) Bez prijatia navrhnutej úpravy by predložené zmeny boli pre týchto daňovníkov nezrozumiteľné a neaplikovateľné, keďže neriešia všetky situácie, pri ktorých sa cenné papiere v reálnej hodnote cez výkaz ziskov a strát musia vykazovať , naopak, spôsobili by nevykonateľnosť iných, teraz platných ustanovení ( napr. § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov). Zásadná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I V čl. I žiadame vložiť nový novelizačný bod so znením: "V § 20 ods. 9 písm. b) sa slová "zabezpečenia mladého" nahrádzajú slovami "prvej prebierky do 50 rokov"." Táto pripomienka je zásadná. Odôvodnenie:Odôvodnenie: Rezerva na lesnú pestovnú činnosť predstavuje tzv. nákladovú rezervu. Jej tvorba vyplýva z potreby akumulovať v účtovnej jednotke finančné zdroje na budúce výdavky. Tvorba rezervy má svoje opodstatnenie napríklad v roku, v ktorom sa ťaží kalamitné drevo. Predaj dreva, ktorý sa účtuje do výnosov, môže ovplyvňovať základ dane smerom nahor. Ak hrozí, že bude mať obhospodarovateľ lesa z toho dôvodu mimoriadne vysoký základ dane, a zároveň vie, že v budúcich rokoch si bude musieť plniť svoju zákonnú povinnosť v súvislosti s obnovou lesa a ďalšími pestovateľskými prácami, je vhodné, aby si vytvoril rezervu. Výnosy po kalamite začínajú plynúť obhospodarovateľovi lesa na zničených lesných porastoch až po prvej prebierke. Do tejto fázy má obhospodarovateľ lesa náklady na pestovateľskú činnosť vrátane nákladov na zabezpečenie plnenia mimoprodukčných funkcií lesov. Navrhovaná zmena § 20 ods. 9 písm. b) umožní obhospodarovateľ ovi lesa vytvoriť nákladovú rezervu nielen na obdobie do zabezpečenia mladého lesného porastu (približne 10 rokov), ale až do štádia prvej prebierky, ktorú môže obhospodarovateľ vykonať do veku 50 rokov lesného porastu. Tvorba takejto rezervy (v čase veľkej kalamity) má význam najmä pre malých obhospodarovateľov lesa. Vzhľadom na navrhovanú zmenu bude potrebné, aby sa platné znenie poznámky pod čiarou k odkazu 99 nahradilo znením "§ 2 písm. b) zákona č. 326/2005 Z. z.". Zásadná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) čl. I bod 75 V úvodnej vete odporúčame za slovo "vkladá" vložiť slovo "nová". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) nad rámec zákona Odporúčame upraviť zdanenie príjmov športovcov a športových odborníkov zrážkovou daňou, ako je to v prípade umelcov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov: V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slová “športového odborníka podľa osobitného predpisu29aa)“ vkladajú slová “pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14”. V § 43 ods. 3 písm. h) sa za slová “podľa § 6 ods. 2 písm. a)” dopĺňa čiarka a vkladajú sa slová “príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. e)”. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) nad rámec zákona V § 6 odporúčame doplniť odsek 16 v nasledovnom znení: „(16) Okrem príjmov, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 3 ods. 2, nie je predmetom dane ani cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom činnosti športovca alebo športového odborníka29aa) do výšky, na ktorú vznikne športovcovi alebo športovému odborníkovi nárok podľa osobitných predpisov15) ani odmena za športovú činnosť alebo za dosiahnuté životné jubileum poskytnuté športovcovi alebo športovému odborníkovi formou dotácie podľa osobitného predpisu34a) aj vtedy, ak sú poskytnutá prostredníctvom tretej osoby.“. Poznámka pod čiarou k odkazu č. 34a znie: „34a) Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Odporúčanú zmenu možno dosiahnuť, aby predmetom dane z príjmov fyzických osôb neboli cestovné náhrady poskytnuté športovcovi a športovému odborníkovi a dotácie z verejných prostriedkov (od štátu, VÚC, alebo mesta/obce) poskytnuté športovcovi alebo športovému odborníkovi priamo alebo prostredníctvom jeho klubu/zväzu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) nad rámec návrhu V § 8 ods. 1 písm. p) odporúčame na konci pripojiť slová “a športovým odborníkom, ktorý má príjmy na základe zmluvy o výkone činnosti športového odborníka podľa osobitného predpisu.22a)”. Odôvodnenie: Navrhovaná zmena zosúlaďuje zdaňovanie príjmov zo sponzorskej zmluvy, ktorých prijímateľom je športový odborník, ktorý má príjmy zo závislej činnosti, rovnako ako u športovca, ktorý vykonáva činnosť na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.5.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K doložke zlučiteľnosti Znenie doložky zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej Únie odporúčame zosúladiť s novým znením doložky podľa zmeny Legislatívnych pravidiel vlády SR platnej od 1. júna 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.5.2019 Detail