LP/2019/237 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Navrhujeme vyriešiť absenciu právnej úpravy súbehu mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. Odôvodnenie: Po minuloročnom zavedení nových typov príplatkov a zvýšení existujúcich nedošlo k úprave situácie (§ 122 a nasledujúce ustanovenia Zákonníka práce), ak zamestnanec pracuje v sobotu alebo v nedeľu, pričom ide zároveň o sviatok. Účelom predmetných príplatkov je kompenzovať zamestnancovi diskomfort a nevýhody vyplývajúce z toho, že pracuje v deň, ktorý je pre väčšinu obyvateľstva dňom pracovného pokoja. Duplicitným priznaním príplatkov sledujúcich totožný účel podľa nás dochádza k neoprávnenému zvýhodneniu týchto zamestnancov, preto navrhujeme zachovať v týchto situáciách len jeden, vyšší príplatok. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Navrhujeme legislatívne nanovo upraviť minimálne mzdové nároky (§ 120 Zákonníka práce) podľa stupňa náročnosti práce, ktoré sú v súčasnosti viazané na násobky minimálnej mzdy. Odôvodnenie: Považujeme za nezmyselné, aby rast minimálnej mzdy mal dopady na zamestnancov, ktorí majú vyššie príjmy. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka Navrhujeme zvýšiť nezdaniteľnú časť základu dane na úroveň minimálnej mzdy, pričom tento mechanizmus legislatívne zakotviť aj do budúcnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I. o nový bod s nasledovným znením: „V §252n sa dopĺňa nový odsek 2 v znení: (2) Odborová organizácia, ktorá informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia podľa § 230 ods. 1 v období do 24 mesiacov pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona preukáže splnenie podmienky podľa § 230 ods. 2 v lehote do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.“ Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať Odôvodnenie: V súvislosti so zavedením povinnosti pre odborové organizácie preukázať, že zastupujú najmenej 30% zamestnancov zamestnávateľa u ktorého chcú pôsobiť sa pre odborové organizácie, ktoré si splnili oznamovaciu povinnosť o začatí svojho pôsobenia podľa § 230 ods. 1 v priebehu 24 mesiacov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa doba 24 mesiacov v ktorej musia preukázať splnenie tejto povinnosti počíta odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I. o nový bod s nasledovným znením: „V § 230 ods. 3 druhá veta znie: V prípade, ak zamestnávateľ nemá objektívnu vedomosť o tom, ktorej odborovej organizácie je zamestnanec členom, postupuje sa podľa odseku 3 ako v prípade zamestnanca, ktorý nie je odborovo organizovaný.“ Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa reflektuje na potrebu jednoznačne vymedziť vo vzťahu ku ktorej odborovej organizácii zamestnávateľ plní svoje povinnosti prerokovania v prípade existencie viacerých odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľa Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I. o nový bod s nasledovným znením: V § 230 ods. 3 prvá veta znie: „Zamestnávateľ je povinný umožniť členovi odborového orgánu vstup do priestorov zamestnávateľa alebo jeho častí súvisiacich s účelom vstupu, len za predpokladu, že to charakter prevádzky z pohľadu bezpečnosti a ochrany zdravia dovoľuje; osobe, ktorá nie je zamestnancom zamestnávateľa, zamestnávateľ umožní vstup do priestorov zamestnávateľa alebo jeho častí ak táto osoba koná v mene odborovej organizácie. ....“ Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať Odôvodnenie: Navrhovaná zmena má za cieľ jednoznačnejšie vymedziť povinnosť zamestnávateľa voči členom odborového orgánu alebo osôb, ktoré konajú v mene odborovej organizácie (napr. advokát, špecialista BOZP apod.) v súvislosti so vstupovaním do priestorov zamestnávateľa tak aby bola rešpektovaná zodpovednosť zamestnávateľa zabezpečiť podmienky BOZP na svojich pracoviskách. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I. o nový bod s nasledovným znením: „ V § 230 ods. 2 znie: (2) Zamestnávateľ je povinný umožniť pôsobenie na pracovisku odborovej organizácii, ktorá preukáže, že najmenej 30% zamestnancov tohto zamestnávateľa je odborovo organizovaných v tejto odborovej organizácii. Odborová organizácia, ktorá chce pôsobiť u zamestnávateľa a zastupovať jeho zamestnancov je povinná preukázať splnenie tejto podmienky do 24 mesiacov odo dňa, kedy odborová organizácia písomne informovala zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia podľa odseku 1; počas plynutia tejto lehoty nemá odborová organizácia voči zamestnávateľovi postavenie zástupcu zamestnancov pôsobiaceho na pracovisku zamestnávateľa. Odborová organizácia preukáže, že zastupuje najmenej 30% zamestnancov u zamestnávateľa tak, že predloží písomné osvedčenie o počte odborovo organizovaných zamestnancov tejto odborovej organizácie u zamestnávateľa vydané rozhodcom zapísaným v zozname rozhodcov vedenom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa osobitného právneho predpisu1). Ak u zamestnávateľa pôsobia dve odborové organizácie alebo viac odborových organizácií, podmienku podľa tohto ustanovenia musí preukázať každá odborová organizácia samostatne.“ Zároveň, doplniť odkaz k tomuto ustanoveniu na predpis: ) Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou nedochádza k obmedzenie vzniku odborových organizácií, ZP sa vracia k ustanoveniu platnému do 31.12.2011, v zmysle ktorého pokiaľ odborová organizácia chce pôsobiť priamo u konkrétneho zamestnávateľa musí preukázať, že zastupuje najmenej 30 % všetkých zamestnancov. Nakoľko táto podmienka spôsobovala v minulosti v praxi problémy v súvislosti s preukazovaním počtu členov, osvedčenie, ktoré bude pre zamestnávateľa záväzné vydá nezávislý rozhodca, ktorý v rámci svojej činnosti je oprávnený skúmať a preverovať počet členov odborovej organizácie pri riešení sporov o reprezentatívnosť. Nepôjde teda z tohto pohľadu o zavedenie novej kompetencie rozhodcu, nakoľko tento len využije svoju metodiku a zavedené postupy používané pri rozhodovaní sporov o reprezentatívnosť medzi odborovými organizáciami. Dôsledkom zavedenia tohto kvantitatívneho kritéria sa zjednoduší, zrýchli a zefektívni proces kolektívneho vyjednávania u zamestnávateľa, ktorý bude povinný viesť kolektívne vyjednávanie iba s takou odborovou organizáciou, ktorá preukáže splnenie tejto podmienky. Eliminuje sa tak negatívny dopad špekulatívneho zakladania odborových organizácií, ktoré majú minimálnu podporu u zamestnancov, ale spôsobujú formálne obštrukcie a predlžovanie procesu kolektívneho vyjednávania. Obmedzením možnosti požadovať výhody poskytované de lege odborovým organizáciám pôsobiacim u zamestnávateľa a členom odborového orgánu sa zabráni zvyšovaniu nákladov na poskytované materiálne a technické zabezpečenie činnosti odborovej organizácie a osobných výhod pre členov odborového orgánu, ktoré nemá ani z pohľadu zamestnancov reálne žiadnu pridanú hodnotu a pozitívny dopad na zlepšovanie pracovných podmienok alebo miezd. Aj samotné odborové organizácie považujú za kľúčové získanie čo najväčšej členskej základe a uvádzajú, že na efektívne fungovanie a presadzovanie záujmov zamestnancov u konkrétneho zamestnávateľa je potrebné získať podporu aspoň 40% zamestnancov. Podľa navrhovanej zmeny bude mať odborová organizácia, ktorá chce pôsobiť u zamestnávateľa povinnosť preukázať tomuto zamestnávateľovi, že zastupuje najmenej 30% všetkých jeho zamestnancov, a to do 24 mesiacov odo dňa kedy zamestnávateľa informovala o svojom vzniku. Zamestnávateľ má povinnosť umožniť na svojom pracovisku pôsobenie len takej odborovej organizácii, ktorá preukázala splnenie tejto podmienky. Navrhovanou zmenou po spresnení, ktoré zabezpečí vstup nezávislého overovateľa počtu členov odborovej organizácie u zamestnávateľa v podobe rozhodcu do tohto procesu, odpadli dôvody, ktoré viedli k vypusteniu predmetného ustanovenia zákonom č. 361/2012 Z.z. ako aj aplikačné problémy, ktoré pôvodne boli s týmto ustanovením spojené. Navrhovaným znením ustanovenia § 230 ods. 2 ZP nedochádza k obmedzeniu práva na združovanie, ktoré je garantované čl. 36 písm. g) a čl. 37 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky a ani k rozporu s požiadavkami Dohovoru č. 87 MOP o slobode združovania a ochrane práva odborovo sa organizovať a Dohovoru č. 98 MOP o vykonávaní zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje doplnenie návrhu zákona v Článku I. o nový bod s nasledovným znením: „ V § 230 ods. 1 znie: (1) Odborová organizácie je občianske združenie podľa osobitného predpisu. Odborová organizácia je povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia, predložiť mu doklady preukazujúce jej právnu subjektivitu a predložiť mu menný zoznam členov odborového orgánu. Členom odborového orgánu môže byť len osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi, u ktorého odborová organizácia pôsobí.“ Ostatné novelizačné body navrhujeme primerane prečíslovať Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa spresňujú povinnosti odborovej organizácie pri jej vzniku voči zamestnávateľovi u ktorého má odborová organizácia pôsobiť a podmienky jej pôsobenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 5, v časti §5 odsek 2, písmeno h) Podľa súčasného právneho stavu je otázka vyslania zamestnancov v rámci cezhraničného poskytovania služieb, ktorá vychádza zo smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci cezhraničného poskytovania služieb, upravená najmä v Zákonníku práce (§ 5 ods. 2 a nasl.). V Zákonníku práce sú vymedzené základné pojmy a pravidlá pracovného práva, ktoré vysielajúci (hosťujúci) zamestnávateľ musí pri vyslaní zamestnanca na územie SR dodržať (tzv. tvrdé jadro smernice – čl. 3 ods. 1 transponované do § 5 ods. 2 Zákonníka práce). Predkladaný návrh zmeny zákonníka práce prináša v § 5 ods. 2 písm. h) rozšírenie tzv. „tvrdého jadra“, kde na základe uvedeného pridaného ustanovenia písm. h) dochádza ku garancií „podmienok ubytovania, ktoré zamestnávateľ poskytuje zamestnancom“ Sme názoru, že v prípade stavebného priemyslu, je dôležité definovanie „rovnakých“ podmienok na ubytovanie ako je to v prípade domácich zamestnancov. Pokiaľ ide o vysielanie na územie Slovenskej republiky, teda hostiteľským štátom je SR, vysielaný zamastenec môže očakávať vyšší štandard ubytovania, ktorý v stavebnom priemysle žiaľ absentuje. Na strane druhej aj keď zamestnávateľ v stavebnom priemysle rutinne zabezpečuje ubytovanie pre svojich zamestnancov, často krát je toto ubytovanie riešené prostredníctvom zabezpečenia firemných bytov prípadne ubytovní. Naopak v prípade vysielania zamestnancov na výkon prác do zahraničia a pri poskytovaní služieb je z nášho pohľadu nevyhnutné, aby vysielajúci zamestnávateľ, v spolupráci s hostiteľským zamestnávateľom v dotknutom členskom štáte vydiskutovali všetky potrebné detaily ubytovania a o tomto bol vysielaný zamestnanec upovedomený. Ďalej v návrhu zákona sa predkladá v § 5 ods. 2 nasledovné ustanovenie: „Pracovnoprávne vzťahy zamestnancov vyslaných na výkon prác pri poskytovaní služieb hosťujúcim zamestnávateľom z územia iného členského štátu Európskej únie na územie Slovenskej republiky, ktorých trvanie vyslania presiahlo 12 mesiacov, alebo ak predĺženie tejto doby pred jej uplynutím hosťujúci zamestnávateľ oznámil spolu s odôvodnením Národnému inšpektorátu práce, presiahlo 18 mesiacov, sa spravujú týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo príslušnou kolektívnou zmluvou; to sa nevzťahuje na založenie, vznik, skončenie a zánik pracovnoprávneho vzťahu, výkon inej zárobkovej činnosti a obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru. Ak hosťujúci zamestnanec nahrádza iného hosťujúceho zamestnanca, ktorý vykonával tú istú úlohu na tom istom mieste, do trvania vyslania na účely prvej vety sa započítava aj trvanie vyslania nahrádzaného hosťujúceho zamestnanca; vykonávanie tej istej úlohy na tom istom mieste sa posudzuje s ohľadom na povahu vykonávaných činností, povahu poskytovanej služby a miesto jej výkonu.“ Navrhovaná zmena čl. 3 ods. 1a smernice 957/2018/EÚ - rozdeľuje vyslanie na „krátkodobé“ - do 12 mesiacov (s možnosťou zamestnávateľa poslať oznámenie, ktoré obsahuje odôvodnenie, a teda možnosťou do 18 mesiacov aplikovať pravidlá vyslania ako pri krátkodobom vyslaní) a „dlhodobé“ - nad 12 (resp. 18 mesiacov). Smernica nemá dopad na možnosť zamestnávateľa vyslať zamestnanca na výkon práce pri cezhraničnom poskytovaní služieb na územie SR aj na viac ako 12 (18) mesiacov, ale kým v prípade krátkodobého vyslania sa zachováva aplikácia pracovného práva SR v rozsahu tzv. tvrdého jadra /§ 5 ods. 2 Zákonníka práce/, v prípade dlhodobého vyslania sa má aplikovať celé pracovné právo SR s výnimkou vymenovaných ustanovení /ich rozsah vychádza zo smernice/. Smernica tiež upravuje aj započítanie tzv. reťazenia vyslaní do doby trvania vyslania na územie členského štátu (kritéria uvedené v § 5 ZP vychádzajú z kritérií, ktoré vymedzuje smernica). Sme toho názoru, že v stavebnom priemysle bude táto doba vždy dlhodobá nakoľko dĺžka trvania stavieb a stavebných procesov je zdĺhavá. S navrhovaným reťazením sa podľa nášho názoru v prípade zamestnávania a v oblasti stavebníctva nedá súhlasiť v plnej miere. Pre zamestnávateľa v stavebnom odvetví by bolo takéto reťazenie vždy od samotného začiatku „dlhodobé“ z tohto dôvodu sa nám predkladané ustanovenie zdá v plnej miere neakceptovateľné pre oblasť stavebníctva. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Všeobecná pripomienka k čl I. návrhu zákona Zamestnávatelia vnímajú, že cezhraničné zamestnávanie je jedným z aktuálnych aspektov trhu práce, avšak v tomto smere vysielanie zamestnancov a implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 957/2018/EÚ do Zákonníka práce je len jedným z nástrojov, ktorý si vyžaduje úpravu právnych predpisov. S ohľadom na situáciu na pracovnom trhu a priblíženie slovenskej právnej úpravy k EÚ štandardom a súčasným štandardom dynamiky trhu práce je potrebné modifikovať aj legislatívnu úpravu vzťahov medzi zástupcami zamestnancov navzájom a tiež medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľom. Uvedené by malo pomôcť sprehľadniť vzťahy v prípade podnikov kde sú aktívne viaceré organizácie zástupcov zamestnancov a tiež kde sú aktívne cezhraničné organizácie zástupcov zamestnancov pôsobiace v rámci príslušného odvetvia európskeho priemyslu alebo v rámci skupiny podnikov, ktorej súčasťou je aj zamestnávateľ pôsobiaci na Slovensku. Navrhované znenie by malo zodpovedať trendom pracovného trhu, reflektovať nadnárodné prvky v súlade s ostatnou časťou návrhu zákona upravujúceho cezhraničné zamestnávanie a tiež sprehľadniť pravidlá a vzťahy v kolektívnom vyjednávaní. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) k doložke vplyvov V doložke vybraných vplyvov k návrhu zákona sa v časti 9. Vplyvy na podnikateľské prostredie uvádza: žiadne. S týmto tvrdením si dovoľujeme nesúhlasiť. Odôvodnenie: Navrhované zmeny budú mať za následok zvýšenie personálnych nákladov vysielajúceho subjektu, ako aj nárast nákladov spojených s novými administratívnymi povinnosťami. Z toho dôvodu predpokladáme, že tieto zvýšené náklady vysielajúceho subjektu budú mať za následok zvýšenie ceny služby poskytovanej vysielajúcim subjektom voči užívateľovi, ktorý sa nachádza na území SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
NIP (Národný inšpektorát práce) K súčasnému zneniu ust. § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 351.2015 Z. z. Navrhujeme vložiť v ust. § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 351/2015 Z. z. za slovo „doručovanie“ slovné spojenie „ a zasielanie“ a za slovo „písomností“ slovné spojenie „a spoluprácu s príslušnými orgánmi“. Odôvodnenie: S ohľadom na znenie smernice 2014/67/EÚ zároveň navrhujeme aj rozšírenie účelu kontaktných osôb o spoluprácu s príslušnými orgánmi najmä v rozsahu prijímania a poskytovania potrebnej dokumentácie. Uvedené bude znamenať zjednodušenie činnosti príslušných orgánov pri získavaní relevantných informácií potrebných pre plnenie svojich úloh. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
NIP (Národný inšpektorát práce) K súčasnému zneniu ust. § 9 ods. 3 zákona č. 351.2015 Z. z. Navrhujeme v ust. § 9 ods. 3 zákona č. 351/2015 Z. z. nahradiť slovné spojenie „podľa § 6 a 7“ slovným spojením „ podľa § 5, 6 a 7“ Odôvodnenie: Vzhľadom k existencii povinnosti doručovať písomnosti súvisiace s vyslaním podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona č. 351/2015 Z. z., na ktoré v súčasnom znení nie je možné použiť správny poriadok, považujeme za potrebné zjednotiť prístup zákona na doručovanie písomností súvisiacich s vyslaním s doručovaním podľa § 6 a 7 zákona č. 351/2015 Z. z., na ktoré sa správny poriadok vzťahuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
NIP (Národný inšpektorát práce) čl. III ods. 9 Navrhujeme preformulovať úpravu ust. § 9 ods. 2 tak, že sa slová „§ 4 ods. 4“ nahradia slovami „§ 4 ods. 6“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
NIP (Národný inšpektorát práce) čl. III ods. 6 Navrhujeme v ods. 5 vložiť za slovo „odseku 1“slovné spojenie: „,zmenu údajov podľa ods. 2“. Odôvodnenie: Určenie jednotnej formy aj v prípade oznamovania zmeny údajov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
NIP (Národný inšpektorát práce) čl. I ods. 3: Navrhujeme nahradiť slovo „žien“ v slovnom spojení „žien do konca deviateho mesiaca po pôrode“ slovom „matiek“. Odôvodnenie: Zjednotenie terminológie v zákone č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, ktorý v tejto súvislosti používa len tento pojem. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
NIP (Národný inšpektorát práce) K súčasnému zneniu ust. § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 351.2015 Z. z. Navrhujeme vložiť v ust. § 4 ods. 1 písm. h) zákona č. 351/2015 Z. z. za slovo „bude“ slovné spojenie „na tejto adrese“. Odôvodnenie: Potreba odstrániť terminologické nezrovnalosti a následné aplikačné problémy súvisiace s oznamovaním adresy mimo územia Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
NIP (Národný inšpektorát práce) čl. I ods. 5 Navrhujeme v písm. h) vložiť za slovo „zamestnancom“ slovné spojenie „,ktoré spĺňa minimálne požiadavky podľa osobitného predpisu, najmenej počas predpokladaného obdobia vyslania,“ Odôvodnenie: Zjednotenie minimálnych požiadaviek na ubytovanie, ktoré sú stanovené napr. v zákone č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov v súvislosti so zamestnávaním štátnych príslušníkov tretích krajín odkazom na ust. § 62 písm. f) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň bude potrebné vyjasniť kompetencie orgánov príslušných pre vykonanie kontroly tohto ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
NIP (Národný inšpektorát práce) K súčasnému zneniu ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 351.2015 Z. z. Navrhujeme nahradiť znenie ust. § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 351/2015 Z. z. znením: „a) svoje obchodné meno a sídlo, ak ide o právnickú osobu, alebo svoje obchodné meno, meno a priezvisko a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu“ Odôvodnenie: Spresnenie povinnosti hosťujúcich zamestnávateľov, fyzických osôb vždy oznámiť Národnému inšpektorátu práce svoje meno a priezvisko aj obchodné meno. Zároveň je pri fyzických osobách – zamestnávateľoch, ktorí poskytujú služby na území SR potrebné z praktických dôvodov uvádzať miesto podnikania, ktoré je uvedené aj v príslušnom registri, nie miesto trvalého pobytu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.4.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K doložke zlučiteľnosti Vzhľadom na to, že informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú uvádzané euroúnijné právne akty už prebrané, spolu s rozsahom ich prebrania, nie je úplná, odporúčame doplniť znenie bodu 4. písm. c) v časti týkajúcej sa smernice 96/71/ES v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.4.2019 Detail