LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Klub 500 (Klub 500) K čl. I bod 8 návrhu V § 2 ods. 4 písm. m) navrhujeme slová „podľa druhého a tretieho odseku“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 alebo 3.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka k čl. I. novelizačnému bodu 6, § 2 ods. 1 písm. d) zákona RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať alternatívne nasledovne: Alternatíva 1 RÚZ navrhujeme na koniec §2 ods. 1 písm. d) doplniť text: „oprávnenou osobou sa tiež rozumie samotný partner verejného sektora, v prípade, že registráciu vykoná samotný partner verejného sektora.“ Alebo alternatívne Alternatíva 2 „d) oprávnenou osobou fyzická osoba právnického vzdelania druhého stupňa v trvalom pracovnom pomere a písomne určená partnerom verejného sektora ktorý má sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike alebo advokát, notár, banka, audítor, daňový poradca ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. V prípade partnera verejného sektora ktorý nemá bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike je takouto osobou advokát, notár, banka, audítor, daňový poradca, ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.“ Odôvodnenie: Navrhujeme doplniť možnosť registrácie do registra partnerov verejného sektora aj samotným partnerom verejného sektora. Povinnosť najímať si na registráciu externých poradcov zbytočne zvyšuje administratívnu a finančnú záťaž podnikateľských subjektov, a zároveň odníma možnosť partnerovi verejného sektora efektívne realizovať povinnosti vyplývajúce zo zákona, pretože aktualizácia jeho údajov ako aj pravdivosť a úplnosť informácií uvedených v registri závisí od úrovne odbornej starostlivosti externého poradcu. Navrhujeme ustanovenie upraviť v súlade s inými právnymi predpismi tak aby oprávnená osoba na základe písomnej dohody plnila povinnosti pre partnera verejného sektora, predovšetkým len ak je na to objektívne daný dôvod a to vtedy ak partner verejného sektora nemá bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. Tak ako v prípade konania za spoločnosť alebo jej zastupovania pred inými inštitúciami, právo rozhodnúť sa, či si spoločnosť vykoná svoje povinnosti pomocou interných kapacít, ak takéto má alebo sa dohodne s externým poskytovateľom služby by malo byť zachované. V prípadoch osôb pôsobiacich na území Slovenskej republiky neexistuje žiadny dôvod na to aby partner verejného sektora si nemohol sám prostredníctvom osoby s príslušným vzdelaním plniť povinnosti priamo pokiaľ takúto osobu má k dispozícii. Vyčlenenie určitého okruhu vyselektovaných osôb nemá opodstatnenie, nakoľko v konečnom dôsledku oprávnená osoba presúva dohodou akúkoľvek zodpovednosť na partnera verejného sektora a neprináša žiadnu pridanú hodnotu. Taktiež, medzi prepojenými spoločnosťami môže v konečnom dôsledku o zamestnanca alebo osobu inej spoločnosti vlastnenej tým istým užívateľom konečných výhod. Vyselektovanie určitého okruhu osôb prináša zbytočnú administratívnu a finančnú záťaž bez pridanej hodnoty, ktorá sa v neposlednom rade odrazí v cene tovarov a služieb ponúkaných verejnému sektoru a teda má negatívny dopad na verejné obstarávanie a občanov. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I. novelizačnému bodu 6, § 2 ods. 1 písm. b) zákona RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie formulovať nasledovne: „b) verejným podnikom právnická osoba založená alebo zriadená na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktorá nemá výrobný alebo obchodný charakter,... Odôvodnenie: Súčasné znenie zákona sa rozchádza s obdobnými definíciami subjektu verejného práva podľa § 261 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“), resp. podľa § 7 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). Oba uvedené predpisy racionálne podmieňujú podriadenie súkromnoprávnych subjektov pod konkrétnu legislatívnu reguláciu vo vymedzenej oblasti kritériom napĺňania potrieb všeobecného záujmu a absenciou výrobného (priemyselného) či obchodného charakteru ako kumulatívnou podmienkou pre uplatnenie ďalších podmienok (financovanie a jeho rozsah, kontrola, vymenovávanie alebo voľba viac ako polovice členov jej orgánov). Zákon v jeho navrhovanom znení v § 2 ods. 1 písm. b) neobsahuje podmienku napĺňania potrieb všeobecného záujmu a absenciu výrobného (priemyselného) či obchodného charakteru právnickou osobou, čím stavia predovšetkým obchodné spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v bežných trhových podmienkach a v konkurenčnom prostredí do nevýhodného postavenia oproti iným spoločnostiam pôsobiacim na relevantnom trhu, keď ukladá ich obchodným partnerom povinnosť registrovať sa v registri partnerov verejného sektora, spojenú so značným množstvom administratívnych povinností a vynakladaním ľudského ale aj materiálneho kapitálu na plnenie z toho vyplývajúcich povinností. V špecializovaných odvetviach, akým je aj oblasť energetiky, je predmetom zmlúv aj tovar s osobitnými vlastnosťami, ktorý nie je bežne dostupný na trhu (napr. elektromery, transformátory a pod.), s ktorým v mnohých prípadoch obchodujú, resp. ho vyrábajú osoby majúce sídlo/miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, resp. mimo územia EÚ. K tomu, aby sme mohli uzatvoriť zmluvu s takýmito osobami, je potrebné, aby boli zapísané v registri partnerov verejného sektora (zápis sa vyžaduje nielen od potenciálnych obchodných partnerov, ale aj od ich subdodávateľov, resp. výrobcov distribuovaných tovarov). Obchodovanie s takýmto špecifickým tovarom teda môže byť obmedzené resp. znemožnené existenciou aktuálneho znenia definície subjektu verejného sektora, hlavne v prípade, ak by budúci partner odmietol realizovať zápis do registra. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme precizovanie súčasného znenia zákona a zosúladenie definície subjektu verejného sektora s obdobnými definíciami podľa ObZ či zákona o VO. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje v §2, odsek 1, písmeno a) vypustiť bod 7 Odôvodnenie: Ustanovenie dáva povinnosť aj potenciálnemu subdodávateľovi sa registrovať do registra partnerov verejného sektora a to na základe princípu, že „vie alebo má vedieť“ o tom, že dodáva tovar alebo poskytuje služby spoločnosti, ktorá ich následne v dákej forme poskytuje na základe zmluvy odoberateľovi, ktorý má pre dodanie svojej služby alebo tovaru povinnosť byť registrovaný. V prípade množstva druhovo určiteľných tovarov podnikateľ nevie či predmet jeho subdodávky je predmetom dodania podliehajúceho registrácii. Taktiež, v prípade rámcových zmlúv uzatvorených medzi podnikateľmi nie je možné zistiť a ani predpokladať či niektoré časť skončia ako predmet dodávky pre verejný sektor. (Napr.: Partner verejného sektoru má uzatvorené viaceré zmluvy na dodávku produktu s viacerými dodávateľmi, pričom verejnému sektoru dodáva len 10% svojej produkcie, Ako má niektorý z dodávateľov vedieť, že jeho produkt je práve ten na dodávkach svojho obchodného partnera, ktorá skončila na výrobku pre verejný sektor?) Ide o neprimeranú povinnosť, ktorú často nie je v praxi reálne možné dodržať a môže znamenať neúmyselné a nezavinene protiprávne konanie podnikateľa z titulu nerealizovateľnej zákonnej povinnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 7. Zásadná pripomienka k čl. I. novelizačnému bodu 6, § 2 ods. 1 písm. e) zákona RÚZ navrhuje ponechať v definícii časť odkazujúcu na písm. a) prvý a druhý bod. To znamená, že definícia by znela: „zmluvou zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa písmena a) druhého bodu“ Odôvodnenie: Znenie definície tak ako je v Návrhu uvedené neodstraňuje len dikciu „...okrem zmluvy...“ ako avizovala dôvodová správa ale aj väzbu na verejné zdroje tak ako sú definované v ods. 1 písm. a) prvý a druhý bod. Zrejme ide o nedopatrenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 9. Zásadná pripomienka k čl. I. bod 8., § 2 ods. 4 písm. i) RÚZ navrhuje v § 2 ods. 4 písm. i) doplniť slová „a to v prípade, ak je hodnota navýšenia vyjadrená veličinou známou v čase uzatvárania zmluvy.“ Odôvodnenie: Máme za to, že navrhovaný postup spočívajúci vo fikcii navýšenia hodnoty plnenia je možné spravodlivo aplikovať len v tom prípade, ak je hodnota navýšenia známa už v čase uzatvárania zmluvy, pričom hodnota navýšenia môže byť vyjadrená napr. v percentách alebo inou veličinou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 10. Pripomienka k čl. I. bod 8., § 2 ods. 4 písm. m) RÚZ navrhuje v § 2 ods. 4 písm. m) slová „podľa druhého a tretieho odseku“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 alebo 3.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 8. Zásadná pripomienka k čl. I. - § 2 ods. 1 písm. f) - doplnenie novelizačného bodu RÚZ navrhuje do § 2 ods. 1 doplniť nové písmeno f), ktoré ustanoví definíciu neverejnej časti registra. Odôvodnenie: § 4 ods. 2 písm. d) návrhu zákona zavádza nový inštitút, a to neverejnú časť registra. Nakoľko v návrhu zákona absentuje akékoľvek vysvetlenie o tom, kto bude mať prístup do tejto časti registra, akým spôsobom bude zabezpečená ochrana tejto časti registra proti zneužitiu, navrhujeme zaviesť do § 2 ods. 1 definíciu neverejnej časti registra, ktorá ustanoví jednak jej obsah, osoby oprávnené na prístup k nej, ako aj zabezpečovacie opatrenia proti zneužitiu údajov. Vzhľadom na rozsah a citlivosť predmetných údajov pritom navrhujeme, aby údaje uvedené v tejto neverejnej časti boli utajovanou skutočnosťou obdobne ako údaje v evidencii centrálneho depozitára (viď § 109 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch). Dátum narodenia alebo číslo dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod rozhodne nemôžu byť považované za skutočnosti, ktorých zverejnenie podlieha verejnej kontrole a má byť verejným záujmom. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 21. Zásadná pripomienka k čl. I. novelizačnému bodu 21, § 9 ods. 1 zákona RÚZ navrhuje ponechať doterajšiu úpravu notifikačnej povinnosti, t.j. povinnosť oznámiť zmeny vzniká len vtedy, ak sa mení konečný užívateľ výhod resp. osoba, ktorá sa zapisuje namiesto konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: Za šikanóznu považujeme novú povinnosť oznamovať oprávnenej osobe a zapisovať do registra akúkoľvek zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, a to bez ohľadu na to, či táto zmena má alebo nemá vplyv na zmenu osoby konečného užívateľa výhod. V praxi tak môže dôjsť k situácii, keď partner verejného sektora bude musieť do registra zapisovať aj absolútne nepodstatné zmeny vo svojej vlastníckej štruktúre, ako napr. ak akcionár partnera verejného sektora, ktorý drží jednu akciu z niekoľko stovák alebo tisícov vydaných akcií túto predá inej osobe. Napriek tomu, že pôjde o absolútne nepodstatnú zmenu vlastníckej štruktúry bez akéhokoľvek dopadu na konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, tento bude musieť za tento úkon zaplatiť oprávnenej osobe stovky eur. V prípade akciových spoločností so stovkami až tisíckami drobných akcionárov je objektívne nemožné nahlasovať do registra každú zmenu vo svojej akcionárskej štruktúre. Žiadame ponechať doterajšiu úpravu notifikačnej povinnosti, t.j. povinnosť oznámiť zmeny vzniká len vtedy, ak sa mení konečný užívateľ výhod resp. osoba, ktorá sa zapisuje namiesto konečného užívateľa výhod. Navrhujeme údaje ohľadne konečného užívateľa výhod meniť iba ak dôjde k zmene samotnej osoby konečného užívateľa výhod a nie iba k zmene jeho údajov, ktoré sa do registra zapisujú. Aj napriek neaktuálnosti údajov ohľadne konečného užívateľa výhod je podľa nášho názoru vždy možné identifikovať konečného užívateľa výhod. Pokiaľ ide o registráciu akýchkoľvek zmien vo vlastníckej, či riadiacej štruktúre partnera verejného sektora bez ohľadu na to, či došlo k zmene konečného užívateľa výhod, tento návrh zmeny je neakceptovateľný. Mnohí partneri verejného sektora majú zložitú vlastnícku, či riadiacu štruktúru, ich zmeny sa môžu diať relatívne často, pričom nie vždy sa informácie o zmenách môžu z objektívnych dôvodov včas dostať k orgánom kompetentným za nahlasovanie zmien v registri partnerov verejného sektora. Neexistuje žiaden relevantný dôvod na túto požiadavku, takáto povinnosť by bola znovu len ďalšou neprimeranou administratívnou a finančnou záťažou pre podnikateľské subjekty, a zároveň by neprimerane zvyšovala riziko nesplnenia povinnosti evidencie aktuálnych údajov v registri partnerov verejného sektora. Zároveň poukazujeme na to, že v niektorých prípadoch je takáto povinnosť v určenej lehote prakticky nevykonateľná, a to napr. pri družstvách, ktoré majú desiatky členov. Častým prípadom sú situácie, keď sa minoritné členské podiely drobia, dedia alebo darujú. Prakticky sa stáva, že na začiatku mesiaca má pán X podiel vo výške 3% pričom ku koncu mesiaca už polovicu svojho podielu daroval svojim dvom vnukom, z ktorých každý z nich má 0,75%. Ďalším veľmi častým prípadom sú dedičské konania, pri ktorých sa členský podiel delí medzi oprávnených dedičov, niekedy v tak nepatrných výškach, že to nemá žiadny vplyv na ostatných členov družstva a na vedenie družstva. V prípade, ak by naša pripomienka nebola akceptovaná, navrhujeme, aby uvedené ustanovenie (aktualizácia verifikačného dokumentu) predstavovalo možnosť, a nie povinnosť pre oprávnené osoby, t.j. v prípade akejkoľvek zmeny údajov u partnera verejného sektora zapísaných v registri bola daná možnosť doložiť registrovému súdu aktualizovaný verifikačný dokument Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 2, § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod Navrhujeme ponechať pôvodné znenie, t.j. nevypustiť slová slov „štrukturálnych a investičných“ Odôvodnenie: Vypustenie uvedených slov bude mať za následok, že definícia partnera verejného sektora bude zahŕňať aj osoby, ktoré čerpajú prostriedky z európskych fondov, ktoré nemajú charakter štrukturálnych a investičných fondov, a to tak, že právna úprava sa rozširuje na akékoľvek fondy Európskej únie. Navrhovaná zmena ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod však nie je v súlade s cieľom zákona a ide vysoko nad rámec tohto cieľa. Podľa dôvodovej správy k pôvodnému zneniu zákona jeho cieľom bolo legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. Navrhovanou zmenou však zákon stanovuje požiadavky na subjekt, ktorý prijal plnenie nie od štátu, ale priamo od Európskej únie, resp. jej orgánov alebo iných štruktúr, resp. na subjekt, ktorý je v právnom vzťahu ohľadom týchto prostriedkov nie so štátom, ale priamo s Európskou úniou, resp. jej orgánmi alebo štruktúrami. Požiadavky na subjekty, ktoré čerpajú prostriedky priamo z fondov Európskej únie v rámci procesu, do ktorého nie je zainteresovaný štát, upravujú príslušné právny akty Európskej únie (nariadenia, napr. nariadenie 1316/2013 o vytvorení Nástroja na prepájanie Európy, nariadenie 966/2012 a pod.), príslušné výzvy na predkladanie návrhov a žiadostí o udelenie grantov a zmluvy o poskytnutí grantu, ktoré orgány Európskej únie uzatvárajú s úspešnými predkladateľmi žiadosti o udelenie finančnej pomoci – grantu, pričom tieto európske právne akty nevytvárajú priestor a ani neukladajú členským štátom povinnosť zakomponovať do svojej vnútroštátnej legislatívy osobitné požiadavky na príjemcov finančnej pomoci. Okrem toho, ak by národná legislatíva kládla v súvislosti s prijatím finančnej pomoci príjemcom finančnej pomoci priamo od Európskej únie ďalšie požiadavky alebo povinnosti nad rámec požiadaviek stanovených právom Európskej únie, takýto príjemcovia by boli znevýhodnení oproti príjemcom z iných krajín, ktorých národná legislatíva takéto požiadavky neobsahuje, čo by v konečnom dôsledku mohlo mať za následok nerovnosť v právach a hlavne povinnostiach príjemcov takejto finančnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 23. Pripomienka k čl. I., novelizačný bod 23, §11 ods. 2 Predpokladáme, že omylom je v tejto navrhovanej zmene uvedený odkaz na písm. c) mal by byť na písm. d) §11 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 19. Zásadná pripomienka k čl. I. novelizačnému bodu 18, § 4 ods. 7 zákona RÚZ navrhuje, aby sa údaj o trvalom pobyte fyzických osôb neuvádzal vo verifikačnom dokumente a vždy zapisoval len do neverejnej časti registra, a to aj bez potreby preukazovania okolností, pre ktoré by údaj o adrese trvalého pobytu mohol ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: Predpokladáme, že posudzovanie preukázania okolností formulovaných v Návrhu bude v praxi sprevádzané aplikačnými problémami. Poukazujeme na skutočnosť, že súd, resp. vyšší súdni úradníci nemôžu reálne posúdiť riziko, ktoré hrozí fyzickej osobe zverejnením údajov. V zahraničí je bežnou praxou, že domáce adresy nie sú z dôvodu ochrany súkromia a osobných údajov vo verejne prístupných registroch dostupné. Preto navrhujeme možnosť, aby v prípade, že v krajine trvalého pobytu konečného užívateľa výhod sa v súlade s príslušnou legislatívou adresy trvalého pobytu nezverejňujú v obchodnom registri resp. v obdobných verejne prístupných registroch, mohla oprávnená osoba uviesť údaj o sídle alebo mieste podnikania partnera verejného sektora, bez potreby ďalšieho preukazovania okolností, pre ktoré by údaj o adrese trvalého pobytu konečného užívateľa výhod mohol ohroziť jeho bezpečnosť alebo zasiahnuť do jeho práv na ochranu osobnosti, alebo ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti jeho blízkych osôb Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 18. Zásadná pripomienka k čl. I. novelizačnému bodu 18, § 4 ods. 6 zákona RÚZ navrhuje uvedené ustanovenie vypustiť Odôvodnenie: Za absolútne nadbytočnú považujeme novú povinnosť zapisovať do registra partnerov verejného sektora aj organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby. Organizačná zložka pritom nemôže mať iných konečných užívateľov výhod ako materská spoločnosť. Samotné MS SR pritom na svojej internetovej stránke v sekcii často kladené otázky k registru partnerov verejného sektora uvádza: „Ak ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba. Organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemôže byť partnerom verejného sektora.“ Preto žiadame, aby v prípade ak je do registra partnerov verejného sektora zapísaná materská spoločnosť, bola táto oslobodená od povinnosti zapisovať do registra aj organizačnú zložku. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 20. Zásadná pripomienka k čl. I. novelizačnému bodu 20., § 6 ods. 1 písm. f) RÚZ navrhuje v § 6 ods. 1 písm. f) slovo „obsahuje“ nahradiť slovom „neobsahuje“. Odôvodnenie: Osobitná časť dôvodovej správy k bodu 20. uvádza, že „okrem rodného čísla tiež registrujúci orgán skúma, či verifikačný dokument neobsahuje i ostatné údaje, ktoré sú súčasťou novozavedenej neverejnej časti registra v zmysle § 4 ods. 2 písm. d), teda či verifikačný dokument neobsahuje okrem rodného čísla i druh a číslo dokladu totožnosti.“ Máme za to, že ustanovenie § 6 ods. 1 písm. f) má znieť v nami navrhovanom znení, t.j. že registrujúci orgán preverí, či verifikačný dokument neobsahuje údaje, ktoré sú súčasťou neverejnej časti registra. Uvedená skutočnosť je vyvoditeľná aj z ustanovenia § 11 ods. 7 návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 24. Zásadná pripomienka k čl. I. novelizačný bod 23 RÚZ navrhuje vypustiť v §11 odsek 2, písmeno c) Odôvodnenie: Nevidíme dôvod aktualizovať údaje ohľadne konečného užívateľa výhod, pokiaľ sa tento nezmenil, nedeje sa to ani v iných verejných registroch, nie je dôvod, aby tak tomu bolo v tomto registri. Je to zbytočná administratívna a finančná záťaž pre podnikateľské subjekty. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 3, § 2 ods. 1 písm. a) Text, ktorý sa navrhuje nahradiť definíciou „verejného podniku“ je v tomto bode 3. návrhu novely duplicitne, keďže ide o rovnaký text ako v bode 2. návrhu novely (t. j. zmena v § 2 ods. 1 písm. a) v prvom bode zákona o RPVS). Navrhujeme ho preto vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 22. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje V § 11 ods. 2 písm. d) a e) navrhujeme slovo „päť“ nahradiť slovom „pätnásť“. Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť lehotu v rámci ktorej je oprávnená soba povinná identifikovať konečného užívateľa výhod, resp. overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod. V praxi sa častokrát najmä pri verejných obstarávaniach, stávajú situácie, kedy jedna zmluvná strana nemá presnú vedomosť o momente uzatvorenia zmluvy, a kým sa zmluva vráti podpísaná všetkými zmluvnými stranami ubehne aj 10 dní. Tieto rokovania a pripomienkové procesy sú veľmi individuálne, sú situácie keď sa zmluva podpíše v priebehu 3 dní, avšak častejšie sa stáva, že tento proces je časovo náročnejší. V súčasnosti účinná lehota 5 dní je neprimerane krátka a žiadame preto túto lehotu predĺžiť na 15 dní. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 5, § 2 ods. 1 písm. b) Navrhujeme do nového § 2 ods. 1 písm. b) doplniť nasledovný text: b) verejným podnikom právnická osoba založená alebo zriadená na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktorá nemá výrobný alebo obchodný charakter, 1. ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo 2. ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, alebo 3. v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, Odôvodnenie: Súčasné znenie zákona sa rozchádza s obdobnými definíciami subjektu verejného práva podľa § 261 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „ObZ“), resp. podľa § 7 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO“). Oba uvedené predpisy racionálne podmieňujú podriadenie súkromnoprávnych subjektov pod konkrétnu legislatívnu reguláciu vo vymedzenej oblasti kritériom napĺňania potrieb všeobecného záujmu a absenciou výrobného (priemyselného) či obchodného charakteru ako kumulatívnou podmienkou pre uplatnenie ďalších podmienok (financovanie a jeho rozsah, kontrola, vymenovávanie alebo voľba viac ako polovice členov jej orgánov). Zákon v jeho navrhovanom znení v § 2 ods. 1 písm. b) neobsahuje podmienku napĺňania potrieb všeobecného záujmu a absenciu výrobného (priemyselného) či obchodného charakteru právnickou osobou, čím stavia predovšetkým obchodné spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v bežných trhových podmienkach a v konkurenčnom prostredí do nevýhodného postavenia oproti iným spoločnostiam pôsobiacim na relevantnom trhu, keď ukladá ich obchodným partnerom povinnosť registrovať sa v registri partnerov verejného sektora, spojenú so značným množstvom administratívnych povinností a vynakladaním ľudského ale aj materiálneho kapitálu na plnenie z toho vyplývajúcich povinností. V špecializovaných odvetviach, akým je aj oblasť energetiky, je predmetom zmlúv aj tovar s osobitnými vlastnosťami, ktorý nie je bežne dostupný na trhu (napr. elektromery, transformátory a pod.), s ktorým v mnohých prípadoch obchodujú, resp. ho vyrábajú osoby majúce sídlo/miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, resp. mimo územia EÚ. K tomu, aby sme mohli uzatvoriť zmluvu s takýmito osobami, je potrebné, aby boli zapísané v registri partnerov verejného sektora (zápis sa vyžaduje nielen od potenciálnych obchodných partnerov, ale aj od ich subdodávateľov, resp. výrobcov distribuovaných tovarov). Obchodovanie s takýmto špecifickým tovarom teda môže byť obmedzené resp. znemožnené existenciou aktuálneho znenia definície subjektu verejného sektora, hlavne v prípade, ak by budúci partner odmietol realizovať zápis do registra. Na základe vyššie uvedeného navrhujeme precizovanie súčasného znenia zákona a zosúladenie definície subjektu verejného sektora s obdobnými definíciami podľa ObZ či zákona o VO. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Čl. I doplnenie novelizačného bodu Čl. I navrhujeme rozšíriť o novelizačný bod, ktorého predmetom budú ustanovenia spresňujúce neverejnú časť registra. Odôvodnenie: Predkladateľ používa v návrhu zákona nový pojem, t.j. neverejná časť registra (viď. Čl. I bod 15, 20 a 27 návrhu), bez toho, aby sa vysporiadal so spresnením tohto pojmu v texte zákona. Vo vzťahu k navrhovanej neverejnej časti registra sa tak právna úprava stáva nepresnou, nakoľko absentujú ustanovenia určujúce napríklad to, kto bude mať prístup do tejto časti registra, akým spôsobom bude zabezpečená ochrana tejto časti registra proti zneužitiu, atď. Považujeme preto za potrebné navrhovanú právnu úpravu rozšíriť o ustanovenia, ktoré určia presný obsah neverejnej časti registra, osoby oprávnené na prístup k údajom neverejnej časti registra a zabezpečovacie opatrenia proti zneužitiu údajov. Vzhľadom na rozsah a citlivosť predmetných údajov pritom navrhujeme, aby údaje uvedené v tejto neverejnej časti boli utajovanou skutočnosťou obdobne ako údaje v evidencii centrálneho depozitára . Dátum narodenia alebo číslo dokladu totožnosti konečného užívateľa výhod rozhodne nemôžu byť považované za skutočnosti, ktorých zverejnenie podlieha verejnej kontrole a má byť verejným záujmom. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 7, § 2 ods. 3 a 4: Navrhujeme vypustiť pravidlo o nesčítavaní prijímaných hodnôt podľa dvoch alebo viacerých zmlúv a navrhujeme ponechať časovú lehotu 1 kalendárneho roka pre určenie celkovej hodnoty čiastkových a opakujúcich sa plnení zo zmluvy. Rovnako navrhujeme doplniť pravidlo, podľa ktorého sa plnenia z viacerých samostatných ale obsahovo podobných zmlúv budú sčítavať pre účely určenia limitu 100 000 eur, tak aby nemohlo dôjsť k obídeniu účelu zákona rozdelením inak jedného plnenia do viacerých samostatných zmlúv. Odôvodnenie: Podľa novely, partnerom verejného sektora nie je ten, komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorej hodnota neprevyšuje 100 000 eur a pri viacerých čiastkových alebo opakujúcich sa plneniach zo zmluvy, ktorej hodnota neprevyšuje 250 000 eur, pričom u dvoch alebo viacerých zmlúv sa prijímané hodnoty podľa rôznych zmlúv nesčítavajú. To znamená, že ak zmluvné strany uzatvoria viacero zmlúv tak, aby jednotlivé zmluvy spĺňali uvedený limit, nebudú mať povinnosť registrovať sa. Zákonodarca tak poskytuje priestor na jednoduché obchádzanie účelu tohto zákona, a to umožnením rozdelenia jedného plnenia do viacerých zmlúv. Vypustením lehoty 1 roka môže umelo dôjsť k rozloženiu opakujúcich sa plnení na dlhšie obdobie, tak aby nevznikla registračná povinnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 8, §2 ods. 4, písm. f) Navrhujeme v čl. I bode 8 písm. f) na koniec doplniť text: „ak môže dôjsť k opakovanému predĺženiu zmluvy a celková doba trvania zmluvy by mohla byť dlhšia ako päť rokov, platí, že zmluva sa uzatvára na päť rokov od jej účinnosti,“ Odôvodnenie: Uplatní sa obdobné pravidlo ako pri zmluvách na dobu neurčitú, kde sa zavádza fikcia, že zmluva trvá päť rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K čl. I bod 8. návrhu zákona V § 2 ods. 4 písm. i) navrhujeme doplniť slová „a to v prípade, ak je hodnota navýšenia vyjadrená veličinou známou v čase uzatvárania zmluvy.“ Odôvodnenie: Máme za to, že navrhovaný postup spočívajúci vo fikcii navýšenia hodnoty plnenia je možné spravodlivo aplikovať len v tom prípade, ak je hodnota navýšenia známa už v čase uzatvárania zmluvy, pričom hodnota navýšenia môže byť vyjadrená napr. v percentách alebo inou veličinou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 6 Keďže v zmysle bodu 5. novely: „Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).“, ustanovenie o oprávnenej osobe má byť označené písmenom c), nie d). Navrhujeme opraviť a zosúladiť označenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 8, §2 ods. 4, písm. g) Navrhujeme zosúladiť znenie - v dôvodovej správe k návrhu zákona sa uvádza doba neukončenia zmluvy na dobu neurčitú – 10 rokov; v návrhu zákona - 5 rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K čl. I bod 8. návrhu zákona V § 2 ods. 4 písm. m) navrhujeme slová „podľa druhého a tretieho odseku“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 alebo 3.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 32. Zásadná pripomienka k čl. IX (účinnosť) RÚZ navrhuje posunutie účinnosti zákona od 1. februára 2019. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
SSD (Stredoslovenská distribučná, a. s.) bodu 2, § 2 ods. 1 písm. a) bod prvý Navrhujeme ponechať pôvodné znenie, t.j. nevypustiť slová „štrukturálnych a investičných“. Odôvodnenie: Vypustenie uvedených slov bude mať za následok, že definícia partnera verejného sektora bude zahŕňať aj osoby, ktoré čerpajú prostriedky z európskych fondov, ktoré nemajú charakter štrukturálnych a investičných fondov, a to tak, že právna úprava sa rozširuje na akékoľvek fondy Európskej únie. Navrhovaná zmena ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod nie je v súlade s cieľom zákona a ide vysoko nad rámec tohto cieľa. Podľa dôvodovej správy k pôvodnému zneniu zákona jeho cieľom bolo legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie vrátane predaja majetku štátu. Navrhovanou zmenou však zákon stanovuje požiadavky na subjekt, ktorý prijal plnenie nie od štátu, ale priamo od Európskej únie, resp. jej orgánov alebo iných štruktúr, resp. na subjekt, ktorý je v právnom vzťahu ohľadom týchto prostriedkov nie so štátom, ale priamo s Európskou úniou, resp. jej orgánmi alebo štruktúrami. Požiadavky na subjekty, ktoré čerpajú prostriedky priamo z fondov Európskej únie v rámci procesu, do ktorého nie je zainteresovaný štát, upravujú príslušné právne akty Európskej únie (nariadenia, napr. nariadenie 1316/2013 o vytvorení Nástroja na prepájanie Európy, nariadenie 966/2012 a pod.), príslušné výzvy na predkladanie návrhov a žiadostí o udelenie grantov a zmluvy o poskytnutí grantu, ktoré orgány Európskej únie uzatvárajú s úspešnými predkladateľmi žiadosti o udelenie finančnej pomoci – grantu, pričom tieto európske právne akty nevytvárajú priestor a ani neukladajú členským štátom povinnosť zakomponovať do svojej vnútroštátnej legislatívy osobitné požiadavky na príjemcov finančnej pomoci. Okrem toho, ak by národná legislatíva kládla v súvislosti s prijatím finančnej pomoci príjemcom finančnej pomoci priamo od Európskej únie ďalšie požiadavky alebo povinnosti nad rámec požiadaviek stanovených právom Európskej únie, takýto príjemcovia by boli znevýhodnení oproti príjemcom z iných krajín, ktorých národná legislatíva takéto požiadavky neobsahuje, čo by v konečnom dôsledku mohlo mať za následok nerovnosť v právach a hlavne povinnostiach príjemcov takejto finančnej pomoci. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K čl. I bod 21. návrhu zákona V § 9 ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „alebo k akejkoľvek zmene vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora bez ohľadu na zmenu osoby konečného užívateľa výhod“ Odôvodnenie: Máme za to, že zavedenie bezodkladnej oznamovacej povinnosti a povinnosti aktualizovať verifikačný dokument pri akejkoľvek zmene vlastníckej alebo riadiacej štruktúry, bez vplyvu na osobu konečného užívateľa výhod, neadekvátne materiálne zaťaží partnerov verejného sektora ako aj neprimerane administratívne zaťaží dotknuté osoby. Samotný účel registra je predsa založený na identifikácii konečného užívateľa výhod a nie na sledovaní úplne nepodstatných zmien v štruktúre partnera verejného sektora (napr. ak akcionár partnera verejného sektora, ktorý drží jednu akciu z niekoľko tisícov vydaných akcií a túto predá inej osobe). Zároveň poukazujeme na to, že v niektorých prípadoch je takáto povinnosť v určenej lehote prakticky nevykonateľná, a to napr. pri družstvách, ktoré majú desiatky členov. Častým prípadom sú situácie, keď sa minoritné členské podiely drobia, dedia alebo darujú. Prakticky sa stáva, že na začiatku mesiaca má pán X podiel vo výške 3% pričom ku koncu mesiaca už polovicu svojho podielu daroval svojim dvom vnukom, z ktorých každý z nich má 0,75%. Ďalším veľmi častým prípadom sú dedičské konania, pri ktorých sa členský podiel delí medzi oprávnených dedičov, niekedy v tak nepatrných výškach, že to nemá žiadny vplyv na ostatných členov družstva a na vedenie družstva. V prípade, ak by naša pripomienka nebola akceptovaná, navrhujeme, aby uvedené ustanovenie (aktualizácia verifikačného dokumentu) predstavovalo možnosť, a nie povinnosť pre oprávnené osoby, t.j. v prípade akejkoľvek zmeny údajov u partnera verejného sektora zapísaných v registri bola daná možnosť doložiť registrovému súdu aktualizovaný verifikačný dokument. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 12, § 2 ods. 5 písm. o): Navrhujeme doplniť nové písm. o): „o) právnická alebo fyzická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá je výrobcom tovaru, ktorý nie je bežne dostupný5k) a ktorý sa dodáva obstarávateľovi podľa osobitného predpisu5l).“ Vkladajú sa nové poznámky pod čiarou: „5k) § 2 ods. 5 písm. o) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 5l) § 9 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ Odôvodnenie: Partnerom verejného sektora sú aj výrobcovia tovaru, ktorí sú uchádzačmi alebo subdodávateľmi uchádzačov vo verejnom obstarávaní uskutočnenom obstarávateľom vykonávajúcim činnosti v oblasti energetiky. V oblasti energetiky ako aj v iných špecializovaných odvetviach je predmetom zmlúv spravidla tovar, ktorý nie je bežne dostupný na trhu, a musí mať osobitné vlastnosti (elektromery, transformátory a pod.). Aby bola zabezpečená súťaž vo verejnom obstarávaní, je nevyhnutné, aby sa verejného obstarávania zúčastnili výrobcovia mimo územia Slovenskej republiky a mimo územia Európskej únie. Povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora môže zmariť súťaž vo verejnom obstarávaní alebo podpísanie zmluvy vysúťaženej vo verejnom obstarávaní, ak by výrobca (ako úspešný uchádzač alebo jeho subdodávateľ) nebol schopný alebo ochotný zabezpečiť svoju registráciu v registri partnerov verejného sektora a identifikovať konečných užívateľov výhod. Vzhľadom na to, že ide o výrobcov veľmi špecifických tovarov, táto výnimka nemôže ohroziť účel zákona o registri partnerov verejného sektora, t. j. zefektívnenie kontroly narábania s verejnými zdrojmi. Na druhej strane však postavenie takýchto subjektov ako partnerov verejného sektora ohrozuje efektívne verejné obstarávanie a tým aj plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (napr. zákona o energetike). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 13, § 3 ods. 3 Navrhujeme upraviť znenie § 3 ods. 3 nasledovne: (3) Registrujúci orgán poskytuje v elektronickej podobe výpis z registra v rozsahu podľa § 4, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie ktokoľvek požiada. Údaje zverejnené v registri sa sprístupňujú aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje vyhľadávanie a ich ďalšie automatizované spracovanie. Z dôvodovej správy rozumieme, že zmena § 3 ods. 3 sa vzťahuje len k vydávaniu potvrdení o tom, že určitý údaj v registri nie je zapísaný, preto navrhujeme upraviť nové znenia § 3 ods. 3. V prípade, že nerozumieme správne, tak navrhujeme ponechať vydávanie výpisu z RPVS registrujúcim orgánom. Nakoľko z aplikačnej praxe vyplynula potreba predkladania výpisu z RPVS aj iným osobám ako orgánom verejnej moci. V prípade, že je partner verejného sektora požiadaný o predloženie Výpisu z registra partnerov verejného sektora, nikde nie je ustanovené a podľa našej vedomosti z ničoho nevyplýva, že výpis z RPVS, ktorý je možné stiahnuť zo stránky https://rpvs.gov.sk/rpvs je použiteľný na právne úkony. V rámci § 3 navyše navrhujeme dôsledne upraviť rozdelenie registra na verejnú a neverejnú časť s definovaním oprávnených subjektov, ktorým bude umožnený prístup k údajom neverejnej časti, a to vrátane eventuálnej úpravy preukazovania príslušného oprávneného záujmu na nahliadnutie. Požiadavka je opodstatnená a vyžiadaná samotným znením návrhu novely zákona, ktorý síce predpokladá existenciu neverejnej časti registra, opomína však jej bližšiu definíciu. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K Čl. I doplnenie novelizačného bodu k § 11 ods. 2 písm. d) a e) V § 11 ods. 2 písm. d) a e) navrhujeme slovo „päť“ nahradiť slovom „pätnásť“. Odôvodnenie: Navrhujeme upraviť lehotu v rámci ktorej je oprávnená soba povinná identifikovať konečného užívateľa výhod, resp. overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod. V praxi sa častokrát najmä pri verejných obstarávaniach, stávajú situácie, kedy jedna zmluvná strana nemá presnú vedomosť o momente uzatvorenia zmluvy, a kým sa zmluva vráti podpísaná všetkými zmluvnými stranami ubehne aj 10 dní. Tieto rokovania a pripomienkové procesy sú veľmi individuálne, sú situácie keď sa zmluva podpíše v priebehu 3 dní, avšak častejšie sa stáva, že tento proces je časovo náročnejší. V súčasnosti účinná lehota 5 dní je neprimerane krátka a žiadame preto túto lehotu predĺžiť na 15 dní. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) K čl. I bod 20. návrhu zákona V § 6 ods. 1 písm. f) navrhujeme slovo „obsahuje“ nahradiť slovom „neobsahuje“. Odôvodnenie: Osobitná časť dôvodovej správy k bodu 20. uvádza, že „okrem rodného čísla tiež registrujúci orgán skúma, či verifikačný dokument neobsahuje i ostatné údaje, ktoré sú súčasťou novozavedenej neverejnej časti registra v zmysle § 4 ods. 2 písm. d), teda či verifikačný dokument neobsahuje okrem rodného čísla i druh a číslo dokladu totožnosti.“ Máme za to, že ustanovenie § 6 ods. 1 písm. f) má znieť v nami navrhovanom znení, t.j. že registrujúci orgán preverí, či verifikačný dokument neobsahuje údaje, ktoré sú súčasťou neverejnej časti registra. Uvedená skutočnosť je vyvoditeľná aj z ustanovenia § 11 ods. 7 návrhu zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) K bodu 12, § 2 ods. 5 písm. l): Vzhľadom na to, že podľa dôvodovej správy má ísť o situácie, kedy slovenská zdravotná poisťovňa prepláca úkony zdravotnej starostlivosti v zahraničí (rôzne druhy operácií), navrhujeme doplniť, že partnerom verejného sektora nie je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti so sídlom alebo miestom podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ktorý prijíma plnenia od zdravotnej poisťovne za predpokladu, že na území Slovenskej republiky nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 12; § 2 ods. 5 písm. k) bod 6 a bod 7 a písm. m) a n) Navrhujeme upraviť znenie tak, že (i) v § 2 ods. 5 písm. k) bode 6 bude opravený odkaz na poznámku pod čiarou tak, že nesprávny odkaz „5g)“ sa nahradí správnym odkazom „5f)“; (ii) v § 2 ods. 5 písm. k) bode 7 bude opravený odkaz na poznámku pod čiarou tak, že nesprávny odkaz „5h)“ sa nahradí správnym odkazom „5g)“; (iii) v § 2 ods. 5 písm. m) bude opravený odkaz na poznámku pod čiarou tak, že nesprávny odkaz „5i)“ sa nahradí správnym odkazom „5h)“; a (iv) v § 2 ods. 5 písm. n) bude opravený odkaz na poznámku pod čiarou tak, že nesprávny odkaz „5j)“ sa nahradí správnym odkazom „5i)“. Odôvodnenie: Odstránenie chýb v odkazoch na poznámky pod čiarou. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 12, § 2 ods. 5 písm. k) bod 7: Navrhujeme doplniť, že finančný sprostredkovateľ nemá povinnosť registrácie iba vo vzťahu k plneniam, ktoré prijíma na účet prijímateľa (nie na svoj účet). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) celému materiálu Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“) priniesol hospodárskym subjektom uchádzajúcim sa o verejné zákazky neprimeranú administratívnu a ekonomickú záťaž. Zákon nepriniesol žiadne preukázateľné zlepšenie oproti pôvodnej právnej úprave predmetnej problematiky cez register konečných užívateľov výhod. Zvýšená miera administratívnej a ekonomickej záťaže spojená s aplikáciou tohto inštitútu vyvažuje jeho "prínos" a to najmä v porovnaní s právnym stavom existujúcim pred prijatím Zákona. Máme zato, že predchádzajúca právna úprava registra konečných užívateľov výhod cez zákon o verejnom obstarávaní, bola na účely identifikácie konečných užívateľov výhod hospodárskych subjektov úplne postačujúca a nová právna úprava v podobe zákona o registri partnerov verejného sektora nepriniesla vyššiu mieru odhaľovania nepoctivých subjektov, a teda nenaplnila hlavný účel očakávaný nie len zákonodarcom, ale aj verejnosťou. Zásadný vplyv na mieru ekonomickej záťaže malo zavedenie inštitútu oprávnenej osoby. Aplikačná prax nepotvrdila predpokladané prínosy inštitútu oprávnenej osoby pre transparentnosť v procese identifikácie konečných užívateľov výhod. Pozitívny dopad tohto inštitútu na transparentnosť a korektnosť údajov zapisovaných o konečných užívateľoch výhod sa napriek jeden a pol ročnej aplikácii Zákona preukázať nepodarilo. Zato ale aplikačná prax jednoznačne potvrdila, že si oprávnené osoby účtujú za úkony podľa Zákona neprimerane vysoké odmeny, rádovo v stovkách eur za každý úkon. A novela Zákona v tomto smere neprináša žiadnu reguláciu. Negatívne dopady Zákona súvisiace najmä s prehnanou administratívnou a finančnou náročnosťou jeho aplikácie zostávajú neriešené. Predkladaná novela Zákona, napriek tvrdeniam predkladateľa novely, neprináša očakávané zníženie ekonomickej a administratívnej záťaže, ako aj zníženie prehnanej prísnosti Zákona. Naopak, napriek tvrdeniam predkladateľa novely Zákona o znižovaní administratívnej záťaže, tento v novele predkladá napr.: • návrh na rozšírenie rozsahu zapisovaných údajov do registra partnerov verejného sektora • novú povinnosť oznamovať oprávnenej osobe a zapisovať do registra akúkoľvek zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a to bez ohľadu na to, či táto zmena má alebo nemá vplyv na zmenu osoby konečného užívateľa výhod. • novú povinnosť zapisovať do registra partnerov verejného sektora aj organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby. Je zrejmé, že doplnenie ďalších údajov do registra pritom oprávnené osoby neurobia zadarmo. Prax jednoznačne preukázala, že v prípade výšky poplatkov za úkony oprávnených osôb v súvislosti so zabezpečovaním povinností vyplývajúcich partnerom verejného sektora zo Zákona regulačná sila trhu a konkurenčného boja nefunguje. Návrh novely Zákona tak rozširuje okruh úkonov, za ktoré si môžu oprávnené osoby účtovať nemalé sumy, a to s následným neodôvodneným dopadom na hospodárske subjekty. Predkladaná novela Zákona zároveň neodstraňuje nespravodlivý charakter samotného Zákona. Elementárnym nedostatkom v spravodlivom uplatňovaní zákona o RPVS je skutočnosť, že Zákon nerozlišuje medzi úmyselným a neúmyselným porušením Zákona. Zákon tak za nepravdivý údaj považuje aj údaj, ktorý bol chybne uvedený v dôsledku napr. administratívneho pochybenia. Zákon pritom neumožňuje registrujúcemu orgánu využiť správnu úvahu a nedáva mu tak inú možnosť, ako prehlásiť poskytnuté údaje (hoc postihnuté administratívnym pochybením) za nepravdivé (nezodpovedajúce skutočnosti) a rozhodnúť v zmysle § 12 ods. 7 Zákona o výmaze partnera verejného sektora z registra a zároveň mu uložiť v zmysle § 13 ods. 1 Zákona vysokú pokutu. Ide napr. o prípad, ak partner verejného sektora uvedie vo vzťahu ku konečnému užívateľovi výhod napr. nesprávne číslo ulice v adrese jeho trvalého pobytu. Podľa Zákona ide o nepravdivý údaj a registrujúci orgán nie je oprávnený túto skutočnosť objektívne vyhodnotiť, ale musí v súlade s § 12 ods. 7 Zákona rozhodnúť o výmaze partnera verejného sektora z registra (teda ho ekonomicky zlikviduje) a zároveň v zmysle § 13 ods. 1 Zákona uložiť partnerovi verejného sektora pokutu. Predkladateľ pri príprave Zákona, ako aj jeho novely, zjavne dostatočne neskúmal jeho dopady na reálny život, keď ustanovenia Zákona formuloval tak, že aj drobné pochybenie v uvádzaných údajoch, resp. neoznámenie zmeny aj absolútne nepodstatných údajov, vedie k ekonomickej likvidácii partnera verejného sektora a teda aj pracovných miest vytvorených týmto partnerom verejného sektora. V prípade veľkých spoločností, tak môže aj drobné formálne pochybenie viesť k likvidácii stoviek pracovných miest s drastickým sociálnym dopadom, na životnú úroveň stoviek rodín ekonomicky závislých na partnerovi verejného sektora. Máme za to, že nami v ďalšom uvádzané zásadné pripomienky nielen, že nenarušujú ale naopak podtrhujú účel Zákona sledovaný predkladateľom. Budeme zásadne presadzovať zrušenie inštitútu oprávnenej osoby, ako inštitútu zbytočne zvyšujúceho byrokratickú a ekonomickú záťaž uchádzačov v procese verejného obstarávania a zároveň inštitútu úplne nadbytočného a taktiež aby presadzoval zmiernenie prísnosti Zákona a zapracovanie možnosti odvolania sa proti rozhodnutiu súdu o výmaze z registra ako aj proti rozhodnutiu o uložení pokuty. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 21, §9 Ods. 1 Navrhujeme upraviť znenie § 9 ods. 1 nasledovne: (1) Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby konečného užívateľa výhod alebo k zmene osoby, ktorá sa zapisuje namiesto konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument. K povinnosti partnera bezodkladne informovať oprávnenú osobou o zmenách v riadiacej štruktúre: Pre partnerov verejného sektora, ktorí sú zapísaní v Obchodnom registri, predstavuje zavedenie povinnosti oznamovať oprávnenej osobe každú zmenu v riadiacej štruktúre (napr. zmena o osobe člena predstavenstva) duplicitu povinnosti, ktorú už má dotknutý partner voči registrovému súdu (§9 ods. 2 Zákona o Obchodnom registri). S ohľadom na často verejne deklarovanú snahu vlády o znižovanie administratívnej záťaže na podnikateľské prostredie sa nám predmetný návrh javí skôr ako krok späť. Alternatívnou by mohol byť spôsob technologického prepojenia existujúcich registrov (napr. ORSR, RPVS) za účelom automatickej výmeny informácií o registrovaných osobách a nie navrhované zvyšovanie administratívnych povinností a nákladov týchto osôb voči registrom. S ohľadom na uvedené navrhujeme túto duplicitnú informačnú povinnosť z pripravovanej novely úplne vypustiť. K povinnosti partnera bezodkladne informovať oprávnenú osobou o zmenách vo vlastníckej štruktúre: Aj v tomto prípade zavedenie povinnosti partnera verejného sektora oznamovať oprávnenej osobe každú zmenu vo vlastníckej štruktúre bude znamenať navýšenie administratívneho bremena a nákladov na strane partnera verejného sektora, pričom uvedenú povinnosť nemá v určitých prípadoch (napr. akciová spoločnosť s viac ako jedným akcionárom) ani voči registrovému súdu. Súčasne v prípade spoločností, ktoré majú zložitú vlastnícku štruktúru alebo spoločností, ktorých akcie boli prijaté na obchodovanie na regulovaných trhoch sa povinnosť hlásenia akejkoľvek zmeny vo vlastníckej štruktúre javí ako prakticky nevykonateľná, keďže k zmene (napr. predaj minimálneho objemu akcií medzi minoritnými akcionármi zo zanedbateľnou hodnotou) vo vlastníckej štruktúre môže dôjsť prakticky každodenne, pričom partner verejného sektora sa o uvedenej zmene ani nemá šancu dozvedieť. S ohľadom na uvedené navrhujeme túto extenzívnu informačnú povinnosť z pripravovanej novely úplne vypustiť. Prípadne navrhujeme aby zákonodarca v rámci novely ustanovil aj materiálne obmedzenie za akých okolností sa táto povinnosť nevzťahuje na partnera verejného sektora (napr. v prípade ak zmena vo vlastníckej štruktúre nepredstavuje aspoň 5 % podiel na základnom imaní a hlasovacích právach). Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bodu 17 Vo vzťahu k slovnému spojeniu „výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi“ žiadame v § 4 ods. 5 spresnenie definície výnimky pre emitentov. Treba jednoznačne vymedziť, že slovo „výlučne“ nie je ekvivalentom 100% obchodného podielu alebo hlasovacích práv. Odôvodnenie: Treba odstrániť pochybnosti o tom, čo znamená formulácia „výlučne ovláda“ a „výlučne riadi“. Vo vzťahu k slovnému spojeniu „výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi“ žiadame jednoznačne vymedziť, že slovo „výlučne“ nie je ekvivalentom 100% obchodného podielu alebo hlasovacích práv. Zákon by sa mal v tomto smere zosúladiť s pojmom samostatnej/výlučnej kontroly tak ako je definovaná v súťažnom práve a to napr. s odkazom na pojem „samostatná kontrola“ v európskom práve – viď. bod 54 a nasl. Konsolidovaného oznámenia Komisie o právomoci podľa nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bodu 21 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Za šikanóznu považujeme novú povinnosť oznamovať oprávnenej osobe a zapisovať do registra akúkoľvek zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, a to bez ohľadu na to, či táto zmena má alebo nemá vplyv na zmenu osoby konečného užívateľa výhod. V praxi tak môže dôjsť k situácii, keď partner verejného sektora bude musieť do registra zapisovať aj absolútne nepodstatné zmeny vo svojej vlastníckej štruktúre, ako napr. ak akcionár partnera verejného sektora, ktorý drží jednu akciu z niekoľko stovák alebo tisícov vydaných akcií túto predá inej osobe. Napriek tomu, že pôjde o absolútne nepodstatnú zmenu vlastníckej štruktúry bez akéhokoľvek dopadu na konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, tento bude musieť za tento úkon zaplatiť oprávnenej osobe stovky eur. V prípade akciových spoločností so stovkami až tisíckami drobných akcionárov je objektívne nemožné nahlasovať do registra každú zmenu vo svojej akcionárskej štruktúre. Žiadame ponechať doterajšiu úpravu notifikačnej povinnosti, t.j. povinnosť oznámiť zmeny vzniká len vtedy, ak sa mení konečný užívateľ výhod resp. osoba, ktorá sa zapisuje namiesto konečného užívateľa výhod. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bodu 15 Žiadame vypustiť tento novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Návrh zákonodarcu na zapisovanie ďalších údajov do registra: rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod je úplne nadbytočné, nakoľko už podľa aktuálne platného právneho stavu sa do registra zapisujú o konečnom užívateľovi výhod údaje, ktorého ho jednoznačne identifikujú. V prípade uvádzania údajov, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa navrhovaného znenia § 4 ods. 2 písm. d) ide o zbytočnú duplicitu v poskytovaných údajoch, nakoľko predmetné údaje je oprávnená osoba povinná uviesť ako súčasť procesu identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 5 novely Zákona v nadväznosti na § 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu vo verifikačnom dokumente. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bodu 18, § 4 ods. 7 Žiadame, aby sa údaj o trvalom pobyte fyzických osôb neuvádzal vo verifikačnom dokumente a vždy zapisoval len do neverejnej časti registra, a to aj bez potreby preukazovania okolností, pre ktoré by údaj o adrese trvalého pobytu mohol ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: Je oprávnený predpoklad, že posudzovanie preukázania okolností formulovaných v Návrhu bude v praxi sprevádzané aplikačnými problémami. Poukazujeme na skutočnosť, že súd, resp. vyšší súdni úradníci nemôžu reálne posúdiť riziko, ktoré hrozí fyzickej osobe zverejnením údajov. V zahraničí je bežnou praxou, že domáce adresy nie sú z dôvodu ochrany súkromia a osobných údajov vo verejne prístupných registroch dostupné. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bodu 18, § 4 ods. 6 Žiadame tento ods. vypustiť bez náhrady. Odôvodnenie: Za absolútne nadbytočnú považujeme novú povinnosť zapisovať do registra partnerov verejného sektora aj organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby. Organizačná zložka pritom nemôže mať iných konečných užívateľov výhod ako materská spoločnosť. Samotné MS SR pritom na svojej internetovej stránke v sekcii často kladené otázky k registru partnerov verejného sektora uvádza: „Ak ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba. Organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemôže byť partnerom verejného sektora.“ Preto žiadame, aby v prípade ak je do registra partnerov verejného sektora zapísaná materská spoločnosť, bola táto oslobodená od povinnosti zapisovať do registra aj organizačnú zložku. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bodu 6 Žiadame v § 2 ods. 1 písm. e) ponechať v definícii časť odkazujúcu na písm. a) prvý a druhý bod. To znamená, že definícia by znela: „zmluvou zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa písmena a) druhého bodu“. Odôvodnenie: Znenie definície tak ako je v Návrhu uvedené neodstraňuje len dikciu „...okrem zmluvy...“ ako avizovala dôvodová správa ale aj väzbu na verejné zdroje tak ako sú definované v ods. 1 písm. a) prvý a druhý bod. Zrejme ide o nedopatrenie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 23, § 11 Ods. 2 písm. c) Tento bod odkazuje na nesprávne písmeno ustanovenia § 11 ods. 2, keďže o zmluve sa zmieňuje písm. d), nie písm. c). Navrhujeme opraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) čl. I § 12 ods. 8 Žiadame v § 12 doplniť nový ods. 8, ktorý bude znieť: „(8) Registrový orgán nerozhodne o výmaze partnera verejného sektora z registra a nezačne konanie o uložení pokuty podľa § 13 ods. 1, ak by zistené porušenie zákona nemalo vplyv na identifikáciu konečného užívateľa výhod, ktorého partner verejného sektora v návrhu na zápis uviedol.“ Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie má posilniť aspekt spravodlivosti pri uplatňovaní sankčného mechanizmu zákona. Zároveň má posilniť sociálny rozmer Zákona a zabrániť, aby hoci len nepodstatné porušenie Zákona, ktoré nemá žiaden vplyv na určenie a identifikáciu konečných užívateľov výhod, a je teda plne v súlade s účelom Zákona, neviedlo k závažným ekonomickým dopadom na partnera verejného sektora, ktoré by v konečnom dôsledku viedlo k zrušeniu množstva pracovných miest. Aktuálne znenie Zákona tak prehnane prísnym sankčným mechanizmom v skutočnosti najviac postihuje zamestnancov partnera verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) čl. I §13 ods. 9 Žiadame v § 13 doplniť nový ods. 9, ktorý bude znieť: „(9) Ak nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov v lehote podľa § 9 ods. 1, registrujúci orgán pokutu neuloží, ak sa jedná o takú zmenu údajov, ktorá nemá vplyv na identifikáciu konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora.“ Odôvodnenie: Navrhované ustanovenie má zmierniť prehnanú prísnosť Zákona, keď neoznámenie aj nepodstatnej zmeny v zapísaných údajoch, napr. zmena adresy trvalého pobytu konečného užívateľa výhod spočívajúca v jeho presťahovaní sa z brány číslo 4 do brány č. 5, resp. neoznámenie aj absolútne nepodstatnej zmeny vo vlastníckej štruktúre partnera verejného sektora, napr. zmena vlastníctva 1 akcie zo stoviek vydaných akcií, Zákon postihuje pokutou vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal. Pri ukladaní tejto pokuty registrujúci orgán pritom nemá možnosť jej výšku primerane znížiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) bod 38 Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: je neakceptovateľné, aby bola akciová spoločnosť ekonomicky zlikvidovaná cez výmaz z registra, a to len z dôvodu, že včas neoznámila zmenu vo vlastníctve, napr. jednej akcie. A v zmysle ustanovenia § 12 ods. 7 zákona nie sú proti rozhodnutiu súdu o výmaze prípustné opravné prostriedky! Ide o neprijateľnú požiadavku, ktorej dôsledkom bude extrémny nárast nákladov na úkony oprávnených osôb spojených s oznamovaním týchto bezpredmetných zmien do registra. Obávame sa, že predkladateľ novely Zákona tak prináša legislatívne krytie pre výrazné rozšírenie biznisu oprávnených osôb so zabezpečovaním povinností podľa Zákona a núti hospodárske subjekty, aby museli zo zákona tento biznis financovať. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 38, § 13a Navrhujeme aby zákonodarca doplnil legislatívne prepojenie zákona o RPVS a osobitných zákonov, prostredníctvom ktorých sa osobitným subjektom zakladá povinnosť byť registrovaný v RPVS (napr. § 4 ods. 6 zákona o energetike). Dovoľujeme si upozorniť, že zákonodarca doposiaľ nedoriešil vzťahy medzi zákonom o RPVS a osobitnými právnymi predpismi prostredníctvom ktorých sa zakladá povinnosti osobitným subjektom byť registrovaný v RPVS (napr. § 4 ods. 6 zákona o energetike a získanie licencie pred/po zápise v RPVS). V prípade výmazu týchto osobitných subjektov z RPVS pritom nie jasne upravený dopad na ďalší výkon ich podnikateľských oprávnení (napr. možnosť ďalej podnikať bez zápisu v RPVS), pričom uvedené je v rozpore s ústavným princípom právnej istoty a predvídateľnosti práva. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 42, § 26 Navrhujeme aby zákonodarca doplnil legislatívne prepojenie zákona o RPVS a osobitných zákonov, prostredníctvom ktorých sa osobitným subjektom zakladá povinnosť byť registrovaný v RPVS (napr. § 4 ods. 6 zákona o energetike). Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov: § 4 ods. 6. Zákon neupravuje lehotu na zápis osoby s vydaným oprávnením na podnikanie v energetike v registri partnerov verejného sektora. V záujme právnej istoty odporúčame upraviť primeranú lehotu na takýto zápis, napríklad analogicky vo vzťahu k úprave podľa § 8 ods. 5 zákona o energetike. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
AmCham Slovakia (Americká obchodná komora v Slovenskej republike) Bodu 28, § 11 ods. 8 Za prvú vetu navrhujeme doplniť rovnaké znenie, ako v ods. 9, že zápis zmeny údajov o konečnom užívateľovi výhod v lehote podľa § 9 nahrádza povinnosť zaslať registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod podľa predchádzajúcej vety. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail