LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 12 návrhu zákona (k § 2 ods. 5 písm. h)) Podľa navrhovaného ustanovenia sa za partnera verejného sektora nepovažuje ani fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci bežného obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku. Rozumieme zámeru, ktorý chce predkladateľ navrhovanou právnou úpravou dosiahnuť, avšak uvedené ustanovenie sa javí s ohľadom na cieľ ako vágne a potenciálne zneužiteľné. Naviac v iných navrhovaných ustanoveniach (§ 2 ods. 2 a 3) sa stanovuje horná hranica hodnoty finančných operácií, pod ktorú sa osoby uzatvárajúce zmluvy so štátom (resp. s inou osobou verejného sektora) nebudú považovať za partnerov verejného sektora. Odporúčame operácie, pri ktorých sa tieto osoby nebudú považovať za partnerov verejného sektora s ohľadom na vyššie uvedené viac špecifikovať Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I bod 6 návrhu zákona (k § 2 ods. 1 písm. d)) Úrad podporuje rozšírenie definície oprávnenej osoby aj na osoby, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky majú umiestnený podnik alebo organizačnú zložku (teda nemusia mať na území Slovenskej republiky sídlo, alebo miesto podnikania). Stále však platí, že partneri sa inak ako prostredníctvom oprávnenej osoby nebudú môcť registrovať. V tomto zmysle právna úprava, ktorá ako oprávnené osoby vymedzuje iba určitý okruh osôb predstavuje určitú bariéru. Z tohto dôvodu úrad odporúča predkladateľovi zvážiť možnosť rozšíriť okruh subjektov, na základe určenia vopred vymedzených kritérií, ktoré by kvalitatívne určili daný okruh subjektov a zabezpečili aj dostupnosť k registru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) 1. S odkazom na znenie predkladacej správy navrhujeme, aby účinnosť predkladanej novely zákona bola stanovená od 1.1.2019. Odôvodnenie: Zmeny vyvolané navrhovanou zákonnou úpravou budú mať také dopady, ktoré si zo strany zdravotnej poisťovne vyžiadajú zmeny informačných systémov, ktorých vykonanie si vyžiada dlhšie časové obdobie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 7. V § 2 ods. 3 sa na koniec pripájajú slová „v kalendárnom roku“. Odôvodnenie: Z dôvodovej správy vyplýva, že bolo úmyslom predkladateľa zachovať výšku finančných limitov pri jednorazovom a opakujúcom sa (čiastkovom) plnení. K naplneniu tohto zámeru je potrebné, aby aj formulácia výšky finančných limitov v navrhovanom znení zákona ostala bezo zmeny tak, ako je to v súčasnosti účinnom znení zákona č. 315/2016 Z. z. . Zároveň platí, že v spojení s navrhovaným § 2 ods. 4 písm. e) a g) by mohlo dôjsť k reálnemu podstatnému zníženiu finančného limitu (pri rámcových zmluvách a zmluvách na dobu neurčitú) pod predkladateľom navrhovanú hranicu opakujúceho sa plnenia 250.000,- EUR a tým aj k neúmernému rozšíreniu počtu subjektov, napríklad ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí tento (oproti súčasnému stavu) znížený limit prekročia a tým budú vystavení zbytočnej a neodôvodnenej administratívnej záťaži. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 8. § 2 ods. 4. písm. a) navrhujeme vypustiť. Ostatné písmená navrhujeme premenovať. Alternatívne navrhujeme, aby v §2 ods. 4. písm. a) znelo: „a) všetky hodnoty plnenia sa použijú vrátane dane z pridanej hodnoty, ak sa táto vykazuje,“ Odôvodnenie: Podľa nášho názoru, je pre posudzovanie hodnoty zmluvy relevantná skutočne uhradená suma a len táto by mala byť podkladom na posudzovanie hodnoty zmluvy. V dôvodovej správe k bodu 7 je uvedené, že “Výška finančných limitov pri jednorazovom a opakujúcom sa (čiastkovom) plnení zostáva v oboch prípadoch zachovaná.“. Tento úmysel nebude naplnený v prípade, ak sa do hodnoty plnenia nebude započítavať daň z pridanej hodnoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) všeobecne Žiadame spresniť, od akého dátumu sa navrhuje účinnosť zákona. Odôvodnenie: V predkladacej správe sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2019, a to s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, ako aj s ohľadom na potreby úpravy informačného systému registra partnerov verejného sektora vyvolané zmenou zákonnej úpravy. Avšak v dôvodovej správe a v návrhu zákona sa navrhuje účinnosť právnej úpravy od 1. novembra 2018, a to s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu. Z uvedeného nie je zrejmé, či sa účinnosť zákona navrhuje od 1. januára 2019 alebo od 1. novembra 2018. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 18. V § 4 ods. 7 navrhujeme nahradiť slovo „údaju" slovom „údaja" a za slovo „údajov" navrhujeme doplniť "o" Odôvodnenie: Gramatické korekcie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 8. V § 2 ods. 4 písm. e) znie: „e) opakujúce plnenie sa sčítava počas jedného roka trvania zmluvy a ak je toto obdobie kratšie ako jeden rok potom počas celého dohodnutého trvania zmluvy, vrátane fikcie trvania zmluvy určenej podľa písmena f),“ V § 2 odsek 4 sa vypúšťa písmeno g) Odôvodnenie: Z dôvodovej správy vyplýva, že bolo úmyslom predkladateľa zachovať výšku finančných limitov pri jednorazovom a opakujúcom sa (čiastkovom) plnení. K naplneniu tohto zámeru je potrebné, aby aj formulácia výšky finančných limitov v navrhovanom znení zákona ostala bezo zmeny tak, ako je to v súčasnosti účinnom znení zákona č. 315/2016 Z. z. . Zároveň platí, že v spojení s navrhovaným § 2 ods. 4 písm. e) a g) by mohlo dôjsť k reálnemu podstatnému zníženiu finančného limitu (pri rámcových zmluvách a zmluvách na dobu neurčitú) pod predkladateľom navrhovanú hranicu opakujúceho sa plnenia 250.000,- EUR a tým aj k neúmernému rozšíreniu počtu subjektov, napríklad ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí tento (oproti súčasnému stavu) znížený limit prekročia a tým budú vystavení zbytočnej a neodôvodnenej administratívnej záťaži. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 21. V § 9 ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „alebo k akejkoľvek zmene vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora bez ohľadu na zmenu osoby konečného užívateľa výhod“ Odôvodnenie: Oznamovanie každej zmeny vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, bude v mnohých prípadoch nepraktické a administratívne veľmi náročné najmä s ohľadom na fakt, že k zmene konečného užívateľa výhod nedochádza. Narážame tu aj na problém, že pojmy „vlastnícka štruktúra“ a „riadiaca štruktúra“ nie sú v zákone definované, a tým je vytvorený priestor pre rôzny výklad daných pojmov. Navyše, úprava oznamovania zmeny vlastníckej štruktúry, ako aj riadiacej štruktúry je nedostatočná, keďže nie je jasné, čo má oprávnená osoba registrujúcemu orgánu vlastne predložiť (verifikačný dokument dokladá iba k návrhu na zápis, ktorý sa však pri zmene vlastníckej štruktúry bez dopadu na konečného užívateľa výhod nepodáva, nie je jednotná prax, či v rámci riadiacej štruktúry stačí vo verifikačnom dokumente uviesť iba názvy jednotlivých pozícií alebo aj ich obsadenie konkrétnymi osobami, ani ako má registrujúci orgán s oznámením naložiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 8. § 2 ods. 4 písm. b) navrhujeme vypustiť. Ostatné písmená navrhujeme premenovať. Alternatívne navrhujeme, aby § 2 ods. 4 písm. b) znelo: „b) pri zmluvách o prevode nehnuteľnosti do spoluvlastníctva viacerých osôb sa u spoluvlastníkov prijímaná hodnota plnenia rozpočítava podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov,“ Odôvodnenie: Z dôvodovej správy vyplýva, že k legislatívnej zmene § 2 ods.4 písm. b) pristupuje navrhovateľ z dôvodu, že v aplikačnej praxi pri prevodoch nehnuteľností zo štátu na PVS dochádza aj k situáciám, kedy nehnuteľnosť je prevádzaná do spoluvlastníctva viacerých osôb. Navrhované znenie však určovalo hodnotu zmluvy pri spoluvlastníkoch bez ohľadu na predmet zmluvy (nie len prevádzanie nehnuteľnosti). Zároveň pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nie sú podiely určené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 15. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie: „d) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, druh a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;7) a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod;5) dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti sú súčasťou neverejnej časti registra.“. Odôvodnenie: Z dôvodu ochrany osobných údajov navrhujeme, aby aj dátum narodenia bol súčasťou neverejnej časti registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 27. V § 11 navrhujeme znenie ods. 7 nasledovne: „Verifikačný dokument nesmie obsahovať údaje, ktoré sú súčasťou neverejnej časti registra podľa § 4 ods. 2 písm. d).“ Odôvodnenie: Z legislatívno-technického hľadiska je použitie znaku „/“ v navrhovanom znení neprijateľné. Nie je zrejmé, čo sa týmto znakom myslí. Pojem „všeobecne použiteľný identifikátor“ je vo svetle znenia § 4 ods. 2 písm. d) nadbytočný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 8. V § 2 ods. 4 písm. j) sa vypúšťajú slová: „; ak nie je predpokladaný alebo určiteľný žiadny rámec prijímaných hodnôt, má sa za to, že hodnota zmluvy prekračuje hodnotu podľa odseku 2“. Odôvodnenie: Postačujúca je podľa nášho názoru zásada podľa písmena m). V prípade, ak by popri sebe platili zásady podľa dikcie písmena j) za bodkočiarkou a písmena m), mohlo by dôjsť k ich vzájomnému konfliktu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 20. V § 6 ods. 1 písm. f) navrhujeme nahradiť slovo „obsahuje“ slovom „neobsahuje“ Odôvodnenie: Verifikačný dokument nesmie obsahovať údaje, ktoré sú súčasťou neverejnej časti registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 41. V § 19 navrhujeme znenie písm. c) nasledovne: „; vzťahom, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby podľa tohto písmena, nie je vzťah pri výkone jej činnosti podľa osobitných predpisov13a)“ Odôvodnenie: Účelom úpravy podľa dôvodovej správy je „explicitne ustanoviť, že vzťah medzi klientom ... a advokátom ... nie je prekážkou pre výkon činnosti oprávnenej osoby“. Takáto úprava však tento účel nenapĺňa, a to z nasledovných dôvodov: Písmeno c) obsahuje: generálny zákaz v podobe „vzťahu oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť“ a dva demonštratívne príklady takého vzťahu v podobe: personálneho prepojenia (typickým príkladom je vykonávanie funkcie v orgánoch dvoch právnických osôb tými istými fyzickými osobami) a majetkového prepojenia (typickým príkladom je majetkový podiel na podnikaní jednej právnickej osoby druhou osobou) s partnerom verejného sektora. Ak bola aj nejaká pochybnosť ohľadom toho, či vzťah advokáta a klienta je vzťahom zakázaným podľa písm. c), táto pochybnosť sa určite netýkala žiadneho z uvedených dvoch demonštratívnych príkladov, ale skôr generálneho zákazu ako takého. Ak teda teraz povieme, že tento vzťah nespadá pod žiadny z demonštratívnych príkladov, nijako tým neodstránime pretrvávajúcu pochybnosť, či ho nemožno považovať za porušenie generálneho zákazu. Objasňujúca formulácia na konci písmena by sa preto mala týkať práve generálneho zákazu. Navyše by nemala rozlišovať, či ide o vzťah advokáta s partnerom verejného sektora alebo s členom jeho orgánov, v obidvoch týchto prípadoch by mal byť tento vzťah vylúčený z písm. c) už svojou povahou (že nejde o závislú činnosť). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) novele vo všeobecnosti Z dôvodovej správy vyplýva, že jedným z primárnych podnetov na novelizovanie pôvodného textu právnej úpravy je aj reakcia predkladateľa na podnety, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe počas účinnosti zákona. V tejto súvislosti máme za to, že navrhovaná novela sa nedotkla niektorých oblastí, ktoré by v kontexte aplikačnej praxe bolo potrebné zákonne upraviť a ktoré boli predmetom často kladených otázok. Ide o typy zmlúv ( §2 ods. 1 písm. e) ), u ktorých môže dochádzať k rôznej interpretácii zákona vo vzťahu k určovaniu hodnoty zmluvy a to: a) pri urovnaní b) pri započítaní pohľadávok, c) pri postúpení pohľadávok na tretie osoby, d) pri zriadení záložného práva Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) 14. K Čl. I bodu 38. Navrhujeme bod 38. vypustiť v celom rozsahu. Alternatívne navrhujeme, aby § 13a znel nasledovne: „Ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora podľa § 13 ods. 2, partner verejného sektora nemôže byť do registra zapísaný po dobu troch rokov od výmazu.“ Odôvodnenie: Pre niektoré subjekty je zápis v registri partnerov verejného sektora existenčnou záležitosťou (podmienkou povolenia). V prípade, ak by došlo k výmazu takéhoto subjektu, subjekt nebude mať možnosť bezodkladne po svojom výmaze podať nový návrh. Viď napr. § 39 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z.z.). Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. VII V § 6a ods. 3 navrhujeme vypustiť slová „v zhode alebo“ Odôvodnenie: Zákon používa dva odlišné pojmy: konanie „v zhode“ a konanie „spoločným postupom“. Keďže ide o dva pojmy, možno predpokladať, že majú rôzny význam. Je potom mätúce, ak návrh novely zákona zavádza tú istú (vysvetľujúcu) vyvrátiteľnú domnienku pre obidva tieto pojmy. V prípade konania v zhode existuje výkladová pomôcka v ust. §66b Obchodného zákonníka, ktoré tento pojem definuje. V prípade konania spoločným postupom takáto pomôcka chýbala. Preto by sa tieto ustanovenia mali týkať iba konania spoločným postupom, čomu zodpovedá aj znenie dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. VII V § 6a ods. 3 navrhujeme nahradiť pojem „rodinnými príslušníkmi“ pojmom „blízkymi osobami“, alebo pojem „rodinnými príslušníkmi“ bližšie definovať. Odôvodnenie: Nejde o zákonom definovaný pojem. Analogické použitie definície zo Zákonníka práce (§ 40 ods. 5) alebo Trestného zákona (§65 ods. 3) zrejme nie je namieste Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 28. V § 11 ods. 8 navrhujeme nahradiť spojenie „odseku 3“ spojením „odseku 4“ Odôvodnenie: Odsek 3 upravuje výnimku z povinnosti overenia identifikácie. Odkaz má byť ale na úpravu dobrovoľného overenia identifikácie, ktorá je obsiahnutá v odseku 4 Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K §11 ods. 2 písm. c) Navrhujeme, aby predkladateľ zvážil možnosť úpravy predmetného ustanovenia v tom duchu, aby k pevnému dátumu, ku ktorému je povinnosť overiť KÚV, bola stanovená aj lehota na splnenie povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) materiálu ako celku Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Zákon“) priniesol hospodárskym subjektom uchádzajúcim sa o verejné zákazky neprimeranú administratívnu a ekonomickú záťaž. Zákon nepriniesol žiadne preukázateľné zlepšenie oproti pôvodnej právnej úprave predmetnej problematiky cez register konečných užívateľov výhod. Zvýšená miera administratívnej a ekonomickej záťaže spojená s aplikáciou tohto inštitútu vyvažuje jeho "prínos" a to najmä v porovnaní s právnym stavom existujúcim pred prijatím Zákona. Máme zato, že predchádzajúca právna úprava registra konečných užívateľov výhod cez zákon o verejnom obstarávaní, bola na účely identifikácie konečných užívateľov výhod hospodárskych subjektov úplne postačujúca a nová právna úprava v podobe zákona o registri partnerov verejného sektora nepriniesla vyššiu mieru odhaľovania nepoctivých subjektov, a teda nenaplnila hlavný účel očakávaný nie len zákonodarcom, ale aj verejnosťou. Zásadný vplyv na mieru ekonomickej záťaže malo zavedenie inštitútu oprávnenej osoby. Aplikačná prax nepotvrdila predpokladané prínosy inštitútu oprávnenej osoby pre transparentnosť v procese identifikácie konečných užívateľov výhod. Pozitívny dopad tohto inštitútu na transparentnosť a korektnosť údajov zapisovaných o konečných užívateľoch výhod sa napriek jeden a pol ročnej aplikácii Zákona preukázať nepodarilo. Zato ale aplikačná prax jednoznačne potvrdila, že si oprávnené osoby účtujú za úkony podľa Zákona neprimerane vysoké odmeny, rádovo v stovkách eur za každý úkon. A novela Zákona v tomto smere neprináša žiadnu reguláciu. Negatívne dopady Zákona súvisiace najmä s prehnanou administratívnou a finančnou náročnosťou jeho aplikácie zostávajú neriešené. Predkladaná novela Zákona, napriek tvrdeniam predkladateľa novely, neprináša očakávané zníženie ekonomickej a administratívnej záťaže, ako aj zníženie prehnanej prísnosti Zákona. Naopak, napriek tvrdeniam predkladateľa novely Zákona o znižovaní administratívnej záťaže, tento v novele predkladá napr.: • návrh na rozšírenie rozsahu zapisovaných údajov do registra partnerov verejného sektora • novú povinnosť oznamovať oprávnenej osobe a zapisovať do registra akúkoľvek zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora a to bez ohľadu na to, či táto zmena má alebo nemá vplyv na zmenu osoby konečného užívateľa výhod. • novú povinnosť zapisovať do registra partnerov verejného sektora aj organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby. Je zrejmé, že doplnenie ďalších údajov do registra pritom oprávnené osoby neurobia zadarmo. Prax jednoznačne preukázala, že v prípade výšky poplatkov za úkony oprávnených osôb v súvislosti so zabezpečovaním povinností vyplývajúcich partnerom verejného sektora zo Zákona regulačná sila trhu a konkurenčného boja nefunguje. Návrh novely Zákona tak rozširuje okruh úkonov, za ktoré si môžu oprávnené osoby účtovať nemalé sumy, a to s následným neodôvodneným dopadom na hospodárske subjekty. Predkladaná novela Zákona zároveň neodstraňuje nespravodlivý charakter samotného Zákona. Elementárnym nedostatkom v spravodlivom uplatňovaní zákona o RPVS je skutočnosť, že Zákon nerozlišuje medzi úmyselným a neúmyselným porušením Zákona. Zákon tak za nepravdivý údaj považuje aj údaj, ktorý bol chybne uvedený v dôsledku napr. administratívneho pochybenia. Zákon pritom neumožňuje registrujúcemu orgánu využiť správnu úvahu a nedáva mu tak inú možnosť, ako prehlásiť poskytnuté údaje (hoc postihnuté administratívnym pochybením) za nepravdivé (nezodpovedajúce skutočnosti) a rozhodnúť v zmysle § 12 ods. 7 Zákona o výmaze partnera verejného sektora z registra a zároveň mu uložiť v zmysle § 13 ods. 1 Zákona vysokú pokutu. Ide napr. o prípad, ak partner verejného sektora uvedie vo vzťahu ku konečnému užívateľovi výhod napr. nesprávne číslo ulice v adrese jeho trvalého pobytu. Podľa Zákona ide o nepravdivý údaj a registrujúci orgán nie je oprávnený túto skutočnosť objektívne vyhodnotiť, ale musí v súlade s § 12 ods. 7 Zákona rozhodnúť o výmaze partnera verejného sektora z registra (teda ho ekonomicky zlikviduje) a zároveň v zmysle § 13 ods. 1 Zákona uložiť partnerovi verejného sektora pokutu. Predkladateľ pri príprave Zákona, ako aj jeho novely, zjavne dostatočne neskúmal jeho dopady na reálny život, keď ustanovenia Zákona formuloval tak, že aj drobné pochybenie v uvádzaných údajoch, resp. neoznámenie zmeny aj absolútne nepodstatných údajov, vedie k ekonomickej likvidácii partnera verejného sektora a teda aj pracovných miest vytvorených týmto partnerom verejného sektora. V prípade veľkých spoločností, tak môže aj drobné formálne pochybenie viesť k likvidácii stoviek pracovných miest s drastickým sociálnym dopadom, na životnú úroveň stoviek rodín ekonomicky závislých na partnerovi verejného sektora. Máme za to, že nami v ďalšom uvádzané zásadné pripomienky nielen, že nenarušujú ale naopak podtrhujú účel Zákona sledovaný predkladateľom. ZSPS bude zásadne presadzovať zrušenie inštitútu oprávnenej osoby, ako inštitútu zbytočne zvyšujúceho byrokratickú a ekonomickú záťaž uchádzačov v procese verejného obstarávania a zároveň inštitútu úplne nadbytočného a taktiež aby presadzoval zmiernenie prísnosti Zákona a zapracovanie možnosti odvolania sa proti rozhodnutiu súdu o výmaze z registra ako aj proti rozhodnutiu o uložení pokuty. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 2 ods. 1 písm. a) siemy bod zákona o RPVS Navrhujeme do novely vložiť nový novelizačný bod, ktorým sa vypustí § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona. Odôvodnenie: Ako vyplýva aj zo znenia dôvodovej správy k predmetnému ustanoveniu, účelom zákona je zabezpečiť, aby prístup k verejným zdrojom mali len osoby zapísané v určenom registri, z ktorého musia byť zrejmí koneční užívatelia výhod. Konečným užívateľom výhod má byť fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo vykonáva kontrolu nad klientom alebo fyzická osoba, v prospech ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva. Definícia v § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona však takémuto vymedzeniu konečného užívateľa výhod nezodpovedá a fakticky rozšírila okruh subjektov, ktoré sa musia registrovať, na dodávateľov akýchkoľvek tovarov alebo služieb podnikateľom, ktorí obchodujú so štátom. Napriek tomu, že v zákone sa ustanovuje, že registračná povinnosť sa má vzťahovať len na takého subdodávateľa, ktorý „vie alebo má vedieť“, že poskytuje dodávku v súvislosti so zmluvou s verejným sektorom, vzhľadom na povinné zverejňovanie zmlúv so štátom vedie toto ustanovenie v záujme právnej istoty v praxi k preventívnej registrácii všetkých podnikateľov, ktorí dodávajú akékoľvek tovary alebo služby partnerovi verejného sektora definovaného podľa § 2 ods. 1. písm. a) body 1 až 5, keďže by z verejne dostupných zdrojov o existencii zmluvy svojho odberateľa so štátom mali vedieť. S nesplnením registračnej povinnosti sú pritom spojené významné negatívne dopady, ktorými sú postihnutí tak akýkoľvek subdodávateľ priameho partnera verejného sektora, ktorému hrozí značná pokuta, ako aj samotný priamy partner, ktorý, hoci si splnil všetky svoje povinnosti, znáša vážne a potenciálne likvidačné dôsledky predmetného sporu o registračnú povinnosť (a dokazovanie, či jeho dotknutý subdodávateľ vedel alebo mal vedieť o existencii jeho zmluvy s verejným sektorom) spojené s možnosťou odstúpenia od zmluvy alebo jej neplnenia zo strany subjektu verejného sektora. V záujme právnej istoty ohľadne zmluvného vzťahu so subjektom verejného sektora je teda zo strany samotných (priamych) partnerov verejného sektora vyvíjaný tlak na všetkých ich obchodných partnerov z radov dodávateľov, aby zabezpečili a preukázali svoju registráciu v registri partnerov verejného sektora. Zavedenie takejto de facto plošnej registračnej povinnosti bolo však úplne nad rámec účelu predmetného zákona a nie je ani v súlade s jeho filozofiou. Naviac ide o významnú administratívnu bariéru pre podnikateľský sektor, ktorá nemá žiadne vecné a ani logické opodstatnenie. Z pohľadu ostatných podnikateľských subjektov, ktorí sú dodávateľmi tovarov alebo služieb pre takých podnikateľov, ktorí majú zmluvy s verejným sektorom, ktoré sa povinne zverejňujú, vedie takáto právna úprava k tomu, že v záujme predchádzaniu stavu právnej neistoty, ktorý toto nejasné ustanovenie vyvoláva, a vyhnutia sa negatívnym dôsledkom z porušenia zákona sú nútení nespoliehať sa na materiálny korektív a plošne sa registrovať, čo znamená neprimeranú administratívnu záťaž pre podnikateľský sektor a nepochybne presahuje rámec účelu a filozofie zákona. Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme predmetné ustanovenie ako celok vypustiť. Za minimálne nevyhnutný zásah považujeme odstránenie subdodátavateľa, ktorý „má vedieť“, že ním poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou na účely verejnej zákazky. Definícia, ktorú navrhujeme odstrániť, je subjektívna, nie je jasne formulovaná, je veľmi ťažko preukázateľná a jednoducho zneužiteľná. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) bodu 2 Nesúhlasíme so znením bodu 2 v čl. I vlastného materiálu, týkajúcom sa § 2 ods. 1 písm. a). Minimálne je potrebné ponechať slová „štrukturálnych a investičných“. Odôvodnenie: Spornosť pri poskytovaní prostriedkov prijímateľom z EPZF bola v tom, že v zmysle čl. 4 nariadenia Európskeho parlamentu (EÚ) č. 1306/2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 sa EPZF vykonáva v rámci spoločného riadenia medzi členskými štátmi a Úniou. Zápis do registra by sa dal považovať za rozšírenie povinností žiadateľov na získanie platieb, ktorá nie je notifikovaná Európskou Komisiou a teda nie je oprávnená požiadavka štátu zaviazať žiadateľov, aby sa registrovali v registri. Zapracovaním takejto povinnosti do národnej legislatívy by došlo k porušeniu zásad európskeho práva, čo by mohlo mať ďaleko vážnejší dopad na SR. Ako zásadný problém vnímame rozpor ustanovení zákona s legislatívou EÚ vo vzťahu k priamym platbám. Je potrebné zdôrazniť, že v zmysle platnej legislatívy EÚ, predovšetkým nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, čl. 36 ods. 2, MPRV SR, ani platobná agentúra, nie sú oprávnené stanovovať ďalšie, resp. iné podmienky oprávnenosti na poskytnutie priamych platieb ako tie, ktoré vyplývajú z legislatívy EÚ. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že v tejto súvislosti Európska komisia (EK) už niekoľkokrát poskytla stanovisko v tomto zmysle. V zmysle vyššie uvedeného nie je možné zavedenie novej podmienky oprávnenosti na poskytovanie priamych platieb a zároveň neprichádza do úvahy ich neposkytnutie na základe ďalších stanovených podmienok. Zásadná pripomienka sa zároveň vzťahuje k poskytovaniu prechodných vnútroštátnych platieb, ktoré sú plne financované zo štátneho rozpočtu, ale finančné prostriedky slúžia ako tzv. „národné doplatky“ k priamym platbám financovaným z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu, pričom podmienky oprávnenosti je potrebné aplikovať tak, ako ich EK schválila Slovenskej republike rozhodnutím z roku 2013, ktoré presne určuje podmienky oprávnenosti, za splnenia ktorých sú žiadatelia oprávnení na poskytnutie prechodných vnútroštátnych priamych platieb. Odbor priamych platieb a správnych činností poukazuje na skutočnosť, že na základe stanoviska EK vo vzťahu k prechodnej vnútroštátnej pomoci, hoci je plne financovaná zo štátneho rozpočtu, musí byť poskytovaná s ohľadom na príslušné pravidlá EÚ. Podmienky poskytovania prechodných vnútroštátnych platieb musia byť totožné s tými, ktoré sú oprávnené na poskytovanie týchto platieb od roku 2013 (článok 37 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1307/2013). Vzhľadom na vyššie uvedené nie je možné zavedenie novej podmienky oprávnenosti na poskytovanie prechodných vnútroštátnych platieb. Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie prechodných vnútroštátnych platieb je potrebné realizovať tak, ako to bolo schválené EK rozhodnutím z roku 2013 adresovaným Slovenskej republike, ktoré presne určuje podmienky oprávnenosti, za splnenia ktorých sú žiadatelia oprávnení na poskytnutie prechodných vnútroštátnych platieb. Predmetná zásadná pripomienka bola už v minulosti komunikovaná s Ministerstvom spravodlivosti SR. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bodu 8 Nesúhlasíme s čl. I bodom 8: V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „(4) Hodnota zmluvy podľa odseku 3 sa určí ako úhrn na jej základe partnerovi verejného sektora poskytovaných finančných prostriedkov alebo hodnôt majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv alebo ich kombinácia. Na účely určenia hodnoty zmluvy platí, že l) zmluvné alebo zákonné sankcie sa nezohľadňujú, Odôvodnenie: Zásadná pripomienka, ktorá v minulosti už bola komunikovaná s Ministerstvom spravodlivosti SR: Z uvedeného je zrejmé, že žiadateľ, aj keď nebude mať poskytnutú žiadnu platbu v dôsledku nesplnenia podmienok, bude povinný sa registrovať. Uvedené považujeme za neprimeranú finančnú záťaž na žiadateľov, ktorá je zároveň v prípade žiadateľov o platby financovaných z EPZF neoprávnenou podmienkou v zmysle legislatívy EÚ. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 7 návrhu - K § 2 ods. 3 zákona Navrhujeme upraviť § 2 ods. 3 zákona tak, že sa navrhovaný finančný limit bude vzťahovať na jeden kalendárny rok. Odôvodnenie: Toto ustanovenie zákona spôsobuje nerovnaké posudzovanie nájomných vzťahov v závislosti od toho, či sú uzatvárané na jeden rok, na 5 rokov alebo na dobu neurčitú. Dochádza pritom k znevýhodňovaniu subjektov, ktoré majú uzatvorené s verejným sektorom dlhodobé zmluvy na dobu určitú, oproti subjektom s nájomnými zmluvami na dobu neurčitú, čo podľa nášho názoru nebolo cieľom zákonodarcu. Zároveň je potrebné podotknúť, že úhrnná všeobecná hodnota nájomnej zmluvy na dobu neurčitú môže byť samozrejme omnoho vyššia ako v prípade nájomnej zmluvy na dobu určitú; rovnako tak v prípade krátkodobých zmlúv na jeden rok, ktoré sú uzatvárané opakovane na ten istý majetok. Navrhovanou úpravou tak dôjde k zrovnoprávneniu posudzovania jednotlivých partnerov verejného sektora. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bod 6 Nesúhlasíme s novelizačným bodom 6: "V § 2 ods. 1 písmená d) a e) znejú: e) zmluvou zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva.“. Odôvodnenie: Zásadná pripomienka, ktorá v minulosti už bola komunikovaná s Ministerstvom spravodlivosti SR: Za predpokladu, že by sa do zákona dostalo EPZF, platby z fondov EPZV sa neposkytujú zmluvou. Žiadatelia sú účastníkom konania o priame podpory a o ich žiadosti vydáva PPA rozhodnutie, ktorým schváli alebo neschváli poskytnutie platieb. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) všeobecne Zákon nijakým spôsobom nerieši situáciu, ak by sa žiadateľ neregistroval a rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Žiadateľ si môže nárokovať na poskytnutie platieb, ak splnil podmienky na poskytnutie platieb v zmysle platnej právnej úpravy. Ak žiadateľ disponuje právoplatným rozhodnutím, správny orgán môže byť žalovaný z dôvodu nečinnosti. Uvedené by sa priečilo základným princípom právneho štátu. Zároveň PPA je povinná vydať rozhodnutie v merite veci, nemôže vo veci nekonať. Konanie o žiadosti nemôže byť zároveň zastavené, keďže nie je na to legislatívny dôvod. Ak toto zákon nijakým spôsobom nevyrieši, PPA bude povinná žiadateľovi platbu vyplatiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 4 ods. 1 zákona o RPVS Považujeme za potrebné upresniť definíciu doby, počas ktorej má partner verejného sektora povinnosť byť zapísaný v registri. Za týmto účelom navrhujeme zmeniť § 4 ods. 1 zákona nasledovne: „Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a osoby podľa § 17. Partner verejného sektora musí byť zapísaný registri aspoň po dobu, počas ktorej mu zo zmluvy plynie nárok na finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvý bod, alebo počas ktorej nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod.“ Odôvodnenie: „Trvanie zmluvy“ je neurčitý pojem, ktorý vzbudzuje mnoho otázok a potrebu vyriešiť veľa nejasností. Z účinného znenia by sa napríklad mohlo zdať, že ide o záručnú dobu alebo dokonca o dobu až do premlčania nároku. Navrhovaná definícia nepripúšťa vo vzťahu k určeniu predmetnej doby pochybnosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 23 Odporúčame slová „písm. c)“ nahradiť slovami „písm. d)“. Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 2 ods. 4 zákona Navrhujeme doplniť negatívnu definíciu, kto nie je partnerom verejného sektora: „Partnerom verejného sektora nie je ani osoba, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorá podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu8), rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi . To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod.“ Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že tieto osoby podliehajú výrazným informačným povinnostiam, ich manažérska štruktúra je dostatočne známa a nie je nevyhnutné odkrývať ju ešte aj spôsobom podľa tohto zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS Navrhujeme zmeniť § 4 ods. 3 písm. f) zákona o RPVS (v účinnom znení) nasledovne: “O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,7) ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo vrcholového manažmentu partnera verejného sektora.” Odôvodnenie: „Riadiaca štruktúra“ je nejasný pojem, ktorý nemá oporu v žiadnom právnom predpise. Pojem „vrcholový manažment“ je definovaný ďalej v zákone, preto je jeho použitie vhodnejšie. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bodu 7 V osobitnej časti dôvodovej správy k bodu 7, v časti, ktorá sa týka § 2 ods. 3 odporúčame doplniť odôvodnenie pre prax k subjektom, ktoré poberajú príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ich zmluvných strán. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 3 Nesprávne uvedený bod, ktorého sa majú zmeny týkať – duplicitné k novelizačnému bodu 2, predpokladáme, že uvedená zmena sa týka § 2 ods. 1 písm. a) druhý bod. Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 10 Nesprávne uvedené písm. a). Vzhľadom na to, že došlo k novému označeniu pôvodného písmena a), správne má byť uvedené písm. c) Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 V čl. I bode 2 a bode 3 vlastného materiálu dochádza k duplicite textu. Odporúčame upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K Čl. I bod 17 návrhu - § 4 ods. 4 zákona o RPVS (resp. ods. 5 podľa návrhu) Vzhľadom na náš návrh podľa tretieho bodu, aby partnerom verejného sektora nebol ani emitent cenných papierov, žiadame § 4 ods. 4 zo zákona vypustiť. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
ÚVSR (Úrad vlády Slovenskej republiky) K novelizačnému bodu 40 Odporúčame za slovom „pojednávania“ vypustiť slovo „môže“. Odôvodnenie: Legislatívno- technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) K § 5 ods. 1 zákona o RPVS Navrhujeme, aby zákon vyžadoval prítomnosť oprávnenej osoby (napríklad advokát, notár a iné), t. j. aby oprávnená osoba na základe písomnej dohody plnila povinnosti pre partnera verejného sektora, len ak je to objektívne opodstatnené. Podľa nášho názoru je prítomnosť oprávnenej osoby opodstatnená, len ak partner verejného sektora nemá bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. V prípadoch osôb pôsobiacich na území Slovenskej republiky neexistuje žiadny dôvod, aby partner verejného sektora nemohol konať priamo, povinnosť mať dohodu s oprávnenou osobou nemá opodstatnenie a neprináša žiadnu pridanú hodnotu, naopak ide o zbytočnú administratívnu a finančnú záťaž. Preto navrhujeme § 5 ods. 1 zákona zmeniť nasledovne: „Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora, ktorý nemá bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania v Slovenskej republike, oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť.” Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bodu 8 V bode 8 vlastného materiálu, v poslednom odseku za slová „to neplatí, ak ide o štátnu alebo investičnú pomoc, pri poskytnutí ktorých povinnosť zápisu vzniká bez ohľadu na hodnotu plnenia“ navrhujeme vložiť odkaz na príslušné osobitné predpisy, ktoré sa týkajú merita veci. Potreba uvedenia relevantných právnych predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bodu 8 Odporúčame preformulovať znenie ustanovenia. Znenie má byť jasné, stručné a zrozumiteľné po obsahovej stránke. Odporúčané znenie: Hodnota zmluvy podľa odseku 3 sa určí ako úhrn/súčet poskytovaných finančných prostriedkov alebo hodnôt majetku , práv k majetku alebo iných majetkových práv alebo ich kombinácia z plnenia zmluvných vzťahov partnera verejného sektora. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bodu 16 Vzhľadom na zmenu uvedenú v bode 16 odporúčame v § 4 ods. 2 slová „O fyzickej osobe“ nahradiť slovami „O fyzickej osobe - nepodnikateľovi“. Potreba úpravy z dôvodu jednoznačnosti rozlišovania fyzickej osoby – nepodnikateľa od fyzickej osoby – podnikateľa, nakoľko pojem fyzická osoba, zahŕňa aj nepodnikateľa, aj podnikateľa a uvedené ustanovenie by ostalo zmätočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
Klub 500 (Klub 500) Všeobecná pripomienka k zákonu o RPVS Navrhujeme v celom zákone konkretizovať, že práva a povinnosti vznikajú oprávnenej osobe, len ak zákon vyžaduje, aby pre partnera verejného sektora plnila povinnosti oprávnená osoba. Úpravu je potrebné prijať vzhľadom na náš návrh, aby za partnera verejného sektora musela plniť povinnosti oprávnená osoba, len ak partner verejného sektora nemá bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) čl. I bodu 3 Odporúčame vypustiť novelizačný bod 3 z dôvodu duplicity s novelizačným bodom 2. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bodu 23 V bode 23 vlastného materiálu odporúčame uviesť správne znenie: „V § 11 ods. 2 písm. d)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I bodu 28 V bode 28 vlastného materiálu v poslednej vete odporúčame za slovo „osôb“ vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) 4. K BODU 18 – zásadné pripomienky 4.1 K vkladanému ods. 6 v § 4: Žiadame tento ods. vypustiť bez náhrady. Odôvodnenie: Za absolútne nadbytočnú považujeme novú povinnosť zapisovať do registra partnerov verejného sektora aj organizačnú zložku podniku zahraničnej osoby. Organizačná zložka pritom nemôže mať iných konečných užívateľov výhod ako materská spoločnosť. Samotné MS SR pritom na svojej internetovej stránke v sekcii často kladené otázky k registru partnerov verejného sektora uvádza: „Ak ide o právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky podniká prostredníctvom organizačnej zložky, do registra sa zapisuje zahraničná právnická osoba. Organizačná zložka nemá právnu subjektivitu a nemôže byť partnerom verejného sektora.“ Preto žiadame, aby v prípade ak je do registra partnerov verejného sektora zapísaná materská spoločnosť, bola táto oslobodená od povinnosti zapisovať do registra aj organizačnú zložku. 4.2 K vkladanému ods. 7 v § 4: Žiadame, aby sa údaj o trvalom pobyte fyzických osôb neuvádzal vo verifikačnom dokumente a vždy zapisoval len do neverejnej časti registra, a to aj bez potreby preukazovania okolností, pre ktoré by údaj o adrese trvalého pobytu mohol ohroziť bezpečnosť alebo zasiahnuť do práv na ochranu osobnosti konečného užívateľa výhod. Odôvodnenie: Je oprávnený predpoklad, že posudzovanie preukázania okolností formulovaných v Návrhu bude v praxi sprevádzané aplikačnými problémami. Poukazujeme na skutočnosť, že súd, resp. vyšší súdni úradníci nemôžu reálne posúdiť riziko, ktoré hrozí fyzickej osobe zverejnením údajov. V zahraničí je bežnou praxou, že domáce adresy nie sú z dôvodu ochrany súkromia a osobných údajov vo verejne prístupných registroch dostupné. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) 5. K BODU 21 – zásadná pripomienka Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Za šikanóznu považujeme novú povinnosť oznamovať oprávnenej osobe a zapisovať do registra akúkoľvek zmenu vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, a to bez ohľadu na to, či táto zmena má alebo nemá vplyv na zmenu osoby konečného užívateľa výhod. V praxi tak môže dôjsť k situácii, keď partner verejného sektora bude musieť do registra zapisovať aj absolútne nepodstatné zmeny vo svojej vlastníckej štruktúre, ako napr. ak akcionár partnera verejného sektora, ktorý drží jednu akciu z niekoľko stovák alebo tisícov vydaných akcií túto predá inej osobe. Napriek tomu, že pôjde o absolútne nepodstatnú zmenu vlastníckej štruktúry bez akéhokoľvek dopadu na konečných užívateľov výhod partnera verejného sektora, tento bude musieť za tento úkon zaplatiť oprávnenej osobe stovky eur. V prípade akciových spoločností so stovkami až tisíckami drobných akcionárov je objektívne nemožné nahlasovať do registra každú zmenu vo svojej akcionárskej štruktúre. Žiadame ponechať doterajšiu úpravu notifikačnej povinnosti, t. j. povinnosť oznámiť zmeny vzniká len vtedy, ak sa mení konečný užívateľ výhod resp. osoba, ktorá sa zapisuje namiesto konečného užívateľa výhod. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
Aliancia Fair-play (Aliancia Fair-play) čl. I bodu 12 písm. h) Žiadame vypustiť z návrhu čl. I bod 12 písm. h) Návrh novely zákona má za cieľ reagovať na nejasnosti ohľadom výkladu zákona a definícií. Zároveň však zavádza aj mnoho výnimiek z povinnosti zapísať firmu do registra. Jednou z týchto výnimiek je aj prípad fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci bežného obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku, pričom dôvodová správa pre interpretáciu odkazuje na zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ktorý pojem "bežný obchodný styk" používa pri definovaní výnimky zo zverejňovania zmlúv. Táto nejasná definícia pritom pri postupoch podľa infozákona prináša v aplikačnej praxi množstvo problémov a Ministerstvo spravodlivosti ako gestor oboch zákonov o nich nepochybne vie. Nemožno predpokladať, že nedostatočne definovaný pojem neprinesie podobné problémy aj v navrhovanom zákone. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska) 6. K BODU 29 – zásadná pripomienka Žiadame vypustiť novelizačný bod bez náhrady. Odôvodnenie: Verifikácia nie je potrebná vzhľadom na to, že partner verejného sektora má zákonnú povinnosť oznamovať relevantné zmeny a to v zákonom stanovenej lehote. Aj na potrebe vytvorenia tohto nového navrhovaného odseku sa ukazuje, aké je to mätúce a nepraktické kombinovať verifikáciu s povinnosťou oznamovať zmeny. Žiadame preto zrušiť povinnosť tzv. verifikácie a ponechať plne postačujúcu povinnosť oznámiť zmeny. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail