LP/2018/748 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov
Ministerstvo financií Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) celému materiálu K doložke vybraných vplyvov Odporúčame predkladateľovi použiť aktuálnu verziu dokumentu Doložka vybraných vplyvov uvedenú na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Pripomienka je obyčajná. Odôvodnenie: Doložka vybraných vplyvov priložená k materiálu nespĺňa obsahové náležitosti podľa Jednotnej metodiky vybraných vplyvov v súčasnom znení. Odporúčame predkladateľovi použiť aktuálnu verziu dokumentu Doložka vybraných vplyvov uvedenú na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky http://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/jednotna-metodika/dokumenty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I, bod 14, § 55 ods. 11 Odporúčame pred slová "dlhodobé finančné zábezpeky" vložiť slovo "prijaté" z dôvodu jednoznačnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.10.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I, bod 13, § 49 ods. 10 písm. c) Odporúčame pred slová "krátkodobé finančné zábezpeky" vložiť slovo "prijaté" z dôvodu jednoznačnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.10.2018 Detail
SKAU (Slovenská komora audítorov) Postupy účtovania pre ROPO, obec a VÚC Návrh OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z ......2018 č. MF/015819/2018-352, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov ustanovuje: Čl. I Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení opatrenia zo 17. decembra 2008 č. MF/25189/2008-311 (oznámenie č. 627/2008 Z. z.), opatrenia z 9. decembra 2009 č. MF/24240/2009-31 (oznámenie č. 556/2009 Z. z.), opatrenia z 23. decembra 2011 č. MF/24141/2011-31 (oznámenie č. 568/2011 Z. z.), opatrenia z 13. decembra 2012 č. MF/19324/2012-31 (oznámenie č. 403/2012 Z. z.), opatrenia z 11. decembra 2013 č. MF/19568/2013-31 (oznámenie č. 470/2013 Z. z.), opatrenia z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31 (oznámenie č. 12/2014 Z. z.) a opatrenia z 10. decembra 2015 č. MF/21572/2015-31 (oznámenie č. 12/2015 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto: 1. V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) refundácie nákladov v priebehu účtovného obdobia sa účtujú v prospech nákladov bežného účtovného obdobia; ak dôjde k refundácii nákladov minulých účtovných období až v nasledujúcom účtovnom období, refundácia sa účtuje do výnosov tohto účtovného obdobia v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti.“. 2. § 19 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie: „(15) V účtovnej jednotke, ktorá je štátnym účelovým fondom, sa účtuje o prijatých transferoch a poskytnutých transferoch ako v účtovnej jednotke, ktorá je štátnou príspevkovou organizáciou.“. 3. V § 21 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: „(7) Ako dlhodobý majetok sa neúčtuje majetok, ktorý neprináša budúce ekonomické úžitky alebo využiteľný potenciál. Využiteľným potenciálom sa rozumie schopnosť poskytovať služby, ktoré prispievajú k plneniu cieľov účtovnej jednotky. Využiteľný potenciál umožňuje účtovnej jednotke dosiahnuť jej cieľ bez nutnosti vytvárania peňažných tokov.“. Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9. 4. V § 22 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak pri odplatnom nadobudnutí vznikne významný rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou, neprihliada sa na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Obdobne sa postupuje aj pri prevode správy majetku medzi mestom a mestskou časťou.“. 5. V § 22 odsek 7 znie: „ (7) Pri účtovaní zámeny dlhodobého majetku sa v účtovníctve pôvodného správcu odúčtuje majetok súvzťažne s účtom oprávok a účtom transferov a účtom 541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku. Rozdiel medzi reálnou hodnotou a zostatkovou cenou pôvodného majetku sa podľa povahy rozdielu účtuje na vecne príslušný nákladový účet alebo výnosový účet. Nadobudnutie nového majetku získaného zámenou sa účtuje na príslušný majetkový účet v reálnej hodnote.“. 6. V § 25 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: „(4) Ako súbor hnuteľných vecí sa účtuje súbor hnuteľných vecí vytvorený zo samostatných hnuteľných vecí, pričom každá vec spĺňa podmienky uvedené v § 21 ods. 3 písm. b).“. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5. 7. V § 32 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „webové sídla.“. 8. V § 35 ods. 6 sa konci pripájajú tieto vety: „Bezodplatné nadobudnutie zásob sa účtuje na ťarchu účtu zásob v účtovej triede 1 súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Pri odplatnom nadobudnutí zásob za cenu významne nižšiu ako trhová cena, sa neprihliada na obstarávaciu cenu a rozdiel medzi vyššou trhovou cenou a obstarávacou cenou sa účtuje súvzťažne s účtom 384 – Výnosy budúcich období. Bezodplatne odovzdané zásoby sa účtujú na ťarchu účtu 587 – Náklady na ostatné transfery.“. 9. V § 46 ods.5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Súčasťou obstarávacej ceny majetku je aj daň z pridanej hodnoty pri prenose daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, vrátane dodania stavby, alebo jej časti a dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou podľa osobitného predpisu28a). Súčasťou obstarávacej ceny majetku obstaraného formou finančného prenájmu nie je daň z pridanej hodnoty ani u účtovnej jednotky, ktorá nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie: „28a) § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 10. V § 47 ods.7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na tomto účte sa účtujú najmä prijaté prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy, prostriedky zo štátneho rozpočtu na obstaranie dlhodobého majetku a prijaté prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy. Zúčtovanie prostriedkov sa účtuje podľa § 19 ods. 11.“. 11. V § 48 ods.1 sa na konci pripája táto veta: „Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a reálnou hodnotou vecného vkladu sa účtuje na účtoch 568 – Ostatné finančné náklady a 668 – Ostatné finančné výnosy, podľa povahy tohto rozdielu.“. 12. V § 49 odsek 9 znie: „(9) Na účte 378 – Iné pohľadávky sa účtujú pohľadávky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch pohľadávok v účtovej triede 3, napríklad a) pohľadávka voči osobe zodpovednej za škodu alebo manko, súvzťažne s účtom 648 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti a pohľadávka voči poisťovni v dôsledku poistných udalostí, b) pohľadávka z nedaňových rozpočtových príjmov, ktorá sa neúčtuje podľa § 43 ods. 6 alebo ods. 8, c) pohľadávky z finančných vzťahov vyplývajúcich z nezrovnalostí podľa osobitného predpisu.31aaa)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 31aaa znie: „31aaa) § 3 ods. 1 písm. j) a k) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2017 Z. z.“. 13. § 49 sa dopĺňa odsekmi 10 a 11, ktoré znejú: „(10) Na účte 379 – Iné záväzky sa účtujú krátkodobé záväzky, ktoré nie sú obsiahnuté v predchádzajúcich účtoch záväzkov v účtovej triede 3, napríklad a) záväzok zo zodpovednosti za spôsobenú škodu, súvzťažne k účtu 548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť, ak tento záväzok nemá charakter rezervy, b) záväzok voči colnému orgánu z dôvodu cla, dane z pridanej hodnoty a záväzok zo spotrebných daní pri dovoze, pričom na analytických účtoch sa sleduje osobitne zúčtovanie ciel a zúčtovanie dane z pridanej hodnoty a jednotlivých spotrebných daní pri dovoze; v nadväznosti na daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty alebo daňové priznanie k spotrebnej dani je evidovanie na analytických účtoch k účtu 379 – Iné záväzky usporiadané tak, aby sa preukázalo platenie dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane colnému orgánu a nárok na odpočet dane z pridanej hodnoty a na vrátenie spotrebnej dane voči daňovému úradu, c) krátkodobé finančné zábezpeky. (11) Ak je záväzok účtovnej jednotky uhradený iným subjektom okrem banky, záväzok účtovnej jednotky voči subjektu, ktorý dlh prefinancoval, sa účtuje na účte 379 – Iné záväzky, ak ide o krátkodobý záväzok, alebo na účte 479 – Ostatné dlhodobé záväzky, ak ide o dlhodobý záväzok.“. 14. V § 55 ods. 11 tretej vete sa za slovo „aj“ vkladajú slová „dlhodobé finančné zábezpeky, záväzky prijímateľa garantovanej energetickej služby,32c)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 32c znie: „32c) Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.../2018 Z.z..“. 15. V § 58 ods. 2 sa za slovo „opravy“ vkladajú slová „dlhodobého hmotného majetku“. 16. V § 58ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „spotreba poštových známok, poplatky za internet, “. 17. V § 58 ods. 5 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „externá správa počítačovej siete, softvérové služby, aplikačná podpora, poplatky za doménu, odborné školenia, reprografické služby“. 18. V § 58 sa odsek 5 dopĺňa písmenami m) až p), ktoré znejú: „m) náklady na verejné obstarávanie a právne služby s tým spojené, n) služby retransmisie pre príjem televízneho a rozhlasového vysielania, o) obstaranie webového sídla, ktorý nemá charakter dlhodobého majetku, p) zahraničná diaľničná známka, ak nie je spojená s konkrétnou služobnou cestou.“. 19. V § 61 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Účtujú sa tu najmä a) príspevky do Audiovizuálneho fondu,35aa) b) daň z pridanej hodnoty pri finančnom prenájme, ak nie je nárok na odpočet,35ab) c) daň z pridanej hodnoty pri zrušení registrácie, ak vznikla daňová povinnosť, 35ac) d) rozdiel medzi pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a pomerne odpočítanou daňou z pridanej hodnoty35ad) vypočítanou po skončení účtovného obdobia, e) príspevky platené organizáciám kolektívnej správy autorských práv35ae).“. Poznámky pod čiarou k odkazom35aa až 35ae znejú: „35aa) Zákon č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 35ab) § 25 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 35ac) § 81 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 35ad) § 50 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 35ae) Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.“. 20. V § 65 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak bola vytvorená opravná položka k pohľadávkam z príjmov, ku ktorým bol zaúčtovaný predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa, alebo sa odpíše pohľadávka, zúčtuje sa výška tvorby opravnej položky v priebehu účtovného obdobia v prospech účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov súvzťažne s účtom 351 – Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa. Ak bola zúčtovaná alebo rozpustená opravná položka k pohľadávkam, účtuje sa predpis budúceho odvodu príjmov do rozpočtu zriaďovateľa na ťarchu účtu 589 – Náklady z budúceho odvodu príjmov súvzťažne s účtom 351 - Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa.“. Čl. II Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2019. Peter Kažimír podpredseda vlády a minister financií Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje v súlade s obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I úvádzacia veta V uvádzacej vete odporúčame uviesť správne číslo oznámenia v zbierka zákonov opatrenia z 10. decembra 2014 č.MF/21231/2014-31 (oznámenie č.12/2014 Z.z.) a opatrenia z 10 decembra 2015 č. MF/21572/2015- 1(oznámenie č. 12/2015 Z.z.) pretože uvedené oznámenia sú oznámenia MZV a EZ SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 16 V bode 16 v § 58 ods. 5 písm. b) odporúčame zvážiť vypustenie slov "spotreba poštových známok" pretože toto je vyjadrené v platnom znení vo výraze "poštové poplatky". Ak táto pripomienka nebude akceptovaná odporúčame slová "spotreba poštových známok" nahradiť slovami "náklady na poštové známky". Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 7 V bode 7 odporúčame slová " webové sídla" dať do jednotného čísla. Odôvodnenie: zosúladenie s bodom 3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.10.2018 Detail