LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 2 K bodu 2: V navrhovanom znení odporúčame upresniť termín „Komisia“. Pre uvedený termín nebola zavedená skratka, jeho obsah nie je jednoznačný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 8 K bodu 8: V § 6a a § 6b odporúčame bližšie upraviť samotné udeľovanie poverenia, keďže v navrhovanom znení absentuje právna úprava pre prípad, kedy „požiadavky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom“ spĺňa viac žiadateľov. V označení paragrafu je potrebné doplniť chýbajúci znak „§“. V § 6a ods. 1 a § 6b ods. 1 odporúčame za slová „môže vykonávať činnosť len“ nahradiť slovami „vykonáva svoju činnosť“. V § 6a ods. 3 písm. c) odporúčame slovo „1“ nahradiť slovom „jeden“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 10 K bodu 10: Odporúčame vypustiť slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie: „35) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 v § 11 ods. 1 sa vypúšťa.“ pre nadbytočnosť. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 s identickým obsahom je zavedená v § 11 ods. 1. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 5 K bodu 5: Slová „ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik“ odporúčame nahradiť slovami „podľa odseku 1“. Legislatívno-technická pripomienka. V navrhovanom ustanovení odporúčame poverenú organizáciu upresniť odkazom na ustanovenie zákona. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 3 K bodu 3: Navrhované znenie odporúčame preformulovať nasledovne: „Fluórované skleníkové plyny, ktoré unikli pri havárií zariadenia, sa do ustanovených limitov fluórovaných skleníkových plynov nezapočítavajú.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 4 K bodu 4: Slová „obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac“ odporúčame nahradiť slovami „obsahuje najmenej päť ton ekvivalentu CO2“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 15 K bodu 15: Slovo „písmeno“ odporúčame nahradiť slovom „písm.“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 14 K bodu 14: Znenie novelizačného bodu 14 odporúčame zapracovať do novelizačného bodu 13, zároveň ostatné novelizačné body odporúčame prečíslovať. Pripomienka v záujme zachovania prehľadnosti a správnej legislatívnej techniky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 16 K bodu 16: Slovo „r)“ odporúčame nahradiť slovom „q)“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 17 K bodu 17: Slovo „r)“ odporúčame nahradiť slovom „q)“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 3 Všeobecné ustanovenia (4) Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo; ) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie Odôvodnenie: Poznámka pod čiarou 12) : V roku 2015 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015. Preto poznámka odkazuje na neplatnú právnu normu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 2 Základné pojmy e) haváriou zariadenia jednorazová mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu zariadenia, v dôsledku čoho dôjde k úniku fluórovaných skleníkových plynov a ktorej bezprostredným následkom je nebezpečenstvo materiálnych škôd a narušenie alebo výpadok prevádzky zariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 5 Evidencia a oznamovacia povinnosť (5) Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť ministerstvu prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Odôvodnenie: Je na mieste uviesť osobitný predpis, predpokladám, že o poznámku pod čiarou č. 32a Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 11 Inšpekcia (3) Fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami alebo prevádzkovateľ zariadenia, je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivú a úplnú evidenciu, dokumentáciu a informácie súvisiace s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 4 Zamedzenie úniku fluórovaných skleníkových plynov (2) Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov počas prevádzky zariadenia musí prevádzkovateľ stacionárneho chladiaceho zariadenia, stacionárneho klimatizačného zariadenia a stacionárneho tepelného čerpadla dodržiavať od 4. júla 2011. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 5 Evidencia a oznamovacia povinnosť (2) Organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) je povinná zabezpečiť ministerstvu prístup do elektronického systému a poskytovať ministerstvu údaje a informácie z uvedeného elektronického systému. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 6a Hodnotiaci orgán (3) c) uverejňovať na svojom webovom sídle aspoň 1 mesiac pred konaním výučby a skúšky informácie o dátume a mieste konania výučby a skúšky, Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 6b Certifikačný orgán (4) a) postupovať pri svojej činnosti a vydávať certifikáty o odbornej spôsobilosti v súlade s osobitným predpisom Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 6a Hodnotiaci orgán (1) Hodnotiaci orgán môže vykonávať činnosť len na základe poverenia, ktoré vydáva ministerstvo. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 14 Spoločné ustanovenia (1) limitoch únikov fluórovaných skleníkových plynov počas bežnej prevádzky Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 3 ods. 6 Nesúhlasíme s nahlasovaním havárii na SIZP, predstavuje to zbytočnú administratívnu záťaž. SIZP už aj tak nemôže šíreniu havárie zabrániť a navyše sa jedná len o malé množstvá uniknutých plynov, lebo pri veľkých množstvách je zo zákona naištalovaný automatický detektor úniku. Ak SIZP potrebuje v prípade kontroly vedieť, či sa jednalo o haváriu, stačí ustanoviť zákonom, aby servisný technik túto skutočnosť napísal do záznamníka zariadenia. Povinnosť je navyše definovaná všeobecne, je tam slovíčko “bezodkladne” a nie je definovane, čo má oznámenie o havárii obsahovať. Navrhujeme spresnenie, aby sa táto povinnosť týkala len zariadení s množstvom chladiva nad 3 kg resp. nad 5 ton ekvivalentu CO2 ako je to pri iných povinnostiach definovaných v tomto zákone (aby sa to netýkalo aj drobných klimatizačných zariadení napr. mobilná klimatizácia alebo mobilné chladiace zariadenie pri ktorých sa môže dôjsť bez ohľadu na akúkoľvek snahu o prevenciu pri dopravnej nehode dôjsť k úniku chladiva a teda „haváriu na klimatizačnom zariadení“ ktoré by malo byť ohlasované inšpekcii. Prakticky každý autoservis = servisné organizácie (nerealizujú inštalácie zariadení) na mobilnej klimatizácii alebo mobilnom chladení realizujú dopĺňanie za únik a teda ich ročné ohlásenie na COCHKT predstavuje výhradne množstvo chladiva ktoré uniklo z týchto zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 3 ods. 6 Vo vykonávacom predpise alebo prílohe zákona odporúčame uviesť obsah záznamu o havárii. Zároveň by bolo pre veľkých prevádzkovateľov, ktorý prevádzkujú niekoľko desiatok/stoviek klimatizačných a chladiacich zariadení rôznymi pracovníkmi údržby a servisnými organizáciami, aby bol termín ohlásenia havárie definovaný, napr. do 30 dní. Podkladom k ohláseniu môže byť dokumentácia k havárii a protokol o odstránení havárie po oprave/poruche zariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 3 ods. 5 Výrobca a dovozca by mal podľa návrhu žiadať každoročne cez elektronický register o pridelenie kvóty. Navrhujeme žiadosti zasielať na MŽP SR, podobne ako pri účastníkoch obchodovania so skleníkovými plynmi, ktoré by centrálne žiadalo o kvóty pre SR, prerozdelilo by na základe žiadostí výrobcom a dovozcov z balíka kvót F-plynov a malo by prehľad a evidenciu o pridelení a skutočnému množstvu F-Plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I nad rámec Pôvodné znenie zákona č. 286/2009 Z. z., ani predkladaný návrh novely neobsahuje výslovnú úpravu, na základe ktorej by sa na konanie o správnych deliktoch vzťahoval zákon o správnom konaní. Z hľadiska procesného je zákon č. 286/2009 Z. z. špeciálnou právnou úpravou. S poukazom na vzťah subsidiarity zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní dávame do pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 3Sžo/202/2015 z 3. augusta 2016, osobitne právne úvahy najvyššieho súdu uvedené na strane 8: „Princíp subsidiarity je výrazom mnohostrannosti spoločenských vzťahov vznikajúcich v procese rozhodovania o individuálnych právach a povinnostiach účastníkov, ktoré nemožno upraviť v jedinom procesnom predpise. Preto existuje jeden procesný predpis s univerzálnou pôsobnosťou - správny poriadok a osobitné právne predpisy, v ktorých sa premietajú príslušné odchýlky. Subsidiarita vyjadruje vzťah všeobecného a špeciálneho predpisu. Inými slovami, správny poriadok platí len vtedy, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak. Niektoré osobitné predpisy výslovne ustanovujú, že na konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. V prípade, ak takáto konštatácia v príslušnom právnom predpise v oblasti správneho súdnictva absentuje, a teda ak nie sú v osobitnom zákone upravené odchýlky, procesný režim správneho poriadku nastupuje ex lege a povinnosťou orgánu verejnej správy je dôsledne ho aplikovať.“. S poukazom na platné znenie zákona č. 286/2009 Z. z. i predkladanú novelu a v záujme toho, aby sa predišlo procesným vadám v konaniach o správnych deliktoch podľa tejto právnej úpravy, odporúčame doplniť do § 13 ustanovenie, ktoré ustanoví, že: „Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní“, prípadne odporúčame explicitne uviesť ustanovenia, pri ktorých bude aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vylúčená z dôvodu jej nevhodnosti, prípadne iného dôvodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 8 Vzhľadom na význam následku, ktorý môže pre hodnotiaci orgán alebo certifikačný orgán vyplývať zo „závažného porušenia povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom“ (zrušenie poverenia ministerstvom podľa § 6a ods. 5 alebo § 6b ods. 6 návrhu zákona) a v záujme dosiahnutia stavu právnej istoty a predvídateľnosti aplikácie práva navrhujeme v ustanoveniach o správnych deliktoch alebo v spoločných ustanoveniach jednoznačne vymedziť, ktoré porušenie povinnosti sa bude považovať za „závažné“. Rovnako je potrebné zvážiť, či má pre vznik oprávnenia ministerstva zrušiť poverenie hodnotiaceho orgánu alebo certifikačného orgánu postačovať porušenie jednej závažnej „povinnosti“ alebo musí dôjsť k porušeniu aspoň dvoch, prípadne viacerých závažných „povinností“ a podľa toho upraviť navrhované znenie § 6a ods. 5 a § 6b ods. 6. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec návrhu Navrhujeme novelizáciu vyhlášky č. 314/2009 Z. z. najmä prílohy č. 4 tak, aby sa pre potreby mobilnej klimatizácie od autorizovaných spracovateľov starých vozidiel, ktorí realizujú výhradne zhodnocovanie chladiva (odčerpanie chladiva z okruhu mobilnej klimatizácie starého vozidla do zásobníka) sa nevyžadovali technické prvky ako vákuové čerpadlo, detektor úniku a zariadenie na aplikáciu UV látky ktoré sú pre túto činnosť zbytočné a techniky sa nevyužívajú (môže zostať - odberné zariadenie, zásobníky, váha). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 16 V novelizačnom bode 16 úvodnej vete odporúčame označenie písmena „r)“ nahradiť označením „q)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 15 V novelizačnom bode 15 odporúčame slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písm.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 5 RÚZ navrhuje ustanovenie formulovať nasledovne: „(2) Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik, je povinný zaregistrovať sa a oznamovať organizácii poverenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. marca nasledujúceho roku prostredníctvom elektronického systému. Organizácia poverená ministerstvom je povinná zabezpečiť ministerstvu prístup do elektronického systému a poskytovať ministerstvu údaje a informácie z uvedeného elektronického systému.“. Odôvodnenie: Dôvodom je zmena termínu z 31. januára na 31. marca, a to kvôli nadmernému množstvu ohlasovacích povinností prevádzkovateľov ročných údajov s termínmi, ktoré sme povinný plniť na začiatku roka. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nový bod v nasledovnom znení: „V §12 sa vypúšťa písmeno j)“ Odôvodnenie: Pokiaľ sa robí pravidelná kontrola a napriek uvedenému sa vyskytne netesnosť na zariadení, vzhľadom k tomu, že ide o plyn nie je možné zabezpečiť reguláciu úniku. Zariadenia (napr. klimatizácie) nie sú vybavené kontinuálnym monitoringom a teda nie je technicky možné spozorovať okamžitý únik. Súčasne klimatizačné zariadenia nebývajú v prevádzke nepretržite, ale iba počas vysokých teplôt, pričom k úniku môže prísť aj pri vypnutom zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nový bod v nasledovnom znení: „V §2 písmeno c) znie: c) nakladaním s výrobkami alebo zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, inštalácia,) údržba alebo servis, oprava, vyradenie,) alebo zneškodnenie,“. Odôvodnenie: Pojem „prevádzka“ žiadame vynechať z dôvodu, že následne by § 3 ods. 1 platil aj pre prevádzkovateľov klimatizácií, čo je nerelevantné Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 2, v časti §3 odsek 6 RÚZ navrhuje ustanovenie formulovať nasledovne: „(6) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný haváriu zariadenia zdokumentovať záznamom a oznámiť ju v súlade s § 5 ods. 2.“ Odôvodnenie: Text žiadame zmeniť z dôvodu, že zariadenia s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (napríklad klimatizácie, chladničky) nie sú vybavené kontinuálnym monitoringom, a teda nie je technicky možné spozorovať haváriu a teda ju „ihneď“ zdokumentovať a nahlásiť inšpekcii. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodom 2 a 12 1. K čl. I bodom 2 a 12: Do § 3 ods. 6 sa navrhujú doplniť významné povinnosti, a to „ihneď zdokumentovať haváriu zariadenia záznamom“ a „bezodkladne haváriu zariadenia oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia“. V nadväznosti na to navrhujeme doplniť do § 12 zákona č. 286/2009 Z. z. skutkové podstaty správnych deliktov spočívajúcich v nesplnení povinností podľa navrhovaného znenia § 3 ods. 6 vrátane primeranej sankcie za porušenie týchto povinností. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 12 Správne delikty f) neoznámi prevádzkovateľa zariadenia obvodnému úradu podľa § 3 ods. 3, Odôvodnenie: K 1.10.2013 boli obvodné úrady zrušené a nahradili ich okresné úrady. V súvislosti s tým je zrejmé aj znenie § 3, ods. 3 a § 10 Okresný úrad. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 3 ods. 5 Pre jednoznačné zadefinovanie povinnej osoby navrhujeme uviesť odkaz na EU predpis, ktorý definuje výrobcu, dovozcu, vývozcu a distribútora F – plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 2 Do základných pojmov navrhujeme doplniť pojem únik, z dôvodu jednoznačného rozlíšenia úniku od havárie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nový bod v nasledovnom znení: „V §3 odsek 3 znie: (3) Vlastník zariadenia je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľa zariadenia a každú zmenu prevádzkovateľa zariadenia organizácii poverenej Ministerstvom prostredníctvom elektronického systému najneskôr do konca príslušného roka. Odôvodnenie: Ak sa zmení oznamovanie údajov prostredníctvom el. systému tak aj zmena prevádzkovateľa by mala byť oznamovaná prostredníctvom tohto el. systému. Nie je administratívne možné oznamovať prevádzkovateľa do 60 dní od zakúpenia novej klimatizácie. Tieto údaje sú k dispozícii až ku koncu roka a je úplne postačujúce keď budú nahlásené spolu s ostatnými údajmi za príslušný rok. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nový bod v nasledovnom znení: „V §2 písmeno a) znie: „a) nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia alebo zneškodnenie“. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť slovo používanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Všeobecná pripomienka Navrhujeme prepracovať návrh z dôvodu, že 1. zvyšuje ďalšiu administratívnu záťaž oznamovaním nadlimitných únikov SIŽP a sústreďuje pozornosť SIŽP na tých, ktorí požiadavky zákona plnia, ale vznikol im nadlimitný únik, namiesto toho, aby sa SIŽP sústredila na tých, ktorí zákon vôbec neplnia, 2. vyvolá náklady na vytvorenie a prevádzku systému evidencie SIŽP schopnej poskytnúť údaje v reálnom čase. Ak sa uvedené podmienky nesplnia, takýto systém bude prácny, zdĺhavý a teda zbytočný. 3. SIŽP nemá odborníkov, ktorí by posúdili, či ide o haváriu alebo nie, 4. návrh žiada samostatnú registráciu chladiacich okruhov prevádzkovateľov v elektronickom systéme bez pomoci servisných organizácií, ktoré už systém ovládajú, 5. návrh podnecuje tvorbu viacerých certifikačných orgánov, čo nie je v súlade s vládnym programom digitalizácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona V zákone sa okrem prípadov uvedených v prvom bode nachádzajú aj ďalšie poznámky pod čiarou (napr. poznámka pod čiarou č. 9, 20, 21, 22), ktoré odkazujú na už neúčinné nariadenia, pričom sa však návrhom zákona zavádza nová poznámka pod čiarou č. 32a, ktorá obsahuje aktualizované platné nariadenia. Za účelom zachovania normatívnosti právneho predpisu žiadame z poznámok pod čiarou vypustiť neúčinné nariadenia (napr. nariadenie (ES) č. 303/2008, nariadenie (ES) č. 305/2008), prípadne tam kde je to relevantné ich nahradiť poznámkou pod čiarou č. 32a. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K č. I bod 5 Podľa § 5 ods. 2 návrhu zákona je prevádzkovateľ zariadenia povinný zaregistrovať sa a oznamovať organizácii poverenej Ministerstvom životného prostredia SR údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach. V záujme právnej istoty odporúčame v návrhu zákona uviesť, kto touto poverenou organizáciou je. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame opraviť názov predpisu „Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2068 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovuje formát označení výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny“, kde je chyba v slove „Vykonávacie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 15 Do § 12 písm. o) návrhu odporúčame doplniť za slová „systému kvót“ doplniť slová „podľa § 3 ods. 5“, tak aby bolo jasné, že správneho deliktu sa nedopustí akákoľvek fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nepožiada Komisiu o pridelenie kvót ale len tá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je výrobcom alebo dovozcom fluórovaných uhľovodíkov podľa § 3 ods. 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame primárne právo označiť písmenom „a)“, sekundárne právo písmenom „b)“ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“. Následne žiadame v ďalšom texte uvedené písmeno „b)“ odstrániť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame v časti sekundárnych prameňov uviesť pri jednotlivých prameňoch ich gestorov v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 4 Povinnosť prevádzkovateľa zariadenia viesť evidenciu o týchto zariadeniach podľa § 5 ods. 1 zákona č. 286/2009 Z. z. vyplýva z čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Podľa predmetného nariadenia sa táto povinnosť vzťahuje na prevádzkovateľov uvedených v čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Návrhom zákona sa špecifikuje adresát tejto povinnosti ako „prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik“. Takéto vymedzenie prevádzkovateľa zariadenia nie je úplne v súlade s čl. 4 ods. 1 nariadenia, vzhľadom na to, že v predmetnom článku sú uvedené aj viaceré výnimky pre konkrétne typy zariadení. Vzhľadom na uvedené odporúčame neuvádzať slová „ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik“ a za slovom „zariadenia“ uviesť odkaz č. 15a a ponechať poznámku pod čiarou k odkazu č. 15a, ktorá odkazuje na čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona Návrhom zákona sa okrem iného navrhuje úprava podmienok na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu a požiadaviek na výkon tejto činnosti (§6a a 6b návrhu zákona). V zákone č. 286/2009 Z. z. sa v § 6 ods. 11 pri hodnotiacom orgáne odkazuje na poznámku pod čiarou č. 25, ktorá obsahuje niektoré už neúčinné nariadenia. Obdobný prípad je aj v § 6 ods. 7 zákona, kde sa za slovom „certifikačný orgán“ odkazuje na poznámku pod čiarou č. 23, ktorá obsahuje niektoré už neúčinné nariadenia. Vzhľadom na to, že návrhom zákona sa vkladajú nové paragrafy, ktoré bližšie upravujú hodnotiaci orgán a certifikačný orgán, odporúčame vypustiť odkazy a poznámky pod čiarou č. 23 a 25 a prípadne formou vnútorného odkazu odkázať na príslušné ustanovenia návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K č. I bod 5 Obdobne ako v pripomienke k čl. I bod 4 návrhu odporúčame vypustiť slová „ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik“ a za slovom „zariadenia“ uviesť odkaz č. 15a, prípadne odkaz vôbec neuvádzať vzhľadom na to, že prevádzkovateľ zariadenia je špecifikovaný v predchádzajúcom odseku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) konsolidovanému zneniu zákona (nad rámec) V poznámke pod čiarou k odkazu č. 31 konsolidovaného znenia zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uvádza „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329“ ktoré bolo zrušené, preto ho odporúčame nahradiť aktuálnym právnym predpisom, ktorým je Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.1.2019 Detail