LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 odsek 2 doplniť a odstrániť …. zaregistrovať sa ...doplniť:" a vyzývať, objednávať odborne spôsobilú organizáciu na výkon činností podľa osobitného predpisu14)" ...odstrániť:"a oznamovať organizácii poverenej ministerstvom údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roku". Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §2 písmeno c Odstrániť Odstrániť. Zvyšuje administratívu a potrebu odborníkov na chladiace okruhy na SIŽP. Vyvolá náklady na vytvorenie a prevádzku systému evidencie schopnej poskytnúť údaje v reálnom čase. Ak sa uvedené podmienky nesplnia, takýto systém bude pracný, zdĺhavý a teda zbytočný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §4 odsek 2 odstrániť a vložiť Odstrániť: "Ustanovené limity únikov fluórovaných skleníkových plynov sa neuplatňujú v prípade havárie zariadenia". Vložiť: "Frekvencia kontrol v prípade nadlimitných únikov sa zdvojnásobňuje". Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Citované právne normy niektoré doplniť a niektoré odstrániť Doplniť v konsolidovanom znení Nariadenie 2015/2067, 2066 … ďalej vyhlášku 508/2009 Z.z. a odstrániť vyhlášku 718/2002 Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 odsek 2 Doplniť Doplniť: Ak prevádzkovateľa písomne neurčí, stáva sa ním vlastník. Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 odsek 3 Odstrániť Nadbytočné. Odstrániť Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §12 Doplniť a odstrániť b) neoznačí výrobky alebo zariadenia pri ich uvádzaní na trh podľa § 7 a podľa osobitného predpisu,34), vložiť: "nezaregistruje zariadenia do elektronického systému poverenej organizácie konca roka 2019 respektíve 1 mesiac od inštalácie nového zariadenia, nemá označenie zariadenia QR kódom c) nezapíše činností podľa osobitného predpisu14) do elektronického systému do 15 dní od ich vykonania", nesplní oznamovaciu povinnosť …. h) nevykonáva preventívne opatrenia proti únikom fluórovaných skleníkových plynov alebo nezabezpečí kontrolu zariadení na únik,14) ...doplniť:"nezabezpečí dvojnásobnú frekvenciu kontrol v prípade nadlimitných únikov, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku" i) nezabezpečí .. doplniť:"neodkladné" vykonanie opravy zariadenia po zistení úniku podľa osobitného predpisu,37a) j) odstrániť: " nezabezpečí, aby strata chladiva neprevýšila ustanovené limity úniku" Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §6b upraviť tak, aby sa zamedzilo vytváraniu nepotrebných certifikačných orgánov Pre odbornú verejnosť je prijateľnejší nestranný certifikačný orgán, ako obchodné organizácie podporujúce svoje aktivity. Dôležité je tiež sústredenie údajov rovnakou metodikou, čo sa v obchodných organizáciách nezabezpečuje. Doplniť : Certifikačný orgán nominuje nezávislého predsedu skúšobnej komisie pre hodnotiaci orgán. Podľa normy ISO EN 17024 Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 odsek 7 odstrániť a nahradiť Odborne spôsobilá organizácia po vykonaní činností podľa osobitného predpisu14) a. Zapisuje minimálny rozsah údajov podľa Nariadenia a vyhlášky v elektronickom systéme najneskôr do 15 dní od ich vykonania b. Skontroluje označenie zariadenia QR kódom c. Opravy údajov vykonáva novým zápisom Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11 doplniť ….a zariadeniami, ... doplniť:"zabezpečenia ich prevádzky podľa osobitného predpisu" a vo veciach …. nazerať do príslušných dokladov ... doplniť:" súvisiacich s používaním F plynov bez obmedzenia. Pri porovnaní a hodnotení zistených skutočností vychádza z údajov elektronického systému poverenej organizácie." Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 odsek odsek 4 písmeno b upozornenie V budúcej novele zákona zaviesť predaj cez Web stránku, ktorý je pripravený a funkčný Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 odsek 5 doplniť … alebo zariadení a ... doplniť:" fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je" … Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §6 odsek 1 doplniť … plynmi, doplniť: "podľa príloh I a II Nar 517/2014" Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §6 b doplniť Funkciu certifikačného orgánu nemôže vykonávať hodnotiaci orgán podľa § 6a Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail