LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu 10 (poznámka pod čiarou k odkazu 35) V § 9 v novonavrhovanom písmene b) sa zavádza odkaz 35. Tento odkaz je potrebné označiť ako odkaz 34a, nakoľko odkaz 35 resp. poznámka pod čiarou k odkazu 35 už v platnom znení existuje v § 11 ods. 1. Vetu „Poznámka pod čiarou k odkazu 35 v § 11 ods. 1 sa vypúšťa“ je potrebné vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodu 13 (§ 11 ods. 1) Za slovom „zariadeniami“ odporúčame vložiť slovo „sa“. Na konci bodu 13 je potrebné vložiť vetu: „Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.“ (porov. bod 38 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky) Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I bod 16 V § 12 písm. r) navrhujeme za slovom "a" vypustiť slovo "podľa"; legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K bodom 3 a 14 (§ 4 ods. 2, § 11 ods. 1) Navrhovanú pripojenú vetu odporúčame uviesť hneď za slovami „pripája táto veta:“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 15 Slovo "písmeno" odporúčame nahradiť slovom "písm.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 13 Odporúčame vypustiť úvodzovky na konci novelizačného bodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) § 5 ods. 2 Odsek 2 žiadame zmeniť nasledovne: „(2) Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik, je povinný zaregistrovať sa a oznamovať organizácii poverenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. marca nasledujúceho roku prostredníctvom elektronického systému. Organizácia poverená ministerstvom je povinná zabezpečiť ministerstvu prístup do elektronického systému a poskytovať ministerstvu údaje a informácie z uvedeného elektronického systému.“. Odôvodnenie: Dôvodom je zmena termínu z 31. januára na 31. marca, a to kvôli nadmernému množstvu ohlasovacích povinností prevádzkovateľov ročných údajov s termínmi, ktoré sme povinný plniť na začiatku roka. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) § 2 písm. c) Písmeno c) žiadame zmeniť nasledovne: „c) nakladaním s výrobkami alebo zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, inštalácia,8a) údržba alebo servis,8b) oprava,8c) vyradenie,8d) alebo zneškodnenie,“. Odôvodnenie: Pojem „prevádzka“ žiadame vynechať z dôvodu, že následne by § 3 ods. 1 platil aj pre prevádzkovateľov klimatizácií, čo je nerelevantné Zásadná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) § 3 ods. 3 Odsek 3 žiadame zmeniť nasledovne: "Vlastník zariadenia je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľa zariadenia a každú zmenu prevádzkovateľa zariadenia organizácii poverenej Ministerstvom prostredníctvom elektronického systému najneskôr do konca príslušného roka.". Odôvodnenie: 1) Ak sa zmení oznamovanie údajov prostredníctvom el. systému tak aj zmena prevádzkovateľa by mala byť oznamovaná prostredníctvom tohto el. systému 2) Nie je administratívne možné oznamovať prevádzkovateľa do 60 dní od zakúpenia novej klimatizácie. Tieto údaje sú k dispozícii až ku koncu roka a je úplne postačujúce keď budú nahlásené spolu s ostatnými údajmi za príslušný rok. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) § 3 ods. 6 Odsek 6 žiadame zmeniť nasledovne: „Prevádzkovateľ zariadenia je povinný haváriu zariadenia zdokumentovať záznamom a oznámiť ju v súlade s § 5 ods. 2.“. Odôvodnenie: Text žiadame zmeniť z dôvodu, že zariadenia s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (napríklad klimatizácie, chladničky) nie sú vybavené kontinuálnym monitoringom, a teda nie je technicky možné spozorovať haváriu a teda ju „ihneď“ zdokumentovať a nahlásiť inšpekcii. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) § 2 písm. a) Písmeno a) žiadame zmeniť nasledovne: „a) nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, ) zhodnotenie, ) recyklácia, ) regenerácia ) alebo zneškodnenie, )“. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodom 2 a 10 Odporúčame - zosúladiť názov komisie, pretože raz je nazvaná ako Komisia na pridelenie kvóty a inokedy ako Komisia na pridelenie kvót, - zaviesť buď legislatívnu skratku pre Komisiu o pridelenie kvót/kvóty a následne ju v bode 10 použiť alebo za slovami "účel zriadila Komisia" rozpísať celý názov komisie. Odôvodnenie: Pôvodný zákon ani návrh zákona komisiu neupravujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodom 8 a 13 Odporúčame: - v bode 8 k poznámke pod čiarou k odkazu 32a) za slovami "(Ú. v. L 92, 3.4.2008)" vypustiť nadbytočné úvodzovky, - v bode 13 na konci znaky "." nahradiť znakmi .". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 8 Odporúčame: V § 6a ods. 3 - v písm. e) slová "do 30 dní oznámiť" nahradiť slovami "oznámiť do 30 dní", - v písm. f) slová "na vyžiadanie predložiť" nahradiť slovami "predložiť na vyžiadanie". V § 6b ods. 4 - v písm. b) slová "na základe žiadosti ministerstva zaslať" nahradiť slovami "zaslať na základe žiadosti ministerstva", - v písm. c) slová "do 30 dní oznámiť" nahradiť slovami "oznámiť do 30 dní", - v písm. d) slová "na vyžiadanie predložiť" nahradiť slovami "predložiť na vyžiadanie". Ide o legislatívno-technickú pripomienku, aby všetky písmená, pokiaľ je to možné, začínali rovnakým slovným druhom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 14 Odporúčame pred slovo "Je" vložiť slovo "Inšpekcia". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 10 Odporúčame poslednú vetu uviesť ako samostatný novelizačný bod a následne ďalšie novelizačné body prečíslovať. Zároveň odporúčame nový novelizačný bod formulovať nasledovne: "11. V § 11 ods. 1 sa nad slovom "správe" vypúšťa odkaz 35. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 sa vypúšťa.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 17 Odporúčame pred slovami "písm. r)", "písm. o)" a "písm. n)" vložiť predložku "v". Odôvodnenie: Podľa LPV sa pri spojke "alebo" uvádza pri poslednej možnosti predložka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 8 Odporúčame § 6b ods. 3 preformulovať alebo zaviesť legislatívnu skratku pre zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný certifikačným orgánom. Odôvodnenie: Uvedené ustanovenie rozlišuje tri rôzne zoznamy. Spomínajú sa 1. zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach, fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb, ktoré získali certifikát o odbornej spôsobilosti vydaný certifikačným orgánom, 2. zoznam, 3. zoznam fyzických osôb, ktoré získali osvedčenie o odborných znalostiach. Zároveň v§ 6b ods. 3 druhej vete odporúčame za slovami "osvedčenie o odborných znalostiach" vložiť čiarku a slová "certifikačný orgán". Obyčajná pripomienka Odoslaná 15.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 odsek 1 doplniť ….. osobitného predpisu ...doplniť:"v elektronickom systéme poverenej organizácie.15)" Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 odsek 3 doplniť 1. Prevádzkovateľ do konca roka 2019 a v ďalších rokoch najneskôr do 30 dní po uvedení do prevádzky zaregistruje v elektronickom systéme organizácie poverenej ministerstvom existujúce, nové zariadenia s obsahom 5 ton ekvivalentu CO2 alebo viac a zabezpečí prostredníctvom odborne spôsobilej osoby označenie QR kódom 2. Prevádzkovateľ zabezpečuje evidenciu v elektronickom systéme o výkone činností podľa osobitného predpisu14) na zariadeniach s obsahom 5 ton CO2 ekvivalentu alebo viac a vyzýva, objednáva odborne spôsobilú organizáciu a. v termíne v danom mesiaci na vykonanie pravidelnej kontroly b. na neodkladnú opravu v prípade zistenia úniku c. na dvojnásobnú intenzitu kontrol v prípade nadlimitných únikov Obyčajná pripomienka Odoslaná 13.1.2019 Detail