LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 10. V novelizačnom bode odporúčame vypustiť celý text, ktorý sa týka poznámok pod čiarou, nakoľko v § 11 ods. 1 sa odkaz 35 vrátane poznámky pod čiarou s nezmeneným obsahom nevypúšťa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.1.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 13. Na konci novelizačného bodu odporúčame vypustiť úvodzovky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.1.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 2. V odseku 5 odporúčame za slovom "rok" vypustiť čiarku a slová "a to" ako nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.1.2019 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V predloženej doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia tak, aby boli v súlade s obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.1.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 8. V Čl. I bode 8. odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 32a v názve Nariadenia Komisie (ES) č. 307/2008 za slovo „požiadavky“ vložiť slová „na programy odbornej prípravy“ a vypustiť slovo „udeľovania“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.1.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 8. V Čl. I bode 8. odporúčame v § 6a ods. 3 písmeno c) číslo „1“ rozpísať slovom „jeden“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.1.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 8. V Čl. I bode 8. odporúčame v § 6b ods. 6 slovo „stanovených“ nahradiť slovom „ustanovených“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.1.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 10. V Čl. I bode 10. odporúčame vypustiť text, týkajúci sa poznámok pod čiarou k odkazu 35, keďže poznámka pod čiarou k odkazu 35 v tomto znení už existuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.1.2019 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 16. V Čl. I bode 16. odporúčame písmeno „r)“ nahradiť písmenom „q)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha 4 vyhl 314.2009 ... technické vybavenie Pre potreby mobilnej klimatizácie a autorizovaných spracovateľov starých vozidiel ktorý realizujú výhradne zhodnocovanie chladiva (odčerpanie chladiva z okruhu mobilnej klimatizácie starého vozidla do zásobníka) by sa nemali nevyžadovať technické prvky ako vákuové čerpadlo, detektor úniku a zariadenie na aplikáciu UV látky ktoré sa pre túto činnosť nevyužívajú (môže zostať, odberné zariadenie, zásobníky, váha) . Uvedené riešenie je vhodné použiť aj na autoservisy teda na Činnosti v súvislosti s mobilnými klimatizačnými zariadeniami. (Chladiacimi je potrebné vynechať, keďže spadajú pod činnosti súvisiace so stacionárnym ... a prepravným chladením Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V §3 ods 2 a 3 doplniť od akého množstva chladiva alebo ekvivalentu CO2 je potrebné takéto ohlásenie na OU Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2019 Detail
Slovnaft (SLOVNAFT, a.s.) §12 písm. j) Žiadame vypustiť písmeno j). Odôvodnenie: Pokiaľ sa robí pravidelná kontrola a napriek uvedenému sa vyskytne netesnosť na zariadení, vzhľadom k tomu, že ide o plyn nie je možné zabezpečiť reguláciu úniku. Zariadenia (napr. klimatizácie) nie sú vybavené kontinuálnym monitoringom a teda nie je technicky možné spozorovať okamžitý únik. Súčasne klimatizačné zariadenia nebývajú v prevádzke nepretržite, ale iba počas vysokých teplôt, pričom k úniku môže prísť aj pri vypnutom zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 12 Za slovo "zariadení" odporúčame vložiť slová "oznámených mu". Odôvodnenie: Spresnenie vzhľadom na znenie § 3 ods. 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Do čl. 1 sa navrhuje vložiť tento novelizačný bod, ktorým sa mení zákon. č. 286/2009 Z. z.: § 13 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie: "(7) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok." Odôvodnenie: Hoci sa jedná o pripomienku nad rámec návrhu zákona, tieto potrebné legislatívno-technické úpravy vyplývajú z bodov 8, 22.9 a 48 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR ako aj požiadaviek Legislatívnej rady vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I bod 8 V § 6a ods. 3 písm. c) navrhujeme nahradiť číslo "1" slovom "jeden" v súlade s prílohou č. 1 bod 6 LPV SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 8 Pred číslo paragrafu 6a odporúčame vložiť symbol paragrafu, v § 6a ods. 3 písm. c) nahradiť slová "1 mesiac" slovami "jeden mesiac", v § 6b ods. 4 písm. d) čiarku na konci nahradiť bodkou a na konci poznámky pod čiarou k odkazu 32a vypustiť úvodzovky pred bodkou a za úvodzovky doplniť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 10 Odporúčame vypustiť znenie poznámky pod čiarou k odkazu 35 a vypustenie poznámky č. 35 v § 11 ods. 1. Odôvodnenie: Znenie súčasnej poznámky pod čiarou k odkazu 35 sa nemení. V novom písmene b) § 9 postačuje doplniť iba odkaz 35. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I V úvodnej vete čl. I odporúčame vypustiť novelu- zákon č. 137/2010 Z. z., ktorý nenovelizoval zákon č. 286/2009 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II Pod označením čl. II odporúčame vypustiť slovo "Účinnosť". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) čl. I bod 10 a 13 V novelizačnom bode 10 navrhujeme vypustiť poslednú vetu "Poznámka pod čiarou k odkazu 35 v § 11 ods. 1 sa vypúšťa". Zároveň navrhujeme na záver novelizačného bodu 13 vložiť slová " nad slovom "správe" sa vypúšťa odkaz 35" a doplniť na záver novelizačného bodu aj znenie novej vety uvedenej v novelizačnom bode 14 tak, aby návrhy na úpravu § 11 ods. 1 boli komplexné (v prípade akceptácie návrhu dôjde k zlúčeniu novelizačných bodov 13 a 14 a tým aj k následnému prečíslovaniu nasledujúcich novelizačných bodov); alternatívne s ohľadom na rozsah úprav dávame na zváženie legislatívnu techniku úplného znenia § 11 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 18.1.2019 Detail