LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona V zákone sa okrem prípadov uvedených v prvom bode nachádzajú aj ďalšie poznámky pod čiarou (napr. poznámka pod čiarou č. 9, 20, 21, 22), ktoré odkazujú na už neúčinné nariadenia, pričom sa však návrhom zákona zavádza nová poznámka pod čiarou č. 32a, ktorá obsahuje aktualizované platné nariadenia. Za účelom zachovania normatívnosti právneho predpisu žiadame z poznámok pod čiarou vypustiť neúčinné nariadenia (napr. nariadenie (ES) č. 303/2008, nariadenie (ES) č. 305/2008), prípadne tam kde je to relevantné ich nahradiť poznámkou pod čiarou č. 32a. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K č. I bod 5 Podľa § 5 ods. 2 návrhu zákona je prevádzkovateľ zariadenia povinný zaregistrovať sa a oznamovať organizácii poverenej Ministerstvom životného prostredia SR údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach. V záujme právnej istoty odporúčame v návrhu zákona uviesť, kto touto poverenou organizáciou je. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame opraviť názov predpisu „Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2068 zo 17. novembra 2015, ktorým sa podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovuje formát označení výrobkov a zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny“, kde je chyba v slove „Vykonávacie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 15 Do § 12 písm. o) návrhu odporúčame doplniť za slová „systému kvót“ doplniť slová „podľa § 3 ods. 5“, tak aby bolo jasné, že správneho deliktu sa nedopustí akákoľvek fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nepožiada Komisiu o pridelenie kvót ale len tá fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je výrobcom alebo dovozcom fluórovaných uhľovodíkov podľa § 3 ods. 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame primárne právo označiť písmenom „a)“, sekundárne právo písmenom „b)“ a judikatúru Súdneho dvora Európskej únie písmenom „c)“. Následne žiadame v ďalšom texte uvedené písmeno „b)“ odstrániť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti V bode 3 doložky zlučiteľnosti žiadame v časti sekundárnych prameňov uviesť pri jednotlivých prameňoch ich gestorov v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 4 Povinnosť prevádzkovateľa zariadenia viesť evidenciu o týchto zariadeniach podľa § 5 ods. 1 zákona č. 286/2009 Z. z. vyplýva z čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Podľa predmetného nariadenia sa táto povinnosť vzťahuje na prevádzkovateľov uvedených v čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Návrhom zákona sa špecifikuje adresát tejto povinnosti ako „prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik“. Takéto vymedzenie prevádzkovateľa zariadenia nie je úplne v súlade s čl. 4 ods. 1 nariadenia, vzhľadom na to, že v predmetnom článku sú uvedené aj viaceré výnimky pre konkrétne typy zariadení. Vzhľadom na uvedené odporúčame neuvádzať slová „ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik“ a za slovom „zariadenia“ uviesť odkaz č. 15a a ponechať poznámku pod čiarou k odkazu č. 15a, ktorá odkazuje na čl. 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 517/2014. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona Návrhom zákona sa okrem iného navrhuje úprava podmienok na získanie poverenia na činnosť hodnotiaceho orgánu a certifikačného orgánu a požiadaviek na výkon tejto činnosti (§6a a 6b návrhu zákona). V zákone č. 286/2009 Z. z. sa v § 6 ods. 11 pri hodnotiacom orgáne odkazuje na poznámku pod čiarou č. 25, ktorá obsahuje niektoré už neúčinné nariadenia. Obdobný prípad je aj v § 6 ods. 7 zákona, kde sa za slovom „certifikačný orgán“ odkazuje na poznámku pod čiarou č. 23, ktorá obsahuje niektoré už neúčinné nariadenia. Vzhľadom na to, že návrhom zákona sa vkladajú nové paragrafy, ktoré bližšie upravujú hodnotiaci orgán a certifikačný orgán, odporúčame vypustiť odkazy a poznámky pod čiarou č. 23 a 25 a prípadne formou vnútorného odkazu odkázať na príslušné ustanovenia návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K č. I bod 5 Obdobne ako v pripomienke k čl. I bod 4 návrhu odporúčame vypustiť slová „ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik“ a za slovom „zariadenia“ uviesť odkaz č. 15a, prípadne odkaz vôbec neuvádzať vzhľadom na to, že prevádzkovateľ zariadenia je špecifikovaný v predchádzajúcom odseku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.1.2019 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) konsolidovanému zneniu zákona (nad rámec) V poznámke pod čiarou k odkazu č. 31 konsolidovaného znenia zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uvádza „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č.400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329“ ktoré bolo zrušené, preto ho odporúčame nahradiť aktuálnym právnym predpisom, ktorým je Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.1.2019 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Všeobecne 1. V bode 1 navrhujeme používať prítomný čas a slová „spôsobí“ a „dôjde“ nahradiť slovami „spôsobuje“ a „dochádza“. 2. V bodoch 2 a 15 navrhujeme slovo „Komisia“ vo všetkých tvaroch nahradiť slovami „Európska komisia“ v príslušnom tvare, ktorý je použitý aj v § 12 písm.c). 3. V bode 8 v nadpise navrhujeme pred číslo paragrafu „6a“ vložiť paragrafovú značku „§“ a v odseku 3 písm. c) číslo „1“ nahradiť slovom „jeden“. 4. V bode 10 navrhujeme vypustiť dve posledné vety, ktorými sa vkladá a zároveň vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 35 ako zbytočné. 5. V bode 15 navrhujeme slová „V § 12 písmeno o) sa pred slovo „prekročí“ vkladajú slová“ nahradiť slovami „V § 12 písm. o) sa na začiatok vkladajú slová“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 28.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh predpokladá pozitívne vplyvy aj negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktoré sú rozpočtovo zabezpečené. Rovnako beriem na vedomie, že výdavky súvisiace s prevádzkou elektronického systému, ktorý bude spravovať organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia SR, pre oznamovanie údajov o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach prevádzkovateľmi zariadení obsahujúcich fluórované skleníkové plyny v sume 20 000 eur ročne v rokoch 2020 až 2023 sú rozpočtovo zabezpečené v rámci limitov kapitoly Ministerstva životného prostredia SR na príslušné roky a nezakladajú rozpočtovo nekryté vplyvy. Na strane príjmov beriem tiež na vedomie, že nie je možné vopred určiť počet vykonaných kontrol, ako aj počet porušení zákona a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 o fluórovaných skleníkových plynoch a ich závažnosť a z toho sa odvíjajúcu výšku udelených pokút, ktoré sú príjmom Environmentálneho fondu. Vzhľadom na uvedené je potrebné zosúladiť predkladaciu správu a všeobecnú časť dôvodovej správy, kde sa uvádza, že návrh nepredpokladá vplyvy na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad názov zákona zosúladiť s bodom 18 prílohy LPV, v čl. I úvodnej vete vypustiť slová „zákona č. 137/2010 Z. z.,“, v bode 2 § 3 ods. 5 a v bode 15 § 12 písm. o) slovo „Komisia“ vo všetkých tvaroch nahradiť slovami „Európska komisia“ v príslušnom tvare, prípadne zaviesť legislatívnu skratku „Komisia“, v bode 8 nadpise doplniť chýbajúcu paragrafovú značku, v § 6a ods. 1 prvej vete a § 6b ods. 1 prvej vete slová „môže vykonávať“ nahradiť slovom „vykonáva“, v § 6a ods. 2 a § 6b ods. 2 úvodných vetách slová „musí obsahovať“ nahradiť slovom „obsahuje“, v § 6a ods. 2 písm. e) za slovo „technického“ vložiť slovo „vybavenia“, v § 6a ods. 3 písmeno c) zosúladiť s bodom 6 prílohy LPV, v § 6a ods. 5 a § 6b ods. 6 za slovo „závažnému“ vložiť slovo „porušeniu“, v § 6b ods. 3 prvej vete za slovom „orgánom“ vypustiť čiarku a v druhej vete za slovo „znalostiach“ vložiť slovo „sa“, v § 6b ods. 6 slovo „stanovených“ nahradiť slovom „ustanovených“, v bode 10 vypustiť citáciu poznámky pod čiarou k odkazu 35 ako nadbytočnú, pretože v platnom znení zákona je už v tomto znení zavedená a zároveň vypustiť poslednú vetu tohto novelizačného bodu ako nadbytočnú, v bode 15 slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písm.“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2019 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh zákona odporúčame upraviť v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky (Napr. v bode 2 odporúčame bližšie určiť pojem „Komisia“. V bode 8 odporúčame pred slová „6a“ vložiť označenie „§“ a v § 6a ods. 3 odporúčame číslo „1“ nahradiť slovom „jeden“. V bode 14 odporúčame slová „Je oprávnená“ nahradiť slovami „Inšpekcia je pri výkone štátneho dozoru oprávnená“. V bode 15 odporúčame slovo „písmeno“ nahradiť skratkou „písm.“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Pripomienka nad rámec MPK. V rámci textu zákona /nie návrhu/ sa používa nesprávny pojem „elektronická forma“, ktorý by bolo vhodné upraviť na „elektronická podoba“ alebo použiť pojem „písomná forma“, ktorý v sebe subsumuje „listinnú a elektronickú podobu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Z návrhu nového znenia § 5 odseku 2 jednoznačne vyplýva, že organizácia poverená ministerstvom bude zabezpečovať prevádzku nového elektronického systému. Podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa jedná o informačný systém verejnej správy a preto je nutné, aby bolo v zákone uvedené o aký systém sa jedná a hlavne kto je jeho správcom. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.1.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Žiadame upraviť doložku vplyvov. Odôvodnenie: V časti 6.1 aj 6.2 nie sú uvedené kódy ako sa pri vypĺňaní analýzy vplyvov vyžaduje. Je nutné tieto kódy doplniť. Navrhujeme tiež precizovať názov služby a názov systému, nakoľko navrhované názvy sú príliš nejednoznačné. Zásadná pripomienka Odoslaná 23.1.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 8. V odseku 3 písm. c) odporúčame slovo "uverejňovať" nahradiť slovom "zverejňovať". V poznámkach pod čiarou k odkazu 32a odporúčame za názvom Nariadenia Komisie č. 307/2008 vypustiť úvodzovky a za citáciu posledného nariadenia vložiť bodku a vypustiť úvodzovky na konci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.1.2019 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) bodu 5. V odseku 2 prvej vete odporúčame za slovom "zariadenia" vypustiť čiarku a slová "ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik" nahradiť slovami "podľa odseku 1". Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.1.2019 Detail