LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 14 Spoločné ustanovenia (1) limitoch únikov fluórovaných skleníkových plynov počas bežnej prevádzky Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 3 ods. 6 Nesúhlasíme s nahlasovaním havárii na SIZP, predstavuje to zbytočnú administratívnu záťaž. SIZP už aj tak nemôže šíreniu havárie zabrániť a navyše sa jedná len o malé množstvá uniknutých plynov, lebo pri veľkých množstvách je zo zákona naištalovaný automatický detektor úniku. Ak SIZP potrebuje v prípade kontroly vedieť, či sa jednalo o haváriu, stačí ustanoviť zákonom, aby servisný technik túto skutočnosť napísal do záznamníka zariadenia. Povinnosť je navyše definovaná všeobecne, je tam slovíčko “bezodkladne” a nie je definovane, čo má oznámenie o havárii obsahovať. Navrhujeme spresnenie, aby sa táto povinnosť týkala len zariadení s množstvom chladiva nad 3 kg resp. nad 5 ton ekvivalentu CO2 ako je to pri iných povinnostiach definovaných v tomto zákone (aby sa to netýkalo aj drobných klimatizačných zariadení napr. mobilná klimatizácia alebo mobilné chladiace zariadenie pri ktorých sa môže dôjsť bez ohľadu na akúkoľvek snahu o prevenciu pri dopravnej nehode dôjsť k úniku chladiva a teda „haváriu na klimatizačnom zariadení“ ktoré by malo byť ohlasované inšpekcii. Prakticky každý autoservis = servisné organizácie (nerealizujú inštalácie zariadení) na mobilnej klimatizácii alebo mobilnom chladení realizujú dopĺňanie za únik a teda ich ročné ohlásenie na COCHKT predstavuje výhradne množstvo chladiva ktoré uniklo z týchto zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 3 ods. 6 Vo vykonávacom predpise alebo prílohe zákona odporúčame uviesť obsah záznamu o havárii. Zároveň by bolo pre veľkých prevádzkovateľov, ktorý prevádzkujú niekoľko desiatok/stoviek klimatizačných a chladiacich zariadení rôznymi pracovníkmi údržby a servisnými organizáciami, aby bol termín ohlásenia havárie definovaný, napr. do 30 dní. Podkladom k ohláseniu môže byť dokumentácia k havárii a protokol o odstránení havárie po oprave/poruche zariadenia. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 3 ods. 5 Výrobca a dovozca by mal podľa návrhu žiadať každoročne cez elektronický register o pridelenie kvóty. Navrhujeme žiadosti zasielať na MŽP SR, podobne ako pri účastníkoch obchodovania so skleníkovými plynmi, ktoré by centrálne žiadalo o kvóty pre SR, prerozdelilo by na základe žiadostí výrobcom a dovozcov z balíka kvót F-plynov a malo by prehľad a evidenciu o pridelení a skutočnému množstvu F-Plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 3. K čl. I nad rámec Pôvodné znenie zákona č. 286/2009 Z. z., ani predkladaný návrh novely neobsahuje výslovnú úpravu, na základe ktorej by sa na konanie o správnych deliktoch vzťahoval zákon o správnom konaní. Z hľadiska procesného je zákon č. 286/2009 Z. z. špeciálnou právnou úpravou. S poukazom na vzťah subsidiarity zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní dávame do pozornosti rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky č. 3Sžo/202/2015 z 3. augusta 2016, osobitne právne úvahy najvyššieho súdu uvedené na strane 8: „Princíp subsidiarity je výrazom mnohostrannosti spoločenských vzťahov vznikajúcich v procese rozhodovania o individuálnych právach a povinnostiach účastníkov, ktoré nemožno upraviť v jedinom procesnom predpise. Preto existuje jeden procesný predpis s univerzálnou pôsobnosťou - správny poriadok a osobitné právne predpisy, v ktorých sa premietajú príslušné odchýlky. Subsidiarita vyjadruje vzťah všeobecného a špeciálneho predpisu. Inými slovami, správny poriadok platí len vtedy, ak osobitné právne predpisy neustanovujú inak. Niektoré osobitné predpisy výslovne ustanovujú, že na konanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. V prípade, ak takáto konštatácia v príslušnom právnom predpise v oblasti správneho súdnictva absentuje, a teda ak nie sú v osobitnom zákone upravené odchýlky, procesný režim správneho poriadku nastupuje ex lege a povinnosťou orgánu verejnej správy je dôsledne ho aplikovať.“. S poukazom na platné znenie zákona č. 286/2009 Z. z. i predkladanú novelu a v záujme toho, aby sa predišlo procesným vadám v konaniach o správnych deliktoch podľa tejto právnej úpravy, odporúčame doplniť do § 13 ustanovenie, ktoré ustanoví, že: „Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní“, prípadne odporúčame explicitne uviesť ustanovenia, pri ktorých bude aplikácia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vylúčená z dôvodu jej nevhodnosti, prípadne iného dôvodu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) 2. K čl. I bodu 8 Vzhľadom na význam následku, ktorý môže pre hodnotiaci orgán alebo certifikačný orgán vyplývať zo „závažného porušenia povinností ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom“ (zrušenie poverenia ministerstvom podľa § 6a ods. 5 alebo § 6b ods. 6 návrhu zákona) a v záujme dosiahnutia stavu právnej istoty a predvídateľnosti aplikácie práva navrhujeme v ustanoveniach o správnych deliktoch alebo v spoločných ustanoveniach jednoznačne vymedziť, ktoré porušenie povinnosti sa bude považovať za „závažné“. Rovnako je potrebné zvážiť, či má pre vznik oprávnenia ministerstva zrušiť poverenie hodnotiaceho orgánu alebo certifikačného orgánu postačovať porušenie jednej závažnej „povinnosti“ alebo musí dôjsť k porušeniu aspoň dvoch, prípadne viacerých závažných „povinností“ a podľa toho upraviť navrhované znenie § 6a ods. 5 a § 6b ods. 6. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) nad rámec návrhu Navrhujeme novelizáciu vyhlášky č. 314/2009 Z. z. najmä prílohy č. 4 tak, aby sa pre potreby mobilnej klimatizácie od autorizovaných spracovateľov starých vozidiel, ktorí realizujú výhradne zhodnocovanie chladiva (odčerpanie chladiva z okruhu mobilnej klimatizácie starého vozidla do zásobníka) sa nevyžadovali technické prvky ako vákuové čerpadlo, detektor úniku a zariadenie na aplikáciu UV látky ktoré sú pre túto činnosť zbytočné a techniky sa nevyužívajú (môže zostať - odberné zariadenie, zásobníky, váha). Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 16 V novelizačnom bode 16 úvodnej vete odporúčame označenie písmena „r)“ nahradiť označením „q)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodu 15 V novelizačnom bode 15 odporúčame slovo „písmeno“ nahradiť slovom „písm.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 5. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 5 RÚZ navrhuje ustanovenie formulovať nasledovne: „(2) Prevádzkovateľ zariadenia, ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik, je povinný zaregistrovať sa a oznamovať organizácii poverenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) údaje o fluórovaných skleníkových plynoch, výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. marca nasledujúceho roku prostredníctvom elektronického systému. Organizácia poverená ministerstvom je povinná zabezpečiť ministerstvu prístup do elektronického systému a poskytovať ministerstvu údaje a informácie z uvedeného elektronického systému.“. Odôvodnenie: Dôvodom je zmena termínu z 31. januára na 31. marca, a to kvôli nadmernému množstvu ohlasovacích povinností prevádzkovateľov ročných údajov s termínmi, ktoré sme povinný plniť na začiatku roka. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 6. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nový bod v nasledovnom znení: „V §12 sa vypúšťa písmeno j)“ Odôvodnenie: Pokiaľ sa robí pravidelná kontrola a napriek uvedenému sa vyskytne netesnosť na zariadení, vzhľadom k tomu, že ide o plyn nie je možné zabezpečiť reguláciu úniku. Zariadenia (napr. klimatizácie) nie sú vybavené kontinuálnym monitoringom a teda nie je technicky možné spozorovať okamžitý únik. Súčasne klimatizačné zariadenia nebývajú v prevádzke nepretržite, ale iba počas vysokých teplôt, pričom k úniku môže prísť aj pri vypnutom zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 2. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nový bod v nasledovnom znení: „V §2 písmeno c) znie: c) nakladaním s výrobkami alebo zariadeniami ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, inštalácia,) údržba alebo servis, oprava, vyradenie,) alebo zneškodnenie,“. Odôvodnenie: Pojem „prevádzka“ žiadame vynechať z dôvodu, že následne by § 3 ods. 1 platil aj pre prevádzkovateľov klimatizácií, čo je nerelevantné Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 2, v časti §3 odsek 6 RÚZ navrhuje ustanovenie formulovať nasledovne: „(6) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný haváriu zariadenia zdokumentovať záznamom a oznámiť ju v súlade s § 5 ods. 2.“ Odôvodnenie: Text žiadame zmeniť z dôvodu, že zariadenia s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (napríklad klimatizácie, chladničky) nie sú vybavené kontinuálnym monitoringom, a teda nie je technicky možné spozorovať haváriu a teda ju „ihneď“ zdokumentovať a nahlásiť inšpekcii. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodom 2 a 12 1. K čl. I bodom 2 a 12: Do § 3 ods. 6 sa navrhujú doplniť významné povinnosti, a to „ihneď zdokumentovať haváriu zariadenia záznamom“ a „bezodkladne haváriu zariadenia oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia“. V nadväznosti na to navrhujeme doplniť do § 12 zákona č. 286/2009 Z. z. skutkové podstaty správnych deliktov spočívajúcich v nesplnení povinností podľa navrhovaného znenia § 3 ods. 6 vrátane primeranej sankcie za porušenie týchto povinností. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 12 Správne delikty f) neoznámi prevádzkovateľa zariadenia obvodnému úradu podľa § 3 ods. 3, Odôvodnenie: K 1.10.2013 boli obvodné úrady zrušené a nahradili ich okresné úrady. V súvislosti s tým je zrejmé aj znenie § 3, ods. 3 a § 10 Okresný úrad. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 3 ods. 5 Pre jednoznačné zadefinovanie povinnej osoby navrhujeme uviesť odkaz na EU predpis, ktorý definuje výrobcu, dovozcu, vývozcu a distribútora F – plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 2 Do základných pojmov navrhujeme doplniť pojem únik, z dôvodu jednoznačného rozlíšenia úniku od havárie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 3. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nový bod v nasledovnom znení: „V §3 odsek 3 znie: (3) Vlastník zariadenia je povinný písomne oznámiť prevádzkovateľa zariadenia a každú zmenu prevádzkovateľa zariadenia organizácii poverenej Ministerstvom prostredníctvom elektronického systému najneskôr do konca príslušného roka. Odôvodnenie: Ak sa zmení oznamovanie údajov prostredníctvom el. systému tak aj zmena prevádzkovateľa by mala byť oznamovaná prostredníctvom tohto el. systému. Nie je administratívne možné oznamovať prevádzkovateľa do 60 dní od zakúpenia novej klimatizácie. Tieto údaje sú k dispozícii až ku koncu roka a je úplne postačujúce keď budú nahlásené spolu s ostatnými údajmi za príslušný rok. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka – vloženie nového novelizačného bodu RÚZ navrhuje vložiť do návrhu novely nový bod v nasledovnom znení: „V §2 písmeno a) znie: „a) nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi ich výroba, dovoz, vývoz, uvedenie na trh, zhodnotenie, recyklácia, regenerácia alebo zneškodnenie“. Odôvodnenie: Navrhujeme vypustiť slovo používanie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
SPPK (Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora) Všeobecná pripomienka Navrhujeme prepracovať návrh z dôvodu, že 1. zvyšuje ďalšiu administratívnu záťaž oznamovaním nadlimitných únikov SIŽP a sústreďuje pozornosť SIŽP na tých, ktorí požiadavky zákona plnia, ale vznikol im nadlimitný únik, namiesto toho, aby sa SIŽP sústredila na tých, ktorí zákon vôbec neplnia, 2. vyvolá náklady na vytvorenie a prevádzku systému evidencie SIŽP schopnej poskytnúť údaje v reálnom čase. Ak sa uvedené podmienky nesplnia, takýto systém bude prácny, zdĺhavý a teda zbytočný. 3. SIŽP nemá odborníkov, ktorí by posúdili, či ide o haváriu alebo nie, 4. návrh žiada samostatnú registráciu chladiacich okruhov prevádzkovateľov v elektronickom systéme bez pomoci servisných organizácií, ktoré už systém ovládajú, 5. návrh podnecuje tvorbu viacerých certifikačných orgánov, čo nie je v súlade s vládnym programom digitalizácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail