LP/2018/960 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 4. Zásadná pripomienka k čl. I., novelizačný bod 2, v časti §3 odsek 6 RÚZ navrhuje ustanovenie formulovať nasledovne: „(6) Prevádzkovateľ zariadenia je povinný haváriu zariadenia zdokumentovať záznamom a oznámiť ju v súlade s § 5 ods. 2.“ Odôvodnenie: Text žiadame zmeniť z dôvodu, že zariadenia s obsahom fluórovaných skleníkových plynov (napríklad klimatizácie, chladničky) nie sú vybavené kontinuálnym monitoringom, a teda nie je technicky možné spozorovať haváriu a teda ju „ihneď“ zdokumentovať a nahlásiť inšpekcii. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K čl. I bodom 2 a 12 1. K čl. I bodom 2 a 12: Do § 3 ods. 6 sa navrhujú doplniť významné povinnosti, a to „ihneď zdokumentovať haváriu zariadenia záznamom“ a „bezodkladne haváriu zariadenia oznámiť Slovenskej inšpekcii životného prostredia“. V nadväznosti na to navrhujeme doplniť do § 12 zákona č. 286/2009 Z. z. skutkové podstaty správnych deliktov spočívajúcich v nesplnení povinností podľa navrhovaného znenia § 3 ods. 6 vrátane primeranej sankcie za porušenie týchto povinností. Táto pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 12 Správne delikty f) neoznámi prevádzkovateľa zariadenia obvodnému úradu podľa § 3 ods. 3, Odôvodnenie: K 1.10.2013 boli obvodné úrady zrušené a nahradili ich okresné úrady. V súvislosti s tým je zrejmé aj znenie § 3, ods. 3 a § 10 Okresný úrad. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 3 ods. 5 Pre jednoznačné zadefinovanie povinnej osoby navrhujeme uviesť odkaz na EU predpis, ktorý definuje výrobcu, dovozcu, vývozcu a distribútora F – plynov. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
APZ (Asociácia priemyselných zväzov) § 2 Do základných pojmov navrhujeme doplniť pojem únik, z dôvodu jednoznačného rozlíšenia úniku od havárie. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 2 K bodu 2: V navrhovanom znení odporúčame upresniť termín „Komisia“. Pre uvedený termín nebola zavedená skratka, jeho obsah nie je jednoznačný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 8 K bodu 8: V § 6a a § 6b odporúčame bližšie upraviť samotné udeľovanie poverenia, keďže v navrhovanom znení absentuje právna úprava pre prípad, kedy „požiadavky ustanovené týmto zákonom a osobitným predpisom“ spĺňa viac žiadateľov. V označení paragrafu je potrebné doplniť chýbajúci znak „§“. V § 6a ods. 1 a § 6b ods. 1 odporúčame za slová „môže vykonávať činnosť len“ nahradiť slovami „vykonáva svoju činnosť“. V § 6a ods. 3 písm. c) odporúčame slovo „1“ nahradiť slovom „jeden“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 10 K bodu 10: Odporúčame vypustiť slová „Poznámka pod čiarou k odkazu 35 znie: „35) § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 v § 11 ods. 1 sa vypúšťa.“ pre nadbytočnosť. Poznámka pod čiarou k odkazu 35 s identickým obsahom je zavedená v § 11 ods. 1. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 5 K bodu 5: Slová „ktoré obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac a je kontrolované na únik“ odporúčame nahradiť slovami „podľa odseku 1“. Legislatívno-technická pripomienka. V navrhovanom ustanovení odporúčame poverenú organizáciu upresniť odkazom na ustanovenie zákona. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 3 K bodu 3: Navrhované znenie odporúčame preformulovať nasledovne: „Fluórované skleníkové plyny, ktoré unikli pri havárií zariadenia, sa do ustanovených limitov fluórovaných skleníkových plynov nezapočítavajú.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 4 K bodu 4: Slová „obsahuje päť ton ekvivalentu CO2 alebo viac“ odporúčame nahradiť slovami „obsahuje najmenej päť ton ekvivalentu CO2“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 15 K bodu 15: Slovo „písmeno“ odporúčame nahradiť slovom „písm.“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 14 K bodu 14: Znenie novelizačného bodu 14 odporúčame zapracovať do novelizačného bodu 13, zároveň ostatné novelizačné body odporúčame prečíslovať. Pripomienka v záujme zachovania prehľadnosti a správnej legislatívnej techniky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 16 K bodu 16: Slovo „r)“ odporúčame nahradiť slovom „q)“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) bodu 17 K bodu 17: Slovo „r)“ odporúčame nahradiť slovom „q)“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 3 Všeobecné ustanovenia (4) Na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plynmi sa nevzťahuje osobitný predpis upravujúci odpadové hospodárstvo; ) to však neplatí, ak ide o zneškodňovanie Odôvodnenie: Poznámka pod čiarou 12) : V roku 2015 vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch č. 79/2015. Preto poznámka odkazuje na neplatnú právnu normu. Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 2 Základné pojmy e) haváriou zariadenia jednorazová mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu zariadenia, v dôsledku čoho dôjde k úniku fluórovaných skleníkových plynov a ktorej bezprostredným následkom je nebezpečenstvo materiálnych škôd a narušenie alebo výpadok prevádzky zariadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje povinnosti fyzických osôb a právnických osôb, ktoré nakladajú s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami, pôsobnosť orgánov štátnej správy a zodpovednosť za porušenie povinností uložených týmto zákonom alebo osobitným predpisom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 5 Evidencia a oznamovacia povinnosť (5) Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor fluórovaných skleníkových plynov alebo iných fluórovaných skleníkových plynov uvedených v osobitnom predpise je povinný oznámiť ministerstvu prostredníctvom formulárov údaje o fluórovaných skleníkových plynoch alebo iných fluórovaných skleníkových plynoch uvedených v osobitnom predpise každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Výrobca, dovozca, vývozca alebo distribútor výrobkov alebo zariadení je povinný oznámiť certifikačnému orgánu určenému ministerstvom údaje o výrobkoch alebo zariadeniach prostredníctvom elektronického systému oznamovania údajov o výrobkoch a zariadeniach každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Odôvodnenie: Je na mieste uviesť osobitný predpis, predpokladám, že o poznámku pod čiarou č. 32a Zásadná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) Čl. I § 11 Inšpekcia (3) Fyzická osoba, podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá nakladá s fluórovanými skleníkovými plynmi alebo inými fluórovanými skleníkovými plynmi uvedenými v osobitnom predpise, výrobkami alebo zariadeniami alebo prevádzkovateľ zariadenia, je povinný umožniť orgánom štátneho dozoru prístup do priestorov, objektov a zariadení, na vyžiadanie predložiť dokumentáciu a poskytnúť pravdivú a úplnú evidenciu, dokumentáciu a informácie súvisiace s nakladaním s fluórovanými skleníkovými plynmi, výrobkami a zariadeniami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.1.2019 Detail