LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 13 ods. 3 doplniť písmeno: e) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 80cm f) šťuka severná (Esox lucius) 90cm Odôvodnenie: Obe druhy predstavujú to NAJ z pôvodných druhov rýb a majú čoraz väčšiu popularitu medzi športovými rybármi. Jedná sa hlavne o samice-ikernačky, nakoľko u oboch druhov dorastajú väčších rozmerov ako samce. Prirodzený výter funguje len na minime našich revírov a umelé zarybňovanie je drahé a nepôvodné. Je lepšie zachovať pôvodný genofond a vybudovať prirodzené generačné stádo na ďalšiu prirodzenú reprodukciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) K vlastnému materiálu - k poznámke pod čiarou V poznámke pod čiarou k odkazu 4 odporúčame vložiť za slovo "druhov" slová "(Ú. v. EÚ L 317, 4.11.2014)". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §1, písm. j) slovo "situáciách" nahradiť slovom "udalostiach" Zdôvodnenie: Podľa aktuálnej legislatívy zákon č. 216/2018 Z.z. je zaužívaný pojem "udalostiach" Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3, úvodná veta Doporučujeme do prvej vety za slovo "plnením" vložiť slovo "najma". Zdôvodnenie: Navrhujeme to z dôvodu aby sa predišlo niektorým problémom pri prenesení kompetencií z užívateľa na organizačnú zložku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 písm. h) na koniec žiadame čiarku nahradiť "a" s doplnením "a športových rybárskych pretekov". Zdôvodnenie: Je predpoklad, že užívateľ môže poveriť svoju organizačnú zložku aj usporiadaním športových rybárskych pretekov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3, písm. m) celé písmeno m) žiadame vypustiť z materiálu. Zdôvodnenie:Podklady pripravuje v prípade SRZ ichtyológ ako zamestnanec užívateľa v spolupráci s príslušnou ZO SRZ. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 písm. n) navrhnutý text v písm. n) žiadame vypustiť. Zdôvodnenie: návrh nie je prenesenie kompetencie Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 písm. o) prefomulovať Žiadame preformulovať, nakoľko aj všeobecný zákaz lovu rýb je určený časovým obmedzením. Navrhujeme nasledovné znenie: o) stanoviť dĺžku všeobecného zákazu lovu v dňoch alebo obmedzenie lovu v dňoch u vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru, Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 ods. 3 - navrhujeme nový odsek 3 Nový odsek 3 bude znieť 3. Užívateľ je oprávnený plniť všetky úlohy uvedené v odseku 1 namiesto svojej organizačnej zložky aj po udelení plnomocenstva. Plnenie úloh a rozhodnutia užívateľa majú prednosť pred plnením úloh a rozhodnutiami organizačnej zložky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 , nový odsek 2 Žiadame doplniť nový odsek 2. s textom: Užívateľ poveruje organizačnú zložku úlohami uvedenými v odseku 1 udelením plnomocenstva v písomnej forme. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §4 ods. 2, druhá veta Navrhujeme použiť iný význam ako "V odôvodnených prípadoch", nakoľko §3 ods. 5 definuje odôvodnené prípady a toto sa takýchto prípadov netýka, resp. zahŕňa aj iné.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §4 ods. 2 V prvej vete žiadame upresniť termín do 30. júna. Navrhujeme za spojenie 30. júna doplniť "posledného roka v príslušnom trojročnom období". To by sa predpokladalo, že zmena sa navrhuje v poslednom roku trojročného obdobia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 ods. 3, pís. b) navrhujeme vypustiť slovné spojenie: ".. a dôvod časového obmedzenia ich lovu" Zdôvodnenie: nemá význam uvádzať dôvod, ten vyplýva priamo z textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 ods. 4 Za slovné spojenie "na dodatkovej tabuli" žiadame doplniť taxt: ".. a v rybárskom poriadku" ... Zdôvodnenie: Toto upozornenie je dôležité a preto navrhujeme aby sme informáciu loviacim dali aj prostredníctvom rybárskeho poriadku, ktorý vydáva užívateľ ku každému povoleniu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 ods. 3 písm b) a príloha č.4 V súvislosti s prílohou č. 4 upozorňujeme na text vyplývajúci z § 8 ods. 2 zákona č. 216/2018, kde je text, ktorý má byť uvedený na tabuli s označením revíru " Lovný rybársky revír". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) prílohe č. 4 V súvislosti s prílohou č. 4 upozorňujeme na text vyplývajúci z § 8 ods. 2 zákona č. 216/2018, kde je text, ktorý má byť uvedený na tabuli s označením revíru " Lovný rybársky revír". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 15 ods. 11 Odporúčame v prvej vete za slovo „prútom“ vložiť slová „s navijakom alebo“. Z aktuálnych poznatkov vyplýva, že loviace deti v danom vekovom rozmedzí tieto rybárske techniky už ovládajú, pričom pri dôslednej kontrole rybárskou strážou nehrozia žiadne riziká zneužitia tohto ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 12 ods. 1 písm. c) Odporúčame v druhom bode slová „jún až august“ nahradiť slovami „jún až október“. V súvislosti s navrhovanou zmenou druhého bodu odporúčame vypustiť tretí bod. Spoločenské požiadavky a aktuálna legislatíva v štátoch Európskej únie (napríklad Maďarsko) smerujú skôr k rozširovaniu času tzv. „nonstop lovu“ než k jeho obmedzovaniu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §6 ods. 5 Žiadame preformulovať tento bod tak aby užívateľ mal možnosť zarybňovať pôvodnými druhmi rýb rybársky revír, pričom informáciu o zarybnení poskytne ministerstvu. V ostatných prípadoch o takéto zarybnenie požiada ministerstvo 30 dní dopredu. Text bude znieť: Užívateľ môže vykonať doplnkové zarybnenie pôvodnými druhmi rýb nad rámec zarybňovacieho plánu v primeranej miere, ktoré uvedie vo výkaze o zarybnení. Ak doplnkové zarybnenie obsahuje iné druhy rýb, ktoré nie sú súčasťou zarybňovacieho plánu, užívateľ túto skutočnosť oznámi ministerstvu do 30 dní od ich vysadenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 15 ods. 11 až 13 Odporúčame za slová „loviaci“ a „loviaceho“ vložiť slová „vo veku“. Pripomienka sleduje spresnenie terminológie, ktorú zavádza vyhláška ohľadom vekovej kategorizácie loviacich detí. Pripomienka je legislatívno-technickej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §7 písm. f) Tento bod navrhujeme vypustiť v súvislosti s uplatnenou pripomienkou k §6 ods. 5 Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §7 ods. 6 Zmena slovosledu v druhej vete. Zmena "rybársky lístok" Druhá veta bude znieť: Služobný preukaz nahrádza rybársky lístok a povolenie na lov rýb vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár vymenovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §7 ods. 8, písm. c) Navrhujeme zmeniť spojenie "meno a adresu" na "názov a sídlo". Zdôvodnenie: toto vyjadrenie označuje užívateľa presnejšie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §7 ods. 3 Navrhujeme vo vyhláške používať termín vzdelávacie inštitúcie a nie vzdelávacie ustanovizne. Domnievame sa, že je to tak správne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §8 ods. 2 Navrhujeme nahradiť spojku "a" spojkou "alebo" Zdôvodnenie: Jedná sa o dve rôzne povolenia a preto sa domnievame, že je to takto správne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §10 ods. 4 Navrhujeme do odseku 4 doplniť druhú vetu, ktorá znie: Kópia správy o splnení výskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy sa predkladá aj užívateľovi. Zdôvodnenie: Užívateľ musí mať prehľad a informáciu o výsledkoch prieskumov držiteľov osobitných povolení, pričom užívateľ nedisponuje zoznamom, ktorým osobám bolo takéto povolenie vydané a od koho si teda výsledky má žiadať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11 Žiadame stanoviť čas individuálnej doby ochrany od 1. januára do 15. júna pre druhy rýb: 1) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca), 2) zubáč volžský (Sander volgensis), 3) sumec veľký (Silurus glanis), Zdôvodnenie: Uvedené druhy majú čas prirodzenej reprodukcie, ktoré pokračuje aj v mesiaci a podľa aktuálneho návrhu vyhlášky nebudeme vedieť ako užívateľ zabezpečiť ochranu týchto druhov rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11, ods. 1 písm. d) Navrhujeme zrušiť písm. d) Zdôvodnenie: Pre ochranu prirodzenej reprodukcie kapra rybničného existuje v platnej legislatíve niekoľko účinných opatrení ako napr. vyhlasovanie neresísk, prípadne chránených rybárskych oblastí. Z uvedeného navrhujeme zrušiť čas individuálnej doby ochrany pre tento druh, ktorého výskyt zabezpečuje užívateľ pravidelným zarybňovaním rybárskych revírov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11, ods. 2 zaradenie jesetera sibírskeho Navrhujeme zaradiť jesetera sibírskeho do zoznamu druhov slovenskej ichtyofauny Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §12, ods. 1 písm. a) pre pstruhové vody žiadame stanoviť čas lovu hlavátky v mesiaci november a december od 7,00 hod. do 19,00 hod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11, ods. 1, písm. e) navrhujeme vypustiť navrhujeme vypustiť bod. 13 sumec veľký do inej skupiny Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11 ods. 2 Navrhujeme preradiť do tejto skupiny kapra rybničného. Táto pripomienka vyplýva z predchádzajúceho návrhu na vypustenie kapra z druhov zo stanoveným časom individuálnej ochrany Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 lovné miery Žiadame o navýšenie, zníženie, prípadne zavedenie lovnej miery pre nasledujúce druhy rýb: lieň sliznatý 30 cm - navýšenie lipeň tymiánový 33 cm - navýšenie pleskáč zelenkavý 15 cm - zníženie ostriež zelenkavý 10 cm - zavedenie Uvedené opatrenia majú za cieľ zefektívniť ochranu pôvodných druhov rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §12, ods. 1 písm. c) bod. 2. a 3. - pre mesiac máj žiadame stanoviť čas lovu od 4,00 hod. do 24,00 hod. - pre mesiace jún až október žiadame stanoviť čas lovu od 0,00 - do 24,00 hod. Uvedená požiadavka vyplýva z požiadaviek a praktických skúseností užívateľov RR z predchádzajúceho obdobia. Ako užívateľ dokážeme zabezpečiť ochranu rýb v tomto období a nepredpokladáme negatívny dopad na pôvodnú ichtyofaunu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods. 1) písm. a), b), aa), ab) Navrhujeme pri druhoch amur a tolstolobik uviesť pri lovnej miere poznámku x, že lovná miera sa nevzťahuje pre tieto druhy vyskytujúce sa v prirodzených ekosystémoch (PE) ako ryby s dokazateľne negatívnym dopadom na PE. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods. 3 Navrhujeme zmeniť text prvej vety nasledovne: Najväčšia lovná miera rýb sa môže ustanoviť pre tieto druhy rýb takto: Zároveň žiadame zaviesť hornú lovnú mieru aj pre zubáča veľkoústeho na 75 cm Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §§ so stanoveným termínom Žiadame vo vyhláške upresniť pri dátumoch o ktorý rok sa jedná aby nevznikali problémy pri výklade Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods. 4 písm. p) vypustiť ostrieža zelenkavého nakoľko sme navrhli mu stanoviť lovnú mieru Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č.6 Z prevodníka rybích násad navrhujeme vypustiť karasa striebristého, použitie tabuľky pre tento druh sa v praxi neuplatňuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 1 písm. a) Navrhujeme nasledovné znenie: a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kusy sumca veľkého; alebo dva kusy úhora európskeho, dva kusy kapra rybničného, dva kusy mieňa sladkovodného dva kusy zubáča veľkoústeho, dva kusy zubáča volžského, dva kusy šťuky severnej, dva kusy lieňa sliznatého, dva kusy mreny severnej, dva kusy pstruha jazerného, dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymianového. K týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celkovú hmotnosť nepresiahol 5 kg, Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 7 Navrhujeme doplniť do prvej vety za slovo zapisuje: Loviaci zapisuje čitateľne, bez možnosti vymazania ... Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 3 Ak sa uplatní navrhnuté ustanovenie, tak potom odkazna písm. b) v odst. 3 je neopodstatnené Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 1 písm. b) písm. b) potom môžeme vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 11 a 12 V prvej vete za slovné spojenie držiteľom povolenia žiadame doplniť "alebo rybárskeho lístka". Zdôvodnenie: Dnes je záujem detí o rybárstvo a lov rýb, ktoré nepochádzajú z rodín, kde je súčasťou rybár ktorý je držiteľom povolenia na rybolov. Navrhujeme preto prijať takú možnosť aby deti mohli sprevádzať pri love aj držitelia rybárskeho lístka, pričom preberajú zodpovednosť spolu so zákonným zástupcom a to aj trestnoprávnu. Poslednú vetu v obidvoch odstavcoch (11, 12) je potrebné upraviť v zmysle tejto pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 nový odsek Žiadame doplniť nový odsek: Užívateľ môže znížiť, prípadne obmedziť množstvo úlovkov uvedených v §15 ods. 1 písm. a) a pri love hlavátky ak toto opatrenie vedie k ochrane generačných rýb. Takéto obmedzenie oznámi ministerstvu v termíne do 30. septembra príslušného roka, ktorý predchádza trojročnému obdobiu, v ktorom toto opatrenie bude platiť. Zdôvodnenie: Považujeme za dôležité mať ako užívateľ možnosť obmedziť množstvo privlastnených rýb a to aj nad rámec stanovený vyhláškou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 11 Z prvej vety žiadame vypustiť slovné spojenie "bez navijaku". Zdôvodnenie: Je snaha zvýšiť záujem o rybársky šport a lov rýb už u detí predškolského veku a podľa praktických skúseností vedúcich rybárskych krúžkov už deti v tejto vekovej kategórii dokážu bez problémov ovládať naviják a prut s navijakom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 7 Druhú vetu navrhujeme zmeniť nasledovne: Každú ulovenú rybu uvedenú v §13 ods. 1 zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Zdôvodnenie:Týmto sa presne stanoví , ktoré ryby je loviaci povinný zapísať ihneď po privlastnení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 7 V poslednej vete žiadame vypustiť slovné spojenie "alebo prerušení lovu". Zdôvodnenie: Uvedená zmena vyrieši rozdiel medzi zapisovaním úlovkov pri prerušení a pri ukončení lovu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 19 Žiadame stanoviť povinnosť mať vo výbave rybársku podložku,len pri love na položenú a plavanú a rozšíriť túto povinnosť aj na revíry s režimom chyť a pusť. Prvá veta potom znie: Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky (CDT) ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a revíroch s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail