LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods.19 Zmeniť Navrhované znenie: Loviaci pri love, musí mať na lovnom mieste pri sebe meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, podberák primeranej veľkosti podľa loveného druhu rýb, alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte. Pri love na kaprových vodách so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb aj rybársku podložku primeranej veľkosti podľa loveného druhu rýb. Na stanovenie hmotnosti rýb sa používa manuálna, alebo elektronická váha. Zdôvodnenie: Presne vymedziť a tak zamedziť nezrovnalostiam vo vnímaní pojmov, čo má a čo nemusí mať rybár vo svojej blízkosti na lovnom mieste. Prepočítavacia tabuľka je prežitkom a vo väčšine prípadov by pri prevážení úlovku nesedela skutočná meraná hmotnosť a hmotnosť určená podľa prepočítavacej tabulky. Keďže hmotnosť privlastených rýb je daný parameter vyhláškou, malo by byť použité aj adekvátne meradlo hmotnosti ako je manuálna, alebo elektronická váha. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 16 ods.4 Zmeniť Navrhované znenie: Ryby prechovávané v rybárskej sieťke sa po skončení rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov musia šetrným spôsobom pustiť späť do daného revíru, alebo iného revíru určeného užívateľom. Zdôvodnenie: I keď pravidlá lovu pri pretekoch určuje užívateľ, preteky sú súťažou a súťažiaci sú odmeňovaný iným spôsobom, napr. vecnými, alebo finančnými cenami, takže nie je dôvod si privlastňovať ryby, keďže ide čisto o preteky a súťaž v praktickom love, kde rybári prekazujú svoju šikovnosť a rybársku zručnosť v rôznych rybolovných technikách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §19 ods.9 Zmeniť Navrhované znenie: Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka stanoviť časové obmedzenie a zakázať privlastnenie si úlovku vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru, v rozsahu od dňa vysadenia do 14 dní. Zdôvodnenie: Je to najspravodlivejšie riešenie a nijako neubližuje ani rybám, ani vode, ani výkonu rybárskeho práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods.4 Zmeniť Navrhované znenie: Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 presiahne 5 kg, loviaci si nemôže privlastniť túto poslednú ulovenú rybu a musí ju šetrným spôsobom vrátiť späť do vody. Zdôvodnenie: Celkovo návrh vyhlášky presaduje hmotnosť privlastnených rýb maximálne 5kg, preto by mal byť tento parameter v každom prípade dodržaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods.14 Zmeniť Navrhované znenie: Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Zdôvodnenie: Pri súčasným rybolovných technikách ako je napr. feeder je tri metre málo. Zbytočné nezhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 16 ods. 5 Neexistujúce písmeno "i" v znení na odkaz §11, ods.1, písm. ? (5) Počas rybárskych pretekov alebo športových pretekov nie je dovolené prechovávať v rybárskej sieťke ryby podľa § 11 ods. 1 písm. i). Nahradiť písmenom "h", čo bol asi pôvodný zámer legislatívcov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods.2, písm.b Zmeniť. Navrhované znenie: b)maximálne dva kusy pstruha jazerného, alebo dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymianového, alebo dva kusy pstruha dúhového, alebo dva kusy sivoňa potočného, alebo dva kusy podustvy severnej, alebo dva kusy nosáľa sťahovavého, alebo dva kusy mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov v celkovom množstve najviac 2 kusy, pričom ich celková hmotnosť nesmie presiahnuť 3 kg, Zdôvodnenie: Ochrana pôvodných druhov rýb v potokoch, riekach, vodných nádržiach a ochrana vysádzaných druhov ako pstruh dúhový a sivoň potočný z dôvodu ekomickej neúnosnosti a obmedzených finančných možností základných organizácií SRZ. Vody sa po zarybnení týmito druhmi rýchlo vychytajú a zvyšok sezóny zívajú prázdnotou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §20 Doplniť Navrhované znenie: Osvetlením miesta lovu je osvetlenie pomocou nezávislého svetelného zdroja s takou intenzitou svetla, ktorá umožni jednoznačné rozpoznanie miesta lovu. Pri zabrodení, prívlači a love rýb z rybárskeho člna, sa za osvetlenie miesta lovu považuje osvetlenie umiestnené na odeve loviaceho alebo osvetlenie umiestnené na rybárskom člne. Zdôvodnenie: Pozabudlo sa na rybárov loviacich prívlačov pohybujúcich sa po brehu, ktorý nie sú ani zabrodený, ani na člne a ani nemajú statické lovné miesto. Rovnako pre nich postačuje osvetlenie na odeve. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11 ods.3 Doplniť písm.L karas striebristý (Carassius auratus) Zdôvodnenie: karas striebristý (Carassius auratus) je jednoznačne nepôvodný invazívny druh, ktorý má negatívny dopad na vodné ekosystémy s výskytom kaprovitých rýb, vytláča svojím nekontrolovaným rozmnožovaním (gynogeneticky) naše pôvodné druhy rýb, čím im uberá životný priestor a potravu, výrazne ohrozuje rozmnožovanie pôvodných druhov rýb, ktoré sú napr. v rannom štádiu a malých veľkostiach prirodzenou potravou nielen pre dravé ryby, ale aj vodné vtáky. V dospelosti v podstate nemá prirodzeného nepriateľa, keďže dravé ryby ho odmietajú konzumovať. Viaceré členské štáty EU už zakázali zarybňovanie týmto druhom a taktiež pri jeho ulovení, je zakázané jeho vrátenie späť do vody. Používaním ako obľúbená nástrahová rybka, alebo zarybňovaním zamoril skoro všetky slovenské stojaté vody ale aj rieky a systematicky decimuje obsádky pôvodných druhov rýb, ktoré postupne vytláča a znemožňuje ich prirodzené rozmnožovanie. Invázny nepôvodný druh je nepôvodný druh, o ktorom sa zistilo, že jeho introdukcia alebo šírenie ohrozuje biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, alebo že má na ne nepriaznivý vplyv. Karas striebristý patrí jednoznačne medzi takéto druhy rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 ods.4 Zmeniť Navrhované znenie: Pri prekročení limitných hodnôt zdraviu škodlivých chemických látok užívateľ na dodatkovej tabuli uvedie nasledovný text: „Pozor, zvýšený obsah škodlivých látok vo svalovine rýb! Z dôvodu ochrany zdravia sa zakazuje ryby ulovené v tomto revíri si privlastniť a konzumovať!“ Zdôvodnenie: Keďže ide v prvom rade o zdravie a život občanov Slovenskej republiky je hlavným zákazom už samotné privlastnenie si takýchto rýb, ktoré majú zvýšený obsah škodlivých látok vo svalovine. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §2 ods.2 Vyňať: pstruha dúhového (Oncorhynchus mykiss) a sivoňa potočného (Salvelinus fontinalis) Zdôvodnenie: Ide o nepôvodné druhy rýb, ktoré nesmú byť vysádzané do našich riek a potokov, nakoľko vytláčajú naše pôvodné druhy rýb, ktorým konkurujú v ich prostredí a potrave. Možnosť zarybňovania iba v uzavretom prostredí, napr. vodných nádržiach, kde nehrozí úniku týchto nepôvodných druhov do prirodzeného prostredia (riek, potokov) našich pôvodných druhov rýb. Zasadzujeme sa o ochranu pôvodných druhov, preto im neuberajme ich životné prostredie vysádzaním nepôvodných druhov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11 ods.1 písm.d Zmeniť Navrhované znenie: od 15. marca do 31. mája – kapor rybničný (Cyprinus carpio) v kaprových vodách Zdôvodnenie: I keď pravidlá lovu pri pretekoch určuje užívateľ, preteky sú súťažou a súťažiaci sú odmeňovaný iným spôsobom, napr. vecnými cenami, takže nie je dôvod si kapra privlastňovať v čase individuálnej ochrany, ktorá bola stanovená pre ochranu a rozmnožovanie tohto druhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §1 ods.3 Zmeniť formuláciu, alebo zrušiť celkom ods.3 Zdôvodnenie: Prečo by sa vodné prostredia uvedené v ods.3 nemalo považovať za prirodzený ekosystém, teda len ekosystém, ak aj boli vytvorené človekom pre X rokmi funguje v nich predsa prirodzený biologický proces. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 písm.q Upraviť, predefinovať Zdôvodnenie: Keďže ide o mimoriadnu udalosť, nie je možné striktne preniesť túto povinnosť iba na užívateľa, mimoriadna udalosť sa týka viacerých štátnych zložiek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §3 písm.o Vyňať: všeobecný zákaz lovu Zdôvodnenie: Najspravodlivejším riešením je zákaz privlastnenia si vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru po zarybnení Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §1 ods.2 Vyňať: prirodzené ekosystémy Vložiť: ekosystémy Zdôvodnenie: Invázne nepôvodné druhy rýb a ryby s dokázateľne negatívnym dopadom majú dokázateľne negatívny vplyv na všetky vodné ekosystémy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm.j Zmeniť najmenšiu lovnú mieru Navrhované znenie: j)lieň sliznatý (Tinca tinca) 40cm, Zdôvodnenie: Lieň sliznatý je náš pôvodný druh, ktorý sa pomaly vytráca z našich vôd. Jeho ústup má na svedomí okrem iného aj masívny nárast populácie napr. karasa striebristého, ktorý je jeho priamym konkurentom v potrave. Ďalším dôvodom je jeho slabšie zarybňovanie, nepatrí medzi masovo dostupné násady a aj jeho dlhodobo nízka najmenšia lovná miera, pretože práve jedincami vo veľkosti 20-25cm sa často zarybňuje. Lieň sliznatý je druh s pomalým rastom, najnižšia lovná miera 25cm neposkytuje dostatočnú ochranu nasadených rýb a nevytvára dostatočný čas, aby vysadené jedince dorástli na generačné ryby potrebné pre prirodzený výter. Práve z dôvodu ochrany našich pôvodných druhov, navrhujem zvýšenie jeho najmenšej lovnej miery, ktorá spolu s najväčšou lovnou mierou u tohto druhu môže výrazne posilniť a navrátiť lieňovi dôležité zastúpenie v našich kaprových vodách. Mierou 25cm ho určite neochránime. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm.r Zrušiť lovnú mieru - pleskáč zelenkavý (Blicca bjoerkna) 25 cm Zdôvodnenie: Ide o bežný druh ryby, ktorý sa masívne vyskytuje vo väčšine našich tečúcich aj stojatých kaprových vôd. Nie je dôvod, aby mal stanovenú najmenšiu lovnú mieru, čomu nebolo tak ani doteraz. Časté premnoženie na vodných nádržiach spôsobuje, že veľké populácie tohto malého druhu pleskáča doslova zamorujú vodu a oberajú o prirodzené prostredie a potravu hospodársky cenné druhy rýb. Príležitostne dochádza ku kríženiu s ostatnými druhmi pleskáčov, ploticou alebo červenicou a identifikácia je veľmi zložitá, doslova nemožná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm.z Zmeniť najmenšiu lovnú mieru Navrhované znenie: z) šťuka severná (Esox lucius) 70 cm, Zdôvodnenie: Vzhľadom, že ide o náš pôvodný druh pre zvýšenie jeho ochrany a posilnenie stavov v našich vodách navrhujem zvýšenie najmenšej lovnej miery. Najčastejšie vysádzaná je násada jednoročnej šťuky sa pohybuje vo veľkosti od 30-50cm. Nízka najmenšia lovná miera neposkytuje dostatočnú ochranu nasadených rýb a nevytvára dostatočný čas, aby vysadené jedince dorástli na generačné ryby potrebné pre prirodzené rozmnožovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm.y Zmeniť najmenšiu lovnú mieru Navrhované znenie: y) sumec veľký (Silurus glanis) 80 cm, Zdôvodnenie: Vzhľadom, že ide o náš pôvodný druh pre zvýšenie jeho ochrany v našich vodách navrhujem zvýšenie najmenšej lovnej miery. Nízka najmenšia lovná miera neposkytuje dostatočnú ochranu nasadených rýb a nevytvára dostatočný čas, aby vysadené jedince dorástli na generačné ryby potrebné pre prirodzené rozmnožovanie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail