LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všepbecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (§ 7 ods. 6, § 18 ods. 4), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (§ 6 ods. 4 a 5, § 7 ods. 1, 2, 4 a 6, § 10 ods. 4 až 6, § 13 ods. 6, § 15 ods. 1, 6 až 12 a 16 až 20, § 16 ods. 1, § 17, § 18 ods. 2, 4, 7 a 9, § 19 ods. 2 a 5, § 21 a 22), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 2 ods. 2 (§ 7 ods. 6, § 18 ods. 4), pretože upravuje konanie štátneho orgánu a s jej čl. 13 ods. 1 (§ 6 ods. 4 a 5, § 7 ods. 1, 2, 4 a 6, § 10 ods. 4 až 6, § 13 ods. 6, § 15 ods. 1, 6 až 12 a 16 až 20, § 16 ods. 1, § 17, § 18 ods. 2, 4, 7 a 9, § 19 ods. 2 a 5, § 21 a 22), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 13 Doplniť odsek: (7) Užívateľ na revíroch "chyť a pusť" podľa miestnych podmienok môže v termíne najneskôr do 30. septembra požiadať ministerstvo o osobitný súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery inváznych druhov rýb nad rámec ostatných lovných revírov užívateľa. Zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery inváznych druhov rýb je možné upraviť vždy na obdobie troch rokov a to aj opakovane s účinnosťou od 1. januára príslušného roka a užívateľ ho zverejní v povolení alebo v rybárskom poriadku. - máme za to, že možnosťou privlastňovania si inváznych druhov rýb na revíroch "chyť a pusť" príde k nekontrolovateľnému zneužívaniu a k úmyselným zámenám druhov rýb (napríklad úmyselná zámena kapra za amura) čím bude dochádzať k cielenému odcudzovaniu ušľachtilých druhov rýb pod zámienkou privlastnenia si invázneho druhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K § 20 Slovo ,,umožni" odporúčame upraviť na slovo ,,umožní". Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K poznámke pod čiarou č. 3 V poznámke pod čiarou č. 3 sa odkazuje na zrušený právny predpis. Odporúčame uviesť aktuálny platný právny predpis. Odôvodnenie: Zákon č. 386/1997 Z. z. bol zrušený zákonom č. 568/2009 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Poznámkam pod čiarou 1. V poznámke pod čiarou k odkazu 2 odporúčame na konci doplniť slová "v znení neskorších predpisov". 2. V poznámke pod čiarou k odkazu 3 odporúčame nahradiť citáciu "§ 4 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z." citáciou "§ 5 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení zákonov". 3. V poznámke pod čiarou k odkazu 4 odporúčame začať citáciu s veľkým písmenom. Zároveň odporúčame uviesť odkaz na publikačný zdroj. 4. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 odporúčame uviesť skrátenú citáciu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 3 písm. g) V návrhu vyhlášky odporúčame namiesto legislatívnej skratky "ministerstvo" zaviesť a používať legislatívnu skratku "ministerstvo životného prostredia". Odôvodnenie: Zjednotenie terminológie so zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) § 7 ods. 2 písm. n) Odporúčame nahradiť slovo "stanovenie" slovom "určenie". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 19 ods. 9 vyhlášky Schválením ustanovenia § 2 ods. 2, písm. n,o/ zákona 216/2018 Z.z., čo je prerušenie a ukončenie lovu došlo vlastne k znefunkčneniu nočného lovu rybárov. Prekladateľ zákona ani netušil, čo vlastne týmto spôsobil. Aj keď som na tento stav upozornil predkladateľa zákona na školení a taktiež som upozornil aj samotnú radu SRZ, v samotnej predloženej vyhláške k pripomienkovému konaniu sa žiadna oprava zatiaľ nedostala. Totiž nový zákon o rybárstve v § 2 ods. 2, písm. n,o/ čo je prerušenie alebo ukončenie lovu zákon už striktne prikazuje v oboch prípadoch vybrať a znefunkčniť prostriedky na lov a až potom vyznačiť samotné ukončenie lovu. Samotná vyhláška zasa v § 12 určuje denný čas lovu. V letných mesiacoch denný lov v kaprových vodách je od 00,00 hod. do 24,00 hod. Keďže o 24,00 hod. končí denný lov, aby sa dodržala litera zákona, najskôr sa musí znefunkčniť prostriedok na lov a až potom ukončiť lov aj administratívne. Chcel by som vidieť toho experta, ktorý pred 24.00 hod. stiahne zo vzdialenosti niekedy aj viac ako 100 m udice, zapíše ukončenie lovu v danom dní a aby mohol pokračovať-chytať znova hneď na to si zapíše nový deň lovu a potom vytiahne potme do priehrady znova do vzdialenosti aj 100 m udice. Riadny nezmysel. Nehovoriac pri tom na samotné následky ako sú napr. znehodnotenia nástrahy alebo nebodaj následok na zdraví rybára, ku ktorému môže rýchlo nastať. Aby nedochádzalo k rôznemu výkladu zákona a vyhlášky a následným aj nepríjemnostiam, navrhujem do predmetnej vyhlášky v § 19 doplniť nový ods. 9 a pôvodný ods. 9 premenovať na ods. 10. Samotný ods. 9 navrhujem v znení. Pri vykonávaní rybárskeho práva v nočných hodinách, keď dochádza k nepretržitému výkonu rybárskeho práva, postačuje k ukončeniu lovu po 24.00 hod. administratívnym spôsobom, teda ukončeniu lovného dňa a zapísania nového nasledujúceho dňa bez uplatňovania ustanovenia § 2 ods. 2, písm. n,o zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 12 vyhlášky V § 12 ods. 2 upraviť nadpis v znení: Najväčšia lovná miera rýb sa odporúča /a nie ustanovuje/pre tieto druhy rýb takto:. Odôvodnenie – nie je dôvod za každú cenu stanovovať najväčšiu lovnú mieru, pretože sa vlastne týmto stráca význam a účel rybára. Podľa tejto úpravy by mohlo dôjsť aj k takej situácie, že v rybníkoch sa budú najviac decimovať stanovené ryby a nie ich chránenie. O samotných lovných mierach by mali rozhodovať samotné organizácie po schválení na to určených špecialistov a nie od stola. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 10 vyhlášky Vypustiť v § 10 písm. l pod bodom č. 3 čerebľu pestrú, pretože nie je dôvod ju celoročne hájiť. Nikde som sa nedočítal, dôvod prečo by mala byť celoročne hájená. To, že možno v kaprových vodách aj došlo k jej úbytku, v pstruhových a vo väčšine aj v lipňových pásmach je zastúpená vo veľkom množstve. Doposiaľ nikdy nebola hájená a ani nemala nikdy určenú najmenšiu alebo najväčšiu lovnú mieru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 10 V odseku 2 písm. b) navrhujeme vypustiť slová "dátum narodenia", ktoré nie sú uvedené ani v prílohe č. 10, ani v odseku 3 písm. b). Slová "trvalý pobyt" navrhujeme nahradiť označením "diplomatické zastupiteľstvo" a takto upraviť aj vzor žiadosti. Upozorňujeme na skutočnosť, že v súlade čl. 13 ods. 1 Ústavy SR možno povinnosti ukladať zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. V kontexte uvedeného odporúčame prehodnotiť znenie ustanovení, ktorými sa ukladajú povinnosti v odsekoch 4 až 6. Odporúčame vymeniť poradie odsekov 4 a 5. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Prílohe č. 10 Vzor žiadosti na str. 1 odporúčame zosúladiť s pripomienkou k § 10 ods. 2. Upozorňujeme, že podľa vzoru žiadosti sa vyžaduje uviesť aj titul, podľa § 10 ods. 2 a 3 nie. Na str. 2 žiadosti navrhujeme preformulovať časť, ktorá sa týka osobitného povolenia na rybolov pre potreby diplomatických zastupiteľstiev, a to tak, že v úvodnej vete navrhujeme vypustiť slová "pre potreby diplomatických zastupiteľstiev alebo" vo vzťahu k údajom požadovaným podľa písmena a) "sa dopustil priestupku alebo spáchal trestný čin pytliactva na úseku rybárstva". Odôvodnenie: Nie je zrejmé, odkiaľ a na akom právnom základe môže Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré vypĺňa túto časť žiadosti o vydanie osobitného povolenia na rybolov, disponovať "informáciami o priestupkoch alebo trestných činoch pytliactva na úseku rybárstva o žiadateľovi alebo osobe, ktorá podala žiadosť o vydanie osobitného povolenia na rybolov pre potreby diplomatických zastupiteľstiev", teda na akom právnom základe ministerstvo životného prostredia môže takého informácie uchovávať alebo zisťovať, ak ide o osoby, proti ktorým je trestné stíhanie neprípustné, resp. ide o konanie osôb požívajúcich výsady a imunity podľa zákona alebo medzinárodného práva, ktoré má znaky priestupku. Pokiaľ ide o žiadateľa, resp. osobu, ktorá podala žiadosť alebo o držiteľovi podľa § 10 ods. 2 návrhu vyhlášky, zákon o rybárstve ani navrhovaná vyhláška neustanovujú o nich žiadne podrobnosti. Zmysel nedáva ani formulácia alternatívnej možnosti podľa prílohy č. 10, pretože nie je jasné, prečo sa má zisťovať informácia „o žiadateľovi“ alebo „o osobe, ktorá podala žiadosť o vydanie osobitného povolenia pre potreby diplomatických zastupiteľstiev“, či sa dopustil priestupku alebo trestného činu pytliactva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 15 V poznámke pod čiarou k odkazu 5 odporúčame použiť skrátený názov zákona č. 543/2002 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 11 V poznámke pod čiarou k odkazu 4 odporúčame slovo "článok" nahradiť slovom "Článok" a uviesť aj publikačný zdroj. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 4 V ods. 1 písm. b) a c) odporúčame slovo "prílohe" nahradiť slovom "prílohách". Pripomienka platí aj pre § 6 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 5 V odseku 4 odporúčame slovo "nasledovný" nahradiť slovom "tento" a odsek 4 ukončiť bodkou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) § 3 V úvodnej vete odporúčame slovo "nasledovných" nahradiť slovom "týchto" a za slovo "úloh" vložiť dvojbodku. V písmene j) odporúčame vetu za bodkočiarku uviesť ako samostatné písmeno. Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.11.2018 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) K § 23 Nadpis pod § 23 je potrebné upraviť v zmysle bodu 21.3 Prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky do tvaru: „Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. januára 2019“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.11.2018 Detail