LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) § 15 ods. 3 a 6 V nadväznosti na pripomienku k odseku 2 odporúčame vnútorný odkaz "podľa odseku 2 písm. a) a b)" nahradiť vnútorným odkazom "podľa odseku 2", keďže povolený počet alebo hmotnosť rýb je riešený aj v ods. 2 písm. c). Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) § 15 ods. 2 Odporúčame text písmena d) presunúť do písmena c) napr. tak, že na koniec písmena c) sa vloží bodkočiarka a následne text písmena d). Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadame v celom texte slová "školenie a skúšky" vo všetkých tvaroch nahradiť slovom "vzdelávanie" v príslušnom tvare. Odôvodnenie: Ide o zosúladenie terminológie so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Odporúčame vyplniť všetky povinné údaje Doložky vybraných vplyvov. Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame vyznačiť negatívne vplyvy na podnikateľské prostredie v Doložke vybraných vplyvov s odvolaním sa na predpokladané administratívne, ako aj nepriame finančné náklady, a to v súvislosti napríklad s účinkom §4 až 7. Žiadame vypracovať Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie a po ukončení MPK predložiť materiál Stálej pracovnej komisii LRV SR na posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: V zmysle Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K prílohe č. 13 Odporúčame v prílohe č. 13 verifikovať odkazy na jednotlivé ustanovenia zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov V doložke vybraných vplyvov je potrebné uviesť povinné informácie v bode 5. Alternatívne riešenia a v bode 12. Zdroje tak, aby boli v súlade s obsahovými požiadavkami doložky vybraných vplyvov upravenými v časti II. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Potreba úpravy vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K prílohe č. 10 Odporúčame v prílohe č. 10 vo vysvetlivkách k **) skratku „SR“ nahradiť slovami „Slovenskej republiky“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K prílohe č. 10 Odporúčame v prílohe č. 10 vo vysvetlivkách k **) slová „zdravotne postihnutí občania“ nahradiť slovami „osoby so zdravotným postihnutím“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka; terminologické zosúladenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka k prílohe č. 10 Upozorňujeme, že v prílohe č. 10 nie je zrejmé, či za žiadateľov o vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme, ktorými sú vedúci ústredných orgánov štátnej správy alebo predstavitelia ústredných orgánov štátnej správy sa majú považovať minister alebo predseda iného ústredného orgánu štátnej správy, alebo všetci vedúci zamestnanci jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy. Poslanci vyšších územných celkov sa považujú za žiadateľov o vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme; nie je zrejmé, z akého dôvodu sa predsedovia vyšších územných celkov nepovažujú za žiadateľov o vydanie osobitného povolenia vo verejnom záujme. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K poznámkam pod čiarou k odkazom 2, 3 a 5 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 2 na konci pripojiť tieto slová: „v znení neskorších predpisov“. Upozorňujeme, že poznámka pod čiarou k odkazu 3 odkazuje na zrušený zákon. Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 5 vypustiť slová „o ochrane prírody a krajiny“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) Prílohy Obsah príloh č. 2a až 2c odporúčame uviesť v jednej prílohe, ktorej vnútorné členenie bude samostatne uvádzať vzory pre lipňové, pstruhové a kaprové vody. Následne odporúčame v príslušných častiach návrhu vyhlášky upraviť znenie odkazu na prílohu. Rovnakú úpravu navrhujeme aj pri prílohách č. 3a až 3c a 5a až 5c. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 18 ods. 9 Žiadame slová "pravidelných školení" nahradiť slovami "pravidelného vzdelávania". Odôvodnenie: Je potrebné zosúladiť terminológiu vyhlášky so zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z uvedeného vyplýva, že celoživotné vzdelávanie tvorí školské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie nadväzujúce na stupeň vzdelania dosiahnutý v školskom vzdelávaní. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 7 ods. 3 Žiadame ustanovenie preformulovať nasledovne: "Skúška rybárskeho hospodárstva sa vykonáva v strednej odbornej škole, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie žiakov v študijnom odbore rybárstvo, alebo v iných ministerstvom určených vzdelávacích inštitúciách.3)". Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie: "3) § 2 ods. 3 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.". Odôvodnenie: Ide o zosúladenie terminológie so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň je potrebné zohľadniť, že zákon č. 386/1997 o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. bol zrušený. Táto pripomienka platí aj pre § 18 ods. 1. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 18 ods. 4 Žiadame nahradiť slová "vzdelávacia ustanovizeň" slovami "vzdelávacia inštitúcia", z dôvodu zosúladenia s terminológiou zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. MŠVVaŠ túto pripomienku považuje za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) §7 ods. 6 Odporúčame sa vysporiadať so skutočnosťou, či "preukaz rybárskeho hospodára" je alebo nie je verejnou listinou. Táto skutočnosť súvisí s oprávnením spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Všeobecne Žiadame v celom texte slová "veda a výskum" a slovo "vedeckovýskumný" zosúladiť s terminológiou zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Tento zákon používa dvojice pojmov výskum a vývoj, resp. veda a technika. Ide o ustanovenia návrhu § 10. Túto pripomienku považuje MŠVVaŠ za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 8.11.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K poznámke pod čiarou k odkazu 3 Upozorňujeme, že zákon č. 386/1997 Zb. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. bol zrušený zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v § 3 úvodnej vete slová „nasledovných úloh“ nahradiť slovami „týchto úloh:“, v § 3 písm. g), § 7 ods. 2 písm. j) a § 19 ods. 2 vypustiť slová „na rybolov“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 1 ods. 1 písm. g), v § 4 ods. 1 úvodnej vete vypustiť slová „rybárskeho revíru“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 1 ods. 1 písm. b), v § 4 ods. 1 písm. b) a c) a v § 6 ods. 1 slovo „prílohe“ nahradiť slovom „prílohách“, v poznámke pod čiarou k odkazu 2 na konci pripojiť slová „v znení neskorších predpisov“, legislatívnu skratku „(ďalej len „tabuľa“)“ zavedenú v § 5 ods. 1 zaviesť už v § 3 písm. a), kde sa prvýkrát používa, v § 5 ods. 3 úvodnej vete vypustiť slová „s označením rybárskeho revíru“ vzhľadom na zavedenie legislatívnej skratky „(ďalej len „tabuľa“)“, v § 5 ods. 4 slovo „nasledovný“ nahradiť slovom „tento“, v § 6 ods. 2 slovo „stanovené“ nahradiť slovom „určené“, v § 6 ods. 6 slovo „stanovuje“ nahradiť slovom „určuje“, v § 7 ods. 2 písm. d) vypustiť slová „o dochádzke k vode a úlovkoch“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 1 ods. 1 písm. h), v poznámke pod čiarou k odkazu 3 uviesť namiesto zrušeného zákona platný zákon o celoživotnom vzdelávaní č. 568/2009 Z. z., v § 7 ods. 8 písm. c) vložiť za slovo „meno“ slová „a priezvisko“, v § 10 ods. 3 a 4, § 21 ods. 1 a § 22 ods. 1 precizovať formu oznámenia a správy, pretože písomná forma zahŕňa elektronickú podobu a listinnú podobu, v § 15 ods. 2 znenie písmena d) gramaticky zosúladiť s úvodnou vetou a slová „odsek 3“ nahradiť slovami „ods. 3“, v § 15 ods. 6 slovo „stanoví“ nahradiť slovom „určí“, slovo „stanoveného“ nahradiť slovom „určeného“ (2x) a vypustiť slová „na lov rýb“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 1 ods. 1 písm. g), v § 15 ods. 7 tretej vete za slová „po skončení“ vložiť slová „lovu rýb“, v poznámke pod čiarou k odkazu 5 uviesť skrátenú citáciu zákona č. 543/2002 Z. z. vzhľadom na znenie poznámky pod čiarou k odkazu 1, v § 15 ods. 20 slovo „stanoveného“ nahradiť slovom „ustanoveného“, v § 16 ods. 4 slová „ods. 1“ nahradiť slovami „odseku 1“, v § 16 ods. 5 opraviť nesprávny vnútorný odkaz, v § 19 ods. 2 slová „Ministerstvu životného prostredia“ nahradiť slovom „ministerstvu“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 3 písm. g), v § 19 ods. 8 slovo „stanoviť“ nahradiť slovom „určiť“, prílohy č. 2a až 2c, 3a až 3c a 5a až 5c označiť arabskými číslami bez písmen v súlade s bodom 15 prílohy LPV a ich označenie upraviť aj v texte vyhlášky, v prílohách č. 9 a 14 skratku „SR“ nahradiť slovami „Slovenskej republiky“). Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. Upozorňujem však, že v tomto prípade nie je potrebné v doložke vybraných vplyvov bode 9. Vplyvy navrhovaného materiálu označovať zabezpečenosť v rozpočte verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.11.2018 Detail