LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 13 Lovná miera rýb Stanoviť také najmenšie lovné miery rýb, aby sa každá mala možnosť vytrieť aspoň dva krát a až potom si ju môže rybár privlastniť. Ak by boli miery nastavené podľa tohto odskúšaného pravidla, zvýšime rybiu populáciu, ušetríme nemalé prostriedky na zarybnenie a hlavne zachováme prirodzený a odolný genofond. Na toto opatrenie stačí navýšenie len o 5-10cm podľa druhu ryby. Napríklad samica zubáča je pohlavne zrelá pri dĺžke 45-55 cm. Stanovená miera je 50cm. To znamená, že ani nezanechá potomstvo a už je ulovená a privlastnená čo je pre pre prirodzený výter úplne nevyhovujúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 7 odsek 2 Navrhujem doplniť odsek 2 o písmeno o) o) v spolupráci so správcom revíru (príslušný Oz SVP) zabezpečiť výšku hladiny počas neresu tak, aby nedošlo k zníženiu výšky hladiny počas a po prirodzenom nerese rýb a následnému uhynutiu rybej mlade. Odôvodnenie: Často sa stáva, že „pracovníci SVP“ nie sú informovaný od rybárskych hospodárov o prirodzenom výtere rýb a stačí 5-10 cm spustenie hladiny po nerese, čo prakticky znamená vyschnutie a zničenie výteru hlavne fytofilných druhov (výter na pobrežné a zaplavené rastliny). Toto opatrenie významne napomôže prirodzenej reprodukcii pôvodných druhov rýb za minimálne náklady užívateľa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 15 2a Znížiť množstvo privlastnených rýb za jeden deň u týchto druhov na: sumec veľký - jeden kus, zubáč veľkoústy - jeden kus, šťuka severná - jeden kus. Odôvodnenie: Jedna ryba veľkosti 60 až 90 centimetrov musí postačovať rybárovi na jednu vychádzku. Navyše sa jedná o ryby s nie jednoduchým umelým výterom. Cena pitvaného zubáča sa na trhu pohybuje okolo 16-18€/kg. Jedna 3 kg ryba má hodnotu 48€. Dve 96€ za jeden deň a jednu vychádzku, čo je absolútne neekonomické a podnecuje to k predaju rýb a pytliactvu! Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 4 ods. 1 písm. b) a c), v § 6 ods. 1 V § 4 ods. 1 písm. b) a c), v § 6 ods. 1 slová „v prílohe“ nahradiť slovami „v prílohách“ pretože ide o úpravu dvoch a viac príloh. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 16 ods. 5 V § 16 ods. 5 uviesť správy vnútorný odkaz pretože § 11 ods. 1 nemá písmeno j). Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 1 ods. 1 písm. j) V § 1 ods. 1 písm. j) slová „pri mimoriadnych situáciách“ nahradiť slovami „počas mimoriadnej udalosti“. Úpravu navrhujeme z dôvodu pojmového zosúladenia s ďalšími ustanoveniami vyhlášky kde je uvedená mimoriadna udalosť a navrhujeme vhodnejšie slovo „počas“, ktoré výstižnejšie vyjadruje čas plnenia úloh resp. opatrení. Naviac z predmetného ustanovenia nie je jasné o akú mimoriadnu situáciu ide. Ak by však opatrenia mali smerovať aj na zabránenie ohrozenia zdravia obyvateľov, napríklad v dôsledku nákaz zo znečistenia vôd pri úhyne rýb alebo inej udalosti, v takom prípade navrhujeme doplniť nové ustanovenie s opatreniami, ktoré si vyžadujú vyhlásenie mimoriadnej situácie s odvolaním sa na zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 12 V § 12 čas lovu uvádzať v tvare napríklad „od 6.00 h do 20.00 h“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 23 Názov § 23 upraviť podľa bodu 21.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 19 ods. 2 V § 19 ods. 2 slová „Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky“ nahradiť slovom „ministerstvu“ a vypustiť slová „v termíne“ z nadbytočnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 15 ods. 2 písm. c) V § 15 ods. 2 písm. c) na konci textu bodku nahradiť čiarkou a v písmene d) text dať do správneho gramatického tvaru vo vzťahu k úvodnej vete a slová „§ 11 odseku 3“ nahradiť slovami „§ 11 ods. 3“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 19 ods. 5 V § 19 ods. 5 slová „25x25 cm“ nahradiť slovami „25 cm x 25 cm“, slovo „v termíne“ vypustiť z nadbytočnosti a spresniť rok oznámenia zoznamu revírov ministerstvu s ohľadom na jeho platnosť na obdobie troch rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 8 V prílohe č. 8 vzor Preukazu rybárskeho hospodárstva odporúčame slová „odtlačok pečiatky“, „SR“ a „48x39 mm“ nahradiť slovami „odtlačok úradnej pečiatky“, „Slovenskej republiky“ a „48 mm x 39 mm“ obdobnú úpravu vykonať aj napríklad v prílohe č. 14. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) poznámke pod čiarou k odkazu 3 V poznámke pod čiarou k odkazu 3 uviesť platný zákon, pretože zákon č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení zákona č. 70/1997 Z. z. bol zrušený zákonom č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. . Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohe č. 10 V prílohe č. 10 odporúčame text „Vyjadrenia...“ vypustiť z nadbytočnosti, pretože okruh osôb, ktorým možno vydať osobitné povolenie na rybolov je obsiahnutý tiež v texte pod formulárom žiadosti označenom „**)“. Ak je potrebné doplniť ešte ďalšie usmernenie odporúčame ho uviesť pod formulárom žiadosti. V časti označenej **) druhej vete slová „vlády SR“ nahradiť slovami „vlády Slovenskej republiky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) všeobecne Text vyhlášky a príloh odporúčame gramaticky upraviť a tiež zjednotiť typ použitého písma. Všeobecná pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) prílohám V prílohách vyhlášky slová „odtlačok pečiatky“ a „pečiatka“ odporúčame nahradiť slovami „odtlačok úradnej pečiatky“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 7 ods. 2 písm. j) V § 7 ods. 2 písm. j) slová „na rybolov“ vypustiť z nadbytočnosti bola zavedená legislatívna skratka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 7 ods. 8 písm. c) V § 7 ods. 8 písm. c) za slovo „meno“ vložiť slová „a priezvisko“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) § 3 V § 3 úvodnej vete slovo „nasledovných“ nahradiť slovom „týchto“, v písmene g) vypustiť slová „na rybolov“ z nadbytočnosti zavedenie legislatívnej skratky v § 1 ods. 1 písm. g), v písm. i) a q) slová „pri mimoriadnych udalostiach“ nahradiť slovami „počas mimoriadnej udalosti“, pretože navrhované slovné spojenie je vhodnejšie na vyjadrenie obdobia kedy majú byť plnené úlohy resp. opatrenia a v tejto súvislosti vykonať úpravu aj v ďalších ustanoveniach vyhlášky (napr. § 5 ods. 3 písm. a), § 7 ods. 5 písm. g) a § 17). Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail
ÚPVSR (Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky) § 15 ods. 17 Odporúčame vypustiť slovo "zároveň" pre nadbytočnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 9.11.2018 Detail