LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §6, ods. 5 Navrhujem zmenu ustanovenia: Užívateľ môže vykonať doplnkové zarybnenie pôvodnými druhmi rýb nad rámec zarybňovacieho plánu v primeranej miere, ktoré uvedie vo výkaze o zarybnení. Ak doplnkové zarybnenie obsahuje pôvodné druhy rýb, ktoré nie sú súčasťou zarybňovacieho plánu,užívateľ túto skutočnosť oznámi ministerstvu do 30 dní od ich vysadenia. Ak doplnkové zarybnenie obsahuje iné druhy rýb, užívateľ požiada ministerstvo o súhlas na vysadenie takýchto druhov rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §13, ods. 1 Navrhujeme nasledovné lovné miery: lieň sliznatý 30 cm pleskáč zelenkavý 15 cm jeseter sibírsky 45 cm ako jeseter malý navrhujeme zaviesť lovnú mieru ostriežovi zelenkavému 10 cm Navrhnutými mierami sledujeme ochranu rýb v koncepte viacerých aspektov výkonu rybárskeho práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §14 ods. 3 Navrhujeme doplniť písm. e) jeseter sibírsky (Acipenser baeri) medzi druhy s dokazateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy. NA tento druh sa pri tvorbe predpisu zabudlo, pritom sa jedná o pomerne častý druh jesetera na našom území vrátane jeho krížencov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §11, písm. d) Navrhujeme zrušiť čas individuálnej ochrany kapra rybničného. Jedná sa o druh, ktorý je rozšírený na celom území SR, pravidelne sa ním zarybňuje a jeho ochranu vieme zabezpečiť aj inými dostupnými spôsobmi ako sú neresiská, či chránené rybárske oblasti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §12 ods. 1 Pri love hlavátky požadujeme na pstruhových vodách zaviesť denný čas lovu v mesiacoch november a december 7,00 - 19,00 ako u lipňových vôd Pri love na kaprových vodách navrhujeme: v mesiaci máj lov od 4,00 do 24,00 hod. v mesiacoch jún-október lov od 00,00 - do 24,00 hod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §5, ods. 4 Požadujeme do prvej vety za slovo "tabuli" doplniť " a v rybárskom poriadku". Zdôvodnenie: máme za to, že takéto informácie je potrebné uvádzať aj do rybárskeho poriadku, ktorý obdrží každý držiteľ povolenia Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §13 ods. 3 Navrhujeme zmeniť text nasledovne: Najväčšia lovná miera rýb sa môže ustanoviť pre tieto druhy rýb takto: Zároveň v tomto odstavci navrhujeme zaviesť najväčšiu lovnú mieru pre zubáča veľkoústeho na 75 cm Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §3 nové dva odseky Navrhujeme nové dva odseky pre lepšie vysvetlenie kompetencií: 2. Užívateľ poveruje organizačnú zložku úlohami uvedenými v odseku 1 udelením plnomocenstva v písomnej forme. 3. Užívateľ je oprávnený plniť všetky úlohy uvedené v odseku 1 namiesto svojej organizačnej zložky aj po udelení plnomocenstva. Plnenie úloh a rozhodnutia užívateľa majú prednosť pred plnením úloh a rozhodnutiami organizačnej zložky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §15, nový odstavec Užívateľ môže po predchádzajúcej analýze stavu vo vývoji ohrozených pôvodných druhov rýb znížiť množstvo úlovkov podľa §15 ods. 2a), prípadne u tohto druhu úplne obmedziť jeho privlastňovanie. O takomto postupe užívateľ dopredu informuje ministerstvo v termíne do 30. septembra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §4 ods. 2 Navrhujeme pri termínoch , ktoré vyhláška stanovuje presnejšie uviesť, o ktorý deň sa jedná vrámci trojročného cykla, ktorý vyhláška zavádza. (daného roka, príslušného roka, posledného roka pred novým trojročným obdobím a i.), Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §3 , písm. h) Požadujeme na koniec doplniť ", a športových rybárskych pretekov" Zdôvodnenie: Je dobré aby sme mali možnosť poveriť organizačnú zložku obidvomi druhmi pretekov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §3, písm. m) písmeno m) a tiež n) navrhujeme odstrániť Zdôvodnenie: obidve činnosti bude vykonávať priamo užívateľ v zmysle zákona o rybárstve. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 doplniť (7) Navrhujem doplniť odsek: (7) Užívateľ na revíroch "chyť a pusť" podľa miestnych podmienok môže požiadať ministerstvo o osobitný súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej miery výlučne inváznych druhov rýb nezávisle od ostatných lovných revírov užívateľa. Odôvodnenie: privlastňovanie si akýchkoľvek druhov rýb na revíroch chyť a pusť je veľmi chúlostivá záležitosť, ktorá sa často môže zneužívať a rybári môžu úmyselne zamieňať invázne druhy rýb za tie bežné. Preto navrhujem ponechať na základe oblastných podmienok možnosť individuálneho stanovenia hornej miery či úpravy lovnej miery na užívateľa nezávisle od ostatných lovných revírov. Teda revír chyť a pusť by mal individuálnu možnosť stanovenia si hornej a lovnej miery na invázne druhy rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 13 bod (3) doplniť bod e) doplniť písmeno e) ustanoviť najväčšiu lovnú mieru pre zubáča veľkoústeho na úroveň 90cm Odôvodnenie: zubáč je jednou z našich najvýznamnejších pôvodných druhov rýb, ktorá má mimoriadnu hodnotu. Ďalším faktorom je jej komplikované rozmnožovanie, kvôli ktorému je aj násada tejto ryby veľmi vzácna a tak je jej všeobecný nedostatok. Touto ochranou sa výrazným spôsobom ochráni tento druh a zabezpečí sa jeho ďalšia prirodzená reprodukcia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §5 ods5 Navrhujem znenie vypustiť z návrhu: vykonávanie doplnkového zarybnenie pôvodnými druhmi rýb, predovšetkým v tečúcich vodách je bežnou pozitívnou praxou, ktorá doposiaľ nepreukázala negatíva tejto činnosti na pôvodné ichtyocenózy. Mám zato, že toto ustanovenie je zbytočné a navyše kontraproduktívne. V prevažujúcej miere môže viesť k pozitívnemu zvýšeniu rybnatosti, pričom neustále oznamovanie doplnkového zarybnenia zaťaží užívateľa a zvýši neúmerne byrokratické úkony bez pridanej hodnoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm. k (úprava lovnej miery) Navrhujem lipňovi tymiánovému ustanoviť najmenšiu lovnú mieru 40 cm. Na základe súčasného stavu populácií lipňov tymiánových na Slovensku je ochrana tohto druhu nevyhnutná. Zvýšenie lovnej miery na min. 40 cm zabezpečí jeho prirodzený neres najmenej dva krát počas jeho života (krátkoveký druh). Uvedenú zmenu v návrhu vyhlášky navrhujem vykonať aj na základe záverov z odbornej medzinárodnej konferencie „Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymiánového“, konanej 31.10. 2018 v Žiline. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods.2 písm. b (úprava množstva úlovkov lipňa) Navrhujem znížiť úlovky lipňa na jeden kus za jeden deň lovu. Na základe súčasného stavu populácií lipňov tymiánových na Slovensku je ochrana tohto druhu nevyhnutná. Obmedzenie denného počtu privlastnených lipňov na jeden kus zabezpečí udržanie stavu jeho populácií a zabezpečí jeho prirodzený neres. Uvedenú zmenu v návrhu vyhlášky navrhujem vykonať aj na základe záverov z odbornej medzinárodnej konferencie „Súčasnosť a perspektíva Lipňa tymiánového“, konanej 31.10. 2018 v Žiline. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §6 ods.5 Znenie ods.5 navrhujem vypustiť:Vykonávanie doplnkového zarybnenie pôvodnými druhmi rýb, predovšetkým v tečúcich vodách je bežnou praxou, ktorá doposiaľ nepreukázala negatíva tejto činnosti. Mám zato, že toto ustanovenie je zbytočné a navyše kontraproduktívne. V prevažujúcej miere môže viesť k zvýšeniu rybnatosti, pričom neustále oznamovanie doplnkového zarybnenia zaťaží užívateľa a zvýši byrokratické úkony. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods.2 písm. a (úprava množstva úlovkov úhora) Navrhujem zvýšiť množstvo privlastneného úhora na dva kusy. Vzhľadom na nepôvodnosť tohto druhu na 90% územia Slovenska (okrem Povodia Popradu a Dunajca) a vzhľadom na jeho pravidelné umelé zarybňovania a doplňovania do voľných vôd mám zato, že navýšením jeho denného úlovku na dva kusy nedôjde k významným stratám v jeho populácii, pričom sa tiež zatraktívni jeho lov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §7 ods. 2 písm f Znenie navrhujem vypustiť z návrhu vyhlášky v súvislosti s návrhom na vypustenie ustanovenia §6 ods.5 Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.11.2018 Detail