LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §19, ods. 3 Požadujeme upraviť v prvej vete text definujúci lov prívlačou za spojením "..a vláčenej nástrahy", nasledovne: pri ktorom je nástraha ťahaná súvislým, prerušovaným, prípadne natriasaným horizontálnym alebo vertikálnym pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §19, ods. 3 Poslednú vetu žiadame doplniť takto: Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok s použitím jedného háčika opatrenou jednou umelou nástrahou sa považuje za lov prívlačou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §16, ods. 6 - nový odsek Navrhujeme nová ods. 6), ktorý bude znieť: Užívateľ vedie evidenciu privlastnených rýb počas rybárskych pretekov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) 16, ods. 5 V texte je omylom uvedený odkaz na §11 ods. 1 písm. i), ktoré neexistuje. Správne má byť §11, ods. 1 písm. h) Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §17, písm. b) Navrhujeme zmeniť slovné spojenie na konci "do pôvodného vodného toku" na "do pôvodného rybárskeho revíru" Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §19 ods. 7 Na konci vety navrhujeme zmeniť slovné spojenie "miesto nahadzovania" za "lovné miesto" Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §18, ods. 1 Navrhujeme zmeniť slovo "ustanovizne" za "vzdelávacie inštitúcie". Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §18, ods. 8, písm. c) slovo "adresa" požadujeme zmeniť na "sídlo" užívateľa Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §18, ods. 4 zmena "ustanovizeň" na "inštitúcia" Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §15 ods. 2 Navrhujeme nasledovné znenie: a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kus sumca veľkého; alebo dva kusy úhora európskeho, dva kusy kapra rybničného, dva kusy mieňa sladkovodného dva kusy zubáča veľkoústeho, dva kusy zubáča volžského, dva kusy šťuky severnej, dva kusy lieňa sliznatého, dva kusy mreny severnej, dva kusy pstruha jazerného, dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymianového. K týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil celkový počet štyri kusy alebo celkovú hmotnosť nepresiahol 5 kg, Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §21, ods. 1 Z druhej vety požadujeme odstrániť nasledovné slovné spojenie: "alebo pri odstraňovaní povodňových škôd" Zdôvodnenie: Povodňové škody a ich rozsah odstraňovania je niekedy dlhotrvajúci proces a môže sa týkať dlhého úseku a viacerých rybárskych revírov. Na základe skúseností, požadujeme aby sa uvedené ustanovenie netýkalo odstraňovania povodňových škôd. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §15 ods. 11 Z prvej vety požadujeme vypustiť slová "bez navijaku". Zdôvodnenie: Snažíme sa vytvoriť podmienky pre deti ktoré začínajú s lovom rýb aby mali možnosť pri love používať aj navijak. Podľa vyjadrení vedúcich rybárskych krúžkov 5-6 ročné deti bežne ovládajú rybársky prút s navijakom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §19 nový odstavec Navrhujeme nový odstavec na upresnenie označenia miesta lovu nasledovne: (8) Loviaci pri love podľa odsekov 1 a 2 môže na označenie miesta vnadenia alebo lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni. Vysvetliť: Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §15 ods. 7 Žiadame z poslednej vety vypustiť slovné spojenie "alebo prerušení". Zdôvodnenie: Uvedeným sa spresní rozdiel medzi ukončením a prerušením lovu čím sa odstránia problémy v praxi pri výkone ryb. práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §21 ods. 3 Navrhujeme nový ods. 3), ktorý znie: Ak užívateľ nemôže eliminovať prípadné škody podľa ods. 2, upovedomí správcu ak by navrhnutou činnosťou mohlo dôjsť k poškodeniu ichtyofauny obsádky rýb v dotknutom revíry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §15 ods. 11 a 12 V prvej vete za slová držiteľom povolenia požadujeme doplniť: alebo držiteľom rybárskeho lístka. To isté platí aj v poslednej vete (ods. 11 a 12) za slová "osobitného povolenia", doplniť "alebo rybárskeho lístka" Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §19, ods. 9 Navrhujeme vypustiť slovné spojenie " alebo jeho organizačná zložka" Zdôvodnenie: Táto prenesená kompetencia je uvedená v §3, písm. o) Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §19, ods. 9 Číslovku 14 požadujeme zmeniť na 28. Zdôvodnenie: Požaduejeme na aklimatizáciu vysadených rýb dlhšie časové obdobie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §13 Navrhujeme dať pri druhoch s dokazateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy poznámku pri lovných mierach pri druhoch amur biely a čierny, tolstolobiky a jeseter sibírsky s textom: Uvedená lovná miera rýb v písm. a), b), bb), ab) a jeseter sibírsky sa nevzťahuje pre tieto druhy ulovené v rybárskych revíroch, ktoré sú prirodzenými ekosystémami. V takomto prípade je loviaci oprávnený si ulovenú rybu ponechať aj keď nedosahujú lovnú mieru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §11 Navrhujeme pre nasledovné druhy samostatný čas individuálnej ochrany: od 1. januára do 15. júna 1) zubáč veľkoústy (Sanderlucioperca), 2) zubáč volžský (Sandervolgensis), 3) sumec veľký (Silurusglanis), Ide o druhy, pre ktoré stanovený čas ochrany nie je dostatočne a objektívne stanovený. Neres týchto druhov prebieha aj v júnia a preto navrhujeme samostatnú kategóriu pre tieto vzácne pôvodné, dravé druhy rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail