LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 1 písm. a) Navrhujeme nasledovné znenie: a) jeden kus jesetera malého alebo jeden kusy sumca veľkého; alebo dva kusy úhora európskeho, dva kusy kapra rybničného, dva kusy mieňa sladkovodného dva kusy zubáča veľkoústeho, dva kusy zubáča volžského, dva kusy šťuky severnej, dva kusy lieňa sliznatého, dva kusy mreny severnej, dva kusy pstruha jazerného, dva kusy pstruha potočného, alebo dva kusy lipňa tymianového. K týmto úlovkom si môže privlastniť taký počet pstruha dúhového, sivoňa potočného, podustvy severnej, alebo nosáľa sťahovavého aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy a celkovú hmotnosť nepresiahol 5 kg, Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 7 Navrhujeme doplniť do prvej vety za slovo zapisuje: Loviaci zapisuje čitateľne, bez možnosti vymazania ... Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 3 Ak sa uplatní navrhnuté ustanovenie, tak potom odkazna písm. b) v odst. 3 je neopodstatnené Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 1 písm. b) písm. b) potom môžeme vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 11 a 12 V prvej vete za slovné spojenie držiteľom povolenia žiadame doplniť "alebo rybárskeho lístka". Zdôvodnenie: Dnes je záujem detí o rybárstvo a lov rýb, ktoré nepochádzajú z rodín, kde je súčasťou rybár ktorý je držiteľom povolenia na rybolov. Navrhujeme preto prijať takú možnosť aby deti mohli sprevádzať pri love aj držitelia rybárskeho lístka, pričom preberajú zodpovednosť spolu so zákonným zástupcom a to aj trestnoprávnu. Poslednú vetu v obidvoch odstavcoch (11, 12) je potrebné upraviť v zmysle tejto pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 nový odsek Žiadame doplniť nový odsek: Užívateľ môže znížiť, prípadne obmedziť množstvo úlovkov uvedených v §15 ods. 1 písm. a) a pri love hlavátky ak toto opatrenie vedie k ochrane generačných rýb. Takéto obmedzenie oznámi ministerstvu v termíne do 30. septembra príslušného roka, ktorý predchádza trojročnému obdobiu, v ktorom toto opatrenie bude platiť. Zdôvodnenie: Považujeme za dôležité mať ako užívateľ možnosť obmedziť množstvo privlastnených rýb a to aj nad rámec stanovený vyhláškou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 11 Z prvej vety žiadame vypustiť slovné spojenie "bez navijaku". Zdôvodnenie: Je snaha zvýšiť záujem o rybársky šport a lov rýb už u detí predškolského veku a podľa praktických skúseností vedúcich rybárskych krúžkov už deti v tejto vekovej kategórii dokážu bez problémov ovládať naviják a prut s navijakom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 7 Druhú vetu navrhujeme zmeniť nasledovne: Každú ulovenú rybu uvedenú v §13 ods. 1 zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Zdôvodnenie:Týmto sa presne stanoví , ktoré ryby je loviaci povinný zapísať ihneď po privlastnení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 7 V poslednej vete žiadame vypustiť slovné spojenie "alebo prerušení lovu". Zdôvodnenie: Uvedená zmena vyrieši rozdiel medzi zapisovaním úlovkov pri prerušení a pri ukončení lovu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 19 Žiadame stanoviť povinnosť mať vo výbave rybársku podložku,len pri love na položenú a plavanú a rozšíriť túto povinnosť aj na revíry s režimom chyť a pusť. Prvá veta potom znie: Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky (CDT) ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a revíroch s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 11 Navrhujeme ponechať možnosť privlastnenia si iba 1 kg úlovku pre deti od 3-6 rokov, tak ako je tomu v súčasnom znení. Zdôvodnenie: U detí vo veku 3-6 rokov nie je cieľom zvyšovať množstvo privlastnených rýb oproti súčasnému stavu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §16 ods. 5 stanoviť odkaz na písm. h) Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15, ods.19 Navrhujeme pozmeniť časť prvej vety ustanovenia v ods. 19 tak, aby povinnosť mať pri love rybársku podložku sa vzťahovala iba pri love na plavanú a položenú a iba na revíroch s režimom chyť a pusť a revíroch so zavedenou najväčšou lovnou mierou. Prvá veta potom bude znieť: (19) Loviaci pri love musímať meradlo potrebné na zistenie dĺžky (CDT) ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýbvylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a revíroch s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 11 a 12 Doplniť v prvej vete okrem držiteľa povolenia aj plnoletá osoba ktorá, absolvovala školenie a skúšku z platných predpisov o rybolove ( ako nový člen SRZ), o čom bude mať platný doklad. Zdôvodnenie: Ako vedúci detského rybárskeho krúžku sa často stretávam s problémom "dozoru" pre deti, ktoré nemajú v rodine rybára. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 11 a 12 Doplniť za držiteľom povolenia, plnoletá osoba, ktorá absolvovala školenie a skúšku z platných predpisov o rybolove (ako nový člen SRZ) s platným dokladom o vykonaní skúšky. Zdôvodnenie: Ako vedúci detského rybárskeho krúžku sa často stretávam s problémom " dozoru" detí, ktoré nemajú v rodine rybára. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §15 ods. 19 Doplniť medzi "povinnú výbavu" váhu. Zdôvodnenie: V zmysle §15 ods. 7 zapisuje loviaci druh ryby, dĺžku a hmotnosť privlastnenej ryby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §15 ods. 19 Pozmeniť časť prvej vety v ods. 19 tak, aby sa povinnosť mať medzi povinnou výbavou loviaceho rybársku podložku vzťahovala len na osoby pri love na položenú a pri love na plavanú a to výhradne na revíroch s režimom chyť a pusť a revíroch so zavedenou najväčšou lovnou mierou. Text prvej vety potom bude znieť: (19) Loviaci pri love musímať meradlo potrebné na zistenie dĺžky (CDT) ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýbvylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách spôsobom na položenú a plávanú so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb a revíroch s režimom chyť a pusť aj rybársku podložku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §16 ods. 3 Žiadame z odstavca 3 vynechať slovné spojenie: "rybárskych pretekov alebo". Zdôvodnenie: Nie je prípustné aby počas bežných rybárskych pretekov dochádzalo k zasieťkovávaniu druhov rýb, ktoré majú v čase rybárskych pretekov stanovený čas individuálnej ochrany a taktiež, ktoré nedosahujú lovnú mieru. V tomto ohľade by užívateľ mal vedieť prispôsobiť propozície rybárskeho preteku a to aj vzhľadom k času organizovania takéhoto preteku. Uvedené sa vzťahuje len na rybársky pretek a teda nie na športový rybársky pretek. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §16, ods. 1 Za prvú vetu požadujeme vložiť nasledovnú vetu: Podmienky pretekov musia byť v súlade so zákonom a touto vyhláškou. Zdôvodnenie: Je potrebné organizátora preteku upozorniť, že pravidlá lovu počas pretekov musia byť v súlade s príslušnou legislatívou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
SRZ - Rada Žilina (Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina) §16 ods.2 Ak dôjde k zmene §15 ods. 2 týkajúci sa zmene množstva úlovkov v zmysle našej pripomienky, bude potrebné upraviť adekvátne aj ods. 2 Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail