LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) K § 15 ods. 11 až 13 Odporúčame za slová „loviaci“ a „loviaceho“ vložiť slová „vo veku“. Pripomienka sleduje spresnenie terminológie, ktorú zavádza vyhláška ohľadom vekovej kategorizácie loviacich detí. Pripomienka je legislatívno-technickej povahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §7 písm. f) Tento bod navrhujeme vypustiť v súvislosti s uplatnenou pripomienkou k §6 ods. 5 Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §7 ods. 6 Zmena slovosledu v druhej vete. Zmena "rybársky lístok" Druhá veta bude znieť: Služobný preukaz nahrádza rybársky lístok a povolenie na lov rýb vzťahujúce sa na rybársky revír, pre ktorý bol rybársky hospodár vymenovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §7 ods. 8, písm. c) Navrhujeme zmeniť spojenie "meno a adresu" na "názov a sídlo". Zdôvodnenie: toto vyjadrenie označuje užívateľa presnejšie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §7 ods. 3 Navrhujeme vo vyhláške používať termín vzdelávacie inštitúcie a nie vzdelávacie ustanovizne. Domnievame sa, že je to tak správne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §8 ods. 2 Navrhujeme nahradiť spojku "a" spojkou "alebo" Zdôvodnenie: Jedná sa o dve rôzne povolenia a preto sa domnievame, že je to takto správne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §10 ods. 4 Navrhujeme do odseku 4 doplniť druhú vetu, ktorá znie: Kópia správy o splnení výskumnej úlohy alebo prieskumnej úlohy sa predkladá aj užívateľovi. Zdôvodnenie: Užívateľ musí mať prehľad a informáciu o výsledkoch prieskumov držiteľov osobitných povolení, pričom užívateľ nedisponuje zoznamom, ktorým osobám bolo takéto povolenie vydané a od koho si teda výsledky má žiadať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11 Žiadame stanoviť čas individuálnej doby ochrany od 1. januára do 15. júna pre druhy rýb: 1) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca), 2) zubáč volžský (Sander volgensis), 3) sumec veľký (Silurus glanis), Zdôvodnenie: Uvedené druhy majú čas prirodzenej reprodukcie, ktoré pokračuje aj v mesiaci a podľa aktuálneho návrhu vyhlášky nebudeme vedieť ako užívateľ zabezpečiť ochranu týchto druhov rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11, ods. 1 písm. d) Navrhujeme zrušiť písm. d) Zdôvodnenie: Pre ochranu prirodzenej reprodukcie kapra rybničného existuje v platnej legislatíve niekoľko účinných opatrení ako napr. vyhlasovanie neresísk, prípadne chránených rybárskych oblastí. Z uvedeného navrhujeme zrušiť čas individuálnej doby ochrany pre tento druh, ktorého výskyt zabezpečuje užívateľ pravidelným zarybňovaním rybárskych revírov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11, ods. 2 zaradenie jesetera sibírskeho Navrhujeme zaradiť jesetera sibírskeho do zoznamu druhov slovenskej ichtyofauny Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §12, ods. 1 písm. a) pre pstruhové vody žiadame stanoviť čas lovu hlavátky v mesiaci november a december od 7,00 hod. do 19,00 hod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11, ods. 1, písm. e) navrhujeme vypustiť navrhujeme vypustiť bod. 13 sumec veľký do inej skupiny Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §11 ods. 2 Navrhujeme preradiť do tejto skupiny kapra rybničného. Táto pripomienka vyplýva z predchádzajúceho návrhu na vypustenie kapra z druhov zo stanoveným časom individuálnej ochrany Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 lovné miery Žiadame o navýšenie, zníženie, prípadne zavedenie lovnej miery pre nasledujúce druhy rýb: lieň sliznatý 30 cm - navýšenie lipeň tymiánový 33 cm - navýšenie pleskáč zelenkavý 15 cm - zníženie ostriež zelenkavý 10 cm - zavedenie Uvedené opatrenia majú za cieľ zefektívniť ochranu pôvodných druhov rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §12, ods. 1 písm. c) bod. 2. a 3. - pre mesiac máj žiadame stanoviť čas lovu od 4,00 hod. do 24,00 hod. - pre mesiace jún až október žiadame stanoviť čas lovu od 0,00 - do 24,00 hod. Uvedená požiadavka vyplýva z požiadaviek a praktických skúseností užívateľov RR z predchádzajúceho obdobia. Ako užívateľ dokážeme zabezpečiť ochranu rýb v tomto období a nepredpokladáme negatívny dopad na pôvodnú ichtyofaunu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods. 1) písm. a), b), aa), ab) Navrhujeme pri druhoch amur a tolstolobik uviesť pri lovnej miere poznámku x, že lovná miera sa nevzťahuje pre tieto druhy vyskytujúce sa v prirodzených ekosystémoch (PE) ako ryby s dokazateľne negatívnym dopadom na PE. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods. 3 Navrhujeme zmeniť text prvej vety nasledovne: Najväčšia lovná miera rýb sa môže ustanoviť pre tieto druhy rýb takto: Zároveň žiadame zaviesť hornú lovnú mieru aj pre zubáča veľkoústeho na 75 cm Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §§ so stanoveným termínom Žiadame vo vyhláške upresniť pri dátumoch o ktorý rok sa jedná aby nevznikali problémy pri výklade Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods. 4 písm. p) vypustiť ostrieža zelenkavého nakoľko sme navrhli mu stanoviť lovnú mieru Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Príloha č.6 Z prevodníka rybích násad navrhujeme vypustiť karasa striebristého, použitie tabuľky pre tento druh sa v praxi neuplatňuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.11.2018 Detail