LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 19 .8 Opraviť: Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu má rybársky prút pod dozorom. Nastražené prúty nechať bez dozoru alebo poveriť niekoho iného dozorom je ZAKÁZANÉ! V prípade lovu zavážaním, je výbava loviaceho považovaná za stráženú (je pod dozorom) - za predpokladu, že loviaci disponuje vyhovujúcimi elektronickými signalizátormi záberu. Za stráženú je považovaná aj v následovných prípadoch, za predpokladu, že loviaci disponuje vyhovujúcimi elektronickými signalizátormi záberu: a) loviaci sa zdržuje v okruhu 50 m od svojej výbavy b) loviaci sa zdržuje na voľnej vode, pričom práve zdoláva rybu, púšťa rybu, vnadí vyznačené miesto alebo označuje miesto samotné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 21.2 Doplniť: Užívateľ vykoná potrebné opatrenia pri nerese rýb a opatrenia pri stavebných prácach v neresisku, prípadne preloženie prác, čo dá na vedomie užívateľovi Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 19.9 Zmeniť v rozsahu od 14 dní do 21 dní Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 19 .5 Dopísať: Na vlastné nebezpečie Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 10 bod (1) písm. d) Navrhované znenie: k dobe ochrany 1. januára do 31. mája – šťuka severná (Esox lucius) doplniť aj oba druhy zubáčov a zároveň odstrániť tieto druhy z písm. g) s dobou ochrany od 15. marca do 31. mája. Zdôvodnenie: Vzhľadom na povolený lov prívlačou aj na rybku v termíne do 14.3. je vysoký predpoklad ulovenia týchto druhov zubáča vrátane šťuky severnej. V tomto období sa často lovia malé jedince, ktoré sú v chladnej vode vystavene nadmernému stresu s vysokou mierou úmrtnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 12 bod (2) doplniť bod d) d) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 80 cm Pripomienka je zásadná Zdôvodnenie: Zubáč veľkoústy patrí medzi naše najvzácnejšie druhy dravých rýb pričom chov jeho násady je veľmi komplikovaný, náročný a nefektívny. Každoročne je obrovský dopyt po tejto násade s výsledným jeho nedostatkom. V záujme ochrany a rozvoja tohto pôvodného druhu je jeho celoplošná ochrana viac ako nevyhnutná. Preto navrhujeme zavedenie najväčšej lovnej miery aj pre zubáča veľkoústeho. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 12 bod (1) písm. a) amur biely (Ctenopharyngodon idella) 70 cm Pripomienka je zásadná Navrhované znenie: zmeniť najmenšiu lovnú mieru u amura na doterajších 60cm Zdôvodnenie: Vzhľadom na fakt, že amur biely bol vyhlásený za druh s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy je absolútne nelogický a kontraproduktívny krok zvýšiť jeho najmenšiu lovnú mieru na 70cm z doterajších 60cm. Preto navrhujeme ponechanie tejto miery na doterajšej úrovni. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) § 19 odsek 5 V § 19 odsek 5 odporúčame slová „25x25 cm“ nahradiť slovami „25 cm x 25 cm“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.10.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §12 §12 V § 12 ods.1 písm. c) žiadame navrhované znenie nahradiť "c) kaprových vodách, ktoré nemajú vyhlásenú Chránenú rybiu oblasť (CHRO) podľa § 7 zákona v mesiacoch 1. január až máj, november a december od 6.00 do 21.00 h, 2. jún až október od 00.00 do 24.00 h," Odvôvodnenie : Máme za to že obhospodarovateľ revírov ako organizačná zložka cez ustanoveného hospodára pre konkrétny revír, má dostatočné zákonné možnosti v novo prijatom zákone č.216/2018 Z.z , aby boli v jeho gescii prijaté účinné opatrenia, s cieľom ochrany najmä rýb a ich neresísk, zimovísk, vyhlasovaním CHRO. Ustanovenie je možné uplatňovať aj v prípadne vplyvu na populácie vtáctva a ostatných stavovcov, či bezstavovcov po dohode so štátnou ochranou prírody. Pri správnom, odbornom a praktickom nastavení podmienok v konkrétnom revíre hospodárom a schválením organizačnou jednotkou (obhospodarovateľom), v niektorých prípadoch MŽP (pri CHRO) nebude prichádzať k rozpore s národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody, ako aj Európskou legislatívou na úrovni ochrany prírody. Túto myšlienku podporili aj občania SR svojimi podpismi v elektronickej petícií, uverejnenej prostredníctvom portálu www.petície.com. Priamy odkaz: https://www.peticie.com/peticia_k_dennemu_casu_lovu_na_kaprovych_vodach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Dennu dobu lovu na kaprovych vodach v mesiacoch September, Oktober upravit od 00:00 do 00:00 Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Na kaprových vodách, zmeniť dobu lovu v mesiacoch september a október na 24 hodinový lov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V revíroch s CHRO povoliť celoročný 24 hodinový lov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.10.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Navrhujem, aby bol pôvodný návrh vyhlášky, konkrétne § 12 Denný čas lovu rýb prijatý ako celok v nasledovnom znení: § 12 Denný čas lovu rýb (1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na a) pstruhových vodách v mesiacoch apríl a september od 6.00 do 20.00 h, máj a august od 5.00 do 21.00 h, jún a júl od 4.00 do 22.00 h, b) lipňových vodách v mesiacoch jún, júl a august od 4.00 do 22.00 h, september a október od 5.00 do 21.00 h, november a december od 7.00 do 19.00 h, c) kaprových vodách lovných, ktoré nemajú vyhlásenú Chránenú rybiu oblasť (CHRO) v mesiacoch január až máj, november a december od 6.00 do 21.00 h, jún až október od 00.00 do 24.00 h, d) kaprových vodách lovných s vyhlásenou Chránenou rybou oblasťou (CHRO) v mesiacoch január až december od 00.00 do 24.00 h, (2) Denný čas lovu na hraničných vodách, je zverejnený v povolení na rybolov alebo v rybárskom poriadku, ktorý tvorí jeho súčasť a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, alebo podľa výnimky udelenej ministerstvom. ____________________________________________________________________ Odôvodnenie: Obhospodarovateľ revírov ako organizačná zložka cez ustanoveného hospodára pre konkrétny revír, má dostatočné zákonné možnosti v novo navrhovanej legislatíve zákona o rybárstve a jeho vykonávacej vyhlášky, aby boli v jeho gescii prijaté účinné opatrenia, s cieľom ochrany najmä rýb a ich neresísk, zimovísk, vyhlasovaním CHRO. Ustanovenie je možné uplatňovať aj v prípadne vplyvu na populácie vtáctva a ostatných stavovcov, či bezstavovcov po dohode so štátnou ochranou prírody. Pri správnom, odbornom a praktickom nastavení podmienok v konkrétnom revíre hospodárom a schválením organizačnou jednotkou (obhospodarovateľom), v niektorých prípadoch MŽP (pri CHRO) nebude prichádzať k rozporu z národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody, ako aj Európskou legislatívou na úrovni ochrany prírody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §12 V § 12 ods.1 písm. c) žiadame navrhované znenie nahradiť "c) kaprových vodách, ktoré nemajú vyhlásenú Chránenú rybiu oblasť (CHRO) podľa § 7 zákona v mesiacoch 1. január až máj, november a december od 6.00 do 21.00 h, 2. jún až október od 00.00 do 24.00 h," Odvôvodnenie : Máme za to že obhospodarovateľ revírov ako organizačná zložka cez ustanoveného hospodára pre konkrétny revír, má dostatočné zákonné možnosti v novo prijatom zákone č.216/2018 Z.z , aby boli v jeho gescii prijaté účinné opatrenia, s cieľom ochrany najmä rýb a ich neresísk, zimovísk, vyhlasovaním CHRO. Ustanovenie je možné uplatňovať aj v prípadne vplyvu na populácie vtáctva a ostatných stavovcov, či bezstavovcov po dohode so štátnou ochranou prírody. Pri správnom, odbornom a praktickom nastavení podmienok v konkrétnom revíre hospodárom a schválením organizačnou jednotkou (obhospodarovateľom), v niektorých prípadoch MŽP (pri CHRO) nebude prichádzať k rozpore s národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody, ako aj Európskou legislatívou na úrovni ochrany prírody. Túto myšlienku podporili aj občania SR svojimi podpismi v elektronickej petícií, uverejnenej prostredníctvom portálu www.petície.com. Priamy odkaz: https://www.peticie.com/peticia_k_dennemu_casu_lovu_na_kaprovych_vodach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) Paragraf 12 Dennu dobu lovu na kaprovych vodach v mesiacoch September, Oktober upravit od 00:00 do 00:00 Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.10.2018 Detail
ECC (Engerau Carp Crew) § 13 ods.3 V § 13 vypustiť odsek 3 Odôvodnenie: Máme za to že takto definovaná najväčšia lovná miera neodzrkadľuje potreby jednotlivých revírov ako sú napr. úživnosť, výmera a pod. a preto je dôležité zavedenie hornej miery na revíry podrobiť najprv analýze užívateľom (podrobné štatistické spracovanie prehľadov o úlovkoch v kombinácii s vysadzovaním rýb – tzv. Stanovenie návratnosti, prípadne ichtyologických prieskumov), ktorý by mal zohľadniť dôležité špecifiká jednotlivých revírov a miestne podmienky. Máme za to že na dosiahnutie efektívnej ochrany postačuje znenie odseku 6 paragrafu 13 predkladaného návrhu Zásadná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
ECC (Engerau Carp Crew) § 12 V § 12 žiadame doplniť písmeno s nasledovným znením "kaprových vodách s vyhlásenou Chránenou rybou oblasťou (CHRO) podľa § 7 zákona v mesiacoch 1. január až december od 00.00 do 24.00 h," Odvôvodnenie: Máme za to že obhospodarovateľ revírov ako organizačná zložka cez ustanoveného hospodára pre konkrétny revír, má dostatočné zákonné možnosti v novo prijatom zákone č.216/2018 Z.z , aby boli v jeho gescii prijaté účinné opatrenia, s cieľom ochrany najmä rýb a ich neresísk, zimovísk, vyhlasovaním CHRO. Ustanovenie je možné uplatňovať aj v prípadne vplyvu na populácie vtáctva a ostatných stavovcov, či bezstavovcov po dohode so štátnou ochranou prírody. Pri správnom, odbornom a praktickom nastavení podmienok v konkrétnom revíre hospodárom a schválením organizačnou jednotkou (obhospodarovateľom), v niektorých prípadoch MŽP (pri CHRO) nebude prichádzať k rozpore s národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody, ako aj Európskou legislatívou na úrovni ochrany prírody. Túto myšlienku podporili aj občania SR svojimi podpismi v elektronickej petícií, uverejnenej prostredníctvom portálu www.petície.com. Priamy odkaz: https://www.peticie.com/peticia_k_dennemu_casu_lovu_na_kaprovych_vodach. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail
ECC (Engerau Carp Crew) § 12 ods.1 písm. c) V § 12 ods.1 písm. c) žiadame navrhované znenie nahradiť "c) kaprových vodách, ktoré nemajú vyhlásenú Chránenú rybiu oblasť (CHRO) podľa § 7 zákona v mesiacoch 1. január až máj, november a december od 6.00 do 21.00 h, 2. jún až október od 00.00 do 24.00 h," Odvôvodnenie : Máme za to že obhospodarovateľ revírov ako organizačná zložka cez ustanoveného hospodára pre konkrétny revír, má dostatočné zákonné možnosti v novo prijatom zákone č.216/2018 Z.z , aby boli v jeho gescii prijaté účinné opatrenia, s cieľom ochrany najmä rýb a ich neresísk, zimovísk, vyhlasovaním CHRO. Ustanovenie je možné uplatňovať aj v prípadne vplyvu na populácie vtáctva a ostatných stavovcov, či bezstavovcov po dohode so štátnou ochranou prírody. Pri správnom, odbornom a praktickom nastavení podmienok v konkrétnom revíre hospodárom a schválením organizačnou jednotkou (obhospodarovateľom), v niektorých prípadoch MŽP (pri CHRO) nebude prichádzať k rozpore s národnou legislatívou v oblasti ochrany prírody, ako aj Európskou legislatívou na úrovni ochrany prírody. Túto myšlienku podporili aj občania SR svojimi podpismi v elektronickej petícií, uverejnenej prostredníctvom portálu www.petície.com. Priamy odkaz: https://www.peticie.com/peticia_k_dennemu_casu_lovu_na_kaprovych_vodach. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.10.2018 Detail