LP/2018/752 Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm.ac Zmeniť najmenšiu lovnú mieru Navrhované znenie: ac) úhor európsky (Anguilla anguilla) 70 cm Zdôvodnenie: Tento druh je v súčasnosti umelo vysádzaný do našich vôd a má v našich vodách svoje opodstatnené miesto. Násada úhora je finančne nákladná záležitosť. Vzhľadom na zvýšenie jeho ochrany a posilnenie stavov v našich vodách navrhujem zvýšenie najmenšej lovnej miery. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm.m Zmeniť najmenšiu lovnú mieru Navrhované znenie: m)mrena severná (Barbus barbus) 60cm Zdôvodnenie: Vzhľadom, že ide o náš pôvodný druh pre zvýšenie jeho ochrany a posilnenie stavov v našich vodách navrhujem zvýšenie najmenšej lovnej miery popri zavedení najväčšej lovnej miery. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm.e Zmeniť najmenšiu lovnú mieru Navrhované znenie: e)jalec hlavatý [Leuciscus (Squalius) cephalus] 40cm, Zdôvodnenie: Vzhľadom, že ide o náš pôvodný druh pre zvýšenie jeho ochrany a posilnenie stavov v našich vodách navrhujem zvýšenie najmenšej lovnej miery. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm.ad Zmeniť najmenšiu lovnú mieru Navrhované znenie: ad) zubáč veľkoústy (Sander lucioperca) 60 cm, Zdôvodnenie: Vzhľadom, že ide o náš pôvodný druh pre zvýšenie jeho ochrany a posilnenie stavov v našich vodách navrhujem zvýšenie najmenšej lovnej miery. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.1 písm.s Zmeniť najmenšiu lovnú mieru Navrhované znenie: s) podustva severná (Chondrostoma nasus) 40 cm, Zdôvodnenie: Vzhľadom, že ide o náš pôvodný druh pre zvýšenie jeho ochrany a posilnenie stavov v našich vodách navrhujem zvýšenie najmenšej lovnej miery. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §14 ods.2 Doplniť medzi invázne nepôvodné druhy rýb: písm.k) karas striebristý (Carassius auratus) Zdôvodnenie: karas striebristý (Carassius auratus) je jednoznačne nepôvodný invazívny druh, ktorý má negatívny dopad na vodné ekosystémy s výskytom kaprovitých rýb, vytláča svojím nekontrolovaným rozmnožovaním (gynogeneticky) naše pôvodné druhy rýb, čím im uberá životný priestor a potravu, výrazne ohrozuje rozmnožovanie pôvodných druhov rýb, ktoré sú napr. v rannom štádiu a malých veľkostiach prirodzenou potravou nielen pre dravé ryby, ale aj vodné vtáky. V dospelosti v podstate nemá prirodzeného nepriateľa, keďže dravé ryby ho odmietajú konzumovať. Viaceré členské štáty EU už zakázali zarybňovanie týmto druhom a taktiež pri jeho ulovení, je zakázané jeho vrátenie späť do vody. Používaním ako obľúbená nástrahová rybka, alebo zarybňovaním zamoril skoro všetky slovenské stojaté vody ale aj rieky a systematicky decimuje obsádky pôvodných druhov rýb, ktoré postupne vytláča a znemožňuje ich prirodzené rozmnožovanie. Invázny nepôvodný druh je nepôvodný druh, o ktorom sa zistilo, že jeho introdukcia alebo šírenie ohrozuje biodiverzitu a súvisiace ekosystémové služby, alebo že má na ne nepriaznivý vplyv. Karas striebristý patrí jednoznačne medzi takéto druhy rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) §13 ods.4 písm.p Zmeniť a ustanoviť najmenšiu lovnú mieru pre p) ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis) 15cm Zdôvodnenie: Ostriež zelenkavý je náš pôvodný druh, ktorý bol v minulosti hojne rozšírený skoro na všetkých kaprových vodách. Hoci bol vnínaný ako samozrejmosť slovenských vôd, v súčasnosti sa z niektorých lokalít úplne vytráca. Je vo veľkej miere využívaný rybármi ako nástrahová rybka už od ranných štádií, čo tiež neprospieva jeho populácii, keďže ide o pomaly rastúci druh ryby. Väčšie exempláre sú veľmi cenenou športovou rybou hlavne pre moderné spôsoby lovu na umelé nástrahy. Práve z dôvodu ochrany našich pôvodných druhov, medzi, ktoré ostriež zelenkavý jednoznačne patrí, navrhujem zavedenie jeho najmenšej lovnej miery aspoň 15cm, ktorá môže posilniť zastúpenie ostrieža v našich kaprových vodách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 3.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 1 (1) m) Vložiť: osvetlenie miesta lovu kde loviaci manipuluje a loví s rybárskym prútom Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 12, ods.1 čl. c Január až apríl- 07:00 - 22:00 Máj - 04:00 - 24:00 Jún až október - 00:00 - 24:00 November až december - 07:00 - 22:00 Čas lovu neovplyvňuje pokoj rýb a vodných živočíchov, nakoľko keď ryba neprijíma potravu ani nebude brať na háčik. Pri neresení taktiež ryba neprijíma potravu, skôr je potrebné vyriešiť problém s pytliakmi, ktorí lovia ryby v nerese zakázaným spôsobom. Jún až august nonstop je postavený proti rybárom a ostatné mesiace budú zneužívané na buzeráciu a sankciovanie rybárov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 6 ods.5 Vypustiť. nezmyselné oznamovanie, nakoľko doplnkové zarybnenie je uvedené v celkovom zarybnení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 13.1.e Zmeniť na 20 cm Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 15 .12 Zmeniť: 3 kilogramy alebo, 2 kusy kapra rybničného, lieňa sliznatého, 1 ks zubáča veľkoústeho, zubáča volžského, šťuky severnej, sumca veľkého, boleňa dravého , podustvy severnej, nosáľa sťahovavého, mreny severnej, 2 ks lipňa tymiánového alebo lososovitých druhov rýb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 15. Opraviť: Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov na tečúcich vodách,... Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 15 .2.b Zmeniť na: podustva, nosáľ, mrena 4ks Tam kde je nedostatok treba povoliť MO aby si upravili počet ulovených rýb Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 15 .2.a Vyňať, nemá dobu hájenia, tak prečo je obmedzený na 1 kus Vložiť: 2ks a vyňať z ušľachtilých rýb Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 13.1.x Zmeniť na Sivoň americký (sivoň potočný neexistuje) Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 15.17 Doplniť postih za znečisťovanie Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 15 .11 Vyňať 1ks jalca hlavatého Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 19.2 Vyňať: Užívateľ môže po dohode so správcom vodného toku pri rybárskych revíroch s výmerou nad 10 ha obmedziť vzdialenosť zavážania nástrahy na lovné miesto. Rozsah obmedzenia užívateľ oznámi Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky v termíne najneskôr do 30. septembra a zverejní ho v povolení na rybolov alebo v rybárskom poriadku. Obmedzovanie kaprárov a ostatných rybárov, ktorí lovia na veľké vzdialenosti. Zbytočne budú vznikať rozpory medzi rybármi a správcom toku, nakoľko je to lov na položenú a nijako to nebráni plavbe lodiam a pod. Za ďalšie, môže to byť zneužívanie správcom toku a hospodármi na zväzových vodách proti rybárom Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 15.19 Opraviť: Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov, primeraný podberák alebo pri love dravých druhov rýb vylovovacie kliešte a pri love na kaprových vodách so stanovenou najväčšou lovnou mierou rýb spôsobom zavážaním, love na položenú a love na plávanú v prípade pokiaľ loviaci nemení miesto lovu až do ukončenia lovu vyškrtaním kolónky v povolení, aj rybársku podložku pri love . Na stanovenie hmotnosti rýb možno použiť váhu alebo prepočítavaciu tabuľku, ktorá je súčasťou záznamu. Vzor prepočítavacej tabuľky je uvedený v prílohe č. 12. Obyčajná pripomienka Odoslaná 2.11.2018 Detail