LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 5. V § 29 odseky 5 a 6 znejú: „(5) Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. a), b) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety nie je možné spojiť do jedného konania. (6) Za viac správnych deliktov podľa § 28 ods. 1 písm. e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného týždňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom rozkaznom konaní uloží jedna pokuta.“ Odôvodnenie: Cieľom je nepokutovanie prevádzkovateľa vozidla za spáchanie správneho deliktu podľa § 28 ods. 1 písm. e) na dennej báze, ale na týždennej. V praxi to bude znamenať, že prevádzkovateľ vozidla bude pokutovaný najviac raz za týždeň pri spáchaní rovnakého správneho deliktu tým istým vozidlom v priebehu jedného týždňa. Prax hovorí o situáciách, keď vodič zabudne prepnúť palubnú jednotku niekoľko dní, čo spôsobí prevádzkovateľovi vozidla neprimerané finančné náklady za pokutu. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 1. V § 12 sa dopĺňa nový odsek 12, ktorý znie: „(12) Správca výberu mýta alebo osoba poverená podľa odseku 2, je povinný upovedomiť prevádzkovateľa vozidla bezodkladne po zistení porušenia povinnosti o správnom nastavení palubnej jednotky v počte náprav vozidla pre správny výpočet mýta. Mýto sa vypočíta z dĺžky 650 km vymedzených úsekov ciest a rozdielu sadzieb, ak nemožno určiť skutočnú prejazdnú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 4. V § 28 odseky 9 a 10 znejú: „(9) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 okrem písm. e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného kalendárneho dňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom konaní uloží pokuta podľa ustanovenia vzťahujúceho sa na správny delikt najprísnejšie postihnuteľný. Viaceré samostatné konania vedené podľa prvej vety za viaceré kalendárne dni nie je možné spojiť do jedného konania. (10) Za viac správnych deliktov podľa odseku 1 písm. e) toho istého prevádzkovateľa vozidla spáchaných v priebehu jedného týždňa tým istým vozidlom sa v jednom samostatnom konaní uloží jedna pokuta.“ Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 3. V § 28 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ktorý prevádzkovateľ vozidla neuhradí do 48 hodín od upovedomenia o nedoplatku mýta podľa § 12 ods. 12,“. Odôvodnenie: Cieľom je umožniť prevádzkovateľovi vozidla uhradiť nedoplatok mýta pred tým, než mu bude udelená pokuta. Dnes prevádzkovateľ vozidla túto možnosť nemá. Prax hovorí, že v prípade spáchania správneho deliktu dostane prevádzkovateľ vozidla automaticky pokutu bez povinnosti uhradiť nedoplatok mýta. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 2. V § 27 ods. 1 písm. e) sa na konci vety pripájajú tieto slová: „ktorý prevádzkovateľ vozidla neuhradí do 48 hodín od upovedomenia o nedoplatku mýta podľa § 12 ods. 12,“. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) návrhu zákona ako celku Navrhujeme v § 2 ods. 1 zákona č. 474//2013 za slová „emisnej triedy vozidla“ doplniť slová „, typu paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Navrhujeme v § 4 ods. 2 zákona č. 474//2013 za slová „emisnú triedu vozidla“ doplniť slová „, typ paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Navrhujeme v § 4 ods. 3 zákona č. 474//2013 doplniť na koniec druhú vetu, ktorá znie „Zľavy z aktuálnej výšky sadzby mýta zohľadňujú aj prínos využívania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá podľa osobitného predpisux) pre kvalitu životného prostredia.“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Odôvodnenie: Navrhujeme v zákone č. 474/2013, berúc do úvahy Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a ciele stanovené v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, ako aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, zohľadniť výrazné pozitíva, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie, využívania alternatívnych palív nákladnými vozidlami a autobusmi v porovnaní s tradičnými palivami, konkrétne, prostredníctvom zavedenia možnosti oslobodiť vozidlá využívajúce alternatívne palivá od mýta alebo stanoviť výhodnejšie sadzby v porovnaní s tradičnými paliva triedy euro VI. V nadväznosti na uvedené navrhujeme upraviť nariadenie vlády č. 497/2013 Z.z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií („Nariadenie č. 497/2013“). Navrhujeme také znenie zákona č. 474/2013, ktoré pri stanovovaní sadzieb mýta bude vyžadovať, aby Nariadenie č. 497/2013 zohľadňovalo aj externé environmentálne náklady jednotlivých vozidiel. Súčasné znenie zákona č. 474/2013 a nariadenia č. 497/2013 zohľadňuje len jednotlivé emisné triedy vozidiel a zároveň dáva na rovnakú úroveň vozidlá EURO V, VI a EEV pričom v rámci tejto úrovne nerozlišuje vozidlá, ktoré využívajú jednotlivé alternatívne palivá ako napríklad CNG alebo LNG. Pri využívaní uvedených alternatívnych palív pritom vozidlá emitujú výrazne menej znečisťujúcich látok ako vozidlá s emisnými triedami EURO V a VI využívajúce tradičné palivá. Alternatívne palivá sú palivami, ktoré majú nespochybniteľné environmentálne pozitíva spočívajúce v minimálnych emisiách znečisťujúcich látok, vrátane veľmi nízkych emisií oxidov dusíka a prakticky nulových emisií jemných prachových častíc a v prípade biopalív (vrátane biometánu a bioplynu) veľmi nízkych oxidov uhlíka. Nákladné vozidlá a autobusy sú významným znečisťovateľom ovzdušia, preto by mali byť zavádzané práve opatrenia motivujúce pre používanie vozidiel na alternatívny pohon. Nákladné vozidlá a autobusy využívajúce alternatívne palivá by teda mali byť, aspoň dočasne, úplne oslobodené od platieb diaľničného mýta. Takáto podpora je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a jej prostredníctvom môže Slovenská republika splniť ciele návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Jednou z krajín Európskej únie, ktoré takéto oslobodenie zavedú je napríklad Nemecko, ktoré s účinnosťou od 1.1.2019 úplne oslobodilo, na prechodné obdobie dvoch rokov, vozidlá na pohon CNG alebo LNG od diaľničného mýta, pričom v nasledujúcom období budú oslobodené čiastočne, zohľadňujúc ich environmentálne prínosy (http://www.ngvjournal.com/s1-news/c1-markets/germany-toll-exemption-for-ngvs-expected-to-speed-up-switch-to-green-logistics/). Dôsledným zohľadnením výrazných rozdielov v hodnotách emisií znečisťujúcich látok medzi vozidlami využívajúcimi tradičné palivá a vozidlami využívajúcimi alternatívne palivá budú prevádzkovatelia motivovaní využívať práve alternatívne palivá vo vyššej miere. Zvýhodnenie prevádzky nákladných vozidiel a autobusov na alternatívny pohon je pritom nevyhnutným predpokladom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. V prvých rokoch zavádzania novej technológie prevádzkovatelia nákladných vozidiel a autobusov akceptujú nedostatočne husto vybudovanú sieť plniacej infraštruktúry, vyššie obstarávacie náklady a vyššie servisné náklady, pričom ale predpokladajú, že tieto zvýšené prevádzkové náklady sa budú kompenzovať pri prevádzke vozidiel. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie zavádza veľmi prísne redukčné záväzky pre Slovenskú republiku. Ministerstvo životného prostredia SR vníma emisie z dopravy ako jeden z najvýznamnejších zdrojov emisií znečisťujúcich látok a podľa nášho názoru časovo a nákladovo najefektívnejším riešením je uplatniť zľavu z mýtnych poplatkov ako nástroj na ocenenie environmentálneho prínosu prevádzky vozidiel s alternatívnym pohonom. Nenaplnenie redukčných záväzkov emisií znečisťujúcich látok môže viesť k vysokým pokutám zo strany Európskej komisie a navrhovaný nástroj prispieva aj k eliminácií tohto rizika. Navrhované riešenie ako znížiť emisie je nákladovo efektívne aj v porovnaní s inými infraštruktúrnymi riešeniami ako napr. investície do železničnej dopravy alebo lodnej dopravy. Podpora využívania alternatívnych palív prispeje k zlepšeniu stavu kvality ovzdušia v Slovenskej republike a v dôsledku toho aj k znižovaniu výdavkov v dôsledku zhoršeného zdravia obyvateľov. Zvýhodnenie v poplatkoch za používanie ciest umožní podnikom prostredníctvom dlhodobej úspory na týchto poplatkoch vo zvýšenej miere investovať do nákupu vozidiel na alternatívny pohon používaných v nákladnej a autobusovej preprave. Úspora na nákladoch zvýši konkurencieschopnosť prepravcov, ktorí využívajú alternatívne palivá. V súčasnosti sa pripravuje realizácia základnej infraštruktúry, ktorá zabezpečí dostupnosť alternatívnych palív. V prípade CNG a LNG je základná infraštruktúra, stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá realizovaná prostredníctvom projektu fueLCNG a sieť CNG a LNG staníc by mala byť v prevádzke od roku 2021. Navrhovaná pripomienka, a teda aj dôsledné zohľadnenie výrazných rozdielov v úrovni emisií znečisťujúcich látok v jednotlivých sadzbách mýta, a oslobodenie takýchto vozidiel od diaľničného mýta, by malo byť zavedené s účinnosťou od roku 2021, kedy bude k dispozícii aj príslušná infraštruktúra. V prvom roku počítame s nákupom maximálne 100 vozidiel s takýmto alternatívnym pohonom, čo by predstavovalo maximálny odhad nákladov na zavedenie tohto opatrenia 2,8 mil. EUR. Odhadujeme, že počet vozidiel s alternatívnym pohonom, ktorých by sa toto opatrenie mohlo týkať prekročí počet 500 ks v roku 2025. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe 2. K čl. II bodu 15 navrhujeme uviesť skrátenú citáciu nariadenia (EÚ) 2016/679. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K tabuľke zhody V záhlaví tabuľky zhody žiadame upraviť názov smernice nasledovne „smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187 20.7.1999) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) nad rámec návrhu zákona 6. V § 29 ods. 8 sa slová „do dvoch rokov“ nahrádzajú slovami „do šiestich mesiacov“. Odôvodnenie: Prevádzkovateľ vozidla má prístup k mýtnym transakciám v zákazníckej zóne mýtneho systému iba šesť mesiacov a po tomto čase pri podávaní odporu voči platobnému rozkazu nemá prístup k prejazdeným mýtnym transakciám a tak nie je možné uviesť listinný dôkaz resp. zvážiť, či vôbec je potrebné podať odpor voči platobnému rozkazu. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. II bod 11 3. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 9g) žiadame nariadenie (ES) č. 1257/96 v platnom znení citovať nasledovne „nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K dôvodovej správe 1. K čl. I bodu 19 navrhujeme odkázať skrátenou citáciou na nariadenie (EÚ) 2016/679, ktoré je známe pod skratkou GDPR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. II bod 11 1. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 9e) žiadame rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ v platnom znení citovať nasledovne „rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. II bod 11 2. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 9f) žiadame uviesť skrátenú citáciu nasledovne „Čl. 13 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 4 2. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 15c) žiadame uviesť skrátenú citáciu nasledovne „Čl. 13 rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 4 3. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 15d) žiadame nariadenie (ES) č. 1257/96 v platnom znení citovať nasledovne „nariadenie Rady (ES) č. 1257/96 z 20. júna 1996 o humanitárnej pomoci (Ú. v. ES L 163, 2.7.1996) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) návrhu zákona 7. V 24. bode v § 28 ods. 7 sa slová „do 2 000 eur“ nahrádzajú slovami „do 400 eur“. Odôvodnenie: Cieľom je zníženie pokút za nesprávne nastavene počtu náprav do palubnej jednotky. Platné pokuty považujeme za neprimerane vysoké, v niektorých prípadoch za likvidačné. V porovnaní krajín V4 má SR najvyššiu hornú sadzbu pokuty. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 4 1. V poznámke pod čiarou k odkazu č. 15b) žiadame rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ v platnom znení citovať nasledovne „rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013/EÚ zo 17. decembra 2013 o mechanizme Únie v oblasti civilnej ochrany (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Nad rámec návrhu zákona V § 9 ods. 2 písm. c) je uvedený odkaz č. 18a), ktorý odkazuje na zrušený zákon č. 725/2004 Z. z. Vzhľadom na uvedené žiadame v poznámke pod čiarou k odkazu č. 18a) uviesť relevantný účinný právny predpis Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
SPP (Slovenský plynárenský priemysel, a.s.) § 2 ods. 1, § 4 ods. 2 a 3 zákona Navrhujeme v § 2 ods. 1 zákona č. 474//2013 za slová „emisnej triedy vozidla“ doplniť slová „, typu paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Navrhujeme v § 4 ods. 2 zákona č. 474//2013 za slová „emisnú triedu vozidla“ doplniť slová „, typ paliva alebo alternatívneho paliva podľa osobitného predpisux), ktoré vozidlo využíva“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Navrhujeme v § 4 ods. 3 zákona č. 474//2013 doplniť na koniec druhú vetu, ktorá znie „Zľavy z aktuálnej výšky sadzby mýta zohľadňujú aj prínos využívania vozidiel s pohonom na alternatívne palivá podľa osobitného predpisux) pre kvalitu životného prostredia.“, poznámka pod čiarou x) znie: x) článok 2 odsek 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá. Odôvodnenie: Navrhujeme v zákone č. 474/2013, berúc do úvahy Národný politický rámec pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a ciele stanovené v návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, ako aj smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá, zohľadniť výrazné pozitíva, pokiaľ ide o vplyv na životné prostredie, využívania alternatívnych palív nákladnými vozidlami a autobusmi v porovnaní s tradičnými palivami, konkrétne, prostredníctvom zavedenia možnosti oslobodiť vozidlá využívajúce alternatívne palivá od mýta alebo stanoviť výhodnejšie sadzby v porovnaní s tradičnými paliva triedy euro VI. V nadväznosti na uvedené navrhujeme upraviť nariadenie vlády č. 497/2013 Z.z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií („Nariadenie č. 497/2013“). Navrhujeme také znenie zákona č. 474/2013, ktoré pri stanovovaní sadzieb mýta bude vyžadovať, aby Nariadenie č. 497/2013 zohľadňovalo aj externé environmentálne náklady jednotlivých vozidiel. Súčasné znenie zákona č. 474/2013 a nariadenia č. 497/2013 zohľadňuje len jednotlivé emisné triedy vozidiel a zároveň dáva na rovnakú úroveň vozidlá EURO V, VI a EEV pričom v rámci tejto úrovne nerozlišuje vozidlá, ktoré využívajú jednotlivé alternatívne palivá ako napríklad CNG alebo LNG. Pri využívaní uvedených alternatívnych palív pritom vozidlá emitujú výrazne menej znečisťujúcich látok ako vozidlá s emisnými triedami EURO V a VI využívajúce tradičné palivá. Alternatívne palivá sú palivami, ktoré majú nespochybniteľné environmentálne pozitíva spočívajúce v minimálnych emisiách znečisťujúcich látok, vrátane veľmi nízkych emisií oxidov dusíka a prakticky nulových emisií jemných prachových častíc a v prípade biopalív (vrátane biometánu a bioplynu) veľmi nízkych oxidov uhlíka. Nákladné vozidlá a autobusy sú významným znečisťovateľom ovzdušia, preto by mali byť zavádzané práve opatrenia motivujúce pre používanie vozidiel na alternatívny pohon. Nákladné vozidlá a autobusy využívajúce alternatívne palivá by teda mali byť, aspoň dočasne, úplne oslobodené od platieb diaľničného mýta. Takáto podpora je v súlade s Národným politickým rámcom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami a jej prostredníctvom môže Slovenská republika splniť ciele návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Smernica 2009/33/EU o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy. Jednou z krajín Európskej únie, ktoré takéto oslobodenie zavedú je napríklad Nemecko, ktoré s účinnosťou od 1.1.2019 úplne oslobodilo, na prechodné obdobie dvoch rokov, vozidlá na pohon CNG alebo LNG od diaľničného mýta, pričom v nasledujúcom období budú oslobodené čiastočne, zohľadňujúc ich environmentálne prínosy (http://www.ngvjournal.com/s1-news/c1-markets/germany-toll-exemption-for-ngvs-expected-to-speed-up-switch-to-green-logistics/). Dôsledným zohľadnením výrazných rozdielov v hodnotách emisií znečisťujúcich látok medzi vozidlami využívajúcimi tradičné palivá a vozidlami využívajúcimi alternatívne palivá budú prevádzkovatelia motivovaní využívať práve alternatívne palivá vo vyššej miere. Zvýhodnenie prevádzky nákladných vozidiel a autobusov na alternatívny pohon je pritom nevyhnutným predpokladom pre rozvoj trhu s alternatívnymi palivami. V prvých rokoch zavádzania novej technológie prevádzkovatelia nákladných vozidiel a autobusov akceptujú nedostatočne husto vybudovanú sieť plniacej infraštruktúry, vyššie obstarávacie náklady a vyššie servisné náklady, pričom ale predpokladajú, že tieto zvýšené prevádzkové náklady sa budú kompenzovať pri prevádzke vozidiel. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2016/2284 o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie zavádza veľmi prísne redukčné záväzky pre Slovenskú republiku. Ministerstvo životného prostredia SR vníma emisie z dopravy ako jeden z najvýznamnejších zdrojov emisií znečisťujúcich látok a podľa nášho názoru časovo a nákladovo najefektívnejším riešením je uplatniť zľavu z mýtnych poplatkov ako nástroj na ocenenie environmentálneho prínosu prevádzky vozidiel s alternatívnym pohonom. Nenaplnenie redukčných záväzkov emisií znečisťujúcich látok môže viesť k vysokým pokutám zo strany Európskej komisie a navrhovaný nástroj prispieva aj k eliminácií tohto rizika. Navrhované riešenie ako znížiť emisie je nákladovo efektívne aj v porovnaní s inými infraštruktúrnymi riešeniami ako napr. investície do železničnej dopravy alebo lodnej dopravy. Podpora využívania alternatívnych palív prispeje k zlepšeniu stavu kvality ovzdušia v Slovenskej republike a v dôsledku toho aj k znižovaniu výdavkov v dôsledku zhoršeného zdravia obyvateľov. Zvýhodnenie v poplatkoch za používanie ciest umožní podnikom prostredníctvom dlhodobej úspory na týchto poplatkoch vo zvýšenej miere investovať do nákupu vozidiel na alternatívny pohon používaných v nákladnej a autobusovej preprave. Úspora na nákladoch zvýši konkurencieschopnosť prepravcov, ktorí využívajú alternatívne palivá. V súčasnosti sa pripravuje realizácia základnej infraštruktúry, ktorá zabezpečí dostupnosť alternatívnych palív. V prípade CNG a LNG je základná infraštruktúra, stanovená smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá realizovaná prostredníctvom projektu fueLCNG a sieť CNG a LNG staníc by mala byť v prevádzke od roku 2021. Navrhovaná pripomienka, a teda aj dôsledné zohľadnenie výrazných rozdielov v úrovni emisií znečisťujúcich látok v jednotlivých sadzbách mýta, a oslobodenie takýchto vozidiel od diaľničného mýta, by malo byť zavedené s účinnosťou od roku 2021, kedy bude k dispozícii aj príslušná infraštruktúra. V prvom roku počítame s nákupom maximálne 100 vozidiel s takýmto alternatívnym pohonom, čo by predstavovalo maximálny odhad nákladov na zavedenie tohto opatrenia 2,8 mil. EUR. Odhadujeme, že počet vozidiel s alternatívnym pohonom, ktorých by sa toto opatrenie mohlo týkať prekročí počet 500 ks v roku 2025. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) čl. I druhému bodu V navrhovanom novom znení § 2 ods. 2 prvej vety zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení navrhovaného zákona sa za slovami „nad 3 500 kg“ na rozdiel od účinného znenia § 2 ods. 2 prvej vety zákona č. 474/2013 Z. z. už nenachádzajú slová „uvedenými v osobitnom predpise3)“, vrátane odkazu 3 v spojení s poznámkou pod čiarou k odkazu na poznámku pod čiarou 3, v ktorej je uvedená „Príloha č. 1 časť B bod 2, 3 a 5 zákona č. 725/2004 Z. z.“, teda ktorá odkazuje na kategórie vozidiel M, N a terénne vozidlá (symbol G) a vozidlá na špeciálne účely (symbol S). Ak sa teda prvá časť prvej vety § 2 ods. 2 prvej vety zákona č. 474/2013 Z. z., na ktorú sa vzťahuje legislatívna skratka „vozidlo“, doposiaľ vykladala ako „motorové vozidlo s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdná súprava s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 3 500 kg kategórie M alebo N alebo ktoré je terénnym vozidlom (symbol G) alebo ktoré je vozidlom na špeciálne účely (symbol S)“, tak vypustením slov „uvedenými v osobitnom predpise3)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 3 dôjde k zásadnému rozšíreniu kategórií motorových vozidiel, za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy ktorými možno vyberať mýto. Nové vymedzenie pojmu „vozidlo“ by tak podľa § 2 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení navrhovaného zákona zahŕňalo aj zvláštne motorové vozidlá používané v poľnohospodárstve, ktoré spadajú napríklad, ale nie výlučne len, pod kategórie T, C a P, s čím MPRV SR vyjadruje zásadný nesúhlas a žiada, aby navrhované nové vymedzenie pojmu „vozidlo“ v § 2 ods. 2 zákona č. 474/2013 Z. z. v znení navrhovaného zákona motorové vozidlá používané v poľnohospodárstve nezahŕňalo. Odôvodnenie: „Podľa Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, schváleného Národnou radou Slovenskej republiky dňa 26.04.2016, v časti „Pôdohospodárska politika“, strana 18: Vláda „Bude podporovať začínajúcich, mladých, ako aj malých poľnohospodárov a vytvárať pre nich podmienky, aby sa dokázali uplatniť na voľnom trhu.“ a „V rámci opatrení na zvýšenie sebestačnosti Slovenska v základných potravinách a potravinovej bezpečnosti vláda podporí obnovu domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu. Podľa nášho názoru je kontraproduktívne, keď sa štát na jednej strane pokúša zabezpečiť systémové opatrenia pre poľnohospodárov týkajúce sa štátnej pomoci napríklad vo forme environmentálnych úľav, ktoré je financované z prostriedkov štátneho rozpočtu a na druhej strane nepriamo zvyšuje zaťaženie týchto poľnohospodárov výberom mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest zvláštnymi motorovými vozidlami, ktoré títo poľnohospodári používajú. Vzhľadom na túto skutočnosť je potrebné dôkladne zvážiť každé ďalšie finančné zaťažovanie poľnohospodárov prostredníctvom vnútroštátnych daní, poplatkov či odvodov. Preto MPRV SR navrhuje, aby sa za užívanie vymedzených úsekov ciest vozidlami používanými v poľnohospodárstve mýto nevyberalo.“. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha „LPV“) [napríklad v čl. I bode 4 poznámke pod čiarou k odkazu 15b vložiť za slová „č. 1313/2013“ lomku a slová „EÚ zo 17. decembra 2013“ a na konci pripojiť publikačný zdroj, v poznámke pod čiarou k odkazu 15c uviesť skrátenú citáciu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013, v poznámke pod čiarou k odkazu 15d na konci pripojiť publikačný zdroj, v bode 11 slová „odseku 1“ nahradiť slovami „ods. 1“, v bode 12 vložiť za slová „ods. 1“ slovo „písm.“ (2x), v bode 16 za písmeno „d)“ vložiť čiarku (2x), úvodnú vetu bodu 20 zosúladiť s bodom 31 prílohy LPV a vypustiť slovo „novým“ a slová „písm. a)“ nahradiť slovami „písmena a)“, úvodné vety bodov 23 a 25 zosúladiť s bodom 30.3 prílohy LPV a slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“, v čl. II bode 2 § 2 ods. 2 písm. a) na konci bodku nahradiť čiarkou, v bode 5 slová „ods. 1, 2 a 3“ nahradiť slovami „ods. 1 až 3“, v bode 8 slová „§ 5 ods. 1“ nahradiť slovami „odseku 1“, v bode 9 na konci pripojiť túto vetu: „Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.“, v bode 11 poznámke pod čiarou k odkazu 9e vložiť za slová „č. 1313/2013“ lomku a slová „EÚ zo 17. decembra 2013“ a na konci pripojiť publikačný zdroj, v poznámke pod čiarou k odkazu 9f uviesť skrátenú citáciu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013, v poznámke pod čiarou k odkazu 9g na konci pripojiť publikačný zdroj, v bode 12 slová „v § 7 ods. 3“ nahradiť číslom „3“, v súvislosti s terminologickou zmenou uvedenou v bode 2 (§ 2 ods. 2 a 3) upraviť aj znenie § 9 ods. 7 písm. e), v bode 17 slová „ods. 2, 3 a 4“ nahradiť slovami „ods. 2 až 4“, v bode 22 na začiatok vložiť predložku „V“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) 1. bod 11 Slovo "odseku" odporúčame nahradiť slovom "ods." Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov V súvislosti s rozšírením kategórií motorových vozidiel, za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy ktorými by malo byť možné vyberať mýto, navrhovaným v čl. I druhom bode navrhovaného zákona, je túto zásadnú zmenu potrebné reflektovať aj v doložke vybraných vplyvov ako vplyv na podnikateľské prostredie. Odôvodnenie: Medzi motorové vozidlá iných kategórií, ako sú kategórie M alebo N a iné ako terénne vozidlá (symbol G) alebo vozidlá na špeciálne účely (symbol S), patria aj motorové vozidlá prevádzkované podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti, ako napríklad traktory alebo pracovné stroje. Zavedenie mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest takýmito vozidlami by tak malo za následok nárast nákladov prevádzkovateľov podnikov v Slovenskej republike v dôsledku takejto regulácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) 2. bod 12 Odporúčame doplniť slovo "písm." v za slovo "ods." v navrhovanom nahradení. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože zníženie príjmov z pokút bude kompenzované zvýšením percenta úhrady pokút. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Čl. II – Zákon č. 488.2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov K bodu 8 Ministerstvo hospodárstva SR nesúhlasí, aby tak zásadné skutočnosti uvedené v § 5 ods. 4 ako sú podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému boli určené výlučne správcom výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach. Podľa nášho názoru ide o dôležité skutočnosti, ktoré si vyžadujú zákonný podklad a všeobecné obchodné podmienky by mali obsahovať iba určitú špecifikáciu zákonných ustanovení. Uvedená právna úprava totiž poskytuje značný priestor pre ľubovôľu a svojvoľné konanie správcu výberu úhrady diaľničnej známky pri výbere jej úhrady a s tým súvisiacich činnostiach. Za obzvlášť dôležité považujeme výslovné stanovenie v zákone, že v prípade uskutočnenia duplicitnej úhrady diaľničnej známky má správca úhrady diaľničnej známky na požiadanie prevádzkovateľa vozidla povinnosť duplicitnú úhradu vrátiť. V súčasnosti podľa našich informácií správca úhrady diaľničnej známky pristupuje k vráteniu duplicitnej úhrady, avšak uskutočňuje tak vždy až na základe individuálneho rozhodnutia v konkrétnom prípade. Považujeme za neprijateľné, aby tak zásadná otázka bola v plnom rozsahu zverená do rozhodovacej právomoci správcu výberu úhrady diaľničnej známky. Zastávame názor, že prevádzkovateľ vozidla by mal mať právny nárok na vrátenie duplicitnej úhrady diaľničnej známky za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v zákone. V nadväznosti na uvedené navrhujeme vloženie nasledovnej právnej úpravy: V § 5 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú: „(4) Úhradu diaľničnej známky zaplatenú duplicitne pre to isté vozidlo alebo jazdnú súpravu na to isté obdobie platnosti je správca výberu úhrady diaľničnej známky povinný vrátiť do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla o vrátenie úhrady diaľničnej známky. K žiadosti je potrebné priložiť doklady preukazujúce právo na vrátenie úhrady diaľničnej známky. (5) Právo na vrátenie úhrady diaľničnej známky podľa odseku 3 zanikne po uplynutí dvoch rokov odo dňa jej zaplatenia.“. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6. Do dôvodovej správy navrhujeme uviesť nasledovné vysvetlenie: „Ustanovením sa jednoznačne stanovuje povinnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky vrátiť duplicitne zaplatenú úhradu diaľničnej známky a podmienky uplatnenia práva na jej vrátenie. Za duplicitne zaplatenú úhradu diaľničnej známky sa považujú situácie, kedy dôjde k uskutočneniu úhrady diaľničnej známky pre obdobie, ktoré je v plnom rozsahu pokryté skôr zaplatenou úhradou diaľničnej známky a neskôr uskutočnená úhrada diaľničnej známky zároveň nepresahuje obdobie, pre ktoré už bola úhrada diaľničnej známky pre dané motorové vozidlo uskutočnená. Ide napríklad o prípady, kedy sú zaplatené dve úhrady diaľničnej známky s ročnou platnosťou pre ten istý kalendárny rok a to isté vozidlo alebo jazdnú súpravu alebo kedy po úhrade diaľničnej známky s ročnou platnosťou dôjde k zaplateniu úhrady diaľničnej známky s kratšou platnosťou za predpokladu, že úhrada diaľničnej známky s kratšou platnosťou nepresahuje obdobie platnosti ročnej diaľničnej známky. Naopak, právo na vrátenie duplicitne zaplatenej úhrady diaľničnej známky nevzniká napríklad v prípade, kedy je po skoršej úhrade diaľničnej známky s kratšou platnosťou zaplatená úhrada diaľničnej známky s ročnou platnosťou. Vrátenie úhrady diaľničnej známky sa uskutočňuje na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla. Právo na vrátenie úhrady neprináleží vodičovi vozidla alebo jazdnej súpravy ani akejkoľvek inej osobe, ktorá uskutočnila úhradu diaľničnej známky, pokiaľ nie je prevádzkovateľom vozidla. Žiadateľ musí právo na vrátenie úhrady diaľničnej známky preukázať príslušnými dokladmi. Z dokladov musí jednoznačne vyplývať, že žiadateľ je oprávneným subjektom podľa zákona a že došlo k duplicitnej úhrade. Uvedené skutočnosti je možné preukázať napríklad kópiou technického preukazu vozidla, potvrdením o úhrade oboch diaľničných známok, prípadne ďalšími dokladmi. Lehota na vrátenie úhrady je 60 dní od doručenia úplnej žiadosti. Zároveň sa stanovuje dvojročná prekluzívna lehota na vrátenie duplicitne zaplatenej úhrady diaľničnej známky.“ Rovnako považujeme za dôležité, aby bola priamo v zákone určená lehota, v ktorej je možné uskutočniť opravu nesprávne zadaných údajov. Táto lehota by však mala byť dlhšia ako 15 minút od momentu zadania údajov. Pätnásťminútovú lehotu stanovenú v súčasnosti vo všeobecných obchodných podmienkach správcu výberu úhrady diaľničnej známky považujeme za príliš krátku a preto žiadame jej predĺženie a stanovenie priamo v texte zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.11.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Čl. II – Zákon č. 488.2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov K bodu 2 V § 2 ods. 4 navrhujeme slová „kalendárny rok“ nahradiť slovami „365 dní“. V § 3 ods. 1 navrhujeme slová „od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka“ nahradiť slovami „365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest“. Odôvodnenie V nadväznosti na stále narastajúci počet podnetov spotrebiteľov navrhujeme, aby ročná diaľničná známka nebola viazaná na kalendárny rok, ale aby jej úhrada umožňovala užívanie vymedzených úsekov ciest po dobu 365 dní odo dňa zvoleného užívateľom vymedzených úsekov ciest. Uvedený systém považujeme za spravodlivejší pre vodičov a prevádzkovateľov vozidla, ktorí uskutočnia úhradu diaľničnej známky v priebehu kalendárneho roka. Vodiči a prevádzkovatelia vozidla by tak platili úhradu diaľničnej známky len za obdobie, počas ktorého mali skutočne možnosť vymedzené úseky ciest používať. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.11.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Čl.I §3 ods.1 písm. g) V Čl. I § 3 ods. 1 žiadame písmeno g) nahradiť novým znením, ktoré znie: „g) vykonávajúcimi údržbu, opravu a iné súvisiace práce s údržbou a prevádzkou ciest I. triedy, R1 a diaľníc na vymedzenom úseku,“. Odôvodnenie: Podľa § 3 ods. 1 písm. g) platného zákona sú od mýta oslobodené vozidlá vykonávajúce údržbu vymedzených úsekov ciest. Vozidlo používané na odvoz smetí na cestách I. triedy (AVIA-A30 sklápač) a vozidlo používané na opravu dopravného značenia na cestách I. triedy (IVECO pojazdná dielňa) nie sú oslobodené od povinnosti platby mýta z dôvodu, že nevykonávajú údržbu. Z tohto dôvodu žiadame ustanovenie písmena g) rozšíriť o navrhované znenie aspoň na vymedzenom úseku (oblasti, regiónu a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 28.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I, bod 10, 12, 20, 23, 25 K bodu 10 V navrhovanom ustanovení odporúčame slovo „odseku“ nahradiť slovom „ods.“. K bodu 12 V navrhovanom ustanovení odporúčame za slová „ods. 1“ (2x) vložiť slovo „písm.". K bodu 20 V úvodnej vete odporúčame vypustiť slovo „novým" a v písmene i) nahradiť slovo „písm.“ slovom „písmena“. K bodu 23 Navrhovaný bod 23 odporúčame upraviť takto: „23. V § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo písm. e)“.“. K bodu 25 Úvodnú vetu bodu 25 odporúčame upraviť takto: „25. V § 29 odsek 4 znie:“: Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. II, bod 12,14, 21 K bodu 12 V navrhovanom ustanovení odporúčame za slovo „odseku“ vložiť číslo „1“. K bodu 14 V navrhovanom ustanovení odporúčame na konci vložiť úvodzovky. K bodu 21 V navrhovanom ustanovení odporúčame slová „Pokuty uložené za“ nahradiť slovami „Výnosy z pokút uložených za“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K doložke vplyvov Národná banka Slovenska navrhuje zvážiť ponechanie doterajšieho spôsobu úpravy sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Výhodou súčasnej úpravy je jej transparentnosť a istá predvídateľnosť, čo by pri navrhovanej úprave mohlo byť negatívne ovplyvnené. Prípadne je možné uvažovať s každoročnou automatickou dopredu určenou sadzbou mýta. Navrhované zrušenie úpravy sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ako aj zníženie výšky pokút, by malo mať negatívny dopad na výnosy. Z uvedeného dôvodu odporúčame v doložke vplyvov upraviť predpoklad o nulovom rozpočtovom dopade predkladaného návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 27, odseku 1, písmenu a) a § 27, odseku 3 a § 2, odseku 4 Za účelom jasnej definície jazdy s tzv. mínusovým kreditom a zníženiu sankcií za tento typ priestupku (jazda s mínusovým kreditom nie je jazdou bez úhrady mýta, pretože pri vrátení palubnej jednotky sa mínus musí vyrovnať a nie je preto možné postaviť mínusový kredit na úroveň jazdy bez úhrady mýta), navrhujem nasledovné zmeny: V § 2 doplniť odsek 4 nasledovne: Nedoplatok mýta vznikne, ak je mýto počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom počítané alebo uhrádzané v nižšej výške, čím dochádza len k čiastočnej úhrade mýta. Mínusový kredit vznikne, ak v režime predplatenej úhrady mýta je zostatok mýta nižší ako nula. Paragraf 27, odsek 1, písmeno a) doplniť nasledovne: a) 1. užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta, 2. užíva vymedzené úseky ciest vozidlom s mínusovým kreditom, Paragraf 27, odsek 3 doplniť nasledovne: Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) bodu 1. sa uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však 1 050 eur, a v blokovom konaní vo výške stonásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 700 eur. Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 700 eur. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) bodu 2. sa uloží pokuta vo výške pätnásťnásobku mínusového kreditu, najviac však 1 050 eur, a v blokovom konaní vo výške desaťnásobku mínusového kreditu, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 700 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 28, odseku 1, písmenu a); § 28, odseku 4; § 29, odseku 3 Za účelom jasnej definície jazdy s tzv. mínusovým kreditom a zníženiu sankcií za tento typ priestupku (jazda s mínusovým kreditom nie je jazdou bez úhrady mýta, pretože pri vrátení palubnej jednotky sa mínus musí vyrovnať a nie je preto možné postaviť mínusový kredit na úroveň jazdy bez úhrady mýta), navrhujem nasledovné zmeny aj v správnych deliktoch a rozkaznom konaní: Paragraf 28, odsek 1, písmeno a) doplniť nasledovne: a) 1. užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta, 2. užíva vymedzené úseky ciest vozidlom s mínusovým kreditom, Paragraf 28, odsek 4 doplniť nasledovne: 4. Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) bod 1. alebo odseku 2 sa uloží pokuta vo výške od 1 050 eur do 10 000 eur. Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) bod 2. sa uloží pokuta vo výške od 700 eur do 1 050 eur. Paragraf 29, odsek 3 doplniť nasledovne: 3. Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. a) bod 1. sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1 050 eur. Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. a) bod 2. sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 700 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 3, odseku 4 Navrhujem spresniť text nového odseku za účelom vyhnutia sa nedorozumeniam ohľadom správneho nastavenia počtu náprav nasledovne: Vlečené vozidlo nepodlieha úhrade mýta. Vlečné vozidlo zadá do palubnej jednotky počet náprav tak, ako keby bolo vlečené vozidlo prípojným vozidlom; to neplatí, ak počas vlečenia je palubná jednotka priradená k vlečenému vozidlu zapnutá. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 9, odseku 2 V súvislosti s novým oprávnením osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25, odseku 5, písmena i) navrhujem doplniť § 9, odsek 2 novým písmenom e) v znení: e) vymeniť palubnú jednotku v súlade s pokynmi osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25, ods. 5, písm. i). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 Slová "najväčšia celková prípustná hmotnosť" odporúčame nahradiť slovami "najväčšia prípustná celková hmotnosť". Odôvodnenie: Nesprávne poradie slov. Viď napríklad § 2 ods. 2 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 Pri pojmoch "mimoriadne udalosti" a "humanitárna pomoc" upozorňujeme, že tieto pojmy sú síce zadefinované v inom právnom predpise, avšak na účely tohto iného právneho predpisu. Používanie týchto pojmov v návrhu tohto zákona, aj keď s odkazom na osobitný predpis, preto považujeme za nesprávne. Táto pripomienka platí rovnako pre čl. II bod 11. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne Čísla odkazov odporúčame uvádzať za interpunkčnými znamienkami, napríklad čl. I bod 4 odkaz 15b, čl. II bod 2 odkaz 2, čl. II bod 10 odkazy 9a, 9b, 9d. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 12 Za slová "ods. 1" (2x) odporúčame vložiť slovo "písm.". Odôvodnenie: Spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 16 Za písmeno d) (2x) odporúčame vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 1 Odporúčame vypustiť slovo "časový" a na konci vety doplniť slová "na príslušné časové obdobie". Odôvodnenie: Pojem "časový poplatok" považujeme za nevhodný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 20 V úvodnej vete bodu 20 odporúčame vypustiť slovo "novým" a v písmene i) nahradiť slovo "písm." slovom "písmena". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 23 Bod 23 odporúčame upraviť takto: "23. V § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová "alebo písm. e)".". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 25 Úvodnú vetu bodu 25 odporúčame upraviť takto: "V § 29 odsek 4 znie:". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 8 Odporúčame zvážiť vloženie slova "obchodných" za slovo "všeobecných". Odôvodnenie: Doterajšia úprava- § 5 ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 11 Slovo "odseku" odporúčame nahradiť slovom "ods.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 14 Za písmeno p) odporúčame vložiť úvodzovky. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 21 Slová "Pokuty uložené za" odporúčame nahradiť slovami "Výnosy z pokút uložených za". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 12 Za slovo "odseku" odporúčame vložiť slovo číslo 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail