LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 1 Odporúčame vypustiť slovo "časový" a na konci vety doplniť slová "na príslušné časové obdobie". Odôvodnenie: Pojem "časový poplatok" považujeme za nevhodný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 20 V úvodnej vete bodu 20 odporúčame vypustiť slovo "novým" a v písmene i) nahradiť slovo "písm." slovom "písmena". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 23 Bod 23 odporúčame upraviť takto: "23. V § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová "alebo písm. e)".". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 25 Úvodnú vetu bodu 25 odporúčame upraviť takto: "V § 29 odsek 4 znie:". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 8 Odporúčame zvážiť vloženie slova "obchodných" za slovo "všeobecných". Odôvodnenie: Doterajšia úprava- § 5 ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 11 Slovo "odseku" odporúčame nahradiť slovom "ods.". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 14 Za písmeno p) odporúčame vložiť úvodzovky. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 21 Slová "Pokuty uložené za" odporúčame nahradiť slovami "Výnosy z pokút uložených za". Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 12 Za slovo "odseku" odporúčame vložiť slovo číslo 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail