LP/2018/745 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha „LPV“) [napríklad v čl. I bode 4 poznámke pod čiarou k odkazu 15b vložiť za slová „č. 1313/2013“ lomku a slová „EÚ zo 17. decembra 2013“ a na konci pripojiť publikačný zdroj, v poznámke pod čiarou k odkazu 15c uviesť skrátenú citáciu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013, v poznámke pod čiarou k odkazu 15d na konci pripojiť publikačný zdroj, v bode 11 slová „odseku 1“ nahradiť slovami „ods. 1“, v bode 12 vložiť za slová „ods. 1“ slovo „písm.“ (2x), v bode 16 za písmeno „d)“ vložiť čiarku (2x), úvodnú vetu bodu 20 zosúladiť s bodom 31 prílohy LPV a vypustiť slovo „novým“ a slová „písm. a)“ nahradiť slovami „písmena a)“, úvodné vety bodov 23 a 25 zosúladiť s bodom 30.3 prílohy LPV a slovo „ods.“ nahradiť slovom „odsek“, v čl. II bode 2 § 2 ods. 2 písm. a) na konci bodku nahradiť čiarkou, v bode 5 slová „ods. 1, 2 a 3“ nahradiť slovami „ods. 1 až 3“, v bode 8 slová „§ 5 ods. 1“ nahradiť slovami „odseku 1“, v bode 9 na konci pripojiť túto vetu: „Poznámka pod čiarou k odkazu 8 sa vypúšťa.“, v bode 11 poznámke pod čiarou k odkazu 9e vložiť za slová „č. 1313/2013“ lomku a slová „EÚ zo 17. decembra 2013“ a na konci pripojiť publikačný zdroj, v poznámke pod čiarou k odkazu 9f uviesť skrátenú citáciu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1313/2013, v poznámke pod čiarou k odkazu 9g na konci pripojiť publikačný zdroj, v bode 12 slová „v § 7 ods. 3“ nahradiť číslom „3“, v súvislosti s terminologickou zmenou uvedenou v bode 2 (§ 2 ods. 2 a 3) upraviť aj znenie § 9 ods. 7 písm. e), v bode 17 slová „ods. 2, 3 a 4“ nahradiť slovami „ods. 2 až 4“, v bode 22 na začiatok vložiť predložku „V“]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) 1. bod 11 Slovo "odseku" odporúčame nahradiť slovom "ods." Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) doložke vybraných vplyvov V súvislosti s rozšírením kategórií motorových vozidiel, za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy ktorými by malo byť možné vyberať mýto, navrhovaným v čl. I druhom bode navrhovaného zákona, je túto zásadnú zmenu potrebné reflektovať aj v doložke vybraných vplyvov ako vplyv na podnikateľské prostredie. Odôvodnenie: Medzi motorové vozidlá iných kategórií, ako sú kategórie M alebo N a iné ako terénne vozidlá (symbol G) alebo vozidlá na špeciálne účely (symbol S), patria aj motorové vozidlá prevádzkované podnikateľmi pri výkone ich podnikateľskej činnosti, ako napríklad traktory alebo pracovné stroje. Zavedenie mýta za užívanie vymedzených úsekov ciest takýmito vozidlami by tak malo za následok nárast nákladov prevádzkovateľov podnikov v Slovenskej republike v dôsledku takejto regulácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) 2. bod 12 Odporúčame doplniť slovo "písm." v za slovo "ods." v navrhovanom nahradení. Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nebude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože zníženie príjmov z pokút bude kompenzované zvýšením percenta úhrady pokút. Obyčajná pripomienka Odoslaná 29.11.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Čl. II – Zákon č. 488.2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov K bodu 8 Ministerstvo hospodárstva SR nesúhlasí, aby tak zásadné skutočnosti uvedené v § 5 ods. 4 ako sú podmienky úhrady, vrátenia úhrady, zmeny v evidencii úhrady diaľničnej známky a podmienky opravy údajov zadaných do elektronického systému boli určené výlučne správcom výberu úhrady diaľničnej známky vo všeobecných obchodných podmienkach. Podľa nášho názoru ide o dôležité skutočnosti, ktoré si vyžadujú zákonný podklad a všeobecné obchodné podmienky by mali obsahovať iba určitú špecifikáciu zákonných ustanovení. Uvedená právna úprava totiž poskytuje značný priestor pre ľubovôľu a svojvoľné konanie správcu výberu úhrady diaľničnej známky pri výbere jej úhrady a s tým súvisiacich činnostiach. Za obzvlášť dôležité považujeme výslovné stanovenie v zákone, že v prípade uskutočnenia duplicitnej úhrady diaľničnej známky má správca úhrady diaľničnej známky na požiadanie prevádzkovateľa vozidla povinnosť duplicitnú úhradu vrátiť. V súčasnosti podľa našich informácií správca úhrady diaľničnej známky pristupuje k vráteniu duplicitnej úhrady, avšak uskutočňuje tak vždy až na základe individuálneho rozhodnutia v konkrétnom prípade. Považujeme za neprijateľné, aby tak zásadná otázka bola v plnom rozsahu zverená do rozhodovacej právomoci správcu výberu úhrady diaľničnej známky. Zastávame názor, že prevádzkovateľ vozidla by mal mať právny nárok na vrátenie duplicitnej úhrady diaľničnej známky za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v zákone. V nadväznosti na uvedené navrhujeme vloženie nasledovnej právnej úpravy: V § 5 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú: „(4) Úhradu diaľničnej známky zaplatenú duplicitne pre to isté vozidlo alebo jazdnú súpravu na to isté obdobie platnosti je správca výberu úhrady diaľničnej známky povinný vrátiť do 60 dní odo dňa doručenia úplnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla o vrátenie úhrady diaľničnej známky. K žiadosti je potrebné priložiť doklady preukazujúce právo na vrátenie úhrady diaľničnej známky. (5) Právo na vrátenie úhrady diaľničnej známky podľa odseku 3 zanikne po uplynutí dvoch rokov odo dňa jej zaplatenia.“. Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6. Do dôvodovej správy navrhujeme uviesť nasledovné vysvetlenie: „Ustanovením sa jednoznačne stanovuje povinnosť správcu výberu úhrady diaľničnej známky vrátiť duplicitne zaplatenú úhradu diaľničnej známky a podmienky uplatnenia práva na jej vrátenie. Za duplicitne zaplatenú úhradu diaľničnej známky sa považujú situácie, kedy dôjde k uskutočneniu úhrady diaľničnej známky pre obdobie, ktoré je v plnom rozsahu pokryté skôr zaplatenou úhradou diaľničnej známky a neskôr uskutočnená úhrada diaľničnej známky zároveň nepresahuje obdobie, pre ktoré už bola úhrada diaľničnej známky pre dané motorové vozidlo uskutočnená. Ide napríklad o prípady, kedy sú zaplatené dve úhrady diaľničnej známky s ročnou platnosťou pre ten istý kalendárny rok a to isté vozidlo alebo jazdnú súpravu alebo kedy po úhrade diaľničnej známky s ročnou platnosťou dôjde k zaplateniu úhrady diaľničnej známky s kratšou platnosťou za predpokladu, že úhrada diaľničnej známky s kratšou platnosťou nepresahuje obdobie platnosti ročnej diaľničnej známky. Naopak, právo na vrátenie duplicitne zaplatenej úhrady diaľničnej známky nevzniká napríklad v prípade, kedy je po skoršej úhrade diaľničnej známky s kratšou platnosťou zaplatená úhrada diaľničnej známky s ročnou platnosťou. Vrátenie úhrady diaľničnej známky sa uskutočňuje na základe žiadosti prevádzkovateľa vozidla. Právo na vrátenie úhrady neprináleží vodičovi vozidla alebo jazdnej súpravy ani akejkoľvek inej osobe, ktorá uskutočnila úhradu diaľničnej známky, pokiaľ nie je prevádzkovateľom vozidla. Žiadateľ musí právo na vrátenie úhrady diaľničnej známky preukázať príslušnými dokladmi. Z dokladov musí jednoznačne vyplývať, že žiadateľ je oprávneným subjektom podľa zákona a že došlo k duplicitnej úhrade. Uvedené skutočnosti je možné preukázať napríklad kópiou technického preukazu vozidla, potvrdením o úhrade oboch diaľničných známok, prípadne ďalšími dokladmi. Lehota na vrátenie úhrady je 60 dní od doručenia úplnej žiadosti. Zároveň sa stanovuje dvojročná prekluzívna lehota na vrátenie duplicitne zaplatenej úhrady diaľničnej známky.“ Rovnako považujeme za dôležité, aby bola priamo v zákone určená lehota, v ktorej je možné uskutočniť opravu nesprávne zadaných údajov. Táto lehota by však mala byť dlhšia ako 15 minút od momentu zadania údajov. Pätnásťminútovú lehotu stanovenú v súčasnosti vo všeobecných obchodných podmienkach správcu výberu úhrady diaľničnej známky považujeme za príliš krátku a preto žiadame jej predĺženie a stanovenie priamo v texte zákona. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.11.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) K Čl. II – Zákon č. 488.2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov K bodu 2 V § 2 ods. 4 navrhujeme slová „kalendárny rok“ nahradiť slovami „365 dní“. V § 3 ods. 1 navrhujeme slová „od 1. januára príslušného kalendárneho roka do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka“ nahradiť slovami „365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest“. Odôvodnenie V nadväznosti na stále narastajúci počet podnetov spotrebiteľov navrhujeme, aby ročná diaľničná známka nebola viazaná na kalendárny rok, ale aby jej úhrada umožňovala užívanie vymedzených úsekov ciest po dobu 365 dní odo dňa zvoleného užívateľom vymedzených úsekov ciest. Uvedený systém považujeme za spravodlivejší pre vodičov a prevádzkovateľov vozidla, ktorí uskutočnia úhradu diaľničnej známky v priebehu kalendárneho roka. Vodiči a prevádzkovatelia vozidla by tak platili úhradu diaľničnej známky len za obdobie, počas ktorého mali skutočne možnosť vymedzené úseky ciest používať. Zásadná pripomienka Odoslaná 28.11.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) Čl.I §3 ods.1 písm. g) V Čl. I § 3 ods. 1 žiadame písmeno g) nahradiť novým znením, ktoré znie: „g) vykonávajúcimi údržbu, opravu a iné súvisiace práce s údržbou a prevádzkou ciest I. triedy, R1 a diaľníc na vymedzenom úseku,“. Odôvodnenie: Podľa § 3 ods. 1 písm. g) platného zákona sú od mýta oslobodené vozidlá vykonávajúce údržbu vymedzených úsekov ciest. Vozidlo používané na odvoz smetí na cestách I. triedy (AVIA-A30 sklápač) a vozidlo používané na opravu dopravného značenia na cestách I. triedy (IVECO pojazdná dielňa) nie sú oslobodené od povinnosti platby mýta z dôvodu, že nevykonávajú údržbu. Z tohto dôvodu žiadame ustanovenie písmena g) rozšíriť o navrhované znenie aspoň na vymedzenom úseku (oblasti, regiónu a pod.). Zásadná pripomienka Odoslaná 28.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I, bod 10, 12, 20, 23, 25 K bodu 10 V navrhovanom ustanovení odporúčame slovo „odseku“ nahradiť slovom „ods.“. K bodu 12 V navrhovanom ustanovení odporúčame za slová „ods. 1“ (2x) vložiť slovo „písm.". K bodu 20 V úvodnej vete odporúčame vypustiť slovo „novým" a v písmene i) nahradiť slovo „písm.“ slovom „písmena“. K bodu 23 Navrhovaný bod 23 odporúčame upraviť takto: „23. V § 28 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo písm. e)“.“. K bodu 25 Úvodnú vetu bodu 25 odporúčame upraviť takto: „25. V § 29 odsek 4 znie:“: Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. II, bod 12,14, 21 K bodu 12 V navrhovanom ustanovení odporúčame za slovo „odseku“ vložiť číslo „1“. K bodu 14 V navrhovanom ustanovení odporúčame na konci vložiť úvodzovky. K bodu 21 V navrhovanom ustanovení odporúčame slová „Pokuty uložené za“ nahradiť slovami „Výnosy z pokút uložených za“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K doložke vplyvov Národná banka Slovenska navrhuje zvážiť ponechanie doterajšieho spôsobu úpravy sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien. Výhodou súčasnej úpravy je jej transparentnosť a istá predvídateľnosť, čo by pri navrhovanej úprave mohlo byť negatívne ovplyvnené. Prípadne je možné uvažovať s každoročnou automatickou dopredu určenou sadzbou mýta. Navrhované zrušenie úpravy sadzby mýta každoročne o harmonizovaný index spotrebiteľských cien, ako aj zníženie výšky pokút, by malo mať negatívny dopad na výnosy. Z uvedeného dôvodu odporúčame v doložke vplyvov upraviť predpoklad o nulovom rozpočtovom dopade predkladaného návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 27, odseku 1, písmenu a) a § 27, odseku 3 a § 2, odseku 4 Za účelom jasnej definície jazdy s tzv. mínusovým kreditom a zníženiu sankcií za tento typ priestupku (jazda s mínusovým kreditom nie je jazdou bez úhrady mýta, pretože pri vrátení palubnej jednotky sa mínus musí vyrovnať a nie je preto možné postaviť mínusový kredit na úroveň jazdy bez úhrady mýta), navrhujem nasledovné zmeny: V § 2 doplniť odsek 4 nasledovne: Nedoplatok mýta vznikne, ak je mýto počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom počítané alebo uhrádzané v nižšej výške, čím dochádza len k čiastočnej úhrade mýta. Mínusový kredit vznikne, ak v režime predplatenej úhrady mýta je zostatok mýta nižší ako nula. Paragraf 27, odsek 1, písmeno a) doplniť nasledovne: a) 1. užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta, 2. užíva vymedzené úseky ciest vozidlom s mínusovým kreditom, Paragraf 27, odsek 3 doplniť nasledovne: Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) bodu 1. sa uloží pokuta vo výške stopäťdesiatnásobku nedoplatku mýta, najviac však 1 050 eur, a v blokovom konaní vo výške stonásobku nedoplatku mýta, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 700 eur. Ak nie je možné určiť výšku nedoplatku mýta, uloží sa pokuta vo výške 700 eur. Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) bodu 2. sa uloží pokuta vo výške pätnásťnásobku mínusového kreditu, najviac však 1 050 eur, a v blokovom konaní vo výške desaťnásobku mínusového kreditu, pričom výsledná suma sa zaokrúhli na celú sumu v eurách deliteľnú piatimi, najviac však do výšky 700 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 28, odseku 1, písmenu a); § 28, odseku 4; § 29, odseku 3 Za účelom jasnej definície jazdy s tzv. mínusovým kreditom a zníženiu sankcií za tento typ priestupku (jazda s mínusovým kreditom nie je jazdou bez úhrady mýta, pretože pri vrátení palubnej jednotky sa mínus musí vyrovnať a nie je preto možné postaviť mínusový kredit na úroveň jazdy bez úhrady mýta), navrhujem nasledovné zmeny aj v správnych deliktoch a rozkaznom konaní: Paragraf 28, odsek 1, písmeno a) doplniť nasledovne: a) 1. užíva vymedzené úseky ciest vozidlom bez úhrady mýta, 2. užíva vymedzené úseky ciest vozidlom s mínusovým kreditom, Paragraf 28, odsek 4 doplniť nasledovne: 4. Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) bod 1. alebo odseku 2 sa uloží pokuta vo výške od 1 050 eur do 10 000 eur. Za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) bod 2. sa uloží pokuta vo výške od 700 eur do 1 050 eur. Paragraf 29, odsek 3 doplniť nasledovne: 3. Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. a) bod 1. sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 1 050 eur. Za správny delikt podľa § 28 ods. 1 písm. a) bod 2. sa v rozkaznom konaní uloží pokuta vo výške 700 eur. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 3, odseku 4 Navrhujem spresniť text nového odseku za účelom vyhnutia sa nedorozumeniam ohľadom správneho nastavenia počtu náprav nasledovne: Vlečené vozidlo nepodlieha úhrade mýta. Vlečné vozidlo zadá do palubnej jednotky počet náprav tak, ako keby bolo vlečené vozidlo prípojným vozidlom; to neplatí, ak počas vlečenia je palubná jednotka priradená k vlečenému vozidlu zapnutá. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 9, odseku 2 V súvislosti s novým oprávnením osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25, odseku 5, písmena i) navrhujem doplniť § 9, odsek 2 novým písmenom e) v znení: e) vymeniť palubnú jednotku v súlade s pokynmi osoby poverenej výkonom kontroly podľa § 25, ods. 5, písm. i). Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 1 Slová "najväčšia celková prípustná hmotnosť" odporúčame nahradiť slovami "najväčšia prípustná celková hmotnosť". Odôvodnenie: Nesprávne poradie slov. Viď napríklad § 2 ods. 2 zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 4 Pri pojmoch "mimoriadne udalosti" a "humanitárna pomoc" upozorňujeme, že tieto pojmy sú síce zadefinované v inom právnom predpise, avšak na účely tohto iného právneho predpisu. Používanie týchto pojmov v návrhu tohto zákona, aj keď s odkazom na osobitný predpis, preto považujeme za nesprávne. Táto pripomienka platí rovnako pre čl. II bod 11. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Všeobecne Čísla odkazov odporúčame uvádzať za interpunkčnými znamienkami, napríklad čl. I bod 4 odkaz 15b, čl. II bod 2 odkaz 2, čl. II bod 10 odkazy 9a, 9b, 9d. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 12 Za slová "ods. 1" (2x) odporúčame vložiť slovo "písm.". Odôvodnenie: Spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 16 Za písmeno d) (2x) odporúčame vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 14.11.2018 Detail