LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I K čl. I (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z.) K čl. I – k jednotlivým ustanoveniam K čl. I - úvodná veta V úvodnej vete je potrebné za slovami „zákona č. 316/2016 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 351/2016 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“. K čl. I bodu 5 V bode 5 úvodnej vete je potrebné za slovo „ktorý“ vložiť slová „vrátane nadpisu“ a v označení paragrafu pred číslo „22a“ doplniť paragrafovú značku. K čl. I bodu 10 V bode 10 úvodnej vete je potrebné za slovo „ktorý“ vložiť slová „vrátane nadpisu“. K čl. I bodu 33 1. V bode 33, § 71 ods. 7 úvodnej vete je potrebné za slovo „základe“ vložiť slovo „týchto“. 2. V bode 33, § 71a ods. 1 úvodnej vete je potrebné za slovo „súbor“ vložiť slovo „tejto“. 3. V bode 33, § 76 ods. 3 úvodnej vete je potrebné za slovo „doklady“ vložiť dvojbodku. 4. V bode 33, § 76 ods. 18 úvodnej vete je potrebné za slová „nové povolenie na uvedenie železničného vozidla“ vložiť slovo „na“. 5. V bode 33 na konci je potrebné citácie v poznámkach pod čiarou k odkazom 23 až 24a uvádzať formou skrátenej citácie v súlade s bodom 62.6. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. To rovnako platí pre poznámky pod čiarou k odkazom 26, 26a a 27. 6. V bode 33 na konci je potrebné citáciu v poznámke pod čiarou k odkazu 24b nahradiť citáciou platného a účinného právneho predpisu, pretože nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2017 Z. z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu bolo k 1. aprílu 2018 zrušené. 7. V bode 33 na konci odporúčame zvážiť vypustenie poznámky o vypustení poznámok pod čiarou k odkazom 17 a 18 a v nadväznosti na to prečíslovať poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 28f. K čl. I bodu 34 1. V bode 34 úvodnej vete je potrebné za číslo „90“ vložiť slová „vrátane nadpisu“. 2. V bode 34 na konci je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 29a citovať právne záväzný akt Európskej únie formou skrátenej citácie. K čl. I bodu 53 V bode 53 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „53. V § 103 ods. 2 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:“. K čl. I bodu 74 V bode 74 je potrebné slovo „pridávajú“ nahradiť slovom „vkladajú“. K čl. I bodu 78 V bode 78 je potrebné slovo „vkladajú“ nahradiť slovom „pripájajú“. K čl. I bodu 82 V bode 82 je potrebné za slovo „a“ vložiť slová „pripájajú sa“. K čl. I bodu 87 V bode 87 je potrebné slovo „koniec“ nahradiť slovom „konci“, za slovo „pripájajú“ vložiť slovo „tieto“ a za slovo „slová“ vložiť dvojbodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K návrhu zákona (k novelizačným článkom I až III) - všeobecne V celom texte je potrebné uvádzať odkazy v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, konkrétne je potrebné uvádzať odkazy za interpunkčným znamienkom (za bodkou, bodkočiarkou, čiarkou), legislatívne správne formou horného indexu s okrúhlou zátvorkou (napríklad „28c)“), v úvodnej vete znenia poznámky pod čiarou je potrebné odkazy uvádzať bez okrúhlej zátvorky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K Čl. I § 33 ods. 4 K Čl. I § 33 ods. 4 v znení: „Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie zamestnanca sa vykonáva po zavinení alebo spoluzavinení vážnej nehody alebo menšej nehody. Zamestnávateľ určí, či sa mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie vykoná po zavinení incidentu alebo pri podozrení zo zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca, ktorý znižuje alebo inak obmedzuje spôsobilosť zamestnanca vykonávať pracovnú činnosť, alebo po prerušení práce presahujúcom šesť mesiacov. Ak zamestnanec bol pri výkone práce účastníkom traumatizujúcej udalosti, najmä priamym účastníkom vážnej nehody alebo mimoriadnej udalosti s následkom smrti, alebo vážneho zranenia ľudí, zamestnávateľ je povinný na mieste vzniku nehodovej udalosti vystriedať rušňovodiča a zabezpečiť mu odbornú psychoterapeutickú starostlivosť, ak ju zamestnanec neodmietne.“ Odôvodnenie: Jedná sa o zabezpečenie pokrytia bezpečnostného rizika v prípade traumatizujúcej udalosti pri ktorej sa môže zamestnanec dostať do stavu, kedy nie je sám schopný posúdiť vlastnú schopnosť pokračovania vo vedení dráhového vozidla a so zreteľom na bezpečnosť je preto žiadúce, aby bol ihneď na mieste udalosti vystriedaný. Túto pripomienku pokladáme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. III K čl. III (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z.) K čl. III – k jednotlivým ustanoveniam K čl. III - úvodná veta V úvodnej vete je potrebné za slovami „zákona č. 351/2016 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 176/2017 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“. K čl. III bodu 1 V bode 1 na konci je potrebné v úvodnej vete poznámky pod čiarou číslo „3a“ nahradiť číslom „2a“. K čl. III bodu 9 V bode 9 je potrebné za slovo „slová“ vložiť dvojbodku. K čl. III bodu 11 V bode 11, § 21i ods. 14 je potrebné slovo „odvolaciemu“ nahradiť slovom „odvolacieho“. K čl. III bodu 15 1. V bode 15 na konci je potrebné citáciu v poznámke pod čiarou k odkazu 20b doplniť o publikačný zdroj. 2. V bode 15 na konci je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 20c slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. .../2018 Z. z.“. 3. V bode 15 na konci je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 20e zvážiť odkaz na ustanovenia § 31a až 31c zákona č. 462/2007 Z. z., pretože tieto ustanovenia sa v zákone č. 462/2007 Z. z. nenachádzajú. K čl. III bodu 16 V bode 16 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „16. V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:“. K čl. III bodu 18 V bode 18 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „18. V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:“. Zároveň je potrebné za číslami „21b“ a „21j“ vypustiť okrúhlu zátvorku. K čl. III bodu 19 V bode 19 je potrebné odkaz „29)“ nad slovom „podobe“ nahradiť odkazom „28)“ a nadväzne upraviť číslo odkazu v úvodnej vete k poznámke pod čiarou a číselné označenie poznámky pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K Čl. II za § 13 sa vkladá § 13a K Čl. II za § 13 sa vkladá § 13a v znení: „Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas rušňovodiča tak, aby mal po štyroch hodinách vedenia dráhového vozidla bezpečnostnú prestávku najmenej 30 minút; to neplatí, ak po štyroch hodinách vedenia dráhového vozidla nasleduje nepretržitý denný odpočinok alebo nepretržitý týždenný odpočinok.“ Odôvodnenie: Jedná sa o zabezpečenie pokrytia bezpečnostného rizika, ktoré zabezpečí, aby zamestnávatelia mali zákonom stanovenú povinnosť zabezpečiť bezpečnostnú prestávku. Súčasná úprava umožňuje, aby rušňovodič viedol hnacie koľajové vozidlo de facto bez prestávky celú zmenu a toto je v príkrom rozpore s potrebami zabezpečenia bezpečnosti prevádzky. Táto požiadavka/pripomienka je motivovaná tiež racionálnym riešením tejto problematiky v cestnej doprave. Túto pripomienku pokladáme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. II K čl. II (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z.) K čl. II – k jednotlivým ustanoveniam K čl. II bodu 2 V bode 2 úvodnej vete je potrebné slovo „ktorá“ nahradiť slovami „ktorý vrátane nadpisu znie“. K čl. II bodu 7 V bode 7 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „7. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“. K čl. II bodu 8 V bode 8 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „8. V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:“. K čl. II bodu 9 V bode 9 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „9. V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“. K čl. II bodu 11 V bode 11 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „11. V § 38 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“. Súčasne je potrebné znak „€“ nahradiť slovom „eur“. V nadväznosti na to odporúčame zvážiť novelizovať v § 38 (a prípadne aj v § 37) ostatné príslušné ustanovenia o sumách pokút, pretože súčasne platné a účinné znenie týchto ustanovení uvádza sumy pokút v slovenských korunách (Sk). K čl. II bodu 14 Odporúčame zvážiť vypustenie tohto novelizačného bodu („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2018“), pretože celý čl. II nadobúda účinnosť 1. januára 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona: Upozorňujeme, že smernica (EÚ) 2016/797, smernica (EÚ) 2016/798 a smernica (EÚ) 2016/2370, ktoré sa transponujú návrhom zákona sú „textami s významom pre EHP“, a vzťahujú sa tak, nielen na členské štáty Európskej únie, ale aj na ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, uvedené žiadame zapracovať do návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 15 návrhu zákona: Dávame predkladateľovi na zváženie v § 39 ods. 1 návrhu zákona vypustiť slová „na území Slovenskej republiky“ ako nadbytočné, keďže pôsobnosť zákona, resp. regulačného orgánu je obmedzená len na územie Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 2. V § 64 ods. 5 návrhu zákona sa ustanovuje, že: „Splnomocneným zástupcom je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v Európskej únii...“, pričom uvedené ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 2 ods. 37 smernice (EÚ) 2016/797. Upozorňujeme však, že uvedená smernica je „textom s významom pre EHP“, (ako aj ostatné smernice transponované do návrhu zákona) a vzťahuje sa tak, nielen na členské štáty Európskej únie, ale aj na ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V zmysle uvedeného preto žiadame, upraviť navrhované ustanovenie, resp. zaviesť legislatívnu skratku, ktorá by zahŕňala aj členské štáty Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Uvedená pripomienka sa vzťahuje k celému materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 4. V § 65 ods. 3 návrhu zákona odporúčame pojem „európska norma“ nahradiť pojmom „právne záväzný akt Európskej únie“. V § 72 ods. 6 návrhu zákona a v § 86 ods. 2 návrhu zákona sa používa pojem „právnych predpisoch Európskej únie“, ktorý rovnako odporúčame nahradiť pojmom „právne záväzných aktoch Európskej únie“. Uvedené uplatňujeme pre celý predkladaný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 1. Odporúčame preformulovať § 64 ods. 2 návrhu zákona, a to v časti: „..a sú špecifikované v technických špecifikáciách interoperability“, zároveň dávame predkladateľovi na zváženie, či by nebolo účelné na tomto mieste, pre uľahčenie orientácie v právnom predpise, uviesť vnútorný odkaz na príslušné ustanovenie návrhu zákona, v ktorom sú definované technické špecifikácie inetroperability a to jeho uvedením v zátvorke. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 31 návrhu zákona: V § 61 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovuje, že manažér infraštruktúry sa podieľa na činnosti „Európskej siete manažérov infraštruktúry“, pričom z návrhu zákona nie je zrejmé, čo sa za takúto sieť považuje, resp. na základe akého právneho aktu vznikla (napr. odkazom naň). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 3. V § 65 ods. 3 návrhu zákona sa používa pojem „európske technické osvedčenie“ pričom nie je zrejmé, čo tento pojem predstavuje. Odporúčame uviesť aspoň formou poznámky pod čiarou, odkaz na právny základ tohto osvedčenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 32 návrhu zákona: V § 61b ods. 1 návrhu zákona sa používa pojem „tretie krajiny“, pričom v návrhu zákona sa používa aj pojem „tretí štát“ (navrhované ustanovenie § 79 ods. 3). Uvedené žiadame zjednotiť, resp. v návrhu zákona jasne vymedziť aký je rozdiel medzi týmito pojmami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 7. V § 80 ods. 8 návrhu zákona sa ustanovuje, že v národnom registri železničnej infraštruktúry sa registrujú „v rozsahu usmernenia Európskej komisie...“. Žiadame uviesť aspoň vo forme poznámky pod čiarou, takéto usmernenie, resp. právny základ tohto usmernenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 11. V poznámke pod čiarou 27b) žiadame pri citovaní rozhodnutia Komisie doplniť číslo tohto rozhodnutia, a to za jeho názvom v zátvorke, čo vyplýva z bodu 62.7. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „Ak nie je číslo právne záväzného aktu Európskej únie súčasťou jeho názvu, uvádza sa za jeho názvom v zátvorke. Pri skrátenej citácii sa uvádza číslo právne záväzného aktu Európskej únie za označením druhu tohto aktu.“ Zároveň žiadame doplniť dodatok „v platnom znení“, keďže podľa bodu 62. 6 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 6. V § 80 ods. 2 písm. a) sa ustanovuje, že národný register železničných vozidiel musí spĺňať spoločné špecifikácie vymedzené pre register Európskou komisiou, pričom sa odkazom č. 27 odkazuje na čl. 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/796, ktorý však v tomto článku nevymedzuje spoločné špecifikácie vymedzené pre register, ale upravuje akými opatreniami disponuje Európska železničná agentúra. Uvedené žiadame prepracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 9. V poznámke pod čiarou č. 16 žiadame pri citovaní nariadenia EÚ doplniť dodatok „v platnom znení“, keďže podľa bodu 62. 6 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 8. V § 81b ods. 2 návrhu zákona odporúčame namiesto negatívneho vymedzenia požiadaviek na zamestnancov poverenej právnickej osoby, uviesť len pozitívne vymedzenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 10. V poznámkach pod čiarou č. 23 až 24a) , 26), 26a), 27) a 29a) žiadame skrátenú citáciu nariadenia EÚ uviesť nasledovne: „nariadenie (EÚ) 2016/796“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 5. V § 66 ods. 3 návrhu zákona odporúčame pri pojme „ES vyhlásenie o zhode“ odkazom uviesť na právny základ tohto vyhlásenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: V predkladacej správe žiadame na mieste, kde sa smernice Európskej únie citujú prvý krát, uviesť ich citáciu nasledovne: „smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 138; 26.5.2016), smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 138; 26.5.2016), smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 352; 23.12.2016) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343; 14.12.2012) v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu Navrhujeme doplniť v čl. I. nový bod 63 a následné body prečíslovať: 63. Vkladá sa §112g, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 112g Prechodné ustanovenie k §16 zákona (1) Ak bolo zariadenie uvedené do činnosti a riadne vedené ako vyhradené technické zariadenie podľa osobitného právneho predpisu (odkaz pod čiarou na Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pred 1. decembrom 2018 (resp. aktuálny dátum nadobudnutia účinnosti zákona), nepovažuje sa za určené technické zariadenie podľa §16 tohto zákona. Odôvodnenie: V aplikačnej praxi vzniká veľmi často situácia, najmä v priemyselných areáloch postavených pred desiatkami rokov, že zariadenie bolo riadne skolaudované ako vyhradené technické zariadenie (VTZ) podľa Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ale definícia určených technických zariadení (UTZ) v §16 tohto Zákona nie je jednoznačná a vznikajú v praxi dodatočne nejasnosti, či sa má zariadenie preklasifikovať z VTZ na UTZ alebo nie. Ide o zariadenia vzdialené aj kilometre od dráhy, napríklad čerpadlá, ktoré majú síce primárne inú funkciu, avšak niekedy občas vytlačia komoditu aj do železničnej cisterny. Takéto preklasifikovanie znamená v praxi novú kolaudáciu starého zariadenia, avšak reálne neprináša žiadnu objektívnu zmenu ohľadom bezpečnosti prevádzkovania zariadenia, len znamená vynaložiť úplne zbytočné náklady pre prevádzkovateľa. Preto navrhujeme aby v prípade, pokiaľ bolo zariadenie skolaudované ako VTZ pred nadobudnutím účinnosti zákona, považovalo sa za VTZ počas celej doby prevádzkovania v zmysle právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 1. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 ods.1 smernice žiadame do tabuľky zhody doplniť ustanovenie právneho predpisu, ktorým sa preukáže transponovanie textu: „odbornú kvalifikáciu personálu a zdravotné a bezpečnostné podmienky vzťahujúce sa na personál, ktorý sa podieľa na jeho prevádzke a údržbe,“ tak aby sa zabezpečila úplná transpozícia tohto odseku smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. III, bod 15 návrhu zákona: Poznámku pod čiarou č. 20b žiadame upraviť nasledovne: „Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2009 o prijatí základných parametrov registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení ustanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (2010/17/ES) (Ú. v. EÚ L 8; 13.1.2010).“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 53 návrhu zákona: Pri citovaní nariadenia EÚ v poznámke pod čiarou č. 31b, žiadame doplniť dodatok „v platnom znení“, keďže podľa bodu 62. 6 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 7. Predkladateľ preukazuje transponovanie prílohy III smernice (EÚ) 2016/797 prílohou č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z. V bode 1.4.5 prílohy č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z. navrhujeme vypustiť slová „za normálneho stavu“. V bode 2.4.1 prílohy č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z. navrhujeme nahradiť slová „umožniť kontakt s rušňovodičom“ slovami „umožniť kontakt s cestujúcimi.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 4. Podľa čl. 21 ods. 16 smernice „pravidlá upravujúce postup vydávania povolení pre takéto vozidlá sa uverejnia a oznámia Komisii“. Žiadame v tabuľke zhody preukázať transponovanie tejto notifikačnej povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 3. Pri preukazovaní transpozície čl. 21 ods. 7 smernice žiadame v tabuľke zhody preukázať transponovanie povinnosti vnútroštátneho bezpečnostného orgánu spolupracovať s agentúrou a v prípade potreby aj so žiadateľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 34 návrhu zákona: V § 84 ods. 1 druhá veta navrhujeme nahradiť za slovom infraštruktúry slovo „a“ slovom „alebo“, tak aby sa dikcia návrhu zákona zhodovala s dikciu transponovanej smernice (EÚ) 2016/798. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, bod 93 návrhu zákona: Pri citovaní smernice (EÚ) 2016/798 v bode 10, žiadame v publikačnom zdroji za slovami „EÚ“ vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 4. V bode 3 písm. b) žiadame do sekundárneho práva doplniť ďalšie právne záväzné akty EÚ, v ktorých je upravená problematika návrhu zákona, najmä: vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 849/2014, nariadenie (EÚ) č. 1315/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2016/796, nariadenie (EÚ) 2016/919, rozhodnutie (2012/757/EÚ) v platnom znení, rozhodnutie č. 768/2008/ES, rozhodnutie (2010/713/EÚ), vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 402/2013 v platnom znení, rozhodnutie (2010/17/ES) a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 32 (K § 61b) Podľa navrhovaného ustanovenia, na izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným rozchodom koľaje ako je rozchod hlavnej železničnej siete Európskej únie, ktoré sa napájajú na železničné siete tretích krajín, na ktoré sa právne predpisy Európskej únie nevzťahujú a ktoré spravuje iný manažér infraštruktúry ako manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete podľa tohto zákona, sa vymedzené ustanovenia tohto zákona do 24. decembra 2031 nevzťahujú. Tieto ustanovenia sa do 24. decembra 2031 podľa navrhovanej právnej úpravy nemajú vzťahovať ani na železničné podniky pôsobiace výlučne na týchto železničných tratiach. Upozorňujeme na skutočnosť že podľa čl. 1 ods. 1 písm. d) (vloženie odseku 8a do čl. 2) smernice 2016/2370, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry na obdobie 10 rokov od 24. decembra 2016 môžu členské štáty vyňať z uplatňovania kapitol II a IV tejto smernice, s výnimkou článkov 10, 13 a 56, izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným rozchodom koľaje než má hlavná domáca sieť, ktoré sa napájajú na tretiu krajinu, na ktorú sa právne predpisy Únie v oblasti železničnej dopravy nevzťahujú, a ktoré spravuje iný manažér infraštruktúry ako manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete. Železničné podniky pôsobiace výlučne na týchto tratiach sa môžu vyňať z uplatňovania kapitoly II. Podľa predmetného ustanovenia smernice 2016/2370, takéto vyňatia sa môžu obnovovať na ďalšie obdobia nepresahujúce 5 rokov. Členský štát, ktorý má v úmysle obnoviť vyňatie, musí podľa tento svoj úmysel Komisii oznámiť najneskôr do 12 mesiacov pred uplynutím obdobia platnosti vyňatia, pričom Komisia preskúma, či zostávajú splnené podmienky na vyňatie a v prípade, ak to tak nie je, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví svoje rozhodnutie o ukončení vyňatia. S ohľadom na vyššie uvedené ustanovenie smernice, odporúčame predkladateľovi prehodnotiť, či právna úprava spočívajúca v automatickom uplatnení výnimky z aplikácie vymedzených ustanovení až do roku 2031, je vôbec možná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienky k predloženému návrhu Žiadame zosúladiť textu ustanovení § 62 až 81 s textom smernice 2016/797. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. V súvislosti so zmenou prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR upriamujeme pozornosť najmä: - na skutočnosť, že doložka zlučiteľnosti obsahuje už len 5 bodov; - na bod 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti upravujúci sekundárne právo, ktorý sa už nerozčleňuje na sekundárne právo prijaté pred a po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ale je potrebné v tomto bode uviesť len „druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora“; - na zmenu bodu 4 doložky zlučiteľnosti a najmä na písm. b), kde sa okrem informácie o začatom konaní SDEÚ proti SR podľa čl. 258 a 260 ZFEÚ už budú uvádzať aj informácie o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1049/2001. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 9 (K § 34 ods. 7 až 11) Novelou sa zavádza možnosť manažéra infraštruktúry zadať vykonávanie jeho základných povinností inému subjektu, ktorý nie je železničným podnikom, neriadi železničný podnik, ani nie je riadený železničným podnikom. Určité riziko pri zadávaní povinností manažéra infraštruktúry inému podniku úrad vidí nielen u železničných podnikov, subjektov riadiacich železničný podnik a subjektov riadených železničným podnikom, ale napr. aj u zasielateľov alebo podnikov personálne prepojených na železničné podniky. Vzhľadom na uvedené úrad navrhuje doplniť ustanovenie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ (ďalej v texte ako „smernica 2016/2370“) tak, že pri zadávaní povinností manažéra infraštruktúry iným subjektom nesmie dochádzať ku konfliktu záujmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 18 (K § 39 ods. 5 a 6) Novelou sa zavádza ustanovenie, ktoré upravuje procesné pravidlá pri posudzovaní toho, či dochádza k ohrozeniu hospodárskej rovnováhy zmlúv vo verejnom záujme. Úrad odporúča zvážiť, či uvedené pravidlá sú dostatočné (neriešia napr. lehotu na predloženie informácií, situáciu ak sú predložené informácie nedostatočné alebo neúplné) ako aj to, či lehota pre regulačný orgán na rozhodnutie je postačujúca vzhľadom na komplikovanosť problematiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. Uznesením vlády SR č. 251/2018 s účinnosťou od 1. júna 2018 sa menia a dopĺňajú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, kde sa mení príloha č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády upravujúca doložku zlučiteľnosti. Doložka zlučiteľnosti sa tak zosúlaďuje s doložkou zlučiteľnosti podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v znení poslednej novely zo 16. mája 2018. Z tohto dôvodu žiadame dať do súladu doložku zlučiteľnosti s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR v znení účinnom od 1. júna 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K tabuľke zhody K čl. 27 ods. 2 smernice 2016/797 v tabuľke zhody žiadame upraviť preukázanie transpozície tejto časti smernice aj prostredníctvom § 20 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z., ktoré danú problematiku upravuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti preto žiadame doplniť informáciu o gestoroch jednotlivých sekundárnych aktov. Zároveň žiadame na konci citácie smernice (EÚ) 2016/797 a smernice (EÚ) 2016/798 uviesť slová „(prepracované znenie)“ a to v súlade s bodom 62.8. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 5. Podľa čl. 37 ods. 5 smernice „dotknutý orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia alebo ostatné členské štáty nevzniesli žiadne námietky do dvoch týždňov od notifikácie, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov od notifikácie, ak sa akreditácia nepoužíva.“ Preukázanie transpozície tohto ustanovenia smernice § 20 ods. 2 druhá veta zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov nepovažujeme za dostatočné vzhľadom na to, že nepočíta s lehotou dvoch týždňov od notifikácie, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, resp. dvoch mesiacov od notifikácie, ak sa akreditácia nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 16. Transpozíciu čl. 9 ods. 1 smernice navrhujeme preukázať ustanovením § 66 ods. 3 prvá a druhá veta návrhu zákona, tak aby bolo jasné, že „ES vyhlásenie o zhode“ v sebe zahŕňa ES vyhlásenie o zhode alebo jeho vhodnosť na použitie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 21. Transpozíciu čl. 57 ods. 4 smernice navrhujeme preukázať § 35 ods. 7 zákona č. 575/2001 Z. z. a zároveň žiadame vyplniť stĺpce 3 až 7 v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 19. Pri preukazovaní transpozície čl. 57 ods. 5 a čl. 58 smernice žiadame ako spôsob transpozície v stĺpci 3 tabuľky zhody uviesť „n/a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 18. Transpozíciu čl. 49 ods. 1 smernice navrhujeme preukázať§ 80 ods. 2 písm. c), ktorým sa preukáže povinnosť uverejniť register infraštruktúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 17. Transpozíciu čl. 14 ods. 7 druhá veta (notifikačná povinnosť), navrhujeme preukázať §72 ods. 8 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 20. Žiadame riadne vyplniť všetky stĺpce tabuľky zhody pri čl. 52, čl. 55 a čl. 57 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 14. Čl. 24 ods. 2 smernice žiadame v zmysle prílohy č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády SR rozdeliť do jednotlivých riadkov, keďže uvedený článok obsahuje obligatórne ustanovenia, ako aj neaplikovateľné ustanovenia („Komisia s ohľadom na skúsenosti vyšetrovacích orgánov zavedie prostredníctvom vykonávacích aktov štruktúru správy, ktorú budú správy o vyšetrovaní nehôd a incidentov čo najpresnejšie dodržiavať.“), s cieľom oddeliť tieto ustanovenia do samostatných riadkov. Uvedenú pripomienku primerane uplatňujeme k celej tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 15. Žiadame transponovať, resp. preukázať transpozíciu v tabuľke zhody čl. 24 ods. 2 smernice a to v časti „Ak nie je možné záverečnú správu uverejniť do 12 mesiacov, vyšetrovací orgán uverejní predbežné vyhlásenie prinajmenšom pri príležitosti každého výročia nehody a podrobne v ňom opíše pokrok pri vyšetrovaní a všetky bezpečnostné otázky, ktoré sa vyskytli. Správa vrátane odporúčaní týkajúcich sa bezpečnosti sa oznámi príslušným stranám uvedeným v článku 23 ods. 3 a dotknutým orgánom a stranám v iných členských štátoch.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail