LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 13 sa za odsek 7 vkladá nová odsek 8, ktorý znie: Celý text odseku ods.8 vypustiť Odôvodnenie: ustanovenie je nad rámec Smernice 2012/34/EU. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 12 navrhujeme: odsek g) vypustiť Odôvodnenie: je nad rámec predpisov EU a popis liniek a harmonogram spojov je zbytočný formalizmus. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 61 b § 61 b) žiadame zapracovať všetky ustanovenia Čl. 7 Smernice 2014/34. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) k ustanoveniam § 21 b až § 21 j) § 21 b až § 21 j) vypustiť ustanovenia Odôvodnenie: ustanovenia §§ vytváranú negatívny precedens pri hospodárskych súťažiach, objednávateľ,/vyhlasovateľ/, komisia pre súťaž, hodnotiteľ / v pozícii akcionára dominantného dopravcu na trhu,/ odvolací orgán verejnej súťaže, všetko je koncentrované na Ministerstve dopravy a výstavby, nezaručuje nezávislý proces hospodárskej súťaži, k § 21 b ods. 6) ustanovenie nie je v intenciách podmienkach segmentu železničnej dopravy, /nedostatok kvalitných železničných vozidiel na trhu/, k § 21 g, ods.4 písm.f) čo je to podstatným vplyvom pre vylúčenie,? súťaž musí mať jasné kritéria v súlade s predpismi EU, navrhujeme definovať napr. primerane aplikáciu niektorých ustanovenia zák. č. 343/2015 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní, odvolací orgán - t.j. nezávislý orgán, ako je to v odporúčaniach Európskej komisie o hospodárskych súťažiach, pre komplexnosť argumentov uvádzame, že ministerstvo dopravy vyhlásilo súťaž v r. 2015 predmetom zákazky "Obstaranie dopravcu pre zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave vlakmi diaľkovej dopravy na relácii Bratislava- Šurany-Zvolen-Banská Bystrica." Dokumentáciu dopravcovia - uchádzači predložili v lehote do 15.1.2016 a doteraz nedostali písomnú odpoveď k zákazke- žiadne dôvody zrušenia,/ predpisy to ukladajú / iba mediálne odkazy predstaviteľov MD, Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 21 ods. 7 vypustiť slová "priamym zadaním" a navrhovanú vetu, ktorá sa pripája upraviť nasledovne: "Úhradu za záväzok zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme tvorí náhrada maximálnej kompenzácie za plnenie záväzku , ktorá je neprekročiteľná podľa podmienok daných v zmluve. " Odôvodnenie: Pri spravodlivej hospodárskej súťaži a rovnosti podmienok /priame zadanie alebo súťaž/ jednotka dopravného výkonu by mala mať rovnaké kritéria a rozhodnúť musí cenu resp. úhrada , t,j. maximálna kompenzácia za plnenie záväzku je neprekročiteľná podľa podmienok zmluvy. Pre komplexnosť uvádzame: analýza MD za úhrady pre medzinárodne vlaky na úseku Praha-Žilina -Košice /priamym zadaním bez ceny za jednotku dopravného výkonu/ vlaky nie sú dostatočne využívané na SR a dokonca na území Českej republiky vlaky bez dotácií, pričom osobnú dopravu zabezpečujú ďalší dvaja dopravcovia a uvedené ustanovenia narúšajú priamo hospodársku súťaž. Hospodárska rovnováha na trhu je aj o tom, že sa môže služba-spoj zrušiť, ak je neefektívna, pritom dopravná obslužnosť je zabezpečená nedotovanými spojmi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 44 ods. 1 sa na koniec pridáva písmeno d) ktoré znie: písm d) vypustiť. Odôvodnenie: aplikačná prax napr. z Česka kde sa používajú primerane vybrané §§ zo zákona o verejnom obstarávaní a preto navrhujeme obdobne zapracovať niektoré §§ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, napr. podmienky ponuky, dokumentácia a pod. Súčasne navrhujeme zapracovať ustanovenie s dôrazom na aplikačnú prax z Českej republiky, ktorá už v r. 2018 realizuje otváranie trhu s viacerými dopravcami a to v súlade s európskymi predpismi. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 12 ods.2 písm. d) na konci vety doplniť : § 12 ods.2 písm. d) na konci vety doplniť : "doklady podľa písm. a) a b) zabezpečí licenčný orgán, ak sú žiadatelia osoby (právnické alebo fyzické) registrované na Slovensku".Odôvodnenie: Vláda SR sa zaviazala znižovať administratívnu náročnosť /byrokraciu/ pri žiadostiach - konaniach na orgánoch a preto navrhujeme uvedené aplikovať aj pre licenčný orgán. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 21 ods. 8. § 21 ods. 8. vypustiť slová "celosieťovej tarify" a vypustiť znenie písm. f) Odôvodnenie: text "celosieťová tarifa" a písm. f) je to nad rámec aktov Európskej komisie o hospodárskej súťaži a navrhujeme aby Ministerstvo financií SR vytvorilo právny predpis, ktorý by analyzoval jednotky dopravného výkonu a preukázateľnú stratu resp. jej maximálnu úhradu Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 21 ods. 7 V § 21 ods. 7 vypustiť slová "priamym zadaním" a navrhovanú vetu, ktorá sa pripája upraviť nasledovne: "Úhradu za záväzok zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme tvorí náhrada maximálnej kompenzácie za plnenie záväzku , ktorá je neprekročiteľná podľa podmienok daných v zmluve. " Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) čl. III bod 1 V čl. III prvom bode v poznámke pod čiarou odporúčame slová „k odkazu 3a“ nahradiť slovami „k odkazu 2a“ a slová „zdravotníckych zdravotníkoch“ nahradiť slovami „zdravotníckych pracovníkoch“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) čl. I bod 34 V čl. I bode 34 v § 83 ods. 4 písm. a) odporúčame pred slová „bezpečnostná metóda“ vložiť slovo „spoločná“ z dôvodu zosúladenia s čl. 3 ods. 6 v spojení s čl. 6 smernice (EÚ) č. 2016/798. Zároveň upozorňujeme, že v čl. I bode 33 na „spoločné bezpečnostné metódy podľa § 82“ odkazuje § 71 ods. 4 písm. c), § 76 ods. 3 písm. d) a e), aj § 77 ods. 2 písm. d), avšak § 82 ods. 2 písm. a) a ods. 7 upravuje „bezpečnostné metódy“, nie „spoločné bezpečnostné metódy“ (CSM). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I (novelizačný bod 33.) 3. V čl. I novelizačnom bode 33. poznámka pod čiarou k odkazu 24b znie: „24b) Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2017 Z. z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu bolo s účinnosťou od 1. apríla 2018 zrušené zákonom č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) čl. I bod 60 V čl. I bode 60 v § 109 ods. 12 písm. e) na konci odporúčame pripojiť slová „do 30 dní pred ich plánovanou účinnosťou“, resp. odporúčame zvážiť inú úpravu textu tak, aby bolo jasné, že ide o sankciu za nedodržanie povinnosti ustanovenej v bode 8 v § 34 ods. 6 písm. g). Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I (novelizačný bod 33.) 2. V čl. I novelizačnom bode 33. odporúčame v poznámkach pod čiarou k odkazom 22, 25, 28, 28a, 28b, 28e a 28f nahradiť slová „zákona 56/2018“ slovami „zákona č. 56/2018“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I (novelizačný bod 6.) 1. V čl. I novelizačnom bode 6. odporúčame slová „držiteľov preukazu“ nahradiť slovami „držiteľom preukazu“. Odôvodnenie: Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 46 odsek 3 znie odsek 3. vypustiť. Odôvodnenie: v dôvodovej správe nie sú preukázané skutočnosti na taxatívne určenie poradia a obsah je nad rámec Smernice 2012/34. Právne predpisy pre oblasť používania infraštruktúry nepoužívajú slová "realizované systémom taktovým rozložením trás", je to diskriminačné ustanovenie voči medzinárodnej osobnej a nákladnej doprave. Dlhoročná aplikačná prax vždy uprednostňovala medzinárodné vlaky pred osobnými vlakmi (Os). Uvedeným ustanovením sa podstatne narúša hospodárska súťaž, ktorá je v prospech cestujúcich. Predmetné ustanovenie potláča význam posúdenia nedostatku kapacity regulačným orgánom, ktorý má posúdiť aj napr. objektívnou ekonomickou analýzu a v nadväznosti na § 46 ods.4 uvádza, že :" Kritérium priority musí zohľadňovať význam dopravnej služby pre spoločnosť."Ak služba nedotovanej dopravy je v prospech cestujúcich, tak môže mať prednosť, resp. napr. večer medzinárodný nákladný vlak z námorného prístavu do kontajnerového prekladiska pred osobným vnútroštátnym vlakom. Navrhované ustanovenie je nespravodlivé. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
SOCPOIST (Sociálna poisťovňa, Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava 1) K čl. III - k § 11 ods. 6 druhá veta Podľa navrhovaného znenia predmetného ustanovenia, žiadateľ o licenciu musí licenčnému orgánu poskytnúť doklad o vyrovnaných záväzkoch voči Sociálnej poisťovni. V § 11 ods. 8, ktorý sa predloženou novelou neupravuje je definícia finančnej spôsobilosti, podľa ktorej sa za finančne spôsobilého nepovažuje ten, kto má evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie. Vzhľadom na uvedené, považujeme za potrebné spresniť a zjednotiť v dotknutých ustanoveniach, či žiadateľ o licenciu bude musieť licenčnému orgánu poskytnúť doklad o vyrovnaných záväzkoch voči Sociálnej poisťovni alebo o poistnom na sociálne poistenie. Z gramatického hľadiska je potrebné slovo „sociálnej“ nahradiť slovom „Sociálnej“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 39 ods.3. nahradiť slovo "analýze" slovami: "objektívnu hospodársku analýzu a svoje rozhodnutie zdôvodní na vopred určených kritériách" Odôvodnenie: vložený text je v súlade so Smernicou 2012/34 Čl. 11. ods.2 resp. špecifikuje analýzu a dáva povinnosť určiť kritéria, čo je pre objektívne posúdenie podstatné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 39 odseky 5 a 6 znejú: odseky 5 a 6 vypustiť. Text odsekov upraviť v súlade so Smernicou 2016/2370. Odôvodnenie: inak druhá veta je nad rámec Smernice 2012/34 a obsahom je diskriminačná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 61 b "Výnimka z pravidiel Európskej únie," Názov "Výnimka z pravidiel Európskej únie" vypustiť . Odôvodnenie: Názov ustanovenia neodráža obsah ustanovení Smernice 2012/34 nejde o výnimku, ale o to čo právo Európskej únie umožňujúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail