LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 20 V § 46f ods. 2 odporúčame nahradiť slová "31. decembra 2018" slovami "30. novembra 2018". Odôvodnenie: Nová úprava nadobúda účinnosť 1. decembra 2018, čo vyplýva aj z nadpisu § 46f. Doterajšia úprava sa teda uplatňuje do 30. novembra 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 16 Úvodnú vetu tohto novelizačného bodu odporúčame upraviť takto: "V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:". Táto pripomienka platí aj pre bod 18. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 20 V úvodnej vete bodu 20 odporúčame vložiť za slovo "ktorý" slová "vrátane nadpisu" a v nadpise § 46f odporúčame nahradiť slová "úprave účinnej" slovami "úpravám účinným". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 18 Za číslami paragrafov 21b a 21j odporúčame vypustiť zátvorky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 33 § 67 návrhu zákona Odporúčame navrhované znenie § 67 ods. 1 druhej vety precizovať v súlade so znením zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä s § 22 ods. 2, podľa ktorého sa zvolí postup posudzovania zhody ustanovený technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. I bodu 33 § 64 návrhu zákona V navrhovanom znení § 64 ods. 5 odporúčame definovať pojmy „výrobca“ a „splnomocnený zástupca“ len na účely novelizovaného zákona, keďže tieto pojmy sa v právnom poriadku používajú spravidla v inom význame. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. bodom 39 a 40 a k čl. III bodu 9 návrhu zákona Odporúčame navrhovaný väčší počet úprav rozdeliť do viacerých novelizačných bodov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 46 odsek 3 znie: odsek 3. vypustiť. Odôvodnenie: v dôvodovej správe nie sú preukázané praktické skutočnosti na taxatívne určenie poradia a obsah je to nad rámec Smernice 2012/34. Právne predpisy pre oblasť používania infraštruktúry nepoužívajú slová "realizované systémom taktovým rozložením trás", je to diskriminačné ustanovenie voči medzinárodnej osobnej a nákladnej doprave. Aplikačná dlhoročná prax vždy uprednostňovala medzinárodné vlaky aj medzinárodné akty riadenia dopravy v EU resp. UIC. Uvedené ustanovenie potláča význam posúdenia nedostatku kapacity regulačným orgánom, ktorý má posúdiť napr. objektívnou ekonomickou analýzu a v nadväznosti na § 46 ods.4 uvádza, že :" Kritérium priority musí zohľadňovať význam dopravnej služby pre spoločnosť."Ak služba nedotovanej dopravy je v prospech cestujúcich, môže mať prednosť, resp. napr. v noci medzinárodný nákladný vlak z námorného prístavu do kontajnerového prekladiska pred osobným vnútroštátnym vlakom. Ustanovenie je diskriminačné a nespravodlivé. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 39 ods.3. slovo "analýze" V § 39 ods.3. nahradiť slovo "analýze" slovami "objektívnu hospodársku analýzu a svoje rozhodnutie zdôvodní na vopred určených kritériách" Odôvodnenie: vložený text je v súlade so Smernicou 2012/34 Čl. 11. ods.2 resp. špecifikuje analýzu a dáva povinnosť určiť kritéria, čo je podstatné pre objektívne posúdenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) čl. III bodom 11 a 14 návrhu zákona Odporúčame v súvislosti s ustanovením podmienky bezúhonnosti zjednotiť úpravu navrhovanú v § 21e ods. 3 a v § 27 ods. 1 písm. e) a doplniť, resp. vypustiť vnútorný odkaz na § 11 ods. 2. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 61 b "Výnimka z pravidiel Európskej únie" názov " Výnimka z pravidiel únie " vypustiť bez náhrady Odôvodnenie: Názov ustanovenia neodráža obsah ustanovení Smernice 2012/34 nejde o výnimku, ale o to čo právo Európskej únie umožňujúce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 39 odseky 5 a 6 znejú: odseky 5 . a 6 . vypustiť text odsekov upraviť v súlade s Smernicou 2016/2370. Odôvodnenie: napr. druhá veta je nad rámec Smernice 2012/34 obsahom je diskriminačná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 39, ods. 7. v § 39 odsek 7. vypustiť. Odôvodnenie: je nad rámec Smernice 2012/34 a ustanovenie o dôvodoch posúdenia na "domnienke" nezakladá právnu istotu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 46 sa vypúšťa odsek 4. V § 46 odsek 4 ponechať. Odôvodnenie: uvedené ustanovenie bolo transponované predpismi EU a je v súlade so Smernicou 2012/34/EU. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 39 odseky 1 a 2 znejú ods. 2 vypustiť Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 11 ods.6 , písm d) § 11 ods.6 , písm d) vypustiť slovo"nových" Odôvodnenie: ustanovenie je nad rámec Smernice 2012/34, Prílohy III. Právne predpisy umožňujú v Európskej únii na začiatok podnikania používať i nákup (prenájom) starých vozidiel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) K Čl. III č. 514.2009 Z.Z.,V § 11 ods. 6 druhá veta znie: Žiadateľ o licenciu musí licenčnému orgánu poskytnú Celý odsek vypustiť. Odôvodnenie: odseky 4. a 5. sú nad rámec Vykonávacieho Nariadenia Komisie EU 2015/171 o určitých aspektoch postupu udeľovania licencii železničných podnikov, a Smernice 2012/34/EU. Železničné podniky, ktoré žiadajú o vydanie novej licencie by nemali mať menej priaznivé podmienky udeľovania licencii než železničné podniky, ktoré už pôsobia na trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 11 ods.6 , písm d) § 11 ods.6 , písm d) vypustiť slovo"nových" Odôvodnenie: ustanovenie je nad rámec Smernice 2012/34, Prílohy III. Právne predpisy umožňujú v Európskej únii na začiatok podnikania používať i nákup starších vozidiel. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 12 ods.2 písm. d) na konci vety navrhujeme doplniť: § 12 ods.2 písm. d) na konci vety doplniť : "doklady podľa písm. a) a b) zabezpečí licenčný orgán, ak sú žiadatelia osoby (právnické alebo fyzické) registrované na Slovensku". Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 61 b, ods. 4 § 61 b, ods. 4 vypustiť. Odôvodnenie: ustanovenie nie je súlade s terminológiou , dráhový podnik, železničný podnik resp. pojmov definovaných v Smernici 2014/34. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail