LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 6. Podľa čl. 41 ods. 4 smernice „ak po vydaní osvedčenia notifikovaný orgán v rámci monitorovania zhody zistí, že výrobok už nie je v súlade s príslušnou TSI alebo zodpovedajúcimi harmonizovanými normami alebo technickými špecifikáciami, požiada výrobcu, aby prijal primerané nápravné opatrenia, a prípadne pozastaví alebo stiahne osvedčenie.“ Podľa transpozičného ustanovenia § 21 ods. 7 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, autorizovaná osoba má takto postupovať ak „určený výrobok nespĺňa základné požiadavky.“ Vzhľadom na uvedené navrhujeme v § 21 ods. 7 zákona č. 56/2018 Z. z. rozšíriť podmienky, kedy autorizovaná osoba po vydaní výstupného dokumentu vyzve výrobcu, aby bezodkladne prijal primerané nápravné opatrenie, a ak je to potrebné, pozastaví platnosť výstupného dokumentu posudzovania zhody alebo zruší výstupný dokument posudzovania zhody o podmienky, že výrobok nie je v súlade „s príslušnou technickou špecifikáciou alebo zodpovedajúcimi harmonizovanými technickými normami“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.2370: 7. Pri preukazovaní transpozície čl. 2 ods. 1 smernice je potrebné v stĺpci (4) uviesť číslo slovenského návrhu všeobecne záväzného právneho predpisu a v stĺpci (5) jednotlivý článok/ paragraf/odsek/veta/číslo alebo písmeno. Zároveň upozorňujeme, že v celej tabuľke zhody sa pre označenie návrhu zákona používa skratka „513/2009 Z. z.“, pričom pri tomto ustanovení skratka „návrh zákona“, resp. používanie týchto skratiek je nesystematické a pôsobí zmätočne. Rovnako aj pri preukazovaní transpozície čl. 3 ods. 2 smernice. Uvedené žiadame zjednotiť a upraviť aj v zmysle vyššie uvedeného. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.2370: 5. Žiadame transponovať do slovenského právneho poriadku čl. 1 ods. 2 písm. c) smernice a to bod 31. a preukázať transpozíciu resp. transponovať čl. 1 ods. 2 písm. c) smernice a to bod 32. V opačnom prípade žiadame uviesť aký je dôvod neexistencie vertikálne integrovaného podniku v SR a to v stĺpci (8) v poznámke. Ďalej upozorňujeme, že v stĺpci 3 je uvedená neexistujúca poznámka. V zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR, v stĺpci (3) sa uvedenie jedna z nasledujúcich poznámok: N – bežná transpozícia, O – transpozícia s možnosťou voľby, D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná), alebo n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje. Žiadame upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.2370: 1. Do záhlavia tabuľky zhody, v ktorom sa uvádzajú právne predpisy SR, do ktorých sa smernica transponuje, žiadame doplniť aj zákon č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorým sa preukazuje napr. čl. 1 ods. 2 písm. a) smernice. Uvedenú pripomienku primerane uplatňujeme aj k zákonu č. 514/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, k zákonu č. 259/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a ďalšie slovenské právne predpisy, ktorými sa preukazuje transpozícia smernice v tabuľke zhody. Rovnako žiadame do úvodného riadku doplniť okrem zákona č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov aj „návrh zákona“ a následne jasne medzi nimi rozlišovať pri preukazovaní transpozície jednotlivých ustanovení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.2370: 2. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 ods. 1 písm. b) a písm. c), písm. e) smernice žiadame v stĺpci (7) uviesť poznámku: „n. a.“ – neaplikovateľnosť, keďže uvedený článok nie je potrebné prebrať. Rovnakú pripomienku uplatňujeme aj k čl. 1 ods. 3 smernice, k čl. 1 ods. 5 smernice, ktorým sa mení čl. 7f smernice 2012/34/EÚ v platnom znení, druhý bod, k čl. 1 ods. 6 smernice, k čl. 1 ods. 7 písm. d) a e) smernice, k čl. 1 ods. 8 smernice, ktorým sa mení čl. 13a druhý bod smernice 2012/34/EÚ v platnom znení, k čl. 1 ods. 10 smernice, k čl. 1 ods. 16 smernice, k čl. 3 ods. 1, k čl. 4 a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.2370: 4. Žiadame transponovať do slovenského právneho poriadku čl. 1 ods. 2 písm. b) smernice a to body 2a., 2b. a 2c. Ďalej upozorňujeme, že v stĺpci 3 je uvedená neexistujúca poznámka. V zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR, v stĺpci (3) sa uvedenie jedna z nasledujúcich poznámok: N – bežná transpozícia, O – transpozícia s možnosťou voľby, D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná), alebo n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje. Žiadame upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.2370: 3. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 ods. 1 písm. d) smernice žiadame v stĺpci (3) nahradiť poznámku N, poznámkou D – dobrovoľná transpozícia , čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici sa môže, ale nemusí, transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky. Zároveň žiadame toto ustanovenie smernice rozčleniť do dvoch riadkov, keďže obsahuje fakultatívne ustanovenie ale aj ustanovenie, ktoré sa neaplikuje. Uvedené vyplýva z prílohy č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.2370: 6. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 ods. 5 smernice, ktorým sa mení čl. 7a smernice 2012/34/EÚ v platnom znení, tretí bod, žiadame nahradiť poznámku N, poznámkou D – dobrovoľná transpozícia, čo znamená, že ustanovenie uvedené v smernici sa môže, ale nemusí, transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl. III § 21h ods. 3 V § 21h ods. 3 sa navrhuje, aby podanie námietky malo odkladný účinok na uzatvorenie zmluvy až do právoplatnosti meritórneho rozhodnutia orgánu prvého stupňa. Navrhovaná úprava explicitne neupravuje, že podanie rozkladu má odkladný účinok (viď pripomienku k § 21i ods. 8) a súčasne podľa nášho názoru nepokrýva situáciu, keď odvolací orgán (bez náhrady) zruší rozhodnutie orgánu prvého podľa § 21i ods. 12. V takom prípade rozhodnutie orgánu 1. stupňa nebude existovať. Odporúčame preto v predmetnom ustanovení zohľadniť aj uvedenú situáciu napríklad tak, že sa slová „podľa § 21i ods. 7“ doplnia o slová „alebo rozhodnutia podľa § 21i ods. 12, ak odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zruší“. Alternatívne odporúčame zvážiť nahradenie slov „podľa § 21i ods. 7“ slovami „podľa § 21i“ a súčasne vypustenie navrhovaného odseku 4, čím by odsek 3 pokrýval akékoľvek rozhodnutie podľa § 21i. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl. III § 21b ods.3 V § 21b ods. 3 odporúčame zvážiť odstránenie slovného spojenia „ktoré predkladajú ponuku spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti“. V kontexte nasledujúcich odsekov predmetného ustanovenia, ako aj § 21c je toto ustanovenie v navrhovanej podobe nezrozumiteľné a protirečivé, nakoľko sa navrhuje ustanoviť, že spolu s ponukou sa predkladajú doklady na splnenie podmienok účasti ale následne sa spomína žiadosť o účasť a výzva na predloženie ponúk, ktorá sa odosiela iba tým, ktorí splnili podmienky účasti. Uvedené teda skôr evokuje, že ide o postup inšpirovaný užšou súťažou v zmysle pravidiel VO, v ktorom sa najprv predkladajú žiadosti o účasť a až následne ponuky. Nedochádza tak k súčasnému predkladaniu žiadostí o účasť, resp. dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a ponúk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl. III § 21i ods. 8 V § 21i ods. 8 doplniť, že podaný rozklad má odkladný účinok, nakoľko navrhovaná úprava toto explicitne neupravuje a súčasne sa navrhuje, aby na celé konanie bol vylúčený správny poriadok (viď novelizačný bod 18). Vzhľadom na to, že navrhovaná úprava umožňuje vyhlasovateľovi uzavrieť zmluvu až potom, čo nadobudne právoplatnosť´ rozhodnutie orgánu prvého stupňa, je vhodné pre odstránenie akýchkoľvek pochybností stanoviť, že rozklad má odkladný účinok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl. III § 21i ods. 7 V § 21i ods. 7 odporúčame doplniť, akým spôsobom meritórne rozhodne orgán prvého stupňa (námietky zamietne, nariadi odstrániť nedostatky, zruší rozhodnutie vyhlasovateľa a pod.). Zamietnutie námietok sa spomína iba v prípade, ak je námietka podaná po lehote, alebo ak navrhovateľ napriek výzve neodstráni nedostatky podania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl. III §21e ods. 1 V §21e ods. 1 odporúčame zvážiť zavedenie povinnosti, aby člen komisie/viacerí členovia komisie disponovali odborným vzdelaním alebo odbornou praxou vo vzťahu k predmetu zmluvy. Účelom je legislatívne zakotviť, aby bola konštituovaná komisia disponujúca odbornými predpokladmi na vyhodnocovanie ponúk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 81 ods. 3 Odporúčame znenie ustanovenia odseku 3 zosúladiť s textom smernice 2016/797 a nahradiť slová „notifikujúcej osobe“ slovami „notifikujúcemu orgánu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 81b Z ustanovenia nie je zrejmé, o akú poverenú právnickú osobu sa jedná a kto danú právnickú osobu poverí, preto navrhujeme uvedené upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Poznámka pod čiarou k odkazu 28a Poznámku pod čiarou k odkazu 28a navrhujeme upraviť nasledovne: „§ 21 zákona 56/2018 Z. z.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl. III § 21c ods. 5 V § 21c ods. 5 odporúčame zvážiť doplnenie povinnosti, že vyhlasovateľ je v prípade zmeny súťažných podmienok povinný primerane predĺžiť lehotu na predloženie žiadosti o účasť alebo ponúk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 8 V bode 8 žiadame vypustiť písmeno h). Súčasne žiadame vložiť za bod 7 nový bod 8 v tomto znení: „8. V § 34 sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie: „e) zabezpečuje umiestnenie označenia obce v jazyku národnostnej menšiny na železničnej stanici, na ktorej sa vykonáva pravidelná osobná doprava, v obciach podľa osobitného predpisu12a) na základe predloženia písomného návrhu takejto obce schváleného obecným zastupiteľstvom tejto obce; označenie obce musí byť v súlade s osobitným predpisom;12b) umiestnenie označenia obce v jazyku národnostnej menšiny sa vykoná spôsobom podľa osobitného prepdisu12c) a na náklady manažéra infraštruktúry.“. Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú: „12a)§ 2 ods. 1 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení zákona č. 204/2011 Z. z. 12b) § 2 ods. 2 zákona č. 184/1999 Z. z. v znení zákona č. 204/2011 Z. z. 12c) § 4 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. v znení zákona č. 204/2011 Z. z.“.“. Ostatné body v čl. I sa prečíslujú. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Navrhované písmeno h) rozširuje povinnosti manažéra infraštruktúry nad rámec základných povinností prevádzkovateľa dráhy podľa § 30 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach. Podľa predkladacej a dôvodovej správy k návrhu zákona navrhovaná úprava týkajúca sa označenia železničných staníc a železničných zastávok v jazyku národnostných menšín vyplynula z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020, z ktorého citujeme: „Vláda zabezpečí zosúladenie zákona o dráhach so zákonom o používaní jazyka národnostných menšín v oblasti označovania názvov železničných staníc a zastávok na národnostne zmiešaných územiach“. Označenie železničných staníc je riešené v § 4 ods. 3 zákona č. 184/1999 Z. z. o používaní jazykov národnostných menšín (na ktorý sa odvoláva programové vyhlásenie vlády) takto: „Označenie obce v jazyku menšiny sa v obci podľa § 2 ods. 1 môže uvádzať aj pri označení železničnej stanice, autobusovej stanice, letiska a prístavu. Označenie obce v jazyku menšiny sa zobrazuje pod názvom v štátnom jazyku s rovnakým alebo menším typom písma.“ Súčasná právna úprava, s ktorou sa má zosúladiť zákon o dráhach, neukladá povinnosť označovať v menšinovom jazyku železničné stanice, a teda túto povinnosť by nemal ukladať ani zákon o dráhach, ak sa má naplniť úloha z programového vyhlásenia vlády. Splnenie programového vyhlásenia vlády nie je možné realizovať uložením povinnosti manažérovi infraštruktúry zabezpečiť označenie každej jednej železničnej stanice a železničnej zastávky, na ktorých sa vykonáva pravidelná osobná doprava, v jazyku národnostných menšín v obciach podľa osobitného predpisu, ale zakotvením možnosti zabezpečiť takéto označenie obce v jazyku národnostnej menšiny. Nami navrhované znenie je v súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 184/1999 Z. z. v znení zákona č. 204/2011 Z. z. Okrem tohto upozorňujeme, že dikcii § 4 ods. 3 citovaného zákona č. 184/1999 Z. z. v znení zákona č. 204/2011 Z. z. celkom nemusí zodpovedať ani časť Vami navrhovaného znenia pôvodného písmena h) za bodkočiarkou, podľa ktorého má označenie obce v jazyku národnostných menšín zabezpečiť manažér infraštruktúry na vlastné náklady. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 15 V úvodnej vete bodu 15 odporúčame vložiť za slovo "ktorý" slová "vrátane nadpisu" a pri § 27a ods. 4 upozorňujeme, že je potrebné uviesť, kto sú oprávnené subjekty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 62 V čl. bode 62 žiadame vypustiť odsek 2. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Odôvodnenie: Keďže v zmysle zákona č. 184/1999 Z. z. nie je na uvedené právny nárok, nemožno v tomto zákone ustanoviť povinnosť. Ak manažér infraštruktúry bude označenie zabezpečovať na návrh obce, je v dispozičnej právomoci obce, kedy návrh podá a potom zákon nemôže ustanovovať časovú povinnosť manažérovi infraštruktúry. Zásadná pripomienka Odoslaná 10.9.2018 Detail