LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.2370: 13. Transpozíciu ustanovenia čl. 2 ods. 2 smernice odporúčame preukázať ustanovením § 35 ods. 7 zákona č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a zároveň tento zákon doplniť do úvodného stĺpca tabuľky zhody, kde sú uvedené všeobecne záväzné právne predpisy SR, do ktorých sa transponuje smernica. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 2. V záhlaví tabuľky zhody žiadame pri citovaní smernice neuvádzať „(Text s významom pre EHP)“, keďže tento dodatok nie je súčasťou názvu smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.2370: 8. Žiadame transponovať, resp. preukázať transpozíciu čl. 1 ods. 5 smernice, ktorým sa mení čl. 7c bod 3 smernice 2012/34/EÚ v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 3. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 ods. 1 smernice žiadame v stĺpci 2 z textu vypustiť nariadenie (EÚ) č. 182/2011. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu K čl. 30 ods. 7 smernice 2016/797 je potrebné upraviť preukázanie transpozície a túto povinnosť ustanoviť v zákone o dráhach, nakoľko nariadenie 2016/796 neupravuje povinnosti ustanovené v čl. 30 ods. 7 smernice 2016/797 čo by následne spôsobilo nedostatočnú a nesprávnu transpozíciu smernice 2016/797, a zároveň je ju potrebné ustanoviť priamo v novele zákona o dráhach, nakoľko táto povinnosť je špecifická voči zákonu č. 56/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu V celom texte navrhujem slovo „projektovanie“ nahradiť slovom navrhovanie a slovo „projekt“ nahradiť slovom „návrh“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zaužívanou terminológiou zákona č. 55/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl.III § 21b ods. 2 V § 21b ods. 2 za účelom umožnenia väčšej publicity oznámenia o vyhlásení VO odporúčame zvážiť doplnenie povinnosti/možnosti zverejniť takéto oznámenie aj v Obchodnom vestníku a prípadne tiež možnosti oznámenie zverejniť v Úradnom vestníku EÚ, ako to umožňuje čl. 3b nariadenia 1370/2007. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 81a ods. 2 Navrhujeme slová „výlučne pre žiadateľa“ nahradiť slovami „výlučne podniku, ktorého je súčasťou“. Odôvodnenie: Zosúladenie textu s textom smernice 2016/797. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K tabuľke zhody K článku 29 smernice 2016/797 v tabuľke zhody žiadame doplniť zároveň § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 56/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 67 ods. 3 Navrhujeme slová „musel uskutočniť postup posudzovania ich zhody alebo vhodnosti na použitie“ nahradiť slovami „muselo uskutočniť posudzovania zhody alebo posudzovanie vhodnosti na použitie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K tabuľke zhody K článku 30 ods. 1 smernice 2016/797 v tabuľke zhody žiadame doplniť aj § 14 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 67 ods. 1 Odporúčame prehodnotiť formuláciu uvedeného ustanvenia. Odôvodnenie: Členský štát nemôže v rámci harmonizovanej oblasti nad rámec európskeho predpisu ustanovovať posudzovanie zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.) K čl. III (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514.2009 Z. z. o doprave na dráhach) V § 5 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie: „Dráhový podnik môže použiť svoje finančné prostriedky na účely poskytovania úverov alebo pôžičiek, resp. vstupu do úverových alebo pôžičkových vzťahov ako ručiteľ na zabezpečenie pomoci svojim zamestnancom na tieto účely: a) obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčom dome, b) kúpu bytu alebo rodinného domu, c) obnovu bytu, obnovu alebo zatepľovanie rodinného domu. Právne a finančné podmienky poskytnutia a splatenia úverov a pôžičiek, najmä špecifikáciu žiadateľa, druh poskytovanej podpory, výšku jej poskytnutia, postup pri jej poskytnutí upraví interný predpis dráhového podniku.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.) K čl. III (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514.2009 Z. z. o doprave na dráhach) V § 20 ods. 4 znie: „(4) Súbežnou dopravou podľa odseku 2 sa rozumejú dopravné služby pravidelnej verejnej autobusovej dopravy, ktorej linky sú s verejnou osobnou dopravou na dráhe identické alebo veľmi podobné smerovaním trás, ak dochádzková vzdialenosť medzi autobusovými zastávkami a najbližšími železničnými zastávkami alebo stanicami nie je väčšia ako 1 500 m resp. v pešej dostupnosti do 20 minút chôdze. Za súbežnú dopravu sa považujú paralelné linky, ktoré smerujú do mestskej aglomerácie alebo mesta so zabezpečenou sieťou MHD alebo mestskou autobusovou linkou, aj v prípade väčšej vzdialenosti staníc ako 1 500 m resp. viac ako 20 minút chôdze, za predpokladu dostupnosti staníc a mestských častí pravidelnými spojmi MHD alebo mestskej autobusovej linky. Za súbežnú dopravu sa nepovažujú paralelné linky verejnej autobusovej dopravy vykonávanej v rámci jednej obce so železničnou dopravou.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.) K čl. I (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513.2009 Z. z. o dráhach) § 16 ods. 3 znie: „Pred uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky musí bezpečnostným orgánom poverená právnická osoba overiť a schváliť jeho spôsobilosť. Podkladom na overenie a schválenie spôsobilosti určeného technického zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom, 8) je posúdenie jeho technickej dokumentácie. Ak ide o určené technické zariadenie, ktoré je zároveň určeným výrobkom, 8) podkladom na schválenie spôsobilosti na prevádzku je doklad o preukázaní zhody jeho úžitkových vlastností s technickými požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú. 9) Ak ide o určené technické zariadenie, ktoré bolo uvedené do prevádzky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, podkladom na schválenie spôsobilosti na prevádzku je doklad o preukázaní zhody jeho úžitkových vlastností s technickými požiadavkami, ktoré sa naň vzťahujú, vystavený na základe osobitného predpisu. 9a)“ __________________ Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie: 9a) Vyhláška MDPT Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.) K čl. I (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513.2009 Z. z. o dráhach) V § 32 ods. 6 sa druhá veta sa mení nasledovne: „Ak zamestnanec dobrovoľne zmenil zamestnávateľa, nový zamestnávateľ je povinný zohľadniť absolvované školenia, získanú kvalifikáciu a nadobudnuté skúsenosti u predchádzajúcich zamestnávateľov, ak zamestnanca zamestnáva na pracovnej pozícii alebo na výkon činnosti, ktoré vyžadujú získanú odbornú spôsobilosť, a uhradiť doterajšiemu zamestnávateľovi na jeho žiadosť pomernú časť priamych nákladov, ktoré vynaložil na odbornú prípravu, na skúšku a na udržiavanie odbornej spôsobilosti zamestnanca za obdobie najviac posledných 5 rokov.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.) K čl. III (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514.2009 Z. z. o doprave na dráhach) V § 20 ods. 2 sa na koniec pripája text, ktorý znie: „Plán dopravnej obslužnosti musí pri návrhu organizácie verejnej dopravy prihliadať na prepojenie systémov verejnej železničnej a autobusovej dopravy, s cieľom vytvorenia nadväzností medzi druhmi dopráv a zabezpečenia dostupnosti železničnej dopravy prímestskou autobusovou dopravou v jednotlivých obciach a najmä prestupných termináloch.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.) K čl. I (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513.2009 Z. z. o dráhach) V § 32 ods. 2 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie: „i) organizujú, riadia a kontrolujú zamestnancov vykonávajúcich činnosti uvedené v písmene c).“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.) K čl. III (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514.2009 Z. z. o doprave na dráhach) V Prílohe č. 2, článku 3.1, sa v štvrtej vete pred slová „pracovnom úraze“ dopĺňa slovo „registrovanom“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ZSSK (Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.) K čl. I (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513.2009 Z. z. o dráhach) V § 6 ods. 2 sa v poslednej vete za slová „súčasti dráhy“ na konci vety vkladajú slová „a železničné vozidlá“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail