LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 16. Žiadame v tabuľke zhody preukázať transpozíciu ustanovenia čl. 33 ods. 3 smernice ustanoveniami návrhu zákona, ktoré dopĺňajú transpozičnú prílohu o uvedenú smernicu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 4. V bode 3 písm. b) žiadame do sekundárneho práva doplniť ďalšie právne záväzné akty EÚ, v ktorých je upravená problematika návrhu zákona, najmä: vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 849/2014, nariadenie (EÚ) č. 1315/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2016/796, nariadenie (EÚ) 2016/919, rozhodnutie (2012/757/EÚ) v platnom znení, rozhodnutie č. 768/2008/ES, rozhodnutie (2010/713/EÚ), vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 402/2013 v platnom znení, rozhodnutie (2010/17/ES) a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 32 (K § 61b) Podľa navrhovaného ustanovenia, na izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným rozchodom koľaje ako je rozchod hlavnej železničnej siete Európskej únie, ktoré sa napájajú na železničné siete tretích krajín, na ktoré sa právne predpisy Európskej únie nevzťahujú a ktoré spravuje iný manažér infraštruktúry ako manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete podľa tohto zákona, sa vymedzené ustanovenia tohto zákona do 24. decembra 2031 nevzťahujú. Tieto ustanovenia sa do 24. decembra 2031 podľa navrhovanej právnej úpravy nemajú vzťahovať ani na železničné podniky pôsobiace výlučne na týchto železničných tratiach. Upozorňujeme na skutočnosť že podľa čl. 1 ods. 1 písm. d) (vloženie odseku 8a do čl. 2) smernice 2016/2370, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry na obdobie 10 rokov od 24. decembra 2016 môžu členské štáty vyňať z uplatňovania kapitol II a IV tejto smernice, s výnimkou článkov 10, 13 a 56, izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným rozchodom koľaje než má hlavná domáca sieť, ktoré sa napájajú na tretiu krajinu, na ktorú sa právne predpisy Únie v oblasti železničnej dopravy nevzťahujú, a ktoré spravuje iný manažér infraštruktúry ako manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete. Železničné podniky pôsobiace výlučne na týchto tratiach sa môžu vyňať z uplatňovania kapitoly II. Podľa predmetného ustanovenia smernice 2016/2370, takéto vyňatia sa môžu obnovovať na ďalšie obdobia nepresahujúce 5 rokov. Členský štát, ktorý má v úmysle obnoviť vyňatie, musí podľa tento svoj úmysel Komisii oznámiť najneskôr do 12 mesiacov pred uplynutím obdobia platnosti vyňatia, pričom Komisia preskúma, či zostávajú splnené podmienky na vyňatie a v prípade, ak to tak nie je, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví svoje rozhodnutie o ukončení vyňatia. S ohľadom na vyššie uvedené ustanovenie smernice, odporúčame predkladateľovi prehodnotiť, či právna úprava spočívajúca v automatickom uplatnení výnimky z aplikácie vymedzených ustanovení až do roku 2031, je vôbec možná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienky k predloženému návrhu Žiadame zosúladiť textu ustanovení § 62 až 81 s textom smernice 2016/797. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. V súvislosti so zmenou prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR upriamujeme pozornosť najmä: - na skutočnosť, že doložka zlučiteľnosti obsahuje už len 5 bodov; - na bod 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti upravujúci sekundárne právo, ktorý sa už nerozčleňuje na sekundárne právo prijaté pred a po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ale je potrebné v tomto bode uviesť len „druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora“; - na zmenu bodu 4 doložky zlučiteľnosti a najmä na písm. b), kde sa okrem informácie o začatom konaní SDEÚ proti SR podľa čl. 258 a 260 ZFEÚ už budú uvádzať aj informácie o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1049/2001. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 9 (K § 34 ods. 7 až 11) Novelou sa zavádza možnosť manažéra infraštruktúry zadať vykonávanie jeho základných povinností inému subjektu, ktorý nie je železničným podnikom, neriadi železničný podnik, ani nie je riadený železničným podnikom. Určité riziko pri zadávaní povinností manažéra infraštruktúry inému podniku úrad vidí nielen u železničných podnikov, subjektov riadiacich železničný podnik a subjektov riadených železničným podnikom, ale napr. aj u zasielateľov alebo podnikov personálne prepojených na železničné podniky. Vzhľadom na uvedené úrad navrhuje doplniť ustanovenie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ (ďalej v texte ako „smernica 2016/2370“) tak, že pri zadávaní povinností manažéra infraštruktúry iným subjektom nesmie dochádzať ku konfliktu záujmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 18 (K § 39 ods. 5 a 6) Novelou sa zavádza ustanovenie, ktoré upravuje procesné pravidlá pri posudzovaní toho, či dochádza k ohrozeniu hospodárskej rovnováhy zmlúv vo verejnom záujme. Úrad odporúča zvážiť, či uvedené pravidlá sú dostatočné (neriešia napr. lehotu na predloženie informácií, situáciu ak sú predložené informácie nedostatočné alebo neúplné) ako aj to, či lehota pre regulačný orgán na rozhodnutie je postačujúca vzhľadom na komplikovanosť problematiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. Uznesením vlády SR č. 251/2018 s účinnosťou od 1. júna 2018 sa menia a dopĺňajú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, kde sa mení príloha č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády upravujúca doložku zlučiteľnosti. Doložka zlučiteľnosti sa tak zosúlaďuje s doložkou zlučiteľnosti podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v znení poslednej novely zo 16. mája 2018. Z tohto dôvodu žiadame dať do súladu doložku zlučiteľnosti s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR v znení účinnom od 1. júna 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K tabuľke zhody K čl. 27 ods. 2 smernice 2016/797 v tabuľke zhody žiadame upraviť preukázanie transpozície tejto časti smernice aj prostredníctvom § 20 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z., ktoré danú problematiku upravuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti preto žiadame doplniť informáciu o gestoroch jednotlivých sekundárnych aktov. Zároveň žiadame na konci citácie smernice (EÚ) 2016/797 a smernice (EÚ) 2016/798 uviesť slová „(prepracované znenie)“ a to v súlade s bodom 62.8. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu K čl. 30 ods. 7 smernice 2016/797 je potrebné upraviť preukázanie transpozície a túto povinnosť ustanoviť v zákone o dráhach, nakoľko nariadenie 2016/796 neupravuje povinnosti ustanovené v čl. 30 ods. 7 smernice 2016/797 čo by následne spôsobilo nedostatočnú a nesprávnu transpozíciu smernice 2016/797, a zároveň je ju potrebné ustanoviť priamo v novele zákona o dráhach, nakoľko táto povinnosť je špecifická voči zákonu č. 56/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecne k návrhu V celom texte navrhujem slovo „projektovanie“ nahradiť slovom navrhovanie a slovo „projekt“ nahradiť slovom „návrh“. Odôvodnenie: Zosúladenie so zaužívanou terminológiou zákona č. 55/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl.III § 21b ods. 2 V § 21b ods. 2 za účelom umožnenia väčšej publicity oznámenia o vyhlásení VO odporúčame zvážiť doplnenie povinnosti/možnosti zverejniť takéto oznámenie aj v Obchodnom vestníku a prípadne tiež možnosti oznámenie zverejniť v Úradnom vestníku EÚ, ako to umožňuje čl. 3b nariadenia 1370/2007. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 81a ods. 2 Navrhujeme slová „výlučne pre žiadateľa“ nahradiť slovami „výlučne podniku, ktorého je súčasťou“. Odôvodnenie: Zosúladenie textu s textom smernice 2016/797. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K tabuľke zhody K článku 29 smernice 2016/797 v tabuľke zhody žiadame doplniť zároveň § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 56/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 67 ods. 3 Navrhujeme slová „musel uskutočniť postup posudzovania ich zhody alebo vhodnosti na použitie“ nahradiť slovami „muselo uskutočniť posudzovania zhody alebo posudzovanie vhodnosti na použitie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K tabuľke zhody K článku 30 ods. 1 smernice 2016/797 v tabuľke zhody žiadame doplniť aj § 14 ods. 2 zákona č. 56/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K § 67 ods. 1 Odporúčame prehodnotiť formuláciu uvedeného ustanvenia. Odôvodnenie: Členský štát nemôže v rámci harmonizovanej oblasti nad rámec európskeho predpisu ustanovovať posudzovanie zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl. III § 21h ods. 3 V § 21h ods. 3 sa navrhuje, aby podanie námietky malo odkladný účinok na uzatvorenie zmluvy až do právoplatnosti meritórneho rozhodnutia orgánu prvého stupňa. Navrhovaná úprava explicitne neupravuje, že podanie rozkladu má odkladný účinok (viď pripomienku k § 21i ods. 8) a súčasne podľa nášho názoru nepokrýva situáciu, keď odvolací orgán (bez náhrady) zruší rozhodnutie orgánu prvého podľa § 21i ods. 12. V takom prípade rozhodnutie orgánu 1. stupňa nebude existovať. Odporúčame preto v predmetnom ustanovení zohľadniť aj uvedenú situáciu napríklad tak, že sa slová „podľa § 21i ods. 7“ doplnia o slová „alebo rozhodnutia podľa § 21i ods. 12, ak odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zruší“. Alternatívne odporúčame zvážiť nahradenie slov „podľa § 21i ods. 7“ slovami „podľa § 21i“ a súčasne vypustenie navrhovaného odseku 4, čím by odsek 3 pokrýval akékoľvek rozhodnutie podľa § 21i. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) Čl. III § 21b ods.3 V § 21b ods. 3 odporúčame zvážiť odstránenie slovného spojenia „ktoré predkladajú ponuku spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok účasti“. V kontexte nasledujúcich odsekov predmetného ustanovenia, ako aj § 21c je toto ustanovenie v navrhovanej podobe nezrozumiteľné a protirečivé, nakoľko sa navrhuje ustanoviť, že spolu s ponukou sa predkladajú doklady na splnenie podmienok účasti ale následne sa spomína žiadosť o účasť a výzva na predloženie ponúk, ktorá sa odosiela iba tým, ktorí splnili podmienky účasti. Uvedené teda skôr evokuje, že ide o postup inšpirovaný užšou súťažou v zmysle pravidiel VO, v ktorom sa najprv predkladajú žiadosti o účasť a až následne ponuky. Nedochádza tak k súčasnému predkladaniu žiadostí o účasť, resp. dokladov na preukázanie splnenia podmienok účasti a ponúk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail