LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II bod 2 V úvodnej vete bodu 2 odporúčame nahradiť slovo "ktorá" slovami "ktorý vrátane nadpisu". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 32 V úvodnej vete bodu 32 odporúčame vložiť za slovo "ktorý" slová "vrátane nadpisu". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 10 V úvodnej vete bodu 10 odporúčame vložiť za slovo "ktorý" slová "vrátane nadpisu". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 5 V úvodnej vete bodu 5 odporúčame vložiť za slovo "ktorý" slová "vrátane nadpisu". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. III V úvodnej vete čl. III odporúčame doplniť novelu - zákon č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I V úvodnej vete čl. I odporúčame doplniť novelu - zákon č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I úvodnej vete doplniť novelu č. 177/2018 Z. z., v čl. I bodoch 5, 10 a 32 úvodných vetách vložiť za slovo „ktorý“ slová „vrátane nadpisu“, v bode 6 nahradiť slovo „držiteľov“ slovom „držiteľom“, body 7, 26, 35, 50 a 78 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 9 § 34 ods. 11 a bode 11 § 35 ods. 1 nahradiť slovo „udeľovať“ slovom „poskytovať“, v bode 10 § 34a ods. 3 nahradiť slová „dozornej rady a“ slovami „dozornej rady manažéra infraštruktúry, členovia“, v bode 12 nahradiť slová „sa v prvej vete“ slovami „prvej vete sa“ a slová „a slová“ nahradiť čiarkou a slovami „vypúšťa sa čiarka a slová“, v bode 15 vypustiť poslednú vetu, pretože poznámka pod čiarou k odkazu 14a sa už v rovnakom znení nachádza aj v platnom zákone a na konci pripojiť vetu „Poznámka pod čiarou k odkazu 14b sa vypúšťa.“, v bode 19 § 39 ods. 10 nahradiť slovo „stanoví“ slovom „určí“, v bode 23 § 46 ods. 3 úvodnej vete nahradiť slovo „stanovené“ slovom „určené“, v bode 27 nahradiť slová „Na riešenie“ slovami „Pri riešení“, v bode 32 § 61b ods. 1 vypustiť slová „tohto zákona“ ako nadbytočné, v § 61b ods. 2 nahradiť slová „V prípade, ak“ slovom „Ak“, v bode 33 § 64 ods. 4 druhej vete vypustiť slovo „tak“ ako nadbytočné, v súvislosti so zavedením legislatívnej skratky pre železničnú agentúru Európskej únie v § 65 je potrebné do návrhu doplniť tento novelizačný bod: „Slová „Železničná agentúra Európskej únie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „agentúra“ v príslušnom tvare.“, v § 70 ods. 2 vložiť za slovo „povolenie“ slová „na uvedenie“, v odseku 3 písm. f) a odseku 5 písm. c) a d) nahradiť slovo „keď“ slovom „ak“, v § 71 ods. 4 písm. b) a c) nahradiť slovo „stanovenej“ slovom „určenej“ a v odsekoch 5 a 6 nahradiť slová „o jej doplnenie“ slovami „na jej doplnenie“, v § 72 ods. 7 úvodnej vete nahradiť slovo „stanoviť“ slovom „prijať“ a v odseku 10 nahradiť slovo „odseku“ slovom „odsekov“, aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 24b, pretože obsahuje zrušené nariadenie vlády SR, v § 73 ods. 8 nahradiť slovo „odseku“ slovom „odsekov“, v § 76 ods. 3 úvodnej vete na konci pripojiť dvojbodku, v § 76 ods. 3 písm. c) a d) nahradiť slovo „stanovenej“ slovom „určenej“, v § 76 ods. 3 písm. e) nahradiť slovo „stanovila“ slovom „určila“, v § 76 ods. 8 prvej vete vypustiť slovo „posúdenia“ ako nadbytočné, v § 76 ods. 12 nahradiť slová „o jej doplnenie“ slovami „na jej doplnenie“, v § 77 ods. 5 úvodnej vete umiestniť nad slovo „predpisu“ odkaz na osobitný predpis m vrátane poznámky pod čiarou, v § 77 ods. 5 písm. c) nahradiť slová „subjekt zodpovedný“ slovami „osoba zodpovedná“, v § 77 ods. 7 predložku „o“ z písmen a) a c) uviesť v úvodnej vete, v § 78a ods. 4 druhej vete nahradiť slová „pre uvedenie“ slovami „na uvedenie“, v § 78a ods. 5 tretej vete vložiť za slovo „Držiteľ“ slovo „povolenia“, v § 78a ods. 10 nahradiť slovo „odseku“ slovom „odsekov“, v poznámkach pod čiarou k odkazom 23, 24, 24a, 26, 26a a 27 slovo „Článok“ nahradiť skratkou „Čl.“, vypustiť aj poznámku pod čiarou k odkazu 27a, v bode 4 úvodnej vete vložiť za číslo „90“ slová „vrátane nadpisov“, v § 82 ods. 2 slovo „na“ z písmen a) až h) uviesť v úvodnej vete, v § 82 ods. 6 poslednej vete nahradiť slovo „stanovení“ slovom „určení“, v § 84 ods. 4 nahradiť slovo „stanovenými“ slovom „určenými“, v § 86 ods. 7 prvej vete nahradiť slová „o opätovné“ slovami „na opätovné“, v § 86 ods. 9 nahradiť slovo „odseku“ slovom „odsekov“, v § 86 ods. 14 nahradiť slová „na udelenie“ slovami „o udelenie“, v § 89 ods. 3 vypustiť slovo „tak“ ako nadbytočné, v § 90 ods. 3 písm. b) nahradiť slovo „poskytovanie“ slovom „poskytovania“ a slovo „využívanie“ slovom „využívania“, v poznámke pod čiarou k odkazu 29a nahradiť slovo „Článok“ skratkou „Čl.“, vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 30, pretože sa táto poznámka pod čiarou v rovnakom znení nachádza aj v platnom zákone, v bode 41 umiestniť nad slovo „predpise“ odkaz 31, v bode 53 úvodnej vete nahradiť slová „písm. g) sa na konci pripája piaty bod“ slovami sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom“, v bode 61 úvodnej vete nahradiť slová „4 a 6“ slovami „4 až 6“, v bode 62 úvodnej vete nahradiť slovo „nadpisu“ slovom „nadpisov“, v § 112e ods. 2 nahradiť slová „31. 12. 2019“ slovami „31. decembra 2019“, v bode 74 nahradiť slovo „pridávajú“ slovom „vkladajú“, v bode 77 nahradiť slová „vkladá slovo“ slovami „vkladajú slová“, úvodné vety bodov 84 až 89 zosúladiť s bodom 57 prílohy LPV, v čl. II bod 3 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, v bode 7 úvodnej vete nahradiť slová „§ 34 ods. 2 sa“ slovami „V § 34 sa odsek 2“, v bode 8 úvodnej vete nahradiť slová „ods. 3 sa vkladá nové písmeno i)“ slovami „sa odsek 3 dopĺňa písmenom i)“, v bode 9 úvodnej vete nahradiť slová „§ 38 ods. 2 sa“ slovami „V § 38 sa odsek 2“, v súvislosti s vložením nového odseku 3 v bode 10 upozorňujem, že je potrebné upraviť aj vnútorný odkaz v § 36 ods. 5 písm. c), v bode 11 úvodnej vete nahradiť slová „sa ods. 4 sa na konci vkladá nové písmeno e)“ slovami „sa odsek 4 dopĺňa písmenom e)“ a v písmene e) značku eura nahradiť slovom „eur“, v bode 14 úvodnej vete nahradiť slová „nový § 40a, ktorý“ slovami „§ 40a, ktorý vrátane nadpisu“ a v nadpise § 40a nahradiť slovo „ustanovenia“ slovom „ustanovenie“, v čl. III úvodnej vete doplniť novelu č. 177/2018 Z. z., v bode 2 na konci pripojiť vetu: „Poznámka pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťa.“, v bode 5 § 13 ods. 8 psím. d) nahradiť slovo „stanovené“ slovom „určené“, body 7 a 9 zosúladiť s bodom 35.2 prílohy LPV, poznámku pod čiarou k odkazu 14a zosúladiť s bodom 55 druhou vetou prílohy LPV, v bode 8 vypustiť slová „prvej vete“ ako nadbytočné a za slovo „podmienkach“ vložiť slovo „verejnej“, v bode 11 § 21c ods. 2 písm. a) nahradiť slovo „ktorej“ slovom „ktorom“, v § 21c ods. 5 vložiť pred slovo „súťaž“ vo všetkých tvaroch slovo „verejná“ v príslušnom tvare, v § 21g ods. 2 úvodnej vete nahradiť slová „ktoré sú pre jej cenu podstatné“ slovami „ktoré je pre jej cenu podstatná“, v § 21h ods. 2 vložiť za slovo „námietka“ slovo „podľa“, v bode 14 nahradiť slovo „písmeno“ slovom „písm.“, v bodoch 15 a 20 úvodných vetách vložiť za slovo „ktorý“ slová „vrátane nadpisu“, v bodoch 16 a 18 úvodných vetách nahradiť slová „ods. 1 sa na koniec pridáva písmeno“ slovami „sa odsek 1 dopĺňa písmenom“, v bode 20 § 46f ods. 1 vypustiť slovo „dňa“ ako nadbytočné]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujem, že v doložke vybraných vplyvov (ďalej len „doložka vplyvov“) sa konštatujú negatívne, rozpočtovo nezabezpečené vplyvy na rozpočet verejnej správy. Zároveň v Analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (ďalej len „analýza vplyvov“) je za oblasť zamestnanosti uvedený rozpočtovo nekrytý vplyv na zvýšenie limitu počtu zamestnancov o jednu osobu, vrátane osobných výdavkov kvantifikovaných na rok 2019 v sume 27 280 eur, z toho mzdy 20 000 eur, na rok 2020 v sume 28 644 eur, z toho mzdy 21 000 eur a na rok 2021 v sume 30 008 eur, z toho mzdy 22 000 eur a rozpočtovo nekrytý vplyv v oblasti kapitálových výdavkov v sume 74 000 eur v roku 2019 a bežných výdavkov v sume 9 500 eur v rokoch 2020 a 2021 každoročne. Súčasne sa v doložke vplyvov a v analýze vplyvov uvádza, že „Zvýšenie limitu výdavkov pre Dopravný úrad na zabezpečenie finančného krytia zriadenia a prevádzkovania registra držiteľov preukazov rušňovodičov si bude Ministerstvo dopravy a výstavby SR uplatňovať v rámci procesu tvorby rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021.“. Nesúhlasím s rozpočtovo nekrytým vplyvom na rozpočet verejnej správy a žiadam, aby kvantifikované výdavky, vrátane počtu zamestnancov pre Dopravný úrad, vyplývajúce z realizácie návrhu boli zabezpečené v rámci schválených limitov kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR na príslušný rozpočtový rok. Taktiež upozorňujem, že kapitola dlhodobo neplní limit počtu zamestnancov. V súvislosti s vyššie uvedeným je preto potrebné doložku vplyvov prepracovať tak, aby z nej nevyplýval rozpočtovo nekrytý vplyv na rozpočet verejnej správy. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu K čl. I (novela zákona č. 513.2009 Z. z.) V čl. I (novela zákona č. 513/2009 Z. z.) odporúčam doplniť nový bod, ktorý znie: „V § 14 ods. 1 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „ak je to technicky uskutočniteľné a ekonomicky efektívne“. Platné znenie § 14 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z vyžaduje, aby križovanie nových hlavných železničných tratí s cestnými komunikáciami bolo vždy mimoúrovňové. Súčasné znenie § 14 ods. 1 zákona č. 513/2009 Z. z. vedie k neúmernému zvyšovaniu nákladov na modernizáciu železničnej infraštruktúry bez zjavných prínosov a obmedzuje tiež potenciálne prínosy (napríklad neumožňuje výrazne zvýšiť traťové rýchlosti pri ponechaní úrovňových krížení). Z uvedených dôvodov odporúčam, aby sa umožnilo ponechanie úrovňových krížení, ak je ich náhrada ekonomicky nevýhodná a neohrozí to bezpečnosť premávky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 8. Predkladateľ v stĺpci 4 v niektorých prípadoch nesprávne používa označenie právneho predpisu „513/2009“ aj keď ide o návrh zákona (napr. § 62 až 90). Preto žiadame v stĺpci 4 rozlišovať medzi návrhom zákona a platným zákonom č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predkladateľ preukazuje transpozíciu smernice aj ďalšími právnymi predpismi, preto žiadame do záhlavia tabuľky, v ktorom sa uvádzajú právne predpisy SR, ktorými je príslušná smernica transponovaná, doplniť zákon č. 575/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 12. V poznámke pod čiarou č. 28c žiadame pri citovaní rozhodnutia Komisie uviesť číslo tohto rozhodnutia za jeho názvom v zátvorke. Uvedené vyplýva z bodu 62.7. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Zároveň žiadame pri citovaní tohto rozhodnutia slová „EP“ nahradiť slovami „Európskeho parlamentu“. Taktiež žiadame za slovami „2008/57/ES“ vypustiť označenie pre koniec zátvorky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 13. Žiadame transponovať a preukázať v tabuľke zhody transponovanie čl. 1 ods. 5, čl. 2 ods. 18, 29, 31, 33, 34, 38, 41, 43, čl. 3ods. 2, čl. 6 ods. 4, čl. 9 ods. 2, čl. 14 ods. 13, čl. 27 ods. 5, čl. 30 ods. 7, čl.54 ods. 1, 2, 3 a 4 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 10. Pri preukazovaní transpozície čl. 2 ods. 1 bod 1, čl. 7 ods. 2, 3, 4, čl. 13 ods. 2, čl. 14 ods. 2, 8, čl. 16 ods. 3, čl. 18 ods. 3, 5, čl. 21 ods. 4, 6, 7, 16, čl. 27 ods. 5, čl. 30 ods. 1, čl. 35 ods. 4, čl. 45 ods. 2, 3 žiadame ako spôsob transpozície v stĺpci 3 uviesť „N“ – bežná transpozícia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 9. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 ods. 4, čl. 7 ods. 1, čl. 14 ods. 7, 11, čl. 21 ods. 17 smernice žiadame ako spôsob transpozície v stĺpci 3 uviesť "D“ – transpozícia podľa úvahy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 11. Pri preukazovaní transpozície čl. 46 ods. 1 smernice žiadame v stĺpci 7 tabuľky zhody uviesť “U“ – úplná zhoda. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 12. Pri preukazovaní transpozície príloh I, II a III k smernici žiadame v stĺpci 5 odstrániť poznámky „B1“ a „B2“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 15. Pri preukazovaní transpozície čl. 2 odsek 25 žiadame v stĺpci 5 uviesť „§ 103 O: 1 P: a)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 14. Transpozíciu čl. 2 ods. 8 smernice navrhujeme preukázať § 2 písm. a) zákona č. 56/2018 Z. z.. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 10. Podľa čl. 10 ods. 5 smernice „agentúra vydáva jednotné bezpečnostné osvedčenie železničným podnikom, ktorých oblasť činnosti sa nachádza v jednom alebo viacerých členských štátoch.“ Podľa transpozičného ustanovenia § 86 ods. 5 návrhu zákona „agentúra vydá bezpečnostné osvedčenie železničnému podniku, ktorý plánuje prevádzkovať železničnú dopravu vo viacerých členských štátoch.“ Na základe uvedeného žiadame do predmetného ustanovenia návrhu zákona doplniť, že agentúra vydáva bezpečnostné osvedčenie aj železničnému podniku, ktorý plánuje prevádzkovať železničnú dopravu „v jednom členskom štáte“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 5. Pri preukazovaní transpozície čl. 8 ods. 1, čl. 10 ods.4, čl. 10 ods. 16, čl. 11 ods. 2, čl. 15 ods. 3 smernice žiadame ako spôsob transpozície v stĺpci 3 uviesť "N“ –bežná transpozícia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail