LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 3. V bode 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti preto žiadame doplniť informáciu o gestoroch jednotlivých sekundárnych aktov. Zároveň žiadame na konci citácie smernice (EÚ) 2016/797 a smernice (EÚ) 2016/798 uviesť slová „(prepracované znenie)“ a to v súlade s bodom 62.8. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 5. Podľa čl. 37 ods. 5 smernice „dotknutý orgán môže vykonávať činnosti notifikovaného orgánu iba v prípade, že Komisia alebo ostatné členské štáty nevzniesli žiadne námietky do dvoch týždňov od notifikácie, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, alebo do dvoch mesiacov od notifikácie, ak sa akreditácia nepoužíva.“ Preukázanie transpozície tohto ustanovenia smernice § 20 ods. 2 druhá veta zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov nepovažujeme za dostatočné vzhľadom na to, že nepočíta s lehotou dvoch týždňov od notifikácie, ak sa používa osvedčenie o akreditácii, resp. dvoch mesiacov od notifikácie, ak sa akreditácia nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 16. Transpozíciu čl. 9 ods. 1 smernice navrhujeme preukázať ustanovením § 66 ods. 3 prvá a druhá veta návrhu zákona, tak aby bolo jasné, že „ES vyhlásenie o zhode“ v sebe zahŕňa ES vyhlásenie o zhode alebo jeho vhodnosť na použitie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 21. Transpozíciu čl. 57 ods. 4 smernice navrhujeme preukázať § 35 ods. 7 zákona č. 575/2001 Z. z. a zároveň žiadame vyplniť stĺpce 3 až 7 v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 19. Pri preukazovaní transpozície čl. 57 ods. 5 a čl. 58 smernice žiadame ako spôsob transpozície v stĺpci 3 tabuľky zhody uviesť „n/a“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 18. Transpozíciu čl. 49 ods. 1 smernice navrhujeme preukázať§ 80 ods. 2 písm. c), ktorým sa preukáže povinnosť uverejniť register infraštruktúry. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 17. Transpozíciu čl. 14 ods. 7 druhá veta (notifikačná povinnosť), navrhujeme preukázať §72 ods. 8 návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 20. Žiadame riadne vyplniť všetky stĺpce tabuľky zhody pri čl. 52, čl. 55 a čl. 57 smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 14. Čl. 24 ods. 2 smernice žiadame v zmysle prílohy č. 3 k Legislatívnym pravidlám vlády SR rozdeliť do jednotlivých riadkov, keďže uvedený článok obsahuje obligatórne ustanovenia, ako aj neaplikovateľné ustanovenia („Komisia s ohľadom na skúsenosti vyšetrovacích orgánov zavedie prostredníctvom vykonávacích aktov štruktúru správy, ktorú budú správy o vyšetrovaní nehôd a incidentov čo najpresnejšie dodržiavať.“), s cieľom oddeliť tieto ustanovenia do samostatných riadkov. Uvedenú pripomienku primerane uplatňujeme k celej tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 15. Žiadame transponovať, resp. preukázať transpozíciu v tabuľke zhody čl. 24 ods. 2 smernice a to v časti „Ak nie je možné záverečnú správu uverejniť do 12 mesiacov, vyšetrovací orgán uverejní predbežné vyhlásenie prinajmenšom pri príležitosti každého výročia nehody a podrobne v ňom opíše pokrok pri vyšetrovaní a všetky bezpečnostné otázky, ktoré sa vyskytli. Správa vrátane odporúčaní týkajúcich sa bezpečnosti sa oznámi príslušným stranám uvedeným v článku 23 ods. 3 a dotknutým orgánom a stranám v iných členských štátoch.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 17. Žiadame transponovať, resp. preukázať v tabuľke zhody transpozíciu ustanovenia prílohy č. I v časti: „Ak sa po predložení správy zistia nové okolnosti alebo chyby, vnútroštátny bezpečnostný orgán zmení alebo opraví bezpečnostné ukazovatele pri prvej vhodnej príležitosti a najneskôr v nasledujúcej výročnej správe.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 13. Pri preukazovaní transpozície čl. 22 ods. 7 smernice je v stĺpci 3 uvedená neexistujúca poznámka. V zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR, v stĺpci (3) sa uvedenie jedna z nasledujúcich poznámok: N – bežná transpozícia, O – transpozícia s možnosťou voľby, D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná), alebo n. a. – transpozícia sa neuskutočňuje. Žiadame upraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 12. Pri preukazovaní transpozície čl. 21 ods. 3 smernice žiadame v stĺpci (7) uviesť poznámku: „n. a.“ – neaplikovateľnosť, keďže uvedený článok nie je potrebné prebrať. Uvedenú pripomienku primerane uplatňujeme k celej tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 18. Pri preukazovaní transpozície prílohy č. 1 ods. 3 smernice je v tabuľke zhody duplicitne uvedené ustanovenie z prílohy 8 časť I, bod 3. Žiadame vypustiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 16. Žiadame v tabuľke zhody preukázať transpozíciu ustanovenia čl. 33 ods. 3 smernice ustanoveniami návrhu zákona, ktoré dopĺňajú transpozičnú prílohu o uvedenú smernicu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.798: 11. Žiadame transponovať čl. 17 ods. 10 až 13 smernice a túto transpozíciu preukázať v tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II bod 8 Slová "V § 37 ods. 3 sa vkladá nové písmeno i), ktoré znie:" odporúčame nahradiť slovami "V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 33 V novelizačnom bode 33 odporúčame v poznámkach pod čiarou k odkazom 22, 25, 28, 28a, 28b, 28e a 28f nahradiť slová „zákona 56/2018“ slovami „zákona č. 56/2018“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. III bod 19 Úvodnú vetu tohto novelizačného bodu odporúčame upraviť takto: "§ 44 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail