LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 10. V poznámkach pod čiarou č. 23 až 24a) , 26), 26a), 27) a 29a) žiadame skrátenú citáciu nariadenia EÚ uviesť nasledovne: „nariadenie (EÚ) 2016/796“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 5. V § 66 ods. 3 návrhu zákona odporúčame pri pojme „ES vyhlásenie o zhode“ odkazom uviesť na právny základ tohto vyhlásenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K predkladacej správe: V predkladacej správe žiadame na mieste, kde sa smernice Európskej únie citujú prvý krát, uviesť ich citáciu nasledovne: „smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 138; 26.5.2016), smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 138; 26.5.2016), smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 352; 23.12.2016) a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343; 14.12.2012) v platnom znení. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov) 1. Zásadná pripomienka k čl. I. – vloženie nového novelizačného bodu Navrhujeme doplniť v čl. I. nový bod 63 a následné body prečíslovať: 63. Vkladá sa §112g, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 112g Prechodné ustanovenie k §16 zákona (1) Ak bolo zariadenie uvedené do činnosti a riadne vedené ako vyhradené technické zariadenie podľa osobitného právneho predpisu (odkaz pod čiarou na Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov) pred 1. decembrom 2018 (resp. aktuálny dátum nadobudnutia účinnosti zákona), nepovažuje sa za určené technické zariadenie podľa §16 tohto zákona. Odôvodnenie: V aplikačnej praxi vzniká veľmi často situácia, najmä v priemyselných areáloch postavených pred desiatkami rokov, že zariadenie bolo riadne skolaudované ako vyhradené technické zariadenie (VTZ) podľa Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Ale definícia určených technických zariadení (UTZ) v §16 tohto Zákona nie je jednoznačná a vznikajú v praxi dodatočne nejasnosti, či sa má zariadenie preklasifikovať z VTZ na UTZ alebo nie. Ide o zariadenia vzdialené aj kilometre od dráhy, napríklad čerpadlá, ktoré majú síce primárne inú funkciu, avšak niekedy občas vytlačia komoditu aj do železničnej cisterny. Takéto preklasifikovanie znamená v praxi novú kolaudáciu starého zariadenia, avšak reálne neprináša žiadnu objektívnu zmenu ohľadom bezpečnosti prevádzkovania zariadenia, len znamená vynaložiť úplne zbytočné náklady pre prevádzkovateľa. Preto navrhujeme aby v prípade, pokiaľ bolo zariadenie skolaudované ako VTZ pred nadobudnutím účinnosti zákona, považovalo sa za VTZ počas celej doby prevádzkovania v zmysle právoplatného kolaudačného rozhodnutia. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 1. Pri preukazovaní transpozície čl. 1 ods.1 smernice žiadame do tabuľky zhody doplniť ustanovenie právneho predpisu, ktorým sa preukáže transponovanie textu: „odbornú kvalifikáciu personálu a zdravotné a bezpečnostné podmienky vzťahujúce sa na personál, ktorý sa podieľa na jeho prevádzke a údržbe,“ tak aby sa zabezpečila úplná transpozícia tohto odseku smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. III, bod 15 návrhu zákona: Poznámku pod čiarou č. 20b žiadame upraviť nasledovne: „Rozhodnutie Komisie z 29. októbra 2009 o prijatí základných parametrov registrov preukazov rušňovodičov a doplnkových osvedčení ustanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2007/59/ES (2010/17/ES) (Ú. v. EÚ L 8; 13.1.2010).“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 53 návrhu zákona: Pri citovaní nariadenia EÚ v poznámke pod čiarou č. 31b, žiadame doplniť dodatok „v platnom znení“, keďže podľa bodu 62. 6 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 7. Predkladateľ preukazuje transponovanie prílohy III smernice (EÚ) 2016/797 prílohou č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z. V bode 1.4.5 prílohy č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z. navrhujeme vypustiť slová „za normálneho stavu“. V bode 2.4.1 prílohy č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z. navrhujeme nahradiť slová „umožniť kontakt s rušňovodičom“ slovami „umožniť kontakt s cestujúcimi.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 4. Podľa čl. 21 ods. 16 smernice „pravidlá upravujúce postup vydávania povolení pre takéto vozidlá sa uverejnia a oznámia Komisii“. Žiadame v tabuľke zhody preukázať transponovanie tejto notifikačnej povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K transpozícií a tabuľke zhody so smernicou (EÚ) 2016.797: 3. Pri preukazovaní transpozície čl. 21 ods. 7 smernice žiadame v tabuľke zhody preukázať transponovanie povinnosti vnútroštátneho bezpečnostného orgánu spolupracovať s agentúrou a v prípade potreby aj so žiadateľom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 34 návrhu zákona: V § 84 ods. 1 druhá veta navrhujeme nahradiť za slovom infraštruktúry slovo „a“ slovom „alebo“, tak aby sa dikcia návrhu zákona zhodovala s dikciu transponovanej smernice (EÚ) 2016/798. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, bod 93 návrhu zákona: Pri citovaní smernice (EÚ) 2016/798 v bode 10, žiadame v publikačnom zdroji za slovami „EÚ“ vypustiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 4. V bode 3 písm. b) žiadame do sekundárneho práva doplniť ďalšie právne záväzné akty EÚ, v ktorých je upravená problematika návrhu zákona, najmä: vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 849/2014, nariadenie (EÚ) č. 1315/2013 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2016/796, nariadenie (EÚ) 2016/919, rozhodnutie (2012/757/EÚ) v platnom znení, rozhodnutie č. 768/2008/ES, rozhodnutie (2010/713/EÚ), vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 402/2013 v platnom znení, rozhodnutie (2010/17/ES) a pod. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 32 (K § 61b) Podľa navrhovaného ustanovenia, na izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným rozchodom koľaje ako je rozchod hlavnej železničnej siete Európskej únie, ktoré sa napájajú na železničné siete tretích krajín, na ktoré sa právne predpisy Európskej únie nevzťahujú a ktoré spravuje iný manažér infraštruktúry ako manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete podľa tohto zákona, sa vymedzené ustanovenia tohto zákona do 24. decembra 2031 nevzťahujú. Tieto ustanovenia sa do 24. decembra 2031 podľa navrhovanej právnej úpravy nemajú vzťahovať ani na železničné podniky pôsobiace výlučne na týchto železničných tratiach. Upozorňujeme na skutočnosť že podľa čl. 1 ods. 1 písm. d) (vloženie odseku 8a do čl. 2) smernice 2016/2370, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry na obdobie 10 rokov od 24. decembra 2016 môžu členské štáty vyňať z uplatňovania kapitol II a IV tejto smernice, s výnimkou článkov 10, 13 a 56, izolované železničné trate s dĺžkou menšou ako 500 km s odlišným rozchodom koľaje než má hlavná domáca sieť, ktoré sa napájajú na tretiu krajinu, na ktorú sa právne predpisy Únie v oblasti železničnej dopravy nevzťahujú, a ktoré spravuje iný manažér infraštruktúry ako manažér infraštruktúry hlavnej domácej siete. Železničné podniky pôsobiace výlučne na týchto tratiach sa môžu vyňať z uplatňovania kapitoly II. Podľa predmetného ustanovenia smernice 2016/2370, takéto vyňatia sa môžu obnovovať na ďalšie obdobia nepresahujúce 5 rokov. Členský štát, ktorý má v úmysle obnoviť vyňatie, musí podľa tento svoj úmysel Komisii oznámiť najneskôr do 12 mesiacov pred uplynutím obdobia platnosti vyňatia, pričom Komisia preskúma, či zostávajú splnené podmienky na vyňatie a v prípade, ak to tak nie je, Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými stanoví svoje rozhodnutie o ukončení vyňatia. S ohľadom na vyššie uvedené ustanovenie smernice, odporúčame predkladateľovi prehodnotiť, či právna úprava spočívajúca v automatickom uplatnení výnimky z aplikácie vymedzených ustanovení až do roku 2031, je vôbec možná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienky k predloženému návrhu Žiadame zosúladiť textu ustanovení § 62 až 81 s textom smernice 2016/797. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 2. V súvislosti so zmenou prílohy č. 2 Legislatívnych pravidiel vlády SR upriamujeme pozornosť najmä: - na skutočnosť, že doložka zlučiteľnosti obsahuje už len 5 bodov; - na bod 3 písm. b) doložky zlučiteľnosti upravujúci sekundárne právo, ktorý sa už nerozčleňuje na sekundárne právo prijaté pred a po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy, ale je potrebné v tomto bode uviesť len „druh, inštitúciu, číslo, názov a dátum vydania právneho aktu vzťahujúceho sa na upravovanú problematiku, vrátane jeho gestora“; - na zmenu bodu 4 doložky zlučiteľnosti a najmä na písm. b), kde sa okrem informácie o začatom konaní SDEÚ proti SR podľa čl. 258 a 260 ZFEÚ už budú uvádzať aj informácie o začatí konania v rámci „EÚ Pilot“ alebo o začatí postupu Európskej komisie spolu s uvedením konkrétnych vytýkaných nedostatkov a požiadaviek na zabezpečenie nápravy so zreteľom na nariadenie (ES) č. 1049/2001. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 9 (K § 34 ods. 7 až 11) Novelou sa zavádza možnosť manažéra infraštruktúry zadať vykonávanie jeho základných povinností inému subjektu, ktorý nie je železničným podnikom, neriadi železničný podnik, ani nie je riadený železničným podnikom. Určité riziko pri zadávaní povinností manažéra infraštruktúry inému podniku úrad vidí nielen u železničných podnikov, subjektov riadiacich železničný podnik a subjektov riadených železničným podnikom, ale napr. aj u zasielateľov alebo podnikov personálne prepojených na železničné podniky. Vzhľadom na uvedené úrad navrhuje doplniť ustanovenie v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ (ďalej v texte ako „smernica 2016/2370“) tak, že pri zadávaní povinností manažéra infraštruktúry iným subjektom nesmie dochádzať ku konfliktu záujmov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 18 (K § 39 ods. 5 a 6) Novelou sa zavádza ustanovenie, ktoré upravuje procesné pravidlá pri posudzovaní toho, či dochádza k ohrozeniu hospodárskej rovnováhy zmlúv vo verejnom záujme. Úrad odporúča zvážiť, či uvedené pravidlá sú dostatočné (neriešia napr. lehotu na predloženie informácií, situáciu ak sú predložené informácie nedostatočné alebo neúplné) ako aj to, či lehota pre regulačný orgán na rozhodnutie je postačujúca vzhľadom na komplikovanosť problematiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K doložke zlučiteľnosti: 1. Uznesením vlády SR č. 251/2018 s účinnosťou od 1. júna 2018 sa menia a dopĺňajú Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky, kde sa mení príloha č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády upravujúca doložku zlučiteľnosti. Doložka zlučiteľnosti sa tak zosúlaďuje s doložkou zlučiteľnosti podľa Legislatívnych pravidiel tvorby zákonov v znení poslednej novely zo 16. mája 2018. Z tohto dôvodu žiadame dať do súladu doložku zlučiteľnosti s prílohou č. 2 k Legislatívnym pravidlám vlády SR v znení účinnom od 1. júna 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) K tabuľke zhody K čl. 27 ods. 2 smernice 2016/797 v tabuľke zhody žiadame upraviť preukázanie transpozície tejto časti smernice aj prostredníctvom § 20 ods. 1 zákona č. 56/2018 Z. z., ktoré danú problematiku upravuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail