LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) LP.2018.611 - v § 14 ods. 4 v prvej časti prvej vety „Ak ide o úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou“ žiada BSK slovo „dráhy“ nahradiť slovným spojením „železničnej trate“. - § 14 ods. 5 žiada BSK slová „dráhy“ nahradiť slovným spojením „železničnej trate“ nasledovne: Pri úrovňovom križovaní dráhy železničnej trate s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy železničnej trate prednosť pred cestnou premávkou. Úrovňové križovanie dráhy železničnej trate s cestnou komunikáciou musí byť označené podľa pravidiel pre dráhy a v súlade s pravidlami cestnej premávky. Za dopravné značky označujúce úrovňové križovanie dráhy železničnej trate s cestnou komunikáciou zodpovedá prevádzkovateľ dráhy. Za dopravné značky upozorňujúce užívateľa cestnej komunikácie na úrovňové križovanie dráhy železničnej trate zodpovedá správca komunikácie. Ak ide o hlavnú železničnú trať, musí byť úrovňové križovanie dráhy železničnej trate s cestnou komunikáciou zo strany cestnej komunikácie vybavené aj priecestným signalizačným zariadením dráhy, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ dráhy. Odôvodnenie: Všeobecná prednosť dráhových vozidiel je s ohľadom na spôsob ich prevádzky nevyhnutná na železničných tratiach. Nie je však žiaduca ako všeobecné pravidlo na vlečkách (vlečkových priecestiach) ani na električkových dráhach (aj s ohľadom na odsek 6). V prípade trolejbusových dráh dokonca o križovaní s pozemnou komunikáciou ani nemožno hovoriť, nakoľko trolejbus zo svojej podstaty jazdí výlučne v režime spoločnej prevádzky trolejbusovej dráhy a cestnej premávky. Z hľadiska pravidiel cestnej premávky bude požadovaná úprava pre účastníka cestnej premávky jednoznačná na základe použitia výstražného kríža (značka č. A 30a, A 30b), ktorým sa povinne označia úrovňové križovania so železničnou traťou. Naopak, križovania s traťou električkovou sa výstražným krížom neoznačujú a platí tam prednosť v jazde na základe pravidiel cestnej premávky (napr. použitím dopravných značiek, svetelnej signalizácie). Pripomienku považuje BSK za zásadnú Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bod 1 Odporúčame v Čl. II bode 1 navrhovanom § 12 ods. 5 vypustiť tretiu vetu. Odvodnenie: Ustanovenie v Čl. II bode 1 navrhovanom § 12 ods. 5 tretia veta, v zmysle ktorého zamestnanec môže mať u toho istého zamestnávateľa na ten istý druh práce uzatvorenú pracovnú zmluvu ako aj dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru je stav, ktorý je v rozpore s právnou úpravou § 50 Zákonníka práce. Podľa § 50 Zákonníka práce môže zamestnávateľ dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu. Predkladateľom predvídaný súbeh pracovného pomeru a dohody je v rozpore s § 50 Zákonníka práce. Ak všeobecný právny predpis upravujúci pracovnoprávne vzťahy, ktorý je kódexového typu (Zákonník práce) takýto postup zakazuje, nemôže iný právny predpis takýto postup popisovať a naviazať na neho plnenie povinností. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bod 2 Odporúčame v Čl. II bode 2 navrhovanom § 12a prvej vete za slovami „v pracovnom pomere“ vypustiť čiarku a slová „samostatne zárobkovo činní rušňovodiči“. Odporúčame samostatne zárobkovo činných rušňovodičov upraviť analogicky s § 10 zákona č. 462/2007 Z. z. zákona o organizácii pracovného času v doprave vrátane požiadavky na licenciu podľa § 10 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach. Odôvodnenie: Upozorňujeme, že nie je vhodné ani potrebné samostatne zárobkovo činného rušňovodiča vymedziť ako (mobilného) zamestnanca. V zmysle § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 462/2007 Z. z. zákona o organizácii pracovného času v doprave by sa potom samostatne zárobkovo činný rušňovodič považoval za zamestnanca v doprave. V Čl. II bode 5 navrhovaný § 15a je vo vzťahu k rozvrhovaniu pracovného času samostatne zárobkovo činných rušňovodičov postačujúci. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bod 2 Odporúčame v Čl. II bode 2 navrhovanom § 12a zvážiť, či by sa za mobilných zamestnancov v doprave nemali okrem rušňovodičov považovať aj ďalší členovia cestujúceho personálu resp. odporúčame všeobecne zvážiť potrebu § 12a v súvislosti s § 2 ods. 4 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave. Odôvodnenie: Zosúladenie s § 7 ods. 1 druhou vetou zákona č. 462/2007 Z. z. zákona o organizácii pracovného času v doprave. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bod 7 Odporúčame vo vzťahu k Čl. II bode 7 navrhovanému § 34 ods. 2 písm. e) upraviť povinnosť kontrolovanej osoby v samostatnom ustanovení. Odôvodnenie: Ustanovenie § 34 ods. 2 zákona č. 462/2007 Z. z. zákona o organizácii pracovného času v doprave upravuje oprávnenia inšpektora práce. Z tohto pohľadu nie je vhodné v tomto ustanovení upravovať aj povinnosti kontrolovaného subjektu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II body 1 a 8, K Čl. III bod 15 Odporúčame v Čl. II bode 1 navrhovanom § 12 ods. 5 druhej vete slová „pracovného vzťahu“ nahradiť slovami „pracovnoprávneho vzťahu“. Odporúčame v Čl. II bode 8 navrhovanom § 37 ods. 3 písm. i) slová „pracovného vzťahu“ nahradiť slovami „pracovnoprávneho vzťahu “. Odporúčame v Čl. III bode 15 navrhovanom § 27a ods. 5 a ods. 6 písm. d) slová „pracovného vzťahu“ nahradiť slovami „pracovnoprávneho vzťahu“. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia s terminológiou § 1 ods. 3 Zákonníka práce. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II, Všeobecná pripomienka Všeobecne upozorňujeme, že ak je zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru (rušňovodič) považovaný za zamestnanca na účely zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave, patria mu všetky práva, ktoré mu zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave priznáva, a teda aj tie, ktoré sú nad rámec Zákonníka práce. Zároveň upozorňujeme, že hoci je v § 3 ods. 2 Zákonníka práce ustanovené pravidlo, ktoré umožňuje pre zamestnancov v doprave upraviť práva a povinnosti osobitne, táto úprava nemôže byť v zásadnom rozpore so všeobecným kódexom pracovného práva, ktorým Zákonník práce je. • Vo vzťahu k v Čl. II bode 5 navrhovanému § 15a upozorňujeme, že zo Zákonníka práce nevyplýva povinnosť zamestnávateľa rozvrhovať pracovný čas zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, na tohto zamestnanca sa nevzťahuje en bloc tretia časť Zákonníka práce, ktorá upravuje pracovný čas a dobu odpočinku. V zmysle § 223 ods. 2 Zákonníka práce sa na zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru vzťahujú iba vybrané ustanovenia o pracovnom čase a dobe odpočinku, a to § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95 (t.j. aj vrátane regulácie odpočinkov) a § 98 Zákonníka práce. V prípade Zákonníka práce sa na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru teda nevzťahujú vymedzenia, čo je pracovná zmena, rozvrhovanie pracovného času, a pod. Z tohto hľadiska sa bude otázka rozvrhov denného pracovného času zamestnanca v doprave na dráhe (§ 13 ods. 1 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave) aplikovať len v kontexte zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a bez subsidiárnej aplikácie Zákonníka práce. Napr. na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa nevzťahuje § 90 Zákonníka práce o tom, že zamestnancovi sa musí urobiť rozvrh pracovných zmien najmenej týždeň vopred a s platnosťou najmenej na týždeň. Na základe v Čl. II bode 2 navrhovaného § 12a návrhu zákona (odkaz na aplikáciu prvej časti zákona) sa na zamestnanca v doprave, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru vzťahuje prvá časť zákona, a teda aj časť § 3 ods. 1 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave, t.j. „a rozvrhnutie pracovného času mu najmenej týždeň vopred oznámiť”. • Upozorňujeme, že Zákonníkom práce je ustanovená výnimočnosť uzatvorenia dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a ako aj časová limitácia výkonu práce. Z tohto hľadiska ustanovenie o aplikácií rozvrhovania pracovného času zamestnanca na dohodu podľa § 13 a 14 vedie k tomu, že podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce maximálny pracovný čas zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nesmie presiahnuť 12 hodín v priebehu 24 hodín (podľa § 228a ods. 1 Zákonníka práce zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o pracovnej činnosti, môže vykonávať prácu najviac 10 hodín týždenne) a podľa § 13 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v zmysle v Čl. II bodu 3 je zamestnávateľ povinný rozvrhnúť denný pracovný čas tak, aby dĺžka pracovnej zmeny bola u rušňovodičov najviac 13 hodín. • Zamestnancovi, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru nepatrí dovolenka (§ 223 ods. 2 Zákonníka práce). Podľa v Čl. II bode 2 navrhovaného § 12a mobilní zamestnanci v doprave na dráhe sú aj rušňovodiči vykonávajúci práce na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Upozorňujeme, že § 15 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave hovorí o nároku na dovolenku zamestnanca na dráhe s nerovnomerným rozvrhnutím pracovného času, čo môže byť v zmysle predkladaného návrhu aj zamestnanec, ktorý vykonáva prácu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, keďže v zmysle v Čl. II bode 2 navrhovaného § 12a sa považuje za mobilného zamestnanca v doprave na dráhe. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K analýze sociálnych vplyvov Naďalej uplatňujeme pripomienku uplatnenú v rámci predbežného pripomienkového konania týkajúcu sa pozitívnych sociálnych vplyvov plynúcich zo zlepšenia interoperability železničných sietí. Podľa predkladateľa cieľom novoprijatých smerníc, ktoré predložený návrh zákona transponuje je zlepšiť prepojenie a interoperabilitu železničných sietí, ako aj prístup na tieto siete, čo vedie k zlepšeniu a rozvoju služieb medzinárodnej železničnej dopravy v rámci Európskej únie, ako aj s tretími krajinami. Podľa predkladateľom uvádzaných dôvodov schválenie predmetnej novely umožní vytvoriť lepšie a rýchlejšie prepojenia medzi hospodárskymi a kultúrnymi centrami prostredníctvom rozvoja vysokorýchlostnej železničnej siete. Taktiež predkladateľ uvádza, že je potrebné hľadať rôzne možnosti podpory investícií do vysokorýchlostnej železničnej siete a využívania vysokorýchlostných železničných tratí. Tieto predkladateľom identifikované skutočnosti v predloženej analýze sociálnych vplyvov naďalej absentujú. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. III §21e ods.1 Odporúčame prehodnotiť slová "technické, ekonomické alebo právnické vzdelanie". Odôvodnenie: v praxi môže viesť k sporným prípadom pre nejednoznačnosť formulácie, tak občanov, ktorí získali takéto vzdelanie v zahraničí, ale aj absolventov zo Slovenska. (napr. vysoké školy vzdelávajú v odbore dopravné služby, ktorého zameranie je práve na obstarávanie rôznych foriem dopravy, či logistiky dopravy, pričom tento odbor je v podskupine odborov dopravné a poštové služby, ktorý patrí do skupiny odborov služby). Máme za to, že absolvent tohto odboru by nemohol byť členom komisie, hoci je kvalifikovanejší ako absolvent s právnickým, či technickým vzdelaním. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bod 4 Odporúčame v Čl. II bode 4 navrhovanom § 13 ods. 4 písm. a) za slovo „činnostiam“ vložiť slová „v doprave na dráhe“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. V Čl. II bode 4 navrhovaný § 13 ods. 6, ktorý odkazuje na § 13 ods. 4, vymedzuje pojem „dopravné činnosti v doprave na dráhe“, je preto potrebné použiť tento pojem aj v § 13 ods. 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 61b § 61b odporúčame presunúť do prechodného ustanovenia. Odôvodnenie: V § 61b ods. 1 sú uvedené konkrétne dátumy upravujúce právnu úpravu režimu prechodného spolupôsobenia doterajšieho zákona a nového zákona na právne vzťahy upravené doterajším zákonom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 76 ods. 12, 13 a 19 Odporúčame nahradiť slová "odsekov 5 alebo 10" slovami " odsekov 5 alebo odsekom 10". Odporúčame nahradiť slová "odsekmi 5 alebo 10" slovami" odsekom 5 alebo odsekom 10". Odôvodnenie: legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) § 61b ods. 2 Odporúčame vypustiť slová "V prípade". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
Dopravný úrad (Dopravný úrad) K § 90 návrhu zákona 1. § 90 sa dopĺňa novým odsekom 9, ktorý znie: „(9) Ak bezpečnostný orgán vykonáva za odplatu činnosti pre agentúru alebo bezpečnostný orgán iného členského štátu podľa osobitného predpisu29a), príjmy z tejto činnosti29b) môže použiť prostredníctvom samostatného účtu na úhradu mzdových výdavkov a s tým súvisiaceho poistného a príspevkov do poisťovní a na nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom tejto činnosti. Získané finančné prostriedky na základe zmluvy podľa ods. 1 písm. k) použije prostredníctvom samostatného účtu spôsobom podľa osobitného predpisu29c) .“ 2. Poznámka pod čiarou 29b) znie: „29b) Článok 5 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/764.“ 3. Poznámka pod čiarou 29c) znie: „29c) § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Dopravný úrad je v súlade s ustanovením § 103 ods. 1 písm. a) zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dráhach“) bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a pre železničné vozidlá. V rámci svojich kompetencií vymedzených ustanovením § 90 ods. 1 zákona o dráhach vykonáva Dopravný úrad svoju pôsobnosť ako vnútroštátny bezpečnostný orgán v súlade s transponovanými ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii a v súlade s transponovanými ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc v platnom znení, čím sa mu ich transpozíciou do vnútroštátneho práva vymedzujú kompetencie v posudzovaní žiadostí o vydanie jednotných bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky a udeľovanie povolení na uvedenie železničných vozidiel na trh Európskej únie. Železničná agentúra Európskej únie (ďalej len „agentúra“) v súlade s článkom 76 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 na účel popísaný v predchádzajúcom odseku uzatvorí s vnútroštátnymi bezpečnostnými orgánmi dohody o spolupráci (bližšie špecifikované aj v návrhu nového znenia § 90 ods. 1 písm. k) zákona o dráhach). Dohody o spolupráci môžu byť osobitnými alebo rámcovými dohodami a môžu zahŕňať jeden alebo viacero vnútroštátnych bezpečnostných orgánov. Legislatíva Európskej únie ukladá Dopravnému úradu (rovnako ako dozorným orgánom iných členských štátov) vykonávať činnosti pre agentúru nad rámec svojich činností, ktoré musí Dopravný úrad ako dozorný orgán v oblasti dráh a dopravy na dráhach vykonávať z doterajšej legislatívy Európskej únie a vnútroštátnej legislatívy: zákona o dráhach a zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov. Pôjde o činnosti v európskom kontexte, preto komunikácia nebude prebiehať v slovenskom, ale anglickom jazyku. Nové činnosti Dopravného úradu má agentúra hradiť Dopravnému úradu a ide o náklady na pracovnú silu (mzdy, odvody, poistenie ap.), náklady na vzdelávanie a odbornú úroveň pracovníkov, náklady na podstatné zvýšenie služobných ciest, náklady na technické vybavenie pracovníkov DÚ, v menšej miere kapitálové výdavky. Na zabezpečenie uvedených činností potrebuje Dopravný úrad vložiť do práve pripravovanej novely zákona o doprave na dráhach krátke ustanovenie, na základe ktorého bude Dopravný úrad agentúre náklady fakturovať a finančné prostriedky použije na uvedené účely v súlade s § 22 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách. Bez vloženia uvedeného ustanovenia by Dopravný úrad nebol pri súčasných rozpočtových prostriedkoch schopný uvedené činnosti zabezpečovať. Dopravný úrad bude v spolupráci s agentúrou a inými bezpečnostnými orgánmi členských štátov spolupracovať na posudzovaní žiadostí o vydanie jednotných bezpečnostných osvedčení pre železničné podniky a udeľovanie povolení na uvedenie železničných vozidiel na trh Európskej únie. Za týmto účelom bude patriť Dopravnému úradu odplata stanovená v dohode o spolupráci v súlade s článkom 5 ods. 10 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/764 z 02. mája 2018 o poplatkoch a platbách splatných Železničnej agentúre Európskej únie a ich platobných podmienkach. Návrhom na doplnenie novo-navrhovaného ustanovenia § 90 zákona o dráhach o odsek 9 chce Dopravný úrad takto získané prostriedky použiť na výhradné zabezpečenie ďalších svojich činností, ktoré mu touto novelou zákona o dráhach v súvislosti s udeľovaním jednotných bezpečnostných osvedčení a povolení na uvedenie železničných vozidiel na trh EÚ pribudnú. Dopady na štátny rozpočet v súvislosti s navrhovanou zásadnou pripomienkou: Doplnenie návrhu novely zákona o dráhach o pripomienkované ustanovenie nebude mať vplyv na štátny rozpočet. Zásadná pripomienka Odoslaná 31.8.2018 Detail