LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 8 Upozorňujeme, že sumy uvádzané v slovenských korunách v § 37 by mali byť uvedené v eurách. To platí pre celý zákon č. 462/2007 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 11 Úvodnú vetu bodu 11 odporúčame upraviť takto: "V § 38 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 2 V úvodnej vete bodu 2 odporúčame nahradiť slovo "ktorá" slovami "ktorý vrátane nadpisu". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 10 V odseku 3 písm. a) odporúčame nahradiť slovo "nedrží" slovom "nedodrží". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III V úvodnej vete čl. III odporúčame doplniť novelu- zákon č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 9 Slová "§ 38 ods. 2" odporúčame nahradiť slovami "V § 38 sa odsek 2". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 7 Za slová "alebo formou verejnej súťaže" odporúčame vložiť slová "podľa tohto zákona" a súčasne vypustiť odkaz 14a a poznámku pod čiarou k tomuto odkazu. Odôvodnenie: V bode 11 sa navrhuje osobitná úprava verejnej súťaže, preto považujeme za vhodné odkázať na túto úpravu, nie na Obchodný zákonník. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 11 § 21f V odseku 1 odporúčame zvážiť, či by vyhlasovateľ súťaže nemal zverejniť na webovom sídle informáciu o otváraní ponúk s uvedením dátumu otvárania ponúk najneskôr 5 pracovných dní pred dňom otvárania ponúk. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 9 Slovo "spravidla" odporúčame vypustiť. Odôvodnenie: Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme by mala vždy obsahovať náležitosti ustanovené zákonom, nie iba spravidla. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 11 § 21i V odseku 2 písm. a) a g) odporúčame nahradiť slovo "žiadateľa" slovami "osoby, ktorá podáva námietky" a v písmene g) slová "konať za žiadateľa" slovami "za ňu konať". Odôvodnenie: Spresnenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 46 ods. 3 znie odsek 3, vypustiť celý- zásadná pripomienka Odôvodnenie: Dôvodová správa nedostatočne preukázala na skutočnosť, že je potreba určenia poradia a obsah je nad rámec Smernice 2012/34. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 11 V úvodnej vete bodu 11 odporúčame vložiť za slovo "nadpisu" slová "nad § 21b a nadpisov § 21d až 21i". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 11 § 21f V odseku 2 druhom riadku odporúčame nahradiť slovo "odoslaním" slovom "doručením". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 11 § 21c V odseku 1 druhom riadku odporúčame nahradiť slová "5 a 6" slovami "5 alebo 6". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 11 § 21i V odsekoch 10 až 14 odporúčame nahradiť výraz "odvolací orgán" vo všetkých gramatických tvaroch slovami "orgán rozhodujúci o rozklade" v príslušnom tvare. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. III bod 11 § 21i V odseku 6 odporúčame upraviť znenie prvej vety. Nie je zrejmé, čo sa má na mysli pod "námietkou v tej istej veci". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) všeobecne bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodu 11. V § 35 ods. 1 za slovo podnikateľ vložiť slová "verejný alebo súkromný" Obyčajná pripomienka Odoslaná 6.9.2018 Detail
BSK (BRATISLAVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ) LP.2018.611 v § 14 ods. 4 v prvej časti prvej vety „Ak ide o úrovňové križovanie dráhy s cestnou komunikáciou“ žiada BSK slovo „dráhy“ nahradiť slovným spojením „železničnej trate“. - § 14 ods. 5 žiada BSK slová „dráhy“ nahradiť slovným spojením „železničnej trate“ nasledovne: Pri úrovňovom križovaní dráhy železničnej trate s cestnou komunikáciou má prevádzka dráhy železničnej trate prednosť pred cestnou premávkou. Úrovňové križovanie dráhy železničnej trate s cestnou komunikáciou musí byť označené podľa pravidiel pre dráhy a v súlade s pravidlami cestnej premávky. Za dopravné značky označujúce úrovňové križovanie dráhy železničnej trate s cestnou komunikáciou zodpovedá prevádzkovateľ dráhy. Za dopravné značky upozorňujúce užívateľa cestnej komunikácie na úrovňové križovanie dráhy železničnej trate zodpovedá správca komunikácie. Ak ide o hlavnú železničnú trať, musí byť úrovňové križovanie dráhy železničnej trate s cestnou komunikáciou zo strany cestnej komunikácie vybavené aj priecestným signalizačným zariadením dráhy, za ktoré zodpovedá prevádzkovateľ dráhy. Odôvodnenie: Všeobecná prednosť dráhových vozidiel je s ohľadom na spôsob ich prevádzky nevyhnutná na železničných tratiach. Nie je však žiaduca ako všeobecné pravidlo na vlečkách (vlečkových priecestiach) ani na električkových dráhach (aj s ohľadom na odsek 6). V prípade trolejbusových dráh dokonca o križovaní s pozemnou komunikáciou ani nemožno hovoriť, nakoľko trolejbus zo svojej podstaty jazdí výlučne v režime spoločnej prevádzky trolejbusovej dráhy a cestnej premávky. Z hľadiska pravidiel cestnej premávky bude požadovaná úprava pre účastníka cestnej premávky jednoznačná na základe použitia výstražného kríža (značka č. A 30a, A 30b), ktorým sa povinne označia úrovňové križovania so železničnou traťou. Naopak, križovania s traťou električkovou sa výstražným krížom neoznačujú a platí tam prednosť v jazde na základe pravidiel cestnej premávky (napr. použitím dopravných značiek, svetelnej signalizácie). Zásadná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K Čl. II bod 1 Odporúčame v Čl. II bode 1 navrhovanom § 12 ods. 5 znenie prvej a druhej vety doplniť resp. upraviť analogicky so znením § 9 ods. 4 zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave. Zároveň odporúčame nahlasovaciu povinnosť samostatne zárobkovo činných rušňovodičov vyjadriť inak, keďže nemajú zamestnávateľa. Odôvodnenie: Zo znenia ako ho navrhuje predkladateľ nie je zrejmé, z akého dôvodu má rušňovodič, ktorý má viacerých zamestnávateľov, nahlásiť zamestnávateľovi všetkých ďalších zamestnávateľov, u ktorých vykonáva činnosť rušňovodiča, vrátane počtu odpracovaných hodín a doby odpočinku, keď zamestnávateľovi sa ustanovuje povinnosť nahlásiť bezpečnostnému orgánu iba vznik a zánik pracovného vzťahu rušňovodiča (ktorého zamestnáva). Zmysel vidíme jedine v tom, že zamestnávateľ má mať vedomosť o iných pracovných úväzkoch zamestnanca a ich rozsahu kvôli tomu, aby mohol aj s ohľadom na tieto iné úväzky zamestnancovi rozvrhnúť pracovný čas, avšak za podmienky, že pracovný čas zamestnanca u všetkých zamestnávateľov sa posudzuje spoločne. Ustanovenie o spoločnom posudzovaní pracovného času u všetkých zamestnávateľov je preto potrebné do návrhu zákona doplniť. Zároveň však upozorňujme, že z formulácie „vrátane počtu odpracovaných hodín a doby odpočinku“ vyplýva nahlasovanie počtu odpracovaných hodín a doby odpočinku ex post (až po odpracovaní), a to bez určenia lehoty, v ktorej má zamestnanec toto nahlásenie vykonať, čo môže viesť k nedosiahnutiu zamýšľaného úmyslu. Tiež upozorňujeme, že nie je zrejmé, voči ktorému zamestnávateľovi má mať oznamovaciu povinnosť samostatne zárobkovo činný rušňovodič, keďže nie je v pracovnoprávnom vzťahu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2018 Detail