LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 6 Slovo "držiteľov" odporúčame nahradiť slovom "držiteľom". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 29 Upozorňujeme, že predmet úpravy uvedený v § 53 ods. 1 písm. b) by mal byť ustanovený v zákone, nie vo vykonávacom predpise. Táto pripomienka platí aj pre novelizačný bod 50 v čl. I. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 33 § 72 V § 72 ods. 10 odporúčame presunúť číslo odkazu za bodku. Táto pripomienka platí pre celý materiál, napríklad bod 33 § 76 ods. 2, 7, 16, § 76a ods. 1 písm. c), § 81 ods. 1. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 32 V úvodnej vete bodu 32 odporúčame vložiť za slovo "ktorý" slová "vrátane nadpisu". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 33 § 71 V § 71 ods. 2 odporúčame v poslednom riadku nahradiť slovo "týkajúcich" slovom "týkajúcim". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 33 § 71a V odseku 2 odporúčame posunúť slová "ak došlo..." do predchádzajúceho riadku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 27 Slová "Na riešenie" odporúčame nahradiť slovami "Pri riešení". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 28 Na konci písmena g) odporúčame vložiť bodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 33 § 78a Druhú vetu odseku 8 odporúčame upraviť. Za slovo "že" odporúčame vložiť slová "železničné vozidlá". Slová "tohto ustanovenia" odporúčame nahradiť odkazom na konkrétne ustanovenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 33 Pri poznámke pod čiarou k odkazu 24b upozorňujeme, že nariadenie vlády SR č. 60/2017 Z. z. bolo zrušené zákonom č. 55/2018 Z. z. V poznámke pod čiarou č. 25 je uvedený nesprávny odkaz. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 62 V úvodnej vete bodu 62 odporúčame nahradiť slovo "nadpisu" slovom "nadpisov". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 41 Za slová "a v osobitnom predpise" odporúčame vložiť číslo odkazu 31, keďže sa vypúšťa aj poznámka pod čiarou k tomuto odkazu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 33 § 77 V § 77 ods. 5 odporúčame vložiť na konci úvodnej vety dvojbodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 42 V odseku 3 písm. a) odporúčame vložiť za slovo "času" slovo "udalosti". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 34 § 87 V § 87 ods. 7 odporúčame rozpísať skratku "IČO". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 57 Pred slová "za ktorých" odporúčame vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 74 V prvom riadku odporúčame nahradiť slovo "pridávajú" slovom "vkladajú". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 14 V úvodnej vete bodu 14 odporúčame vypustiť slovo "nový" a za slovo "ktorý" vložiť slová "vrátane nadpisu". V § 40a odporúčame vypustiť slová "v elektronickej forme" z dôvodu duplicity. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. II bod 1 Na začiatku znenia odseku 5 odporúčame vložiť číslo odseku 5. Upozorňujeme na nesprávny odkaz uvedený v poznámke pod čiarou 13a. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail