LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 39, ods. 7. odsek 7. vypustiť. Odôvodnenie: je nad rámec Smernice 2012/34 a ustanovenie o dôvodoch posúdenia na "domnienke" nezakladá právnu istotu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 46 sa vypúšťa odsek 4. § 46 odsek 4 ponechať. Odôvodnenie: uvedené ustanovenie bolo transponované predpismi EU a je v súlade so Smernicou 2012/34/EU. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 39 odseky l a 2 znejú ods. 2 vypustiť Odôvodnenie: je nad rámec Smernice 2016/2370 Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 61 b) Žiadame zapracovať všetky ustanovenia Čl. 7 Smernice 2014/34 Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 21 ods. 7 Vypustiť slová "priamym zadaním" a navrhovanú vetu, ktorá sa pripája upraviť nasledovne: "Úhradu za záväzok zo zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme tvorí cena v prepočte na jednotku dopravného výkonu." Odôvodnenie: Pri spravodlivej hospodárskej súťaži a rovnosti podmienok /priame zadanie alebo súťaž/ jednotka dopravného výkonu by mala mať rovnaké kritéria a rozhodnúť musí cenu, ktorá by mala byť pri priamom zadaní nižšia ako pri súťaži nakoľko pri priamom zadaní je už aplikovaná výhoda na trhu pre podnikateľa resp. monopolnej spoločnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 11 ods. 6 druhá veta znie Odsek 6 vypustiť: Odôvodnenie: je nad rámec Vykonávacieho Nariadenia Komisie EU 2015/171 o určitých aspektoch postupu udeľovania licencii železničných podnikov a Smernice 2012/34/EU. Železničné podniky, ktoré žiadajú o vydanie novej licencie by nemali mať menej priaznivé podmienky udeľovania licencie než železničné podniky, ktoré už pôsobia na trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) V § 13 7 vkladá nová odsek 8 V § 13 sa za odsek 7 vkladá nová odsek 8: odsek vypustiť. Odôvodnenie: je nad rámec Vykonávacieho Nariadenia Komisie EU 2015/171 o určitých aspektoch postupu udeľovania licencii železničných podnikov a Smernice 2012/34/EU. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) navrhujeme v § 11 ods.6, písm d) vypustiť slovo"nových" ustanovenie je nad rámec Smernice 2012/34, Prílohy III. Aplikačná prax v Európskej únii umožňuje na začiatok podnika používať i staré vozidlá. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) navrhujeme k § 12 ods.2 písm. d) na konci vety doplniť text "doklady podľa písm. a) a b) zabezpečí licenčný orgán, ak sú žiadatelia (právnické a fyzické osoby) registrované na Slovensku". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 61 b, ods. 4 61 b, ods. 4 vypustiť. Odôvodnenie: Ustanovenie nie je intenciách terminológie , dráhový podnik, železničný podnik resp. pojmov zadefinovaných v Smernici 2014/34. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) navrhujeme § 12 odsek g) vypustiť Odôvodnenie: je nad rámec predpisov európskej únie a popis liniek a harmonogram spojov je zbytočná byrokracia, resp. formalizmus. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) navrhujeme k§ 12 ods.2 písm. d) na konci vety doplniť : "doklady podľa písm. a) a b) zabezpečí licenčný orgán, ak sú žiadatelia osoby registrované na Slovensku". Odôvodnenie: Vláda SR sa zaviazala znižovať administratívnu náročnosť /byrokraciu/ pri žiadostiach - konaniach na orgánoch a preto navrhuje aplikáciu aj pre licenčný orgán. Aplikačná prax pred úradmi v zahraničí napr. v Česku je v prospech podnikateľov resp.občanov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 21a sa vkladajú §21b až 21j, ktoré vrátane nadpisu znejú: "Verejná súťaž na uzavretie zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme" §21b až §21j žiadame vypustiť. Odôvodnenie: • uvedené ustanovenia vytvárajú negatívny precedens pri hospodárskych súťažiach, nakoľko objednávateľ, /vyhlasovateľ/, komisia pre súťaž, hodnotiteľ je v pozícii akcionára dominantného dopravcu na trhu, odvolací orgán verejnej súťaže, všetko je koncentrované na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Toto nezaručuje nezávislý proces hospodárskej súťaže. • k § 21 g, ods.4 písm.f) čo je to podstatným vplyvom pre vylúčenie? • navrhujeme definovať napr. primerane aplikáciu niektorých ustanovenia zák. č. 343/2015 Z.z. zákona o verejnom obstarávaní, odvolací orgán - t.j. nezávislý orgán, ako je to v intenciách odporúčania Európskej komisie o hospodárskych súťažiach. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 44 ods. 1 sa na koniec pridáva písmeno d) ktoré znie: písm. d) vypustiť. Odôvodnenie: aplikačná prax, napr. z Česka, je že sa používajú primerane vybrané §§ zo zákona o verejnom obstarávaní a preto navrhujeme obdobne zapracovať niektoré §§ zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, napr. podmienky ponuky, dokumentácia a pod. Navrhujeme súčasne zapracovať ustanovenie s dôrazom na aplikačnú prax z Česka republiky, ktoré už realizuje otváranie trhu s viacerými dopravcami. Pokiaľ sú splnené podmienky priamo aplikovateľného predpisu Európskej únie môže objednávate uzavrieť priamym zadaním zmluvu o výkonoch vo verejnej službu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 15 Na konci odseku 2 odporúčame vložiť úvodzovky a bodku a slová "Poznámky pod čiarou k odkazom 14a) a 14b) znejú:" odporúčame vypustiť. Odporúčame vypustiť znenie poznámky pod čiarou k odkazu 14a a doplniť vetu, v ktorej sa uvedie, že poznámka 14b sa vypúšťa. Odôvodnenie: Znenie poznámky pod čiarou k odkazu 14a ostáva nezmenené. Odkaz 14b bol vypustený, preto treba vypustiť aj poznámku k tomuto odkazu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
Verejnosť (Verejnosť) § 21 ods. 8. Vypustiť slová "celosieťovej tarify" a vypustiť znenie písm. f) Odôvodnenie: text a písm. f) je to nad rámec aktov Európskej komisie a hospodárskej súťaži, navrhujeme aby Ministerstvo financií vytvorilo právny predpis, ktorý by sa zameral na jednotky dopravného výkonu a analyzoval preukázateľnú stratu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 10 V úvodnej vete bodu 10 odporúčame vložiť za slovo "ktorý" slová "vrátane nadpisu". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 5 V úvodnej vete bodu 5 odporúčame vložiť za slovo "ktorý" slová "vrátane nadpisu". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 18 V odseku 5 v trinástom riadku odporúčame vložiť čiarku za slovo "infraštruktúre". Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I V úvodnej vete čl. I odporúčame doplniť novelu- zákon č. 177/2018 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.9.2018 Detail