LP/2018/611 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákonyExistujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I K čl. I (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z.) K čl. I – k jednotlivým ustanoveniam K čl. I - úvodná veta V úvodnej vete je potrebné za slovami „zákona č. 316/2016 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 351/2016 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“. K čl. I bodu 5 V bode 5 úvodnej vete je potrebné za slovo „ktorý“ vložiť slová „vrátane nadpisu“ a v označení paragrafu pred číslo „22a“ doplniť paragrafovú značku. K čl. I bodu 10 V bode 10 úvodnej vete je potrebné za slovo „ktorý“ vložiť slová „vrátane nadpisu“. K čl. I bodu 33 1. V bode 33, § 71 ods. 7 úvodnej vete je potrebné za slovo „základe“ vložiť slovo „týchto“. 2. V bode 33, § 71a ods. 1 úvodnej vete je potrebné za slovo „súbor“ vložiť slovo „tejto“. 3. V bode 33, § 76 ods. 3 úvodnej vete je potrebné za slovo „doklady“ vložiť dvojbodku. 4. V bode 33, § 76 ods. 18 úvodnej vete je potrebné za slová „nové povolenie na uvedenie železničného vozidla“ vložiť slovo „na“. 5. V bode 33 na konci je potrebné citácie v poznámkach pod čiarou k odkazom 23 až 24a uvádzať formou skrátenej citácie v súlade s bodom 62.6. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. To rovnako platí pre poznámky pod čiarou k odkazom 26, 26a a 27. 6. V bode 33 na konci je potrebné citáciu v poznámke pod čiarou k odkazu 24b nahradiť citáciou platného a účinného právneho predpisu, pretože nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 60/2017 Z. z. o postupe, rozsahu a náležitostiach poskytovania informácií o návrhu technického predpisu bolo k 1. aprílu 2018 zrušené. 7. V bode 33 na konci odporúčame zvážiť vypustenie poznámky o vypustení poznámok pod čiarou k odkazom 17 a 18 a v nadväznosti na to prečíslovať poznámky pod čiarou k odkazom 19 až 28f. K čl. I bodu 34 1. V bode 34 úvodnej vete je potrebné za číslo „90“ vložiť slová „vrátane nadpisu“. 2. V bode 34 na konci je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 29a citovať právne záväzný akt Európskej únie formou skrátenej citácie. K čl. I bodu 53 V bode 53 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „53. V § 103 ods. 2 sa písmeno g) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:“. K čl. I bodu 74 V bode 74 je potrebné slovo „pridávajú“ nahradiť slovom „vkladajú“. K čl. I bodu 78 V bode 78 je potrebné slovo „vkladajú“ nahradiť slovom „pripájajú“. K čl. I bodu 82 V bode 82 je potrebné za slovo „a“ vložiť slová „pripájajú sa“. K čl. I bodu 87 V bode 87 je potrebné slovo „koniec“ nahradiť slovom „konci“, za slovo „pripájajú“ vložiť slovo „tieto“ a za slovo „slová“ vložiť dvojbodku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K návrhu zákona (k novelizačným článkom I až III) - všeobecne V celom texte je potrebné uvádzať odkazy v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky, konkrétne je potrebné uvádzať odkazy za interpunkčným znamienkom (za bodkou, bodkočiarkou, čiarkou), legislatívne správne formou horného indexu s okrúhlou zátvorkou (napríklad „28c)“), v úvodnej vete znenia poznámky pod čiarou je potrebné odkazy uvádzať bez okrúhlej zátvorky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K Čl. I § 33 ods. 4 K Čl. I § 33 ods. 4 v znení: „Mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie zamestnanca sa vykonáva po zavinení alebo spoluzavinení vážnej nehody alebo menšej nehody. Zamestnávateľ určí, či sa mimoriadna lekárska preventívna prehliadka a psychologické vyšetrenie vykoná po zavinení incidentu alebo pri podozrení zo zhoršenia zdravotného stavu zamestnanca, ktorý znižuje alebo inak obmedzuje spôsobilosť zamestnanca vykonávať pracovnú činnosť, alebo po prerušení práce presahujúcom šesť mesiacov. Ak zamestnanec bol pri výkone práce účastníkom traumatizujúcej udalosti, najmä priamym účastníkom vážnej nehody alebo mimoriadnej udalosti s následkom smrti, alebo vážneho zranenia ľudí, zamestnávateľ je povinný na mieste vzniku nehodovej udalosti vystriedať rušňovodiča a zabezpečiť mu odbornú psychoterapeutickú starostlivosť, ak ju zamestnanec neodmietne.“ Odôvodnenie: Jedná sa o zabezpečenie pokrytia bezpečnostného rizika v prípade traumatizujúcej udalosti pri ktorej sa môže zamestnanec dostať do stavu, kedy nie je sám schopný posúdiť vlastnú schopnosť pokračovania vo vedení dráhového vozidla a so zreteľom na bezpečnosť je preto žiadúce, aby bol ihneď na mieste udalosti vystriedaný. Túto pripomienku pokladáme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. III K čl. III (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z.) K čl. III – k jednotlivým ustanoveniam K čl. III - úvodná veta V úvodnej vete je potrebné za slovami „zákona č. 351/2016 Z. z.“ slovo „a“ nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 176/2017 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 177/2018 Z. z.“. K čl. III bodu 1 V bode 1 na konci je potrebné v úvodnej vete poznámky pod čiarou číslo „3a“ nahradiť číslom „2a“. K čl. III bodu 9 V bode 9 je potrebné za slovo „slová“ vložiť dvojbodku. K čl. III bodu 11 V bode 11, § 21i ods. 14 je potrebné slovo „odvolaciemu“ nahradiť slovom „odvolacieho“. K čl. III bodu 15 1. V bode 15 na konci je potrebné citáciu v poznámke pod čiarou k odkazu 20b doplniť o publikačný zdroj. 2. V bode 15 na konci je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 20c slová „neskorších predpisov“ nahradiť slovami „zákona č. .../2018 Z. z.“. 3. V bode 15 na konci je potrebné v poznámke pod čiarou k odkazu 20e zvážiť odkaz na ustanovenia § 31a až 31c zákona č. 462/2007 Z. z., pretože tieto ustanovenia sa v zákone č. 462/2007 Z. z. nenachádzajú. K čl. III bodu 16 V bode 16 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „16. V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:“. K čl. III bodu 18 V bode 18 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „18. V § 44 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:“. Zároveň je potrebné za číslami „21b“ a „21j“ vypustiť okrúhlu zátvorku. K čl. III bodu 19 V bode 19 je potrebné odkaz „29)“ nad slovom „podobe“ nahradiť odkazom „28)“ a nadväzne upraviť číslo odkazu v úvodnej vete k poznámke pod čiarou a číselné označenie poznámky pod čiarou. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
KOZSR (Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky) K Čl. II za § 13 sa vkladá § 13a K Čl. II za § 13 sa vkladá § 13a v znení: „Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas rušňovodiča tak, aby mal po štyroch hodinách vedenia dráhového vozidla bezpečnostnú prestávku najmenej 30 minút; to neplatí, ak po štyroch hodinách vedenia dráhového vozidla nasleduje nepretržitý denný odpočinok alebo nepretržitý týždenný odpočinok.“ Odôvodnenie: Jedná sa o zabezpečenie pokrytia bezpečnostného rizika, ktoré zabezpečí, aby zamestnávatelia mali zákonom stanovenú povinnosť zabezpečiť bezpečnostnú prestávku. Súčasná úprava umožňuje, aby rušňovodič viedol hnacie koľajové vozidlo de facto bez prestávky celú zmenu a toto je v príkrom rozpore s potrebami zabezpečenia bezpečnosti prevádzky. Táto požiadavka/pripomienka je motivovaná tiež racionálnym riešením tejto problematiky v cestnej doprave. Túto pripomienku pokladáme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. II K čl. II (ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z.) K čl. II – k jednotlivým ustanoveniam K čl. II bodu 2 V bode 2 úvodnej vete je potrebné slovo „ktorá“ nahradiť slovami „ktorý vrátane nadpisu znie“. K čl. II bodu 7 V bode 7 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „7. V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“. K čl. II bodu 8 V bode 8 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „8. V § 37 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:“. K čl. II bodu 9 V bode 9 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „9. V § 38 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“. K čl. II bodu 11 V bode 11 je potrebné úvodnú vetu preformulovať takto: „11. V § 38 sa odsek 4 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:“. Súčasne je potrebné znak „€“ nahradiť slovom „eur“. V nadväznosti na to odporúčame zvážiť novelizovať v § 38 (a prípadne aj v § 37) ostatné príslušné ustanovenia o sumách pokút, pretože súčasne platné a účinné znenie týchto ustanovení uvádza sumy pokút v slovenských korunách (Sk). K čl. II bodu 14 Odporúčame zvážiť vypustenie tohto novelizačného bodu („Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. decembra 2018“), pretože celý čl. II nadobúda účinnosť 1. januára 2020. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) Všeobecne k návrhu zákona: Upozorňujeme, že smernica (EÚ) 2016/797, smernica (EÚ) 2016/798 a smernica (EÚ) 2016/2370, ktoré sa transponujú návrhom zákona sú „textami s významom pre EHP“, a vzťahujú sa tak, nielen na členské štáty Európskej únie, ale aj na ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, uvedené žiadame zapracovať do návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 15 návrhu zákona: Dávame predkladateľovi na zváženie v § 39 ods. 1 návrhu zákona vypustiť slová „na území Slovenskej republiky“ ako nadbytočné, keďže pôsobnosť zákona, resp. regulačného orgánu je obmedzená len na územie Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu nemá pripomienky Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 2. V § 64 ods. 5 návrhu zákona sa ustanovuje, že: „Splnomocneným zástupcom je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v Európskej únii...“, pričom uvedené ustanovenie predstavuje transpozíciu čl. 2 ods. 37 smernice (EÚ) 2016/797. Upozorňujeme však, že uvedená smernica je „textom s významom pre EHP“, (ako aj ostatné smernice transponované do návrhu zákona) a vzťahuje sa tak, nielen na členské štáty Európskej únie, ale aj na ostatné štáty, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. V zmysle uvedeného preto žiadame, upraviť navrhované ustanovenie, resp. zaviesť legislatívnu skratku, ktorá by zahŕňala aj členské štáty Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Uvedená pripomienka sa vzťahuje k celému materiálu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 4. V § 65 ods. 3 návrhu zákona odporúčame pojem „európska norma“ nahradiť pojmom „právne záväzný akt Európskej únie“. V § 72 ods. 6 návrhu zákona a v § 86 ods. 2 návrhu zákona sa používa pojem „právnych predpisoch Európskej únie“, ktorý rovnako odporúčame nahradiť pojmom „právne záväzných aktoch Európskej únie“. Uvedené uplatňujeme pre celý predkladaný materiál. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 1. Odporúčame preformulovať § 64 ods. 2 návrhu zákona, a to v časti: „..a sú špecifikované v technických špecifikáciách interoperability“, zároveň dávame predkladateľovi na zváženie, či by nebolo účelné na tomto mieste, pre uľahčenie orientácie v právnom predpise, uviesť vnútorný odkaz na príslušné ustanovenie návrhu zákona, v ktorom sú definované technické špecifikácie inetroperability a to jeho uvedením v zátvorke. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 31 návrhu zákona: V § 61 ods. 2 návrhu zákona sa ustanovuje, že manažér infraštruktúry sa podieľa na činnosti „Európskej siete manažérov infraštruktúry“, pričom z návrhu zákona nie je zrejmé, čo sa za takúto sieť považuje, resp. na základe akého právneho aktu vznikla (napr. odkazom naň). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 3. V § 65 ods. 3 návrhu zákona sa používa pojem „európske technické osvedčenie“ pričom nie je zrejmé, čo tento pojem predstavuje. Odporúčame uviesť aspoň formou poznámky pod čiarou, odkaz na právny základ tohto osvedčenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 32 návrhu zákona: V § 61b ods. 1 návrhu zákona sa používa pojem „tretie krajiny“, pričom v návrhu zákona sa používa aj pojem „tretí štát“ (navrhované ustanovenie § 79 ods. 3). Uvedené žiadame zjednotiť, resp. v návrhu zákona jasne vymedziť aký je rozdiel medzi týmito pojmami. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 7. V § 80 ods. 8 návrhu zákona sa ustanovuje, že v národnom registri železničnej infraštruktúry sa registrujú „v rozsahu usmernenia Európskej komisie...“. Žiadame uviesť aspoň vo forme poznámky pod čiarou, takéto usmernenie, resp. právny základ tohto usmernenia. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 11. V poznámke pod čiarou 27b) žiadame pri citovaní rozhodnutia Komisie doplniť číslo tohto rozhodnutia, a to za jeho názvom v zátvorke, čo vyplýva z bodu 62.7. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR: „Ak nie je číslo právne záväzného aktu Európskej únie súčasťou jeho názvu, uvádza sa za jeho názvom v zátvorke. Pri skrátenej citácii sa uvádza číslo právne záväzného aktu Európskej únie za označením druhu tohto aktu.“ Zároveň žiadame doplniť dodatok „v platnom znení“, keďže podľa bodu 62. 6 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 6. V § 80 ods. 2 písm. a) sa ustanovuje, že národný register železničných vozidiel musí spĺňať spoločné špecifikácie vymedzené pre register Európskou komisiou, pričom sa odkazom č. 27 odkazuje na čl. 37 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/796, ktorý však v tomto článku nevymedzuje spoločné špecifikácie vymedzené pre register, ale upravuje akými opatreniami disponuje Európska železničná agentúra. Uvedené žiadame prepracovať. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 9. V poznámke pod čiarou č. 16 žiadame pri citovaní nariadenia EÚ doplniť dodatok „v platnom znení“, keďže podľa bodu 62. 6 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR, ak má právne záväzný akt Európskej únie jednu novelizáciu alebo viacero novelizácií, uvádza sa s dodatkom „...v platnom znení“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I bod 33 návrhu zákona: 8. V § 81b ods. 2 návrhu zákona odporúčame namiesto negatívneho vymedzenia požiadaviek na zamestnancov poverenej právnickej osoby, uviesť len pozitívne vymedzenie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.9.2018 Detail