LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I, bod 12 návrhu zákona (k § 2 ods. 5 písm. h)) Podľa navrhovaného ustanovenia sa za partnera verejného sektora nepovažuje ani fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma plnenia od verejného podniku v rámci bežného obchodného styku verejného podniku a pri plnení hlavnej ekonomickej činnosti verejného podniku. Rozumieme zámeru, ktorý chce predkladateľ navrhovanou právnou úpravou dosiahnuť, avšak uvedené ustanovenie sa javí s ohľadom na cieľ ako vágne a potenciálne zneužiteľné. Naviac v iných navrhovaných ustanoveniach (§ 2 ods. 2 a 3) sa stanovuje horná hranica hodnoty finančných operácií, pod ktorú sa osoby uzatvárajúce zmluvy so štátom (resp. s inou osobou verejného sektora) nebudú považovať za partnerov verejného sektora. Odporúčame operácie, pri ktorých sa tieto osoby nebudú považovať za partnerov verejného sektora s ohľadom na vyššie uvedené viac špecifikovať Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) K čl. I bod 6 návrhu zákona (k § 2 ods. 1 písm. d)) Úrad podporuje rozšírenie definície oprávnenej osoby aj na osoby, ktoré podnikajú na území Slovenskej republiky a na území Slovenskej republiky majú umiestnený podnik alebo organizačnú zložku (teda nemusia mať na území Slovenskej republiky sídlo, alebo miesto podnikania). Stále však platí, že partneri sa inak ako prostredníctvom oprávnenej osoby nebudú môcť registrovať. V tomto zmysle právna úprava, ktorá ako oprávnené osoby vymedzuje iba určitý okruh osôb predstavuje určitú bariéru. Z tohto dôvodu úrad odporúča predkladateľovi zvážiť možnosť rozšíriť okruh subjektov, na základe určenia vopred vymedzených kritérií, ktoré by kvalitatívne určili daný okruh subjektov a zabezpečili aj dostupnosť k registru. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) 1. S odkazom na znenie predkladacej správy navrhujeme, aby účinnosť predkladanej novely zákona bola stanovená od 1.1.2019. Odôvodnenie: Zmeny vyvolané navrhovanou zákonnou úpravou budú mať také dopady, ktoré si zo strany zdravotnej poisťovne vyžiadajú zmeny informačných systémov, ktorých vykonanie si vyžiada dlhšie časové obdobie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 7. V § 2 ods. 3 sa na koniec pripájajú slová „v kalendárnom roku“. Odôvodnenie: Z dôvodovej správy vyplýva, že bolo úmyslom predkladateľa zachovať výšku finančných limitov pri jednorazovom a opakujúcom sa (čiastkovom) plnení. K naplneniu tohto zámeru je potrebné, aby aj formulácia výšky finančných limitov v navrhovanom znení zákona ostala bezo zmeny tak, ako je to v súčasnosti účinnom znení zákona č. 315/2016 Z. z. . Zároveň platí, že v spojení s navrhovaným § 2 ods. 4 písm. e) a g) by mohlo dôjsť k reálnemu podstatnému zníženiu finančného limitu (pri rámcových zmluvách a zmluvách na dobu neurčitú) pod predkladateľom navrhovanú hranicu opakujúceho sa plnenia 250.000,- EUR a tým aj k neúmernému rozšíreniu počtu subjektov, napríklad ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí tento (oproti súčasnému stavu) znížený limit prekročia a tým budú vystavení zbytočnej a neodôvodnenej administratívnej záťaži. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 8. § 2 ods. 4. písm. a) navrhujeme vypustiť. Ostatné písmená navrhujeme premenovať. Alternatívne navrhujeme, aby v §2 ods. 4. písm. a) znelo: „a) všetky hodnoty plnenia sa použijú vrátane dane z pridanej hodnoty, ak sa táto vykazuje,“ Odôvodnenie: Podľa nášho názoru, je pre posudzovanie hodnoty zmluvy relevantná skutočne uhradená suma a len táto by mala byť podkladom na posudzovanie hodnoty zmluvy. V dôvodovej správe k bodu 7 je uvedené, že “Výška finančných limitov pri jednorazovom a opakujúcom sa (čiastkovom) plnení zostáva v oboch prípadoch zachovaná.“. Tento úmysel nebude naplnený v prípade, ak sa do hodnoty plnenia nebude započítavať daň z pridanej hodnoty. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) všeobecne Žiadame spresniť, od akého dátumu sa navrhuje účinnosť zákona. Odôvodnenie: V predkladacej správe sa navrhuje účinnosť od 1. januára 2019, a to s ohľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu, ako aj s ohľadom na potreby úpravy informačného systému registra partnerov verejného sektora vyvolané zmenou zákonnej úpravy. Avšak v dôvodovej správe a v návrhu zákona sa navrhuje účinnosť právnej úpravy od 1. novembra 2018, a to s prihliadnutím na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu. Z uvedeného nie je zrejmé, či sa účinnosť zákona navrhuje od 1. januára 2019 alebo od 1. novembra 2018. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 18. V § 4 ods. 7 navrhujeme nahradiť slovo „údaju" slovom „údaja" a za slovo „údajov" navrhujeme doplniť "o" Odôvodnenie: Gramatické korekcie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 8. V § 2 ods. 4 písm. e) znie: „e) opakujúce plnenie sa sčítava počas jedného roka trvania zmluvy a ak je toto obdobie kratšie ako jeden rok potom počas celého dohodnutého trvania zmluvy, vrátane fikcie trvania zmluvy určenej podľa písmena f),“ V § 2 odsek 4 sa vypúšťa písmeno g) Odôvodnenie: Z dôvodovej správy vyplýva, že bolo úmyslom predkladateľa zachovať výšku finančných limitov pri jednorazovom a opakujúcom sa (čiastkovom) plnení. K naplneniu tohto zámeru je potrebné, aby aj formulácia výšky finančných limitov v navrhovanom znení zákona ostala bezo zmeny tak, ako je to v súčasnosti účinnom znení zákona č. 315/2016 Z. z. . Zároveň platí, že v spojení s navrhovaným § 2 ods. 4 písm. e) a g) by mohlo dôjsť k reálnemu podstatnému zníženiu finančného limitu (pri rámcových zmluvách a zmluvách na dobu neurčitú) pod predkladateľom navrhovanú hranicu opakujúceho sa plnenia 250.000,- EUR a tým aj k neúmernému rozšíreniu počtu subjektov, napríklad ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí tento (oproti súčasnému stavu) znížený limit prekročia a tým budú vystavení zbytočnej a neodôvodnenej administratívnej záťaži. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 21. V § 9 ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „alebo k akejkoľvek zmene vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora bez ohľadu na zmenu osoby konečného užívateľa výhod“ Odôvodnenie: Oznamovanie každej zmeny vlastníckej alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora, bude v mnohých prípadoch nepraktické a administratívne veľmi náročné najmä s ohľadom na fakt, že k zmene konečného užívateľa výhod nedochádza. Narážame tu aj na problém, že pojmy „vlastnícka štruktúra“ a „riadiaca štruktúra“ nie sú v zákone definované, a tým je vytvorený priestor pre rôzny výklad daných pojmov. Navyše, úprava oznamovania zmeny vlastníckej štruktúry, ako aj riadiacej štruktúry je nedostatočná, keďže nie je jasné, čo má oprávnená osoba registrujúcemu orgánu vlastne predložiť (verifikačný dokument dokladá iba k návrhu na zápis, ktorý sa však pri zmene vlastníckej štruktúry bez dopadu na konečného užívateľa výhod nepodáva, nie je jednotná prax, či v rámci riadiacej štruktúry stačí vo verifikačnom dokumente uviesť iba názvy jednotlivých pozícií alebo aj ich obsadenie konkrétnymi osobami, ani ako má registrujúci orgán s oznámením naložiť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 8. § 2 ods. 4 písm. b) navrhujeme vypustiť. Ostatné písmená navrhujeme premenovať. Alternatívne navrhujeme, aby § 2 ods. 4 písm. b) znelo: „b) pri zmluvách o prevode nehnuteľnosti do spoluvlastníctva viacerých osôb sa u spoluvlastníkov prijímaná hodnota plnenia rozpočítava podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov,“ Odôvodnenie: Z dôvodovej správy vyplýva, že k legislatívnej zmene § 2 ods.4 písm. b) pristupuje navrhovateľ z dôvodu, že v aplikačnej praxi pri prevodoch nehnuteľností zo štátu na PVS dochádza aj k situáciám, kedy nehnuteľnosť je prevádzaná do spoluvlastníctva viacerých osôb. Navrhované znenie však určovalo hodnotu zmluvy pri spoluvlastníkoch bez ohľadu na predmet zmluvy (nie len prevádzanie nehnuteľnosti). Zároveň pri bezpodielovom spoluvlastníctve manželov nie sú podiely určené. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 15. V § 4 ods. 2 písmeno d) znie: „d) zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, dátum narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené, druh a číslo dokladu totožnosti, štátna príslušnosť, údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike;7) a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod;5) dátum narodenia, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti sú súčasťou neverejnej časti registra.“. Odôvodnenie: Z dôvodu ochrany osobných údajov navrhujeme, aby aj dátum narodenia bol súčasťou neverejnej časti registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 27. V § 11 navrhujeme znenie ods. 7 nasledovne: „Verifikačný dokument nesmie obsahovať údaje, ktoré sú súčasťou neverejnej časti registra podľa § 4 ods. 2 písm. d).“ Odôvodnenie: Z legislatívno-technického hľadiska je použitie znaku „/“ v navrhovanom znení neprijateľné. Nie je zrejmé, čo sa týmto znakom myslí. Pojem „všeobecne použiteľný identifikátor“ je vo svetle znenia § 4 ods. 2 písm. d) nadbytočný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 8. V § 2 ods. 4 písm. j) sa vypúšťajú slová: „; ak nie je predpokladaný alebo určiteľný žiadny rámec prijímaných hodnôt, má sa za to, že hodnota zmluvy prekračuje hodnotu podľa odseku 2“. Odôvodnenie: Postačujúca je podľa nášho názoru zásada podľa písmena m). V prípade, ak by popri sebe platili zásady podľa dikcie písmena j) za bodkočiarkou a písmena m), mohlo by dôjsť k ich vzájomnému konfliktu. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 20. V § 6 ods. 1 písm. f) navrhujeme nahradiť slovo „obsahuje“ slovom „neobsahuje“ Odôvodnenie: Verifikačný dokument nesmie obsahovať údaje, ktoré sú súčasťou neverejnej časti registra. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 41. V § 19 navrhujeme znenie písm. c) nasledovne: „; vzťahom, ktorý by mohol spochybniť nestrannosť oprávnenej osoby podľa tohto písmena, nie je vzťah pri výkone jej činnosti podľa osobitných predpisov13a)“ Odôvodnenie: Účelom úpravy podľa dôvodovej správy je „explicitne ustanoviť, že vzťah medzi klientom ... a advokátom ... nie je prekážkou pre výkon činnosti oprávnenej osoby“. Takáto úprava však tento účel nenapĺňa, a to z nasledovných dôvodov: Písmeno c) obsahuje: generálny zákaz v podobe „vzťahu oprávnenej osoby k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť“ a dva demonštratívne príklady takého vzťahu v podobe: personálneho prepojenia (typickým príkladom je vykonávanie funkcie v orgánoch dvoch právnických osôb tými istými fyzickými osobami) a majetkového prepojenia (typickým príkladom je majetkový podiel na podnikaní jednej právnickej osoby druhou osobou) s partnerom verejného sektora. Ak bola aj nejaká pochybnosť ohľadom toho, či vzťah advokáta a klienta je vzťahom zakázaným podľa písm. c), táto pochybnosť sa určite netýkala žiadneho z uvedených dvoch demonštratívnych príkladov, ale skôr generálneho zákazu ako takého. Ak teda teraz povieme, že tento vzťah nespadá pod žiadny z demonštratívnych príkladov, nijako tým neodstránime pretrvávajúcu pochybnosť, či ho nemožno považovať za porušenie generálneho zákazu. Objasňujúca formulácia na konci písmena by sa preto mala týkať práve generálneho zákazu. Navyše by nemala rozlišovať, či ide o vzťah advokáta s partnerom verejného sektora alebo s členom jeho orgánov, v obidvoch týchto prípadoch by mal byť tento vzťah vylúčený z písm. c) už svojou povahou (že nejde o závislú činnosť). Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) novele vo všeobecnosti Z dôvodovej správy vyplýva, že jedným z primárnych podnetov na novelizovanie pôvodného textu právnej úpravy je aj reakcia predkladateľa na podnety, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe počas účinnosti zákona. V tejto súvislosti máme za to, že navrhovaná novela sa nedotkla niektorých oblastí, ktoré by v kontexte aplikačnej praxe bolo potrebné zákonne upraviť a ktoré boli predmetom často kladených otázok. Ide o typy zmlúv ( §2 ods. 1 písm. e) ), u ktorých môže dochádzať k rôznej interpretácii zákona vo vzťahu k určovaniu hodnoty zmluvy a to: a) pri urovnaní b) pri započítaní pohľadávok, c) pri postúpení pohľadávok na tretie osoby, d) pri zriadení záložného práva Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) 14. K Čl. I bodu 38. Navrhujeme bod 38. vypustiť v celom rozsahu. Alternatívne navrhujeme, aby § 13a znel nasledovne: „Ak registrujúci orgán vykoná výmaz partnera verejného sektora podľa § 13 ods. 2, partner verejného sektora nemôže byť do registra zapísaný po dobu troch rokov od výmazu.“ Odôvodnenie: Pre niektoré subjekty je zápis v registri partnerov verejného sektora existenčnou záležitosťou (podmienkou povolenia). V prípade, ak by došlo k výmazu takéhoto subjektu, subjekt nebude mať možnosť bezodkladne po svojom výmaze podať nový návrh. Viď napr. § 39 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z.z.). Túto pripomienku považujeme za zásadnú. Zásadná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. VII V § 6a ods. 3 navrhujeme vypustiť slová „v zhode alebo“ Odôvodnenie: Zákon používa dva odlišné pojmy: konanie „v zhode“ a konanie „spoločným postupom“. Keďže ide o dva pojmy, možno predpokladať, že majú rôzny význam. Je potom mätúce, ak návrh novely zákona zavádza tú istú (vysvetľujúcu) vyvrátiteľnú domnienku pre obidva tieto pojmy. V prípade konania v zhode existuje výkladová pomôcka v ust. §66b Obchodného zákonníka, ktoré tento pojem definuje. V prípade konania spoločným postupom takáto pomôcka chýbala. Preto by sa tieto ustanovenia mali týkať iba konania spoločným postupom, čomu zodpovedá aj znenie dôvodovej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. VII V § 6a ods. 3 navrhujeme nahradiť pojem „rodinnými príslušníkmi“ pojmom „blízkymi osobami“, alebo pojem „rodinnými príslušníkmi“ bližšie definovať. Odôvodnenie: Nejde o zákonom definovaný pojem. Analogické použitie definície zo Zákonníka práce (§ 40 ods. 5) alebo Trestného zákona (§65 ods. 3) zrejme nie je namieste Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail
DÔVERA (DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.) K Čl. I bodu 28. V § 11 ods. 8 navrhujeme nahradiť spojenie „odseku 3“ spojením „odseku 4“ Odôvodnenie: Odsek 3 upravuje výnimku z povinnosti overenia identifikácie. Odkaz má byť ale na úpravu dobrovoľného overenia identifikácie, ktorá je obsiahnutá v odseku 4 Obyčajná pripomienka Odoslaná 27.8.2018 Detail