LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K predkladacej správe Dovoľujeme si upozorniť na nezrovnalosti medzi jednotlivými časťami predloženého návrhu zákona z hľadiska v navrhovanom termíne nadobudnutia účinnosti pripravovaného zákona, keďže v predkladacej správe je uvedené nadobudnutie účinnosti od 1. januára 2019, pričom však podľa paragrafovaného znenia pripravovaného zákona (podľa čl. IX o účinnosti aj podľa prechodných ustanovení v čl. I) sa predpokladá nadobudnutie účinnosti už od 1. novembra 2018. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Čl. I bod 3 V bode 3 slová "prvom bode" odporúčame nahradiť slovami "druhom bode". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Čl. I od 8 § 4 písm. h) V bode 8 § 4 písm. h) odporúčame za slovom "ukončenie" vložiť čiarku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I bodu 1 návrhu zákona Znenie bodu 1 navrhujeme upraviť takto: „1. V § 2 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa slová „odsekoch 2 až 4“ nahrádzajú slovami „odsekoch 2 až 5“ (alt. „odsekoch 2, 3 a 5“) a vypúšťajú sa slová „ktorá nie je subjektom verejnej správy1) a“. Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Čl. I bod 10 Odporúčame slová "§ 2 ods. 5 písm. a)" nahradiť slovami "§ 2 ods. 5 písm. c)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I bodu 3 návrhu zákona V znení bodu 3 navrhujeme slová „V § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode“ nahradiť slovami „V § 2 ods. 1 písm. a) druhom bode“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Čl. I bod 8 § 2 ods. 4 písm. j) V bode 8 § 2 ods. 4 písm. j) odporúčame upraviť normatívny text tak, aby bolo zrejmé, že pri zmluve majúcej rámcový charakter k fikcii čerpania maximálneho rámca prijímaných hodnôt dôjde pri každom účastníkovi zmluvného vzťahu. Partnerom verejného sektora sa pritom stáva každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe rámcovej dohody prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov a od verejného podniku. Odôvodnenie: Formulácia podmienky podľa § 2 ods. 4 písm. j) je podľa nášho názoru nejednoznačná, pričom nie je zrejmé, či ide o partnera verejného sektora pri každej fyzickej osobe alebo právnickej osobe vstupujúcej do vzťahu so zadávateľom. Rámcová dohoda môže pritom mať aj otvorený charakter (viď § 83 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení ostatných zákonov), kedy je zmluvných strán viac. Predmetné ustanovenie však túto skutočnosť nereflektuje. Na základe uvedeného preto odporúčame precizovať znenie písmena j) návrhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I pôvodnému bodu 40 návrhu zákona V § 16 ods. 6 v časti vety za bodkočiarkou je potrebné za slovom „pojednávania“ vypustiť nadbytočné slovo „môže“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Čl. I bod 18 § 4 ods. 7 Za slovom "údajov" je potrebné vložiť slovo "o". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Čl. I bod 12 V Čl. I bod 12 je potrebné zosúladiť odkazy s textom poznámok pod čiarou, ktoré v odkazoch 5f) až 5i) nekorešpondujú. Zároveň je potrebné odkaz 5g) v bode 6 nahradiť novým odkazom a v poznámke pod čiarou citovať "§ 14 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 386/2002 Z. z.". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I pôvodnému bodu 27 návrhu zákona 1. V čl. I pôvodnom novelizačnom bode 27 odporúčame za slovom „identifikátor“ lomku nahradiť príslušným slovným spojením, napríklad slovami „a to“. 2. Poslednú vetu bodu odporúčame upraviť takto: „Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MZVEZ SR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) K Čl. I bod 23 V bode 23 odporúčame slová "písm. c)" nahradiť slovami "písm. d)". Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I pôvodnému bodu 29 návrhu zákona V čl. I pôvodnom novelizačnom bode 29 v poslednej vete odporúčame slová „7 a 8“ nahradiť slovami „10 a 11“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I bodu 26 návrhu zákona Znenie bodu 26 odporúčame začleniť do bodu 25. Zároveň je v čl. I potrebné prečíslovať všetky nasledujúce body. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) K čl. I bodu 24 návrhu zákona V znení bodu 24 v poslednej vete odporúčame slová „4 až 8“ nahradiť slovami „5 až 9“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 10 Vzhľadom na zmenu označení písmen v § 2 ods. 5 (doterajšie písmeno a) sa označuje ako písmeno c)) je potrebné slová „písm. a)“ nahradiť písmenami „písm. c)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 16 Dávame do pozornosti § 4 ods. 3 písm. b) návrhu zákona, kde sa ustanovuje pri fyzickej osobe – podnikateľovi zapísať do registra partnerov verejného sektora sídlo alebo miesto podnikania. V danej veci poznamenávame, že iba miesto podnikania je späté s podnikaním fyzickej osoby a sídlo podnikania sa viaže na podnikanie právnickej osoby (§ 2 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na vloženie nového odseku 3, ktorým sa má rozlíšiť fyzická osoba „nepodnikateľ“ (odsek 2) od fyzickej osoby – podnikateľa (odsek 3) odporúčame v § 4 ods. 2 písm. b) zvážiť vypustenie slov „alebo miesto podnikania“. Z dôvodu zmeny označenia odsekov v § 4 odporúčame upraviť vnútorné odkazy na § 4, napríklad v § 11 ods. 5 a 13 ods. 1. Zároveň odporúčame upraviť vetu, ktorá mení označenie odsekov nasledovne: „Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.“ Postupné zmeny v označovaní odsekov uplatňované v bodoch 16, 18, 24, 27 a 29 nie sú v súlade s bodom 32 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) dôvodovej správe V dôvodovej správe k bodu 8, odseku 4 písmeno g) navrhujeme zosúladiť predpokladanú dobu trvania zmluvy uvádzanú v dôvodovej správe s dobou uvedenou v texte návrhu zákona. Odôvodnenie: Návrh zákona uvádza predpokladanú dobu trvania zmluvy päť rokov, v texte dôvodovej správy sa uvádza fikcia trvania zmluvy desať rokov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) čl. I bodu 1 V bode 1 odporúčame vypustiť slová „a poznámka pod čiarou k odkazu 1“ a doplniť vetu „Poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa vypúšťa.“. Odôvodnenie: Zosúladenie s bodom 38 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I bod 11 § 2 ods. 5 písm. d) Navrhujeme za slovo „poisťovňa“ vložiť odvolávku na osobitný predpis „5ªª)“ Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie: „5ªª) zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Upresnenie a rozlíšenie pojmov poisťovňa a zdravotná poisťovňa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail