LP/2018/567 Zákon z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ... 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 7 Odporúčame v § 2 doplniť nový odsek 4, ktorý znie: „(4) Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, druhého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu, nie je ani ten, komu vznikne povinnosť zápisu do registra až v čase, keď je zmluvné plnenie ukončené vrátane všetkých jej úhrad". Následne je potrebné novelizáciou doplnený odsek 4 označiť ako odsek 5 a doterajší odsek 4 označiť ako odsek 6. Odôvodnenie: Uvedené odporúčame s cieľom jednoznačného vylúčenia povinnosti dodatočného zápisu subjektov súkromného sektora do RPVS v prípade, ak ide o transakcie (zmluvy), ktoré sú výsledkom verejného obstarávania, avšak sú spolufinancované z európskych fondov až po ukončení zmluvného plnenia v celom rozsahu, t.j. zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná a účinná až po ukončení a úhrade zmluvného plnenia. Ide o aplikačnú prax, v prípadoch ak napr.: súkromná spoločnosť realizovala verejné obstarávanie vo februári 2017, zmluvu s úspešných uchádzačom uzatvorila vo februári 2017, dodávka a úhrada boli realizované v máji 2017. Súkromná spoločnosť nemala v čase vyhlásenia verejného obstarávania, t.j. v čase podpisu zmluvy ani v čase úhrady za dodaný predmet zákazky schválený projekt spolufinancovania z európskych fondov a nemala podpísanú ani účinnú zmluvu, na základe ktorej by jej mali byť pridelené verejné zdroje (napr. zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku). Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi súkromnou spoločnosťou a poskytovateľom príspevku bola podpísaná a účinná napr. až 9 mesiacov po dodaní a úhrade predmetu zmluvného plnenia. Súkromná spoločnosť v postavení prijímateľa pomoci nebola v čase podpisu zmluvy s dodávateľom ani v čase dodania a úhrady zmluvného plnenia zapísaná v registri. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 42 V § 26 odporúčame upraviť znenie odseku 1 napríklad takto: „(1) Konania o návrhu na zápis údajov do registra podľa § 6, ktoré boli začaté a právoplatne neboli ukončené do 1. januára 2019, sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona účinných do 31. októbra 2018.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 16 Odporúčame poslednú vetu upraviť v súlade s prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky (bod 32) takto: „Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.“. Legislatívnotechnická pripomienka k označovaniu doterajších odsekov po ich úprave sa týka aj bodov 18, 23, 27 a 29. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 2 Odporúčame v texte, ktorý sa má nahradiť slovami „verejného podniku“, vypustiť na začiatku predložku „od“ z dôvodu, že je potrebné ju v texte pôvodného ustanovenia zachovať. Táto pripomienka sa týka aj bodu 3. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 2 Vzhľadom na to, že investičná pomoc je druhom štátnej pomoci odporúčame nad rámec navrhovaných úprav v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode vypustiť slová „alebo investičnú pomoc“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl.VI V súvislosti s novým znením § 14 ods. 3 odporúčame vypustiť poznámku pod čiarou k odkazu 25a z dôvodu, že odkaz 25a sa v právnom predpise už ďalej nepoužíva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II bodu 2 Z dôvodu spresnenia citácie odporúčame za slovami „V § 4b ods. 4“ vložiť slová „písm. e)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 18 Odporúčame v § 4 ods. 7 slová „podľa § 4 ods. 2“ nahradiť slovami „podľa odseku 2“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. I bodu 23 Odporúčame slová „§ 11 ods. 2 písm. c)“ nahradiť slovami „§ 11 ods. 2 písm. d)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie Predkladateľa žiadame o dopracovanie bodu 3.3 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a o dôsledné zapracovanie stanoviska Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre posudzovanie vybraných vplyvov z 25. júla 2018. V tejto súvislosti žiadame: - v rámci bodu 3.3.1 zapracovať priame finančné náklady spojené s novelizačným bodom 2 (§ 2 ods. 1 písm. a) prvý bod), v rámci ktorého dochádza k jednoznačnému považovaniu prijímateľov akýchkoľvek európskych fondov za partnerov verejného sektora. V tomto zmysle sa rozširuje pôsobnosť zákona na nové subjekty, ktoré v súčasnosti nie sú partnermi verejného sektora a nie sú zapísané v registri partnerov verejného sektora. Žiadame taktiež o vyčíslenie nákladov na jedného podnikateľa a, ak je to možné, aj na celé prostredie, súvisiace s predmetnou zmenou. - v rámci bodu 3.3.3 predkladateľa zapracovať a vyčísliť administratívne náklady vyplývajúce z predkladaného materiálu, týkajúce sa predovšetkým: • vyjadrenia predkladateľa v Dôvodovej správe, v ktorej uvádza, že „návrh zákona bude vo výsledku znižovať administratívnu záťaž na strane partnerov verejného sektora, pretože zužuje okruh pôsobnosti zákona, a teda aj okruh právnych vzťahov, pri ktorých vzniká povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora“. • čl. 1, novelizačného bodu 15 (§ 4 ods. 2 písm. d)) súvisiaceho s novou povinnosťou uvádzať do registra ďalšie údaje (adresa iného pobytu, rodné číslo, druh a číslo dokladu totožnosti a údaj, ktorý zakladá postavenie konečného užívateľa výhod) • čl. 1, novelizačného bodu 22 (§ 9 ods. 2), na základe ktorého vzniká nová informačná povinnosť o zmenách v zapísaných údajoch vedených v registri partnerov verejného sektora • nových formulárov, ktoré sú súčasťou priloženej vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 328/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora. Predkladateľa si zároveň dovoľujeme požiadať, aby na predbežné pripomienkové konanie predkladal kompletný materiál, vrátane vykonávacích predpisov, ktoré budú predkladané na medzirezortné pripomienkové konanie a tvoria súčasť materiálu. V zmysle vyššie uvedeného predkladateľa takisto žiadame jednotlivé náklady v rámci možností vyčísliť a uviesť v časti 3.3.4 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie. Pri kvantifikácii si spracovateľ môže pomôcť kalkulačkou nákladov regulácie, dostupnou na tomto odkaze: https://www.mhsr.sk/podnikatelske-prostredie/lepsia-regulacia/regulacne-zatazenie/kalkulacka-nakladov-regulacie. V prípade, že predkladateľ nedokáže uviesť presnú výšku nákladov, pretože závisia od iných premenných, uvedie aspoň rozpätie nákladov na jedného podnikateľa a spôsob výpočtu. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 8 - § 2 ods. 4 písm. d) V § 2 ods. 4 žiadame upraviť písmeno d) nasledovne: „d) pri určení hodnôt majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv sa použije finančnými prostriedkami vyjadrená hodnota majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv určená znaleckým posudkom,“. Odôvodnenie: Navrhovaná úprava nezohľadňuje situácie, kedy partner verejného sektora prijíma plnenie vo forme majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv od štátu (obce, VÚC a pod.) bezodplatne alebo za cenu nižšiu, ako je ich (trhová) hodnota. V oboch prípadoch je hodnota majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv vyššia ako „protihodnota, ktorú je podľa zmluvy partner verejného sektora povinný poskytnúť“, pričom máme za to, že hodnota zmluvy by mala zodpovedať hodnote plnenia, ktoré na jej základe partner verejného sektora prijme (t. j. mala by zodpovedať hodnote majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv). Z pohľadu štátnej pomoci v prípade partnera verejného sektora, ktorý je PO alebo FO-podnikateľom a k prijatiu plnenia vo forme majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, dôjde v súvislosti s výkonom jeho hospodárskej činnosti, rozdiel medzi hodnotou majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv a výškou odplaty predstavuje štátnu pomoc – napr. § 2 ods. 2 písm. d) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Nakoľko „protihodnota, ktorú je podľa zmluvy partner verejného sektora povinný poskytnúť“ môže byť 0,- eur alebo niekoľko percent z hodnoty prevádzaného majetku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, na účely určenia hodnoty zmluvy podľa navrhovaného § 2 ods. 4 písm. d) žiadame zmenu formulácie. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie V časti 3.2 Analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie predkladateľa žiadame o podrobné spracovanie vyhodnotenia konzultácií v zmysle bodu 5 Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Vzhľadom na množstvo pripomienok združení podnikateľov doručených v rámci predbežného pripomienkového konania nie je možné s istotou konštatovať, že išlo o transparentný proces prípravy materiálu s vytvorením dostatočného priestoru pre zapojenie dotknutých podnikateľských subjektov do jeho tvorby. V tomto zmysle žiadame o podrobné spracovanie a uvedenie nasledovných informácií: - Zoznam účastníkov konzultácií - Dĺžka konzultácií - Diskutované témy - Návrhy konzultovaných strán - Výsledok konzultácií V prípade, že konzultácie neprebehli v dostatočnom rozsahu a forme, ktorú ukladá Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, žiadame materiál nepredkladať do ďalšieho štádia legislatívneho procesu. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 8 - § 2 ods. 4 písm. m) V § 2 ods. 4 písm. m) žiadame z dôvodu, že investičná pomoc je druhom štátnej pomoci vypustiť slová „ alebo investičnú“ a slovo „ktorých“ nahradiť slovom „ktorej“. Ustanovenie § 2 ods. 4 písm. m) časť vety za bodkočiarkou uvádza povinnosť zápisu do registra pre všetkých prijímateľov štátnej pomoci bez ohľadu na výšku pomoci. Vzhľadom na umiestnenie tejto vety však nie je dostatočne jasné, či predkladateľ má alebo nemá v § 2 ods. 4 písm. m) záujem o uloženie povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora pre všetkých prijímateľov štátnej pomoci bez ohľadu na výšku štátnej pomoci a bez aplikácie § 2 ods. 2 a 3 zákona. Z dôvodu jednoznačnosti žiadame preformulovať ustanovenie tak, aby nespôsobovalo pochybnosti vo výklade. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 38 Odporúčame vypustiť novelizačný bod 38 alebo alternatívne uviesť výnimku pre poskytovanie pomoci z európskych fondov. Uvedený návrh zákazu zápisu v prípade výmazu partnera verejného sektora môže znamenať spomalenie implementácie projektov spolufinancovaných v súčasnosti z európskych štrukturálnych a investičných fondov, kedy vo vzťahu k prijímateľom v prípade výmazu bez možnosti nápravy (t.j. opätovného zápisu) bude nevyhnutné odstupovať od zmlúv, resp. môže skomplikovať a predĺžiť realizáciu aktivít jednotlivých projektov, keď partnermi verejného sektora sú aj dodávatelia prijímateľov projektov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 42 Odporúčame za slovami „podľa § 6“ vložiť čiarku a slovo „ktoré“ a slová „do 1. januára 2019 sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona“ nahradiť slovami „do 1. novembra 2018 sa dokončia podľa právnych predpisov“. Legislatívno-technická pripomienka. Ďalej odporúčame zvážiť doplnenie formulácie, v rámci ktorej sa zohľadní fakt, že aj v prípade ak partner verejného sektora podá návrh včas, k zosúladeniu údajov môže dôjsť bez jeho zavinenia po termíne 31. 3. 2019. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 16 - § 4 ods. 3 písm. b) V súvislosti so zápisom fyzickej osoby – podnikateľa, ktorý je partnerom verejného sektora, odporúčame vypustiť slová „sídlo alebo“. K FO – podnikateľovi sa viaže miesto podnikania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Čl. I bodu 40 Z dôvodu duplicity odporúčame vypustiť za slovom „pojednávania“ slovo „môže“. Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu Predkladateľa žiadame o prehodnotenie tých častí predkladanej novelizácie, ktoré pre podnikateľské subjekty predstavujú zbytočne zaťažujúcu finančnú záťaž, a zváženie iných, menej nákladných alternatív pre podnikateľské prostredie. Ide predovšetkým o zmeny vyplývajúce z: -čl. 1, novelizačného bodu 21 (§ 9 ods. 1), ktorým sa zavádza povinnosť oznamovať akékoľvek zmeny vo vlastníckej či riadiacej štruktúre partnera verejného sektora, spolu s povinnosťou priložiť aktualizovaný verifikačný dokument. Táto zmena sa prirodzene odrazí na zvýšení nákladov spojených s odplatami za úkony spojené s oznamovaním aj menej významných zmien (akými môžu byť napríklad predaj jednej jedinej akcie v prípade akciových spoločností) oprávneným osobám. -čl. 1, novelizačného bodu 15 (§ 4 ods. 2 písm. d)), ktorým sa rozširuje rozsah zapisovaných údajov do registra partnerov verejného sektora. Každý takýto dodatočný zápis však predstavuje pre podnikateľov náklady spojené s odplatami za úkony spojené s oznamovaním týchto údajov prostredníctvom oprávnených osôb. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Materiálu ako celku Podľa bodu 9.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, „na záverečné posúdenie vybraných vplyvov po MPK sa predkladajú komisii materiály, ktoré majú identifikovaný niektorý z vybraných vplyvov, a ktorých vybrané vplyvy sa významne zmenili podľa výsledkov MPK alebo podľa výsledkov MPK bola zmenená aspoň jedna z analýz vplyvov.“ V zmysle uvedeného a v nadväznosti na zásadné pripomienky k vypracovaniu analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie žiadame predkladateľa po dopracovaní analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie o predloženie materiálu na záverečné posúdenie. Pripomienka je zásadná. Zásadná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Vlastnému materiálu Predkladateľovi odporúčame zvážiť zavedenie opravných prostriedkov, a teda možnosti preskúmania rozhodnutia o výmaze podľa § 12 ods. 7 zákona, ako aj možnosti odvolania sa voči rozhodnutiu o pokute v zmysle § 13 ods. 7 zákona. Máme za to, že zamedzením takejto možnosti môže dochádzať k rozporu s princípom právnej istoty a právom na spravodlivý súdny proces a na súdnu ochranu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2018 Detail