LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy. Zároveň upozorňujem, že v tomto prípade nie je potrebné označovať zabezpečenosť v rozpočte. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) E. Nukleárna medicína - MTZ Materiálno-technické vybavenie tvoria: c, základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria Upraviť: 1. rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom 17) , 2. mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami, 3. ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky, 4. základné vybavenie pre chemické laboratóriá, Odôvodnenie: ostatné pôvodné zložky sú vo vybavení oddelenia klinickej fyziky (základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, kalibračné rádioaktívne žiariče) Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) oddiel 4, SVALZ Navrhujeme doplniť tento text: n) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická fyzika. Odôvodnenie: V EU (včítane ČR) sú pracoviská klinickej fyziky zavedené už niekoľko rokov. Ich pracovníci majú na starosti QA (zabezpečenie kvality) na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) D. Rádiologia 1. Personálne zabezpečenie tvoria a) b) Upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky, Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom rádiológie) c) Upraviť: na rádiologický technik 2, Odôvodnenie: rádiologický asistent sa nepoužíva , správny názov je rádiologický technik Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) E. Nukleárna medicína 1. Personálne zabezpečenie tvoria : e) navrhujeme upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky, Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom nukleárnej medicíny) Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) oddielu 4, písm. m) m) Navrhujeme upraviť názov rádioterapia na názov "radiačná onkológia" Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) XY. Klinická fyzika Doplniť: (celú časť) XY. KLINICKÁ FYZIKA A. ÚSEK TERAPEUTICKÝ (pre potreby radiačnej onkológie) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu, b.) fyzik na prevádzku QA a QC ožarovacích zariadení - 1 na 3 rádiologické zariadenia, (napríklad: lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj), c.) ďalší fyzik na plánovanie ožarovacích plánov pacientov - 1 na 300 nových pacientov liečených za rok, d.) ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou – brachyterapia, zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika – 1 na zmenu. 2. Materiálno-technické vybavenie tvoria a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre plánovanie rádioterapie s jednou plánovacou stanicou miestnosť s rozmermi najmenej 12 m2 a pre každú ďalšiu plánovaciu stanicu 4 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2, 5) miestnosť na výrobu individuálnych ožarovacích pomôcok 10 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) pre externú rádioterapiu plánovací systém, 2) základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, 3) automatický vodný fantóm, 4) vybavenie pre relatívnu dozimetriu, 5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality (QA a QC) ožarovacích zariadení, 6) dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia. 7) pre brachyterapiu plánovací systém, 8) základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, 9) randofantóm alebo iný tkanivo-ekvivalentný fantóm. B. ÚSEK OTVORENÝCH ŽIARIČOV (pre potreby NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu, b.) fyzik na prevádzku QA a QC vyšetrovacích zariadení – 1 na 3 zariadenia, (napríklad: Gamma kamera, SPECT kamera, PET, SPECT/CT, PET/CT, v prípade kombinovaných zariadení sa každé počíta jednotlivo – PET/CT = 2 zariadenia), c.) ak pracovisko zabezpečuje terapiu alebo diagnostiku otvorenými žiaričmi zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou 1 na 1000 vyšetrovaných pacientov za rok. 2. Materiálno-technické vybavenie tvoria a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre plánovanie terapie miestnosť s rozmermi najmenej 10 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, 2) dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, 3) automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, 4) kalibračné rádioaktívne žiariče, 5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, 6) fantóm pre hodnotenie geometrických rozmerov a kvality obrazu s možnosťou použitia otvorených žiaričov, 7) kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, 8) automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). C. ÚSEK ZOBRAZOVACÍCH METÓD (pre potreby RÁDIOLÓGIE) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1, b.) fyzik na prevádzku QA a QC zobrazovacích zariadení – 1 na 10 zariadení, (napríklad: počítačová tomografia CT, MR, rtg. zariadenia pre skiaskopiu a skiagrafiu, sonografické zariadenia, vyvolávacie automaty alebo zariadenia na spracovanie snímok), c.) fyzik pre stanovovanie radiačnej záťaže pacientov 1- na 20 000 vyšetrení za rok. 2. Materiálno-technické vybavenie tvoria: a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre hodnotenie radiačnej záťaže pacientov miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) merací prístroj pre stanovenie veľkosti kermy a príkonu kermy rtg. zariadení, 2) meracie prístroje pre stanovenie HVL, 3) meracie zariadenie pre stanovenie DPL, 4) fantómy pre kontrolu kvality obrazu na rtg., CT, MRI a USG zariadeniach. 5) CTDI fantóm pre stanovenie radiačnej záťaže CT zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení spoločného ustanovenia k min. požiadavkám na pers. zabezpečenie ústavných zariadení Upraviť: Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia radiačnej onkológie Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria Upraviť: a) ožarovňa pre megavoltovú rádioterapiu 3. ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2, 4. ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 25 m2, b) riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, c) prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, d) pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2, e) príručný sklad s rozmermi najmenej 10 m2, f) čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2, g) vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia), h) miestnosť pre röntgenový simulátor s rozmermi najmenej 24 m2, i) riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 10 m2, j) ožarovňa pre brachyterapiu s rozmermi najmenej 12 m2, k) operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým Rtg prístrojom (v rámci ústavného zariadenia) s rozmermi najmenej 20 m2, l) ožarovňa s terapeutickým rtg prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2, m) riadiaca miestnosť pre rtg terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, n) modeláreň s rozmermi najmenej 10 m2. Odôvodnenie: Pôvodné body d ,e sa nachádzajú v časti klinická fyzika (dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s rozmermi jednej miestnosti najmenej 12 m2,pracovňa klinických fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2) Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Radiačná onko 2. Materiálno - technické vybavenie tvoria a) základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria Upraviť: 1. ožarovňa pre externú rádioterapiu - ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2, - ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2, 2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2, 3. prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 4. denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2, 5. pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2, 6. príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2, 7. čakáreň pre pacientov, 8. vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT alebo voľný prístup a on - line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie, Odôvodnenie:Pôvodné body 4 a 7 sa nachádzajú v časti klinická fyzika Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) MTV b) ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré tvoria .... c) základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač, 2. röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač, Odôvodnenie: Pôvodné body 2,4 - 10 sa nachádzajú v časti klinická . fyzika(plánovací systém pre externú rádioterapiu, kontúrovací systém na zakreslenie ožarovaných štruktúr, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení, dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia, vyrezávač blokov) Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) písm.d) d) upraviť: ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria 1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom, 2. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie, 3. mnoholamelový kolimátor (MLC), 4. elektronické zobrazenie poľa (EPID), 5. verifikačný systém, 6. röntgenový terapeutický prístroj. Odôvodnenie: Pôvodné body 2,3 a8 sa nachádzajú v časti klinická fyzika . (plánovací systém pre brachyterapiu, základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, randofantom) Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) d) d) upraviť: ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria 1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom, 2. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie, 3. mnoholamelový kolimátor (MLC), 4. elektronické zobrazenie poľa (EPID), 5. verifikačný systém, 6. röntgenový terapeutický prístroj. Odôvodnenie: Pôvodné body 2,3 a8 sa nachádzajú v časti klinická fyzika . (plánovací systém pre brachyterapiu, základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, randofantom) Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) M. Radiačná onkológia M. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA Odôvodnenie: Názov radioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva 1. Personálne zabezpečenie tvoria b) Upraviť na : fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky, Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom . radiačnej onkológie) Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) MP na personálne .... Ďalšie personálne zabezpečenie prístrojového traktu tvoria Upraviť: a, klinický fyzik so špecializáciou v odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky 2, Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom . radiačnej onkológie) Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) odseku : Ak pracovisko .... Vypustiť odsek :Ak pracovisko.... Odôvodnenie: Odsek sa nachádza v časti Klinická fyzika Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) písm. M 5. písm. M Rádioterapia bod 1. písm. b) znie: ODDIEL 4 SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY 1. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: m) Upraviť názov rádioterapia za radiačná onkológia Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva Doplniť: n) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická fyzika. Odôvodnenie: V EU (včítane ČR) sú pracoviská klinickej fyziky zavedené už niekoľko rokov. Ich pracovníci majú na starosti QA (zabezpečenie kvality) na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny. D. RÁDIOLÓGIA 1. Personálne zabezpečenie tvoria a) b) Upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky, Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom rádiológie) c) Upraviť: na rádiologický technik 2, Odôvodnenie: rádiologický asistent sa nepoužíva, správny názov je rádiologický technik E. NUKLEÁRNA MEDICÍNA 1. Personálne zabezpečenie tvoria e)upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky. Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom nukleárnej medicíny) 2. Materiálno - technické vybavenie tvoria c/ základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria Upraviť: 1. rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom 17) , 2. mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami, 3. ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky, 4. základné vybavenie pre chemické laboratóriá, Odôvodnenie: ostatné pôvodné zložky sú vo vybavení oddelenia klinickej fyziky (základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, kalibračné rádioaktívne žiariče) Upraviť názov: M. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva 1. Personálne zabezpečenie tvoria b) Upraviť na: fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky. Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom radiačnej onkológie) Vypustiť odsek: Ak pracovisko.... Odôvodnenie: Odsek sa nachádza v časti Klinická fyzika 2. Materiálno - technické vybavenie tvoria a) základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria Upraviť: 1. ožarovňa pre externú rádioterapiu - ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2, - ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2, 2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2, 3. prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 4. denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2, 5. pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2, 6. príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2, 7. čakáreň pre pacientov, 8. vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT alebo voľný prístup a on - line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie, Odôvodnenie: Pôvodné body 4 a 7 sa nachádzajú v časti klinická fyzika b) ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré tvoria .... c) základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač, 2. röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač, Odôvodnenie: Pôvodné body 2,4 - 10 sa nachádzajú v časti klinická . fyzika(plánovací systém pre externú rádioterapiu, kontúrovací systém na zakreslenie ožarovaných štruktúr, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení, dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia, vyrezávač blokov) d) upraviť: ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria 1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom, 2. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie, 3. mnoholamelový kolimátor (MLC), 4. elektronické zobrazenie poľa (EPID), 5. verifikačný systém, 6. röntgenový terapeutický prístroj. Odôvodnenie: Pôvodné body 2,3 a8 sa nachádzajú v časti klinická fyzika . (plánovací systém pre brachyterapiu, základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, randofantom) Doplniť: (celú časť) XY. KLINICKÁ FYZIKA A. ÚSEK TERAPEUTICKÝ (pre potreby radiačnej onkológie) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu, b.) fyzik na prevádzku QA a QC ožarovacích zariadení - 1 na 3 rádiologické zariadenia, (napríklad: lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj), c.) ďalší fyzik na plánovanie ožarovacích plánov pacientov - 1 na 300 nových pacientov liečených za rok, d.) ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou – brachyterapia, zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika – 1 na zmenu. 2. Materiálno-technické vybavenie tvoria a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre plánovanie rádioterapie s jednou plánovacou stanicou miestnosť s rozmermi najmenej 12 m2 a pre každú ďalšiu plánovaciu stanicu 4 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2, 5) miestnosť na výrobu individuálnych ožarovacích pomôcok 10 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) pre externú rádioterapiu plánovací systém, 2) základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, 3) automatický vodný fantóm, 4) vybavenie pre relatívnu dozimetriu, 5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality (QA a QC) ožarovacích zariadení, 6) dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia. 7) pre brachyterapiu plánovací systém, 8) základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, 9) randofantóm alebo iný tkanivo-ekvivalentný fantóm. B. ÚSEK OTVORENÝCH ŽIARIČOV (pre potreby NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu, b.) fyzik na prevádzku QA a QC vyšetrovacích zariadení – 1 na 3 zariadenia, (napríklad: Gamma kamera, SPECT kamera, PET, SPECT/CT, PET/CT, v prípade kombinovaných zariadení sa každé počíta jednotlivo – PET/CT = 2 zariadenia), c.) ak pracovisko zabezpečuje terapiu alebo diagnostiku otvorenými žiaričmi zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou 1 na 1000 vyšetrovaných pacientov za rok. 2. Materiálno-technické vybavenie tvoria a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre plánovanie terapie miestnosť s rozmermi najmenej 10 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, 2) dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, 3) automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, 4) kalibračné rádioaktívne žiariče, 5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, 6) fantóm pre hodnotenie geometrických rozmerov a kvality obrazu s možnosťou použitia otvorených žiaričov, 7) kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, 8) automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). C. ÚSEK ZOBRAZOVACÍCH METÓD (pre potreby RÁDIOLÓGIE) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1, b.) fyzik na prevádzku QA a QC zobrazovacích zariadení – 1 na 10 zariadení, (napríklad: počítačová tomografia CT, MR, rtg. zariadenia pre skiaskopiu a skiagrafiu, sonografické zariadenia, vyvolávacie automaty alebo zariadenia na spracovanie snímok), c.) fyzik pre stanovovanie radiačnej záťaže pacientov 1- na 20 000 vyšetrení za rok. 2. Materiálno-technické vybavenie tvoria: a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre hodnotenie radiačnej záťaže pacientov miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) merací prístroj pre stanovenie veľkosti kermy a príkonu kermy rtg. zariadení, 2) meracie prístroje pre stanovenie HVL, 3) meracie zariadenie pre stanovenie DPL, 4) fantómy pre kontrolu kvality obrazu na rtg., CT, MRI a USG zariadeniach. 5) CTDI fantóm pre stanovenie radiačnej záťaže CT zariadení. MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ SPOLOČNÉ USTANOVENIA K MINIMÁLNYM POŽIADAVKÁM NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ Upraviť: Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia radiačnej onkológie Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria Upraviť: a) ožarovňa pre megavoltovú rádioterapiu 3. ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2, 4. ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 25 m2, b) riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, c) prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, d) pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2, e) príručný sklad s rozmermi najmenej 10 m2, f) čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2, g) vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia), h) miestnosť pre röntgenový simulátor s rozmermi najmenej 24 m2, i) riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 10 m2, j) ožarovňa pre brachyterapiu s rozmermi najmenej 12 m2, k) operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým Rtg prístrojom (v rámci ústavného zariadenia) s rozmermi najmenej 20 m2, l) ožarovňa s terapeutickým rtg prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2, m) riadiaca miestnosť pre rtg terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, n) modeláreň s rozmermi najmenej 10 m2. Odôvodnenie: Pôvodné body d ,e sa nachádzajú v časti klinická fyzika (dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s rozmermi jednej miestnosti najmenej 12 m2,pracovňa klinických fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2) Ďalšie personálne zabezpečenie prístrojového traktu tvoria Upraviť: a, klinický fyzik so špecializáciou v odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky 2, Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom . radiačnej onkológie) Ďalšie vybavenie tvoria na brachyterapii upraviť: a) afterloadingový systém, b) rtg C rameno, stropný rtg diagnostický prístroj alebo dostupnosť CT prístroja. Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (plánovací systém, kontúrovacia stanica, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, vybavenie pre in - vivo dozimetriu a používané špeciálne techniky (TLD, polovodiče, 2D donzimetre, mikrokomory pre IMRT a stereotaxiu), vyrezávačka blokov a kompenzačných filtrov, plánovací systém pre externú rádioterapiu 3D). 37. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia nukleárnej medicíny. Upraviť: Ďalšie vybavenie tvoria v diagnostickej časti a) jednokanalová scintilačná súprava, b) dvojkanálová scintilačná súprava, c) merač aplikovanej dávky rádiofarmaka, d) viacúčelový ochranný tieniaci box na prípravu rádiofarmák, e) planárna scintilačná kamera s možnosťou celotelového zobrazenia, f) SPECT kamera (jednofotonová emisná počítačová tomografia), g) sieťový počítač pre napojenie všetkých zobrazovacích kamier s možnosťou fúzie multimodalitných obrazov, Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (kompletné dozimetrické prístrojové vybavenie, kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). 5. písm. M Rádioterapia bod 1. písm. b) znie: ODDIEL 4 SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY 2. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: m) Upraviť názov rádioterapia za radiačná onkológia Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva Doplniť: n) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická fyzika. Odôvodnenie: V EU (včítane ČR) sú pracoviská klinickej fyziky zavedené už niekoľko rokov. Ich pracovníci majú na starosti QA (zabezpečenie kvality) na pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny. D. RÁDIOLÓGIA 2. Personálne zabezpečenie tvoria d) e) Upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky, Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom rádiológie) f) Upraviť: na rádiologický technik 2, Odôvodnenie: rádiologický asistent sa nepoužíva, správny názov je rádiologický technik E. NUKLEÁRNA MEDICÍNA 3. Personálne zabezpečenie tvoria e)upraviť: na fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky. Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom nukleárnej medicíny) 4. Materiálno - technické vybavenie tvoria c/ základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria Upraviť: 5. rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom 17) , 6. mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami, 7. ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky, 8. základné vybavenie pre chemické laboratóriá, Odôvodnenie: ostatné pôvodné zložky sú vo vybavení oddelenia klinickej fyziky (základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, kalibračné rádioaktívne žiariče) Upraviť názov: M. RADIAČNÁ ONKOLÓGIA Odôvodnenie: Názov rádioterapia sa už niekoľko rokov nepoužíva 3. Personálne zabezpečenie tvoria b) Upraviť na: fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky. Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom radiačnej onkológie) Vypustiť odsek: Ak pracovisko.... Odôvodnenie: Odsek sa nachádza v časti Klinická fyzika 4. Materiálno - technické vybavenie tvoria a) základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria Upraviť: 1. ožarovňa pre externú rádioterapiu - ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2, - ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2, 2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2, 3. prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 4. denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2, 5. pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2, 6. príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2, 7. čakáreň pre pacientov, 8. vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT alebo voľný prístup a on - line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie, Odôvodnenie: Pôvodné body 4 a 7 sa nachádzajú v časti klinická fyzika b) ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré tvoria .... c) základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač, 2. röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač, Odôvodnenie: Pôvodné body 2,4 - 10 sa nachádzajú v časti klinická . fyzika(plánovací systém pre externú rádioterapiu, kontúrovací systém na zakreslenie ožarovaných štruktúr, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení, dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia, vyrezávač blokov) d) upraviť: ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria 1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom, 2. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie, 3. mnoholamelový kolimátor (MLC), 4. elektronické zobrazenie poľa (EPID), 5. verifikačný systém, 6. röntgenový terapeutický prístroj. Odôvodnenie: Pôvodné body 2,3 a8 sa nachádzajú v časti klinická fyzika . (plánovací systém pre brachyterapiu, základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, randofantom) Doplniť: (celú časť) XY. KLINICKÁ FYZIKA A. ÚSEK TERAPEUTICKÝ (pre potreby radiačnej onkológie) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu, b.) fyzik na prevádzku QA a QC ožarovacích zariadení - 1 na 3 rádiologické zariadenia, (napríklad: lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj), c.) ďalší fyzik na plánovanie ožarovacích plánov pacientov - 1 na 300 nových pacientov liečených za rok, d.) ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou – brachyterapia, zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika – 1 na zmenu. 3. Materiálno-technické vybavenie tvoria a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre plánovanie rádioterapie s jednou plánovacou stanicou miestnosť s rozmermi najmenej 12 m2 a pre každú ďalšiu plánovaciu stanicu 4 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2, 5) miestnosť na výrobu individuálnych ožarovacích pomôcok 10 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) pre externú rádioterapiu plánovací systém, 2) základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, 3) automatický vodný fantóm, 4) vybavenie pre relatívnu dozimetriu, 5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality (QA a QC) ožarovacích zariadení, 6) dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia. 7) pre brachyterapiu plánovací systém, 8) základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, 9) randofantóm alebo iný tkanivo-ekvivalentný fantóm. B. ÚSEK OTVORENÝCH ŽIARIČOV (pre potreby NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY) 3. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu, b.) fyzik na prevádzku QA a QC vyšetrovacích zariadení – 1 na 3 zariadenia, (napríklad: Gamma kamera, SPECT kamera, PET, SPECT/CT, PET/CT, v prípade kombinovaných zariadení sa každé počíta jednotlivo – PET/CT = 2 zariadenia), c.) ak pracovisko zabezpečuje terapiu alebo diagnostiku otvorenými žiaričmi zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou 1 na 1000 vyšetrovaných pacientov za rok. 4. Materiálno-technické vybavenie tvoria a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre plánovanie terapie miestnosť s rozmermi najmenej 10 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, 2) dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, 3) automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, 4) kalibračné rádioaktívne žiariče, 5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, 6) fantóm pre hodnotenie geometrických rozmerov a kvality obrazu s možnosťou použitia otvorených žiaričov, 7) kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, 8) automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). C. ÚSEK ZOBRAZOVACÍCH METÓD (pre potreby RÁDIOLÓGIE) 2. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1, b.) fyzik na prevádzku QA a QC zobrazovacích zariadení – 1 na 10 zariadení, (napríklad: počítačová tomografia CT, MR, rtg. zariadenia pre skiaskopiu a skiagrafiu, sonografické zariadenia, vyvolávacie automaty alebo zariadenia na spracovanie snímok), c.) fyzik pre stanovovanie radiačnej záťaže pacientov 1- na 20 000 vyšetrení za rok. 5. Materiálno-technické vybavenie tvoria: a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre hodnotenie radiačnej záťaže pacientov miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2. c. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 6) merací prístroj pre stanovenie veľkosti kermy a príkonu kermy rtg. zariadení, 7) meracie prístroje pre stanovenie HVL, 8) meracie zariadenie pre stanovenie DPL, 9) fantómy pre kontrolu kvality obrazu na rtg., CT, MRI a USG zariadeniach. 10) CTDI fantóm pre stanovenie radiačnej záťaže CT zariadení. MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ SPOLOČNÉ USTANOVENIA K MINIMÁLNYM POŽIADAVKÁM NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ Upraviť: Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia radiačnej onkológie Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria Upraviť: a) ožarovňa pre megavoltovú rádioterapiu 6. ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2, 7. ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 25 m2, b) riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, c) prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, d) pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2, e) príručný sklad s rozmermi najmenej 10 m2, f) čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2, g) vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia), h) miestnosť pre röntgenový simulátor s rozmermi najmenej 24 m2, i) riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 10 m2, j) ožarovňa pre brachyterapiu s rozmermi najmenej 12 m2, k) operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým Rtg prístrojom (v rámci ústavného zariadenia) s rozmermi najmenej 20 m2, l) ožarovňa s terapeutickým rtg prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2, m) riadiaca miestnosť pre rtg terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, n) modeláreň s rozmermi najmenej 10 m2. Odôvodnenie: Pôvodné body d ,e sa nachádzajú v časti klinická fyzika (dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s rozmermi jednej miestnosti najmenej 12 m2,pracovňa klinických fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2) Ďalšie personálne zabezpečenie prístrojového traktu tvoria Upraviť: a, klinický fyzik so špecializáciou v odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky 2, Odôvodnenie: pracovník je z iného pracoviska (nie je pracovníkom . radiačnej onkológie) Ďalšie vybavenie tvoria na brachyterapii upraviť: c) afterloadingový systém, d) rtg C rameno, stropný rtg diagnostický prístroj alebo dostupnosť CT prístroja. Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (plánovací systém, kontúrovacia stanica, základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, vybavenie pre in - vivo dozimetriu a používané špeciálne techniky (TLD, polovodiče, 2D donzimetre, mikrokomory pre IMRT a stereotaxiu), vyrezávačka blokov a kompenzačných filtrov, plánovací systém pre externú rádioterapiu 3D). 37. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia nukleárnej medicíny. Upraviť: Ďalšie vybavenie tvoria v diagnostickej časti h) jednokanalová scintilačná súprava, i) dvojkanálová scintilačná súprava, j) merač aplikovanej dávky rádiofarmaka, k) viacúčelový ochranný tieniaci box na prípravu rádiofarmák, l) planárna scintilačná kamera s možnosťou celotelového zobrazenia, m) SPECT kamera (jednofotonová emisná počítačová tomografia), n) sieťový počítač pre napojenie všetkých zobrazovacích kamier s možnosťou fúzie multimodalitných obrazov, Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (kompletné dozimetrické prístrojové vybavenie, kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) V Prílohe č. 2 tretej časti 7. V Prílohe č. 2 tretej časti oddiele 1 „Nemocnice“ v bode 34. „Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia popálenín, chirurgických a urologických oddelení, ktoré vykonávajú transplantácie a biobaniek“ časť „Tkanivové biobanky“ V časti pojednávajúcej o tkanivových zariadeniach v bodoch: A. Banka kostných a spojivových tkanív B. Kožná banka C. Banka kardiovaskulárnych tkanív D. Očná banka E. Banka a laboratórium bunkových implantátov F. Banka reprodukčných buniek a tkanív navrhujeme znenie bodu b) označiť ako bod c) a do nového bodu b) vložiť text: laboratórny diagnostik so špecializáciou „Laboratórna diagnostika v klinickej imunológií, patológií, súdnom lekárstve a tkanivovom bankovaní“ Odôvodnenie: Laboratórny diagnostik zavádza, realizuje, kontroluje, validuje a garantuje proces poskytovania zdravotnej starostlivosti v klinickom laboratóriu analýzou biologického materiálu. Laboratórny diagnostik v tkanivovom zariadení navyše garantuje kvalitu procesov spracovania a hodnotenia tkanív pre transplantačné účely. Laborant realizuje analýzu biologického materiálu podľa štandardných pracovných postupov, ktoré vypracoval a schválil laboratórny diagnostik. Trnavská univerzita v Trnave deklaruje, že laborant s VŠ vzdelaním druhého stupňa v akreditovanom magisterskom študijnom programe „Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve“ ovláda problematiku laboratórnych vyšetrovacích metód v jednotlivých odboroch medicíny na takej úrovni, že vie na základe hlbších teoretických znalostí chápať stupňovitú diagnostiku, vetviace schémy a algoritmy, resp. vie komunikovať s vedúcimi úsekov a prevádzok pracovísk jednotlivých disciplín SVaLZ. Ďalej navrhujeme ku všetkým bodom týkajúcim sa tkanivových biobánk – minimálne personálne vybavenie – všetky písm. b) určujúce pre biobanky v minimálnom vybavení ako povinné vybavenie zdravotníckych laborantov alebo sestry tieto body vypustiť a do písm. a) kde sa uvádza lekár s príslušnou špecializáciou dopísať slová „alebo laboratórny diagnostik s príslušnou špecializáciou.“ doplniť bod G. „Banka kmeňových a krvotvorných buniek“ písmeno c) o špecializáciu „Laboratórna diagnostika v klinickej imunológií, patológií, súdnom lekárstve a tkanivovom bankovaní. Odôvodnenie: Ako pri bode 5. Podľa informácií SKIZP pokiaľ ide o minimálne personálne vybavenie biobánk lekári alebo laboratórni diagnostici na zabezpečenie minimálnej činnosti postačujú. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) Všeobecná pripomienka Navrhujeme do opatrenia doplniť druh zdravotníckeho zariadenia, konkrétne „referenčné laboratórium“, ktoré absentuje v aktuálne platnom a účinnom výnose, ktorý nadväzuje na zákonné ustanovenia č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený druh zdravotníckeho zariadenia je vymedzený v zákone č. 578/2004 Z. z v § 7 ods. 3 písm. i). Odôvodnenie: Podľa § 13 ods. 4 zákona č. 578/2004 Z. z. žiadosti o vydanie povolenia pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti obsahujú aj položku „druh a odborné zameranie zdravotníckeho zariadenia“. Keďže vo výnose nie je bližšie zadefinovaný pojem „referenčné laboratórium“ a zároveň ani požiadavky pre jeho personálne a materiálno – technické vybavenie, môže v tejto súvislosti povoľovaciemu orgánu vzniknúť problém pri určení odborného zamerania zariadenia, a takisto úradu pri prideľovaní kódu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
ÚDZS (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) Všeobecná pripomienka Navrhujeme zosúladiť celkové znenie výnosu s vyhláškou MZ SR č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (ďalej len „vyhláška“) napr.: a) zosúladiť názvy niektorých ambulancií (napr. gynekologicko - pôrodnícka ambulancia, ambulancia vnútorného lekárstva, ambulancia diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, hematologická a transfúziologická ambulancia, ambulancia pracovného lekárstva, pneumologicko-ftizeologická ambulancia) atď, b) vypustiť z výnosu tie ambulancie, ktoré sa nenachádzajú vo vyhláške ako napr. sexuologická ambulancia, osteologická ambulancia, neonatologická ambulancia atď., c) potreba doplnenia výnosu o personálne zabezpečenie jednotlivých ambulancií podľa aktuálne platného znenia vyhlášky, napr. do urologickej ambulancie doplniť lekára so špecializáciou v odbore andrológia, do psychiatrickej ambulancie doplniť lekára so špecializáciou v odbore psychiatrická sexuológia atď., d) zadefinovať pri „novovzniknutých“ ambulanciách ich personálne a materiálno technické zabezpečenie napr. pri ambulancii čeľustnej ortopédie, pri ambulancii tropickej medicíny atď. Odôvodnenie: Potreba zosúladenia právnych predpisov z dôvodu aktuálnych potrieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K prílohe č. 2 oddiel 2 Vkladá sa nový nový bod 16., ktorý znie „16. Na sledovanie, analýzu, prevenciu a elimináciu syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavnom zariadení ústavné zariadenie zamestnáva pracovného a organizačného psychológa.“ Odôvodnenie: Zabezpečenie prevencie syndrómu vyhorenia a starostlivosť o zamestnancov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Slovenská lekárska komora zaznamenala, že v súvislosti so starnutím kmeňa poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, kedy priemerný vek lekára na Slovensku pracujúceho v ambulancii predstavuje 57 rokov veku a priemerný vek lekára pracujúceho v ústavnej zdravotnej starostlivosti je len o niečo málo nižší, zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti vykazujú nedostatok kvalifikovaných lekárov aj sestier alebo ich nevyhovujúcu a potenciálne zdravotnú starostlivosť ohrozujúcu vekovú štruktúru, pričom očakávania zo strany pacientov aj zdravotníckeho systému na ich výkonnosť sa zároveň kontinuálne zvyšujú. Spomeňme len niektoré, ako sú starnutie obyvateľstva na Slovensku vyššie v porovnaní s priemerom EÚ – 2,1 násobok, od 10 rokov nižší priemerný vek dožitia v dobrom zdraví, zvýšený výskyt chronických neinfečných ochorení – kardiovaskulárne, onkologické, metabolické atď., používanie e-Health popri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, nedofinancovanie – oceňovanie zdravotných výkonov aj materiálov a zdravotníckych pomôcok pod cenu reálnych nákladov atď.). Informácie poukazujú na to, že v slovenskom zdravotníctve, najlepšie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti je urgentne potrebné vytvoriť pracovné miesta, ktoré sa budú v ďalšom období systematicky venovať predchádzaniu a eliminácii syndrómu vyhorenia u zdravotníckeho personálu. Táto preventívna činnosť je z hľadiska obsahu štúdia náplňou práce psychológov so špecializáciou pracovná a organizačná psychológia. Vzniknutá infraštruktúra pracovných a organizačných psychológov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť neskôr potenciálom aj na zabezpečenie systematickej prevencie a liečby syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia aj pre zdravotnícky personál v segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) K prílohe č. 1 oddiel 1 časť I. ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti a časť II. ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti Všade tam, kde sa v minimálnom personálnom vybavení ambulancie okrem lekára vyskytuje sestra buď a) uviesť namiesto sestry iba zdravotníckeho asistenta alebo b) sestru z minimálneho personálneho vybavenia ambulancie úplne vypustiť. Odôvodnenie: Ide o minimálne personálne vybavenie. Vo výnose upravené personálne vybavenie je optimálne. Pri malých obvodoch, resp. v niektorých odľahlých oblastiach sa niekedy ťažko hľadajú sestry alebo je obvod tak malý, že lekár má sotva na zaplatenie réžie a vlastných nákladov. Naviac, v čase dovoleniek, aj keď sa lekári snažia mať dovolenku spolu so sestrou, občas sa to nepodarí, lekár potom musí platiť náhradu mzdy sestre a ešte aj zastupujúcej sestre. Podobne je tomu tak aj v čase krátkej choroby, atď.. VÚC minimálne vybavenie kontrolujú a keď lekár v čase dovolenky nemá sestru v ambulancii, lebo napríklad z dôvodu tehotenstva navštevuje svojich lekárov, alebo si práve čerpá dovolenku, lekár nemôže sám ambulovať. Lekár má zodpovedať za to svoje pracovisko a za pacienta a má sa mu v takýchto prípadoch umožniť ambulovať aj bez sestry, ak si v tom čase robí odbery sám a podáva injekcie, tak na administratívnu prácu a iné činnosti mu stačila asistentka. Najlepšie by bolo, keby minimálnym personálnym  vybavením ambulancie bol len lekár. . Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) bodu 37 37. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia nukleárnej medicíny. Upraviť: Ďalšie vybavenie tvoria v diagnostickej časti a) jednokanalová scintilačná súprava, b) dvojkanálová scintilačná súprava, c) merač aplikovanej dávky rádiofarmaka, d) viacúčelový ochranný tieniaci box na prípravu rádiofarmák, e) planárna scintilačná kamera s možnosťou celotelového zobrazenia, f) SPECT kamera (jednofotonová emisná počítačová tomografia), g) sieťový počítač pre napojenie všetkých zobrazovacích kamier s možnosťou fúzie multimodalitných obrazov, Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (kompletné dozimetrické prístrojové vybavenie, kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek)). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K Prílohe č. 2 6. K Prílohe č. 2 druhá časť Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie ústavných zariadení v oddiely „I Lekári“ bod 3. sa na konci poslednej vety vypúšťajú slová „alebo špeciálny pedagóg“. Odôvodnenie: Nie všetci špeciálni pedagógovia boli vzdelaním pripravení na prácu na psychiatrických oddeleniach nemocníc tak ako liečební pedagógovia. Tým, ktorí pripravení boli, bolo priznané postavenie liečebných pedagógov (nariadenie vlády o odbornej spôsobilosti zdravotníckych pracovníkov), takže je už prekonané uvádzať špeciálnych pedagógov vo vykonávacom predpise k zákonu osobitne. Taktiež v texte k Tabuľke 1 pod bodom 10. vypustiť slová „alebo špeciálny pedagóg“. Odôvodnenie: Ako pri bode 6. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) MP na pers. ... Ďalšie vybavenie tvoria na brachyterapii upraviť: a) afterloadingový systém, b) rtg C rameno, stropný rtg diagnostický prístroj alebo dostupnosť CT prístroja. Odôvodnenie: Ostatné položky sú v časti klinická fyzika (plánovací systém, kontúrovacia stanica,základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, automatický vodný fantóm, vybavenie pre relatívnu dozimetriu, vybavenie pre in - vivo dozimetriu a používané špeciálne techniky (TLD, polovodiče, 2D donzimetre, mikrokomory pre IMRT a stereotaxiu), vyrezávačka blokov a kompenzačných filtrov, plánovací systém pre externú rádioterapiu 3D). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K prílohe č. 2 2. K prílohe č. 2 minimálne požiadavky na vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti – sa v oddiely 2 pod tabuľkou č. 21 v bode 15. „Na sledovanie, analýzu a prevenciu nozokomiálnych nákaz ústavné zariadenie zamestnáva epidemiológa.“ na konci pripájajú slová alebo verejného zdravotníka“. Odôvodnenie: Riešenie nedostatku hygienikov – epidemiológov novou generáciou absolventov II. stupňa univerzitného vysokoškolského štúdia v odbore verejné zdravotníctvo v ústavných zdravotníckych zariadeniach je nevyhnutné. K prílohe č. 2 minimálne požiadavky na vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti – sa v oddiely 2 pod tabuľkou č. 21 za bod 15. v znení „Na sledovanie, analýzu a prevenciu nozokomiálnych nákaz ústavné zariadenie zamestnáva epidemiológa alebo verejného zdravotníka.“ sa pripája nový bod 16., ktorý znie „Na sledovanie, analýzu, prevenciu a elimináciu syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavnom zariadení ústavné zariadenie zamestnáva pracovného psychológa.“ Odôvodnenie: Skúsenosť z praxe poukazuje na potrebu poskytovania odbornej psychologickej starostlivosti nielen pre pacientov alebo klientov zdravotníckeho zariadenia, ale i pre zdravotnícky personál pracujúci v ústavných zariadeniach. Práve tento z dôvodu zvyšovania záťaže, nárokov na udržanie profesionality pri poddimenzovanom stave personálu, zvyšujúcom sa technickom a administratívnom zaťažení, nedostatočnom financovaní a častej medializácii sa stáva zdravotnícky personál skupinou, ktorá je ohrozená dôsledkami pôsobenia najmä vyššie vymenovaných stresorov. Informácie poukazujú na to, že v slovenskom zdravotníctve, najlepšie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti je urgentne potrebné vytvoriť pracovné miesta, ktoré sa budú v ďalšom období systematicky venovať predchádzaniu a eliminácii syndrómu vyhorenia u zdravotníckeho personálu. Táto preventívna činnosť je z hľadiska obsahu štúdia náplňou práce psychológov so špecializáciou pracovná a organizačná psychológia. Vzniknutá infraštruktúra pracovných psychológov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť neskôr potenciálom aj na zabezpečenie systematickej prevencie a liečby syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia aj pre zdravotnícky personál v segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Takúto podporu kapacitne nemôžu zabezpečovať klinickí psychológovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť pacientom. Vytvorenie pracovných miest pre pracovných psychológov napr. pri personálnych oddeleniach nemocnice umožní systematické riešenie podpory zdravotníckemu personálu formou individuálnej starostlivosti i možnosti riešenia systémových preventívnych krokov z pohľadu organizačnej psychológie. Uvedené riešenie podporí i iniciatívu Európskej únie, ktorá kladie veľký dôraz na prevenciu a podporujúce činnosti psychológov v rámci aktuálnych projektov implementovaných na regionálnych úrovniach (napr. Strategický rámec EÚ pre zdravie a bezpečnosť pri práci 2014 – 2020). Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K Prílohe č.1 oddiel 4 IV 4. K Prílohe č. 1 oddiel 4 IV časť „Zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek“ – Žiadame zosúladiť názvy laboratórií s názvami príslušných špecializačných odborov. Aj povolenia na prevádzkovanie zdravotníckych zariadení vydávajú príslušné orgány štátnej správy na základe odbornej spôsobilosti pre výkon špecializovaných zdravotníckych činnosti odborného zástupcu. V prípade Lekárskej genetiky ide o jedno laboratórium a členenie na jednotlivé úseky nie je minimálnym vybavením. Takže písm. A. Lekárska genetika – laboratórium lekárskej genetiky bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v genetike alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike “ V právnych predpisoch nemôže figurovať názov laboratória, ktorého špecializované činnosti nie sú v súlade s typmi zdravotníckych zariadení a získanou špecializovanou odbornou spôsobilosťou odborného zástupcu. Žiadame zlúčiť personálne a materiálno-technické vybavenie laboratórií lekárskej genetiky do jedného typu laboratória podľa vyššie požadovaných pravidiel Žiadame vypustiť písmená A. písm. A. Lekárska genetika – Cytogenetické laboratórium bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika a s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti vyšetrovacie metódy v genetike alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike “ písm. A. Lekárska genetika - Laboratórium molekulovej diagnostiky bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické v klinickej imunológii a alergológii“ písm. A. Lekárska genetika - Laboratórium dedičných metabolických chorôb bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore lekárska genetika alebo lekár so i v špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej genetike alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej genetike“ Žiadame doplniť písm. B. Klinická imunológia a alergológia bod 1. znie: „1. Personálne zabezpečenie tvoria: laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej imunológii a alergológii“ písm. B. Klinická imunológia a alergológia sa v bode 2 písm. c) vypúšťa bod „5. nefrometer alebo turbidimeter.“ písm. F. Klinická biochémia bod 1.znie: „ Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická biochémia alebo laboratórna medicína alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórna medicína alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii“ písm. G. Klinická mikrobiológia bod 1. znie: „ Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická mikrobiológia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii 1“ písm. I. Patologická anatómia bod 1. znie: „ Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v patológia súdnom lekárstve alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v patológii a súdnom lekárstve“ písm. J. Hematológia - Laboratórna časť - bod 1. znie: „Personálne zabezpečenie tvoria: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii“ písm. K. Transfúzna služba bod 1. znie: lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore hematológia a transfuziológia alebo laboratórny diagnostik so špecializáciou v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii alebo so špecializáciou v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfuziológii“ Odôvodnenie k celej pripomienke č. 4: Vo všetkých pripomienkovaných písmenách A. až K., ktoré sa zaoberajú sa laboratóriami spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek navrhuje SKIZP z minimálneho personálneho vybavenia vypustiť laborantov (bez ohľadu na to, či ide o vysokoškolsky alebo stredoškolsky vzdelaných laborantov) a ponechať alternatívne buď lekára s príslušnou špecializáciou alebo laboratórneho diagnostika s príslušnou špecializáciou. Vzhľadom na aktuálnu úroveň vzdelávania laborantov jednoznačne konštatujeme, že jedine lekár alebo laboratórny diagnostik s príslušnou špecializáciou je schopný posúdiť a prevziať zodpovednosť za laboratórny výsledok v širších súvislostiach a laborant je pri nich v minimálnom personálnom a materiálno-technickom vybavení nadbytočný. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) V prílohe č.1 odiel 1 časť I. 1. V prílohe č. 1 oddiel 1 časť I. ambulancie všeobecnej zdravotnej starostlivosti a časť II. ambulancie špecializovanej ambulantnej starostlivosti – všade tam, kde je povinným minimálnym personálnym vybavením ambulancie lekár a sestra žiadame, aby povinným minimálnym personálnym vybavením v ambulancie v oddiely 1, časti I a časti II. bolo uvedené: a) Lekár alebo b) Lekár, sestra alebo zdravotnícky asistent Odôvodnenie: Minimálnym personálnym vybavením. Vo výnose upravené personálne vybavenie je optimálne. Pri malých obvodoch, resp. všeobecnej ambulancie pre deti a dorast, všeobecnej ambulancie pre dospelých je lekár. Len lekár si môže otvoriť ambulancie v týchto špecializačných odboroch. Lekár zodpovedá za všetky činnosti ambulancie a aj všetky môže sám vykonávať. Čo zverí sestre je na jeho rozhodnutí. Ak si zamestná zdravotníckeho asistenta, zverí mu kompetencie v rozsahu jeho odbornej spôsobilosti. Je potrebné zdôrazniť, že ide o minimálne personálne vybavenie ambulancií. Vo výnose upravené personálne vybavenie je optimálne. Pri malých obvodoch, resp. v niektorých odľahlých oblastiach sa niekedy ťažko hľadajú sestry, alebo je obvod tak malý, že lekár má sotva na zaplatenie réžie a vlastných nákladov, alebo je obvod zložený prevažne z prestarnutého obyvateľstva a väčšiu časť ordinačných hodín lekár strávi návštevnou službou u imobilných pacientov. Sestra, ako povinné vybavenie iba upozorňuje pacientov, že lekár sa vráti, resp. po telefóne upozorní lekára, že má v čakárni pacientov. Na takúto činnosť sestra nepotrebuje vysokoškolské vzdelanie. Naviac, v čase dovoleniek, aj keď sa lekári snažia mať dovolenku spolu so sestrou, občas sa to nepodarí, lekár potom musí platiť náhradu mzdy sestre a ešte aj zastupujúcej sestre. Podobne je tomu tak aj v čase krátkej choroby, atď.. VÚC minimálne vybavenie kontrolujú a keď lekár v čase dovolenky nemá sestru v ambulancii, lebo napríklad z dôvodu tehotenstva navštevuje svojich lekárov, alebo si práve čerpá dovolenku, lekár nemôže sám ambulovať. Z konkrétneho príkladu, kedy lekár ambuloval so zdravotníckou asistentkou s úplným stredným odborným vzdelaním zo strednej zdravotníckej školy vyplýva, že dostal pokutu a zdravotnícku asistentku skoro vyhodili z ambulancie. Pritom prácu, ktorú jej lekár zveril vykonávala pod jeho dohľadom a bolo všetko v najlepšom poriadku. Lekár má zodpovedať za to svoje pracovisko a za pacienta a má sa mu v takýchto prípadoch umožniť ambulovať aj bez sestry, ak si v tom čase robí odbery sám (a to v konkrétnom popísanom prípade robil) a podáva injekcie, tak na administratívnu prácu a iné činnosti mu stačila asistentka. Najlepšie by bolo, keby minimálnym personálnym vybavením ambulancie bol len lekár. Zároveň poznamenávame, že pre lepšie odlíšenie, čo je minimálne a čo je optimálne vybavenie, by malo MZ SR prijať aj úpravu o optimálnom personálnom a materiálno-technickom vybavení zdravotníckych zariadení. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K Prílohe č.1 oddiel 4 3. K Prílohe č. 1 oddiel 4 „Spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky“ odsek 2. Základné funkčné priestory.... - v písm. a) vypustiť slová na konci vety „pre dvoch laborantov, na ďalšieho laboranta sa plocha zvyšuje o 5 m2,“ - v písm. b) vypustiť slová „rozmermi najmenej 4 m2,“ - v písm. c) vypustiť slová „s rozmermi najmenej 6 m2“, - písm. d) vypustiť celé. Odôvodnenie: Pri dnes bežne používaných prístrojoch na realizáciu laboratórnych vyšetrení je v súčasnosti bezpredmetné v minimálnom vybavení používať prepočet minimálnej rozlohy priestoru v závislosti od počtu prítomných laborantov. Podobne určovanie minimálnych rozmerov pre dennú miestnosť pre personál a miestnosť na príjem materiálu v takej podobe ako je platná dnes je momentálne už prekonané. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K bodom 11, 14 a 15 Navrhujeme, aby personálne zabezpečenie urgentných príjmov bolo nasledovné: • 3 lekári/6 sestier/3 ostatní zdravotnícki pracovníci (ZP) v dennej zmene • 2 lekári/4 sestry/2ostatní ZP v nočnej zmene. Neočakávame, že by vyťaženie urgentných príjmov 2.typu bolo až 4-násobne väčšie ako v prípade urgentných príjmov 1.typu. Preto za dostačujúce personálne zabezpečenie považujeme: 3 lekári/6 sestier/3 ostatní ZP v dennej zmene a 2 lekári/4 sestry/2ostatní ZP v nočnej zmene. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov) K Prílohe č. 1 oddiel 4 K Prílohe č. 1 oddiel 4 IV časť „Zariadenia sploločných vyšetrovacích a liečebných zložiek za písm. K sa vkladá nové písmeno L laboratórium laboratórnej medicíny Odôvodnenie: Laboratória laboratórnej medicíny existujú a je potrebné ich zadefinovať v právnych predpisoch Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K bodu 17 [URGENTNÝ PRÍJEM 1. TYPU PRE DOSPELÝCH - písmeno b)] Navrhujeme vypustiť slová „alebo dve“ a slovo „lôžka“ nahradiť slovom „lôžko“. Formuláciu „najmenej jedno alebo dve expektačné lôžka“ považujeme za zmätočnú, nakoľko nie je zrejmý minimálny požadovaný počet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K bodu 17 [URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DOSPELÝCH - písmeno b)] Navrhujeme vypustiť slová „až tri“. Formuláciu „priestory pre najmenej dve až tri expektačné lôžka“ považujeme za zmätočnú, nakoľko nie je zrejmý minimálny požadovaný počet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s prílohou č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „príloha LPV“) (napríklad v názve právneho predpisu a v čl. I úvodnej vete za slovo „sa“ vložiť slová „mení a“, pretože návrh platné znenie aj mení, v bode 1 § 4ab ods. 5 za slovo „požiadavky“ vložiť slovo „na“, body 2, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 17 a 18 zosúladiť s bodom 57 prílohy LPV, v bode 10 úvodnej vete slová „časť pod písmenom Zb“ nahradiť slovami „písmeno Zb“ a v druhom bode písm. b) bode 21 slovo „zubolekárska“ nahradiť slovom „zubnolekárska“, bod 11 zosúladiť s bodom 6 prílohy LPV a vypustiť slovo „zdravotníckeho“ vzhľadom na zavedenú legislatívnu skratku v § 1 ods. 2, body 17 a 18 uviesť v jednom novelizačnom bode a v úvodnej vete za slovo „časti“ vložiť slová „oddiele 1“, časť Vybavenie informačno – komunikačnými technológiami zosúladiť s bodom 14 prílohy LPV, slovo „min.“ uviesť v plnom znení a slovo „atď.“ vypustiť, na konci bodu 17 prideliť číslo poznámke pod čiarou k odkazu X) vrátane odkazu na túto poznámku pod čiarou). Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh odporúčam prehodnotiť v kontexte s Ústavou SR z dôvodu možného nesúladu s jej čl. 13 ods. 1 (čl. I bod 1 § 4ab ods. 4 a 5, bod 19 príloha č. 2 Štvrtá časť Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno – technické vybavenie traumcentra Spoločné ustanovenia), pretože ukladá povinnosti. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Žiadame v čl. I bod 10 bod 18 slová "Zubná Ambulancia" nahradiť slovami "Ambulancia". Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. V aktuálne platnom výnose o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení je uvedená otázka upravená v oddiele 1 "Ambulancia" bod 8. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
Union ZP (Union zdravotná poisťovňa, a.s.) K bodu 18 [URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DET A DORAST - písmeno b)] Navrhujeme vypustiť slová „až 5“ a slová „expektačných lôžok“ nahradiť slovami „expektačné lôžka“. Formuláciu „4 až 5 expektačných lôžok“ považujeme za zmätočnú, nakoľko nie je zrejmý minimálny požadovaný počet. Obyčajná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Žiadame v čl. I bod 10 bod 19 písmena d) a e) vypustiť a za bod 19 vložiť nový bod 20, ktorý znie: "20. tlakomer, fonendoskop, teplomer,". Žiadame ostatné body primerane prečíslovať. Odôvodnenie: Legislatívno - technická pripomienka. Tlakomer, fonendoskop a teplomer nie sú obdobne ako je to v oddiele 1 "Ambulancia" súčasťou resuscitačného setu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Navrhujeme v čl. I bod 10 písm. b) za bod 10 vložiť nový bod 11, ktorý znie: "11. telefón,". Žiadame ostatné body primerane prečíslovať. Odôvodnenie: Telefón má v minimálnom materiálno-technickom vybavení zmysel z dôvodu dostupnosti ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby ako aj riešenia akútnych stavov priamo v ambulancii. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Žiadame v čl. I bod 10 vložiť za bod 12 nový bod 13, ktorý znie: "13. chladnička na liečivá". Žiadame ostatné body primerane prečíslovať. Odôvodnenie: V rámci ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby sa používajú lieky, ktoré sa musia skladovať pri určitej teplote. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Žiadame v čl. I bod 10 písm. b) bod 6 slová "zubného lekára" nahradiť slovom "personál". Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že personálne zabezpečenie tvoria zubný lekár a sestra alebo zubný asistent sú ochranné pomôcky potrebné pre každého člena dentálneho tímu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SK SaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) bod. 16 Sa slová: "„Urgentný príjem/ Prijímacia ambulancia“ nahrádzajú slovami „Urgentný príjem/ Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby“. V tabuľke č. 13 a č. 14 uviesť samostatne. Odôvodnenie: podľa doterajších skúseností je spoločné zadefinovanie profesijných titulov pre obidva typy zariadení v jednej kolónke zmätočné a nejasné. Je nevyhnutné uvádzať profesijné tituly samostatne pre "Urgentný príjem" a samostatne pre "Ambulanciu pohotovostnej služby". Návrhy na príslušné profesijné tituly budú zadefinované v návrhu na zmeny výnosu o MTPZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SK SaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) bod. 14, ods.14 Navrhujeme zmeniť počet personálu v jednotlivých zmenách z dvoch sestier (resp. jedna sestra jeden záchranár) na počet personálneho obsadenia "tri sestry, alebo dve sestry a jeden ZZ" . Odôvodnenie: Máme za to, že pri zvýšení kvality urgentnej starostlivosti a transformácii pracovísk poskytujúcich túto starostlivosť, by sa mal počet personálneho zabezpečenia vrátiť na stav z pred 4 rokov. Zabezpečí to aj využiteľnosť zdravotníckych záchranárov v prednemocničnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SK SaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) bod. 15, ods. 16 Na konci vety doplniť: s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 13 a 14. Odôvodnenie: Z návrhu opatrenia vyplýva, že ambulancia ÚPS sa nahrádza, alebo je súčasne aj príjmovou ambulanciou, kde doposiaľ bola určená podmienka profesijného titulu. Bez ohľadu na uvedené, jedna sestra v zmene na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby musí spĺňať podmienku profesijného titulu. Návrhy na príslušné profesijné tituly sú zadefinované v návrhu na zmeny výnosu o MTPZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I bod 1 Znenie tohto novelizačného bodu odporúčame ukončiť uvodzovkami a bodkou. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I úvodná veta Odporúčame vložiť pred slovo ,,dopĺňa" slová ,,mení a". Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) bod 12 Keď spočítame urgenty pre dospelých I. a II. typu tak dostaneme, že potrebujeme 172 atestovaných lekárov, 48 neatestovaných lekárov, 232 sestier, 232 asistentov záchranárov. V dnešnej dobe nedostatku zdravotníckych pracovníkov nie je možné dané čísla naplniť. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I bod 1 Čl. I bod 1 V ods.5 pred slová „personálne zabezpečenie“ doplniť slovo „na“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail