LP/2017/847 Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov

Pridať
OPATRENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z ....2017 č. 02055-2017- OL, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky ustanovuje:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Žiadame v čl. I bod 10 vložiť za bod 12 nový bod 13, ktorý znie: "13. chladnička na liečivá". Žiadame ostatné body primerane prečíslovať. Odôvodnenie: V rámci ambulancie zubnolekárskej pohotovostnej služby sa používajú lieky, ktoré sa musia skladovať pri určitej teplote. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SKZL (Slovenská komora zubných lekárov) čl. I bod 10 Žiadame v čl. I bod 10 písm. b) bod 6 slová "zubného lekára" nahradiť slovom "personál". Odôvodnenie: Vzhľadom na skutočnosť, že personálne zabezpečenie tvoria zubný lekár a sestra alebo zubný asistent sú ochranné pomôcky potrebné pre každého člena dentálneho tímu. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SK SaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) bod. 16 Sa slová: "„Urgentný príjem/ Prijímacia ambulancia“ nahrádzajú slovami „Urgentný príjem/ Ambulancia ústavnej pohotovostnej služby“. V tabuľke č. 13 a č. 14 uviesť samostatne. Odôvodnenie: podľa doterajších skúseností je spoločné zadefinovanie profesijných titulov pre obidva typy zariadení v jednej kolónke zmätočné a nejasné. Je nevyhnutné uvádzať profesijné tituly samostatne pre "Urgentný príjem" a samostatne pre "Ambulanciu pohotovostnej služby". Návrhy na príslušné profesijné tituly budú zadefinované v návrhu na zmeny výnosu o MTPZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SK SaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) bod. 14, ods.14 Navrhujeme zmeniť počet personálu v jednotlivých zmenách z dvoch sestier (resp. jedna sestra jeden záchranár) na počet personálneho obsadenia "tri sestry, alebo dve sestry a jeden ZZ" . Odôvodnenie: Máme za to, že pri zvýšení kvality urgentnej starostlivosti a transformácii pracovísk poskytujúcich túto starostlivosť, by sa mal počet personálneho zabezpečenia vrátiť na stav z pred 4 rokov. Zabezpečí to aj využiteľnosť zdravotníckych záchranárov v prednemocničnej starostlivosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
SK SaPA (Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek) bod. 15, ods. 16 Na konci vety doplniť: s príslušným profesijným titulom podľa tabuľky č. 13 a 14. Odôvodnenie: Z návrhu opatrenia vyplýva, že ambulancia ÚPS sa nahrádza, alebo je súčasne aj príjmovou ambulanciou, kde doposiaľ bola určená podmienka profesijného titulu. Bez ohľadu na uvedené, jedna sestra v zmene na ambulancii ústavnej pohotovostnej služby musí spĺňať podmienku profesijného titulu. Návrhy na príslušné profesijné tituly sú zadefinované v návrhu na zmeny výnosu o MTPZ. Zásadná pripomienka Odoslaná 12.12.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I bod 1 Znenie tohto novelizačného bodu odporúčame ukončiť uvodzovkami a bodkou. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) K čl. I úvodná veta Odporúčame vložiť pred slovo ,,dopĺňa" slová ,,mení a". Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
SLK (Slovenská lekárska komora) bod 12 Keď spočítame urgenty pre dospelých I. a II. typu tak dostaneme, že potrebujeme 172 atestovaných lekárov, 48 neatestovaných lekárov, 232 sestier, 232 asistentov záchranárov. V dnešnej dobe nedostatku zdravotníckych pracovníkov nie je možné dané čísla naplniť. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I bod 1 Čl. I bod 1 V ods.5 pred slová „personálne zabezpečenie“ doplniť slovo „na“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
SLS (Slovenská lekárska spoločnosť) Oddielu 4 (SVLZ) . . – iba poznámky . . – upravovaný text Vvvv – nový text SVLZ. ODDIEL 4 SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE A LIEČEBNÉ ZLOŽKY 1. Tento oddiel ustanovuje minimálne personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie týchto zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek: a) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore lekárska genetika, b) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická imunológia a alergológia, c) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, d) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore rádiológia, e) nukleárna medicína, f) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická biochémia, g) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická mikrobiológia, h) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore funkčná diagnostika, i) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore patologická anatómia, j) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická hematológia, k) transfúzna služba, l) centrálna sterilizácia, m) klinická farmakológia, n) rádioterapia, o) zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore klinická fyzika. 2. Základné funkčné priestory zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek sú a) laboratórna miestnosť s rozmermi najmenej 15 m2 pre dvoch laborantov, na ďalšieho laboranta sa plocha zvyšuje o 5 m2 , b) miestnosť s umývadlom na príjem materiálu s rozmermi najmenej 4 m2 , c) denná miestnosť pre personál s rozmermi najmenej 6 m2 , d) príručný sklad alebo skriňa s rozmermi najmenej 4 m2 , e) hygienický filter pre personál - sprcha, toalety a umývadlo, f) šatňa, g) miestnosť s výlevkou pre upratovačku. 3. Ak ide o laboratórium vykonávajúce odbery biologického materiálu, je súčasťou základných funkčných priestorov aj odberová miestnosť, čakáreň a toaleta pre pacientov. 4. Minimálna plocha odberovej miestnosti je najmenej 8 m2 , steny a podlaha miestnosti musia byť umývateľné. V miestnosti je zabezpečené vetranie. Vecným vybavením miestnosti je ležadlo alebo polohovateľné kreslo, umývadlo, stolička a vešiak. 5. Minimálne vecné vybavenie a prístrojové vybavenie laboratórnej miestnosti tvoria a) umývadlo, b) drez na umývanie pomôcok a vylievanie biologických materiálov, c) písací stôl, stolička, d) telefón, e) nádoba na odpad so šliapadlom, f) uzamykateľná skriňa na pomôcky, g) kartotečná uzamykateľná skriňa, h) dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, prostriedky na vyšší stupeň dezinfekcie termolabilných nástrojov a prístrojov, i) laboratórny stôl a stolička, j) skriňa, k) chladnička, l) mraznička, m) centrifúga, n) germicídny žiarič, o) počítač s príslušenstvom, p) sterilizátor alebo autokláv. D. RÁDIOLÓGIA 1. Personálne zabezpečenie tvoria a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore rádiológia (ďalej len "rádiológ") 1, b) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky, c) rádiologický asistent 2, d) sestra 1. E. NUKLEÁRNA MEDICÍNA 1. Personálne zabezpečenie tvoria a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore nukleárna medicína 2 na zmenu, b) rádiologický technik 2 na zmenu, c) sestra 1 na zmenu, d) farmaceut alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním (chemik) 1 na zmenu, e) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním (fyzik) so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika , z pracoviska klinickej fyziky, f) farmaceut so špecializáciou v špecializačnom odbore technológia rádiofarmák alebo iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním (chemik) 1 na zmenu, g) zdravotnícky laborant 2 na zmenu, h) farmaceutický laborant 1 na zmenu, i) sanitár 1 na zmenu. 2. Materiálno - technické vybavenie tvoria a) základné funkčné priestory pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria 1. vyšetrovňa pre scintilačnú gama kameru, 2. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre gama kameru, 3. výpočtová a vyhodnocovacia miestnosť na hodnotenie, spracovanie a záznam výsledkov, 4. vyšetrovňa pre in vivo vyšetrenia s jedno- alebo viacdetektorovou súpravou, 5. miestnosť na prípravu rádiofarmák, 6. aplikačná miestnosť rádiofarmák, 7. čakáreň pre neaktívnych pacientov, 8. toaleta s umývadlom pre pacientov, 9. čakáreň pre aktívnych pacientov, 10. toaleta pre aktívnych pacientov, 11. laboratórium pre Rádioimunologickú analýzu (RIA), 12. vyhodnocovacia a dozimetrická miestnosť pre RIA, 13. sklad rádioaktívnych látok, 14. sklad rádioaktívnych odpadov a vymieracie nádrže na kvapalný rádioaktívny odpad, ak je to vzhľadom na rozsah prevádzky potrebné, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené osobitnými predpismi 15) , 15. miestnosť na umývanie a dekontamináciu laboratórneho skla, 16. administratívna miestnosť a archív, 17. ambulancia lekára na príjem a prípravu pacientov, 18. denná miestnosť pre personál, 19. pracovňa pre lekára, 20. pracovňa pre klinického fyzika a farmaceuta, 21. hygienické zariadenia pre personál - šatňa, toaleta s umývadlom a sprcha, b) ďalšie prevádzkové miestnosti vzhľadom na rozsah vykonávanej činnosti, ktoré tvoria 1. vyšetrovacia miestnosť pre PET kameru, 2. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre PET kameru, 3. miestnosť pre nukleárnu kardiológiu - ergometriu, 4. miestnosť pre akumulačné testy s jednosondovou detekčnou súpravou, 5. vyšetrovacia miestnosť pre hybridnú SPECT/CT kameru, 6. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre SPECT/CT kameru, 7. vyšetrovacia miestnosť pre hybridnú PET/CT kameru, 8. obsluhovňa (riadiaca miestnosť) pre PET/CT kameru, 9. miestnosť na príjem biologického materiálu pre RIA, 10. laboratórne miestnosti na odber a spracovanie biologického materiálu. Prevádzkové miestnosti pracoviska nukleárnej medicíny spĺňajú požiadavky ustanovené osobitnými predpismi 16). Gama kamera alebo iný diagnostický prístroj je umiestnený v samostatnej miestnosti, ktorá zodpovedá prevádzkovým podmienkam príslušného prístroja, c) základné prístrojové vybavenie pracoviska nukleárnej medicíny, ktoré tvoria 1. scintilačná gama kamera (SPECT alebo planárna scintilačná kamera), 2. jednodetektorová alebo viacdetektorová súprava na meranie in vivo, 3. meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, 4. dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, 5. rádiochemický digestor, podtlakový hermetický box alebo laminárny box; minimálne vybavenie ochrannými zariadeniami na prácu s rádioaktívnymi látkami zohľadňuje maximálnu aktivitu spracúvanú na pracovisku a spĺňa požiadavky ustanovené osobitným predpisom 17) , 6. automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, 7. mikropipety na prácu s rádioaktívnymi látkami, 8. kalibračné rádioaktívne žiariče, 9. ochranné pracovné prostriedky a pomôcky a tieniace pracovné prostriedky a pomôcky, 10. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, 11. základné vybavenie pre chemické laboratóriá, d) ďalšie prístrojové vybavenie jednotlivých úsekov nukleárnej medicíny vzhľadom na rozsah vykonávanej činnosti, ktoré tvoria 1. scintilačná gama kamera (SPECT alebo planárna scintilačná kamera), 2. PET kamera, 3. hybridná SPECT/CT kamera, 4. hybridná PET/CT kamera, 5. chromatograf. M. RÁDIOTERAPIA ( po novom správny názov RADIAČNÁ ONKOLÓGIA ale to nie je naša vec) 1. Personálne zabezpečenie tvoria a) lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore radiačná onkológia 1 na zmenu, b) iný zdravotnícky pracovník s vysokoškolským vzdelaním ( v povolaní fyzik) so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky, c) rádiologický technik 1. externá terapia (okrem rtg. terapie) 2 na 1 ožarovacie zariadenie pre externú rádioterapiu, 2. externá rtg. terapia 1 na 1 röntgenový ožarovač, 3. brachyterapia 1 na 1 ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, 4. plánovanie terapie 1 na röntgenový simulátor, 5. diagnostika (CT, diagnostický rtg. prístroj) 1 na zmenu, ak je súčasťou pracoviska, d) sestra alebo sestra so špecializáciou v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii 1 na zmenu, e) sanitár 1 na zmenu. Ak pracovisko zabezpečuje samostatne servis a údržbu rádiologických zariadení (napríklad lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj), má zamestnaného jedného technického pracovníka pre servis a údržbu na každé dve používané rádioterapeutické zariadenia. Pracovisko zamestnáva jedného technického pracovníka na plánovanie (napríklad elektroinžiniera, informatika, dozimetristu) na každých 300 liečených pacientov za rok. 2. Materiálno - technické vybavenie tvoria a) základné funkčné priestory pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 1. ožarovňa pre externú rádioterapiu - ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2, - ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 24 m2, 2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) s rozmermi najmenej 6 m2, 3. prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, 4. miestnosť na plánovanie rádioterapie s rozmermi najmenej 10 m2, 5. denná miestnosť pre zamestnancov s rozmermi najmenej 6 m2, 6. pracovňa pre lekárov s rozmermi najmenej 10 m2, 7. pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 8. príručný sklad s rozmermi najmenej 4 m2, 9. čakáreň pre pacientov, 10. vyšetrovňa počítačovej tomografie - CT alebo voľný prístup a on - line prepojenie na CT pre potreby externej rádioterapie, b) ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie, ktoré tvoria 1. miestnosť pre röntgenový simulátor, ak sa na pracovisku vykonáva externá terapia pomocou lineárneho urýchľovača s rozmermi najmenej 20 m2, 2. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 6 m2, 3. miestnosť pre brachyterapiu, ak sa na pracovisku vykonáva brachyterapia pomocou zariadenia s afterloadingovým systémom s rozmermi najmenej 12 m2, 4. operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým rtg. prístrojom s rozmermi najmenej 12 m2, 5. ožarovňa s terapeutickým rtg. prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2, 6. riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre rtg. terapiu s rozmermi najmenej 4 m2, 7. modeláreň s rozmermi najmenej 6 m2. Každé ožarovacie zariadenie pre externú rádioterapiu alebo brachyterapiu musí byť v samostatnej miestnosti. V prípade, že CT pracovisko nie je organickou súčasťou pracoviska rádioterapie, má zabezpečený prístup na dostupné diagnostické CT pracovisko a on-line prepojenie CT zariadenia s plánovacím systémom pre externú rádioterapiu, c) základné prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie, ktoré tvoria 1. kobaltový ožarovač alebo lineárny urýchľovač, 2. plánovací systém pre externú rádioterapiu, kontúrovací systém na zakreslenie ožarovaných štruktúr, 3. röntgenový simulátor, ak sa používa lineárny urýchľovač, 4. základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, 5. automatický vodný fantóm, ak sa používa lineárny urýchľovač, 6. vybavenie pre relatívnu dozimetriu, 7. základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality ožarovacích zariadení, 8. dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia, 9. vyrezávač blokov, d) ďalšie prístrojové vybavenie pracoviska rádioterapie vzhľadom na rozsah vykonávanej rádioterapie, ktoré tvoria 1. ožarovacie zariadenia pre brachyterapiu s afterloadingom, 2. plánovací systém pre brachyterapiu, 3. základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, 4. skiaskopický diagnostický rtg. prístroj (C-rameno) pre potreby brachyterapie, 5. mnoholamelový kolimátor (MLC), 6. elektronické zobrazenie poľa (EPID), 7. verifikačný systém, 8. randofantom, 9. röntgenový terapeutický prístroj. XY. KLINICKÁ FYZIKA A. ÚSEK TERAPEUTICKÝ (pre potreby rádioterapie) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu, b.) fyzik na prevádzku QA a QC ožarovacích zariadení - 1 na 3 rádiologické zariadenia, (napríklad: lineárny urýchľovač, kobaltový ožarovač, röntgenový simulátor, terapeutický röntgenový prístroj, ožarovacie zariadenie pre brachyterapiu, plánovací systém, CT, diagnostický röntgenový prístroj), c.) ďalší fyzik na plánovanie ožarovacích plánov pacientov - 1 na 300 nových pacientov liečených za rok, d.) ak pracovisko zabezpečuje ožarovanie metódou – brachyterapia, zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika – 1 na zmenu. 2. Materiálno-technické vybavenie tvoria a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre plánovanie rádioterapie s jednou plánovacou stanicou miestnosť s rozmermi najmenej 12 m2 a pre každú ďalšiu plánovaciu stanicu 4 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2, 5) miestnosť na výrobu individuálnych ožarovacích pomôcok 10 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) pre externú rádioterapiu plánovací systém, 2) základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, 3) automatický vodný fantóm, 4) vybavenie pre relatívnu dozimetriu, 5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality (QA a QC) ožarovacích zariadení, 6) dozimetrický prístroj na meranie rozptýleného ionizujúceho žiarenia. 7) pre brachyterapiu plánovací systém, 8) základné dozimetrické vybavenie pre in vivo dozimetriu, 9) randofantóm alebo iný tkanivo-ekvivalentný fantóm. B. ÚSEK OTVORENÝCH ŽIARIČOV (pre potreby NUKLEÁRNEJ MEDICÍNY) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1na zmenu, b.) fyzik na prevádzku QA a QC vyšetrovacích zariadení – 1 na 3 zariadenia, (napríklad: Gamma kamera, SPECT kamera, PET, SPECT/CT, PET/CT, v prípade kombinovaných zariadení sa každé počíta jednotlivo – PET/CT = 2 zariadenia), c.) ak pracovisko zabezpečuje terapiu alebo diagnostiku otvorenými žiaričmi zamestná ďalšieho fyzika so špecializáciou 1 na 1000 vyšetrovaných pacientov za rok. 2. Materiálno-technické vybavenie tvoria a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre plánovanie terapie miestnosť s rozmermi najmenej 10 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) meradlo aktivity rádiofarmák - kalibrátor aktivity, 2) dozimetrické prístroje na meranie rádioaktívnej kontaminácie a dávkového príkonu, 3) automatické dozimetrické zariadenie na meranie sumárnej beta aktivity pre RIA, 4) kalibračné rádioaktívne žiariče, 5) základné vybavenie na zabezpečenie kontroly kvality gama kamery, meradla aktivity rádiofarmák a meracích súprav, 6) fantóm pre hodnotenie geometrických rozmerov a kvality obrazu s možnosťou použitia otvorených žiaričov, 7) kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, 8) automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). C. ÚSEK ZOBRAZOVACÍCH METÓD (pre potreby RÁDIOLÓGIE) 1. Personálne zabezpečenie tvoria : a.) fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore klinická fyzika - 1, b.) fyzik na prevádzku QA a QC zobrazovacích zariadení – 1 na 10 zariadení, (napríklad: počítačová tomografia CT, MR, rtg. zariadenia pre skiaskopiu a skiagrafiu, sonografické zariadenia, vyvolávacie automaty alebo zariadenia na spracovanie snímok), c.) fyzik pre stanovovanie radiačnej záťaže pacientov 1- na 20 000 vyšetrení za rok. 2. Materiálno-technické vybavenie tvoria: a. základné funkčné priestorové vybavenie tvoria: 1) pre hodnotenie radiačnej záťaže pacientov miestnosť s rozmermi najmenej 8 m2, 2) pracovňa pre fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, 3) denná miestnosť pre zamestnancov, 4) príručný sklad s rozmermi najmenej 6 m2. b. základné prístrojové vybavenie úseku tvoria: 1) merací prístroj pre stanovenie veľkosti kermy a príkonu kermy rtg. zariadení, 2) meracie prístroje pre stanovenie HVL, 3) meracie zariadenie pre stanovenie DPL, 4) fantómy pre kontrolu kvality obrazu na rtg., CT, MRI a USG zariadeniach. 5) CTDI fantóm pre stanovenie radiačnej záťaže CT zariadení. 25. Ústavné zariadenie sa organizačne člení na oddelenia. 26. Oddelenie, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť pre deti a dorast, musí mať priestorové vybavenie a materiálno - technické vybavenie totožné s vybavením na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre dospelých v príslušnom špecializačnom odbore so zohľadnením špecifických potrieb poskytovania zdravotnej starostlivosti detskému pacientovi. Súčasťou oddelenia musí byť osobitný priestor na ubytovanie rodiča s osobitným priestorom na osobnú hygienu v rozsahu najmenej 25% z lôžkovej kapacity oddelenia. 27. Oddelenie pozostáva z jednotlivých funkčných priestorov, ktoré tvoria prevádzkovo ucelený celok. Ucelené sektory, vchody, východy, výťahy, schodištia a únikové cesty musia spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu 25) . 28. Na oddelení sa musí zabezpečovať oddelený zber nebezpečného odpadu a ostatného odpadu podľa osobitného predpisu 7).Použité ostré pomôcky sa musia odkladať do špeciálnych nepriepustných trvale uzatvárateľných obalov so stenami odolnými proti prepichnutiu. Odpadové nádoby na biologicky kontaminovaný odpad musia byť náležite označené 8),uzamykateľné alebo umiestnené v označenom uzamykateľnom skladovacom priestore upravenom tak, aby sa zamedzilo prístupu živočíšnych škodcov vrátane túlavých zvierat. Nemocničný nebezpečný odpad sa musí zneškodňovať spaľovaním v spaľovni určenej na tento účel. 29. Funkčné priestory oddelenia tvoria 6) vyšetrovňa, 7) zákroková miestnosť, 8) miestnosť pre personál, 9) izby pre pacientov, 10) jedálenský priestor a čajová kuchynka, 11) mliečna kuchynka, 12) miestnosti určené na osobnú hygienu pacientov, 13) sklad zdravotníckych pomôcok, 14) sklad sterilných zdravotníckych pomôcok, 15) čistiaca miestnosť a miestnosť na odkladanie prostriedkov určených na upratovanie. MINIMÁLNE POŽIADAVKY NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ SPOLOČNÉ USTANOVENIA K MINIMÁLNYM POŽIADAVKÁM NA PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE ÚSTAVNÝCH ZARIADENÍ Minimálne materiálno - technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia radiačnej onkológie Základné priestorové vybavenia oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie vzhľadom na rozsah vykonávanej terapie tvoria a) ožarovňa pre megavoltovú rádioterapiu 3. ožarovňa s lineárnym urýchľovačom s rozmermi najmenej 40 m2, 4. ožarovňa s kobaltovým ožarovačom s rozmermi najmenej 25 m2, b) riadiaca miestnosť pre megavoltovú terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, c) prezliekacia kabína s rozmermi najmenej 2 m2 alebo prípravovňa pre pacientov s rozmermi najmenej 6 m2, d) dve miestnosti pre plánovanie rádioterapie s rozmermi jednej miestnosti najmenej 12 m2, e) pracovňa radiačných onkológov s rozmermi najmenej 12 m2, f) pracovňa klinických fyzikov s rozmermi najmenej 10 m2, g) príručný sklad s rozmermi najmenej 10 m2, h) čakáreň pre pacientov s rozmermi najmenej 30 m2, i) vyšetrovňa počítačovej tomografie s on-line prepojením pre plánovací systém (v rámci ústavného zariadenia), j) miestnosť pre röntgenový simulátor s rozmermi najmenej 24 m2, k) riadiaca miestnosť (obsluhovňa) pre simulátor s rozmermi najmenej 10 m2, l) ožarovňa pre brachyterapiu s rozmermi najmenej 12 m2, m) operačno - aplikačná miestnosť pre brachyterapiu so skiaskopickým diagnostickým Rtg prístrojom (v rámci ústavného zariadenia) s rozmermi najmenej 20 m2, n) ožarovňa s terapeutickým rtg prístrojom s rozmermi najmenej 20 m2, o) riadiaca miestnosť pre rtg terapiu s rozmermi najmenej 10 m2, p) modeláreň s rozmermi najmenej 10 m2. Ďalšie personálne zabezpečenie prístrojového traktu tvoria a) klinický fyzik 2, fyzik so špecializáciou v odbore klinická fyzika z pracoviska klinickej fyziky, b) rádiologický technik 1. externá rádioterapia 3/prístroj/zmena, 2. 2. simulátor 2, 3. brachyterapia 1, 4. diagnostické CT 1, (v rámci ústavného zariadenia) 5. technik 1. Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia radiačnej onkológie je uvedené v prvej časti v bode 2. ??? Ďalšie vybavenie tvoria v externej rádioterapii a) veľký lineárny urýchľovač (s energiou nad 15 MeV), b) malý urýchľovač (do 6 MV) alebo kobaltový ožarovač, c) konvenčná rtg terapia alebo prístroj s Cs 137, d) mnoholamelový kolimátor, e) elektronické zobrazenie poľa, f) verifikačný systém, g) röntgenový simulátor, h) fixačné pomôcky (termoplastické masky, evakuačné podložky, fixátory pod prsník, hrudník, brucho), na brachyterapii a) afterloadingový systém, b) plánovací systém, kontúrovacia stanica, c) rtg C rameno, stropný rtg diagnostický prístroj alebo dostupnosť CT prístroja. na fyzikálnom úseku a) základné dozimetrické vybavenie pre absolútnu dozimetriu, b) automatický vodný fantóm, c) vybavenie pre relatívnu dozimetriu, d) vybavenie pre in - vivo dozimetriu a používané špeciálne techniky (TLD, polovodiče, 2D donzimetre, mikrokomory pre IMRT a stereotaxiu), e) vyrezávačka blokov a kompenzačných filtrov, f) plánovací systém pre externú rádioterapiu 3D. 37. Minimálne materiálno – technické vybavenie ústavných zariadení oddelenia nukleárnej medicíny. Základné priestorové vybavenia oddelenia nukleárnej medicíny je uvedené v spoločných ustanoveniach. Ďalšie priestorové vybavenie tvoria a) aplikačná miestnosť pre radiofarmaká s trezorom, s tieneným laminárnym boxom pre prípravu, porcovanie a meranie aplikovanej aktivity s rozmermi najmenej 12 m2 , b) izolačná miestnosť s rozmermi najmenej 10 m2 . Základné vecné vybavenie a prístrojové vybavenie oddelenia nukleárnej medicíny je uvedené v prvej časti v bode 2. Ďalšie vybavenie tvoria v diagnostickej časti a) jednokanalová scintilačná súprava, b) dvojkanálová scintilačná súprava, c) merač aplikovanej dávky rádiofarmaka, d) viacúčelový ochranný tieniaci box na prípravu rádiofarmák, e) planárna scintilačná kamera s možnosťou celotelového zobrazenia, f) SPECT kamera (jednofotonová emisná počítačová tomografia), g) sieťový počítač pre napojenie všetkých zobrazovacích kamier s možnosťou fúzie multimodalitných obrazov, h) kompletné dozimetrické prístrojové vybavenie, i) kompletné vybavenie prístrojovej techniky na in vitro diagnostiku, j) automatizované merače (meniče) na meranie malých objemov (vzoriek). Ak diagnostická časť nukleárnej medicíny nie je v tesnej blízkosti oddelenia, je potrebná inštalácia aspoň jednej gamakamery na snímanie rozloženia liečebnej dávky v organizme v priebehu liečby. V lôžkovej časti je zaradená kuchynka s podávacím oknom a s osobitným nakladaním so stravou pre pacientov. Zásadná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.) Čl. I bod 1 V § 4ab ods. 1 a ods. 2 navrhujeme slová „výnosu účinného“ nahradiť slovami „tohto výnosu v znení účinnom“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 6 V bode 6 pred zmenu znenia písmena b) navrhujeme uviesť označenie písmena b). Túto pripomienku uplatňujeme aj k bodu 8, kde pred zmenu znenia písmena a) navrhujeme uviesť označenie písmena a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) k bodu 6 V bode 6 pred zmenu znenia písmena b) navrhujeme uviesť označenie písmena b). Túto pripomienku uplatňujeme aj k bodu 8, kde pred zmenu znenia písmena a) navrhujeme uviesť označenie písmena a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
SKP (Slovenská komora psychológov) k prílohe č.2 2. K prílohe č. 2 minimálne požiadavky na vybavenie zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti – sa v oddieli 2 pod tabuľkou č. 21 za bod 15. v znení „15. Na sledovanie, analýzu a prevenciu nozokomiálnych nákaz ústavné zariadenie zamestnáva epidemiológa.“ sa pripája nový bod 16., ktorý znie „16. Na sledovanie, analýzu, prevenciu a elimináciu syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia u zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v ústavnom zariadení ústavné zariadenie zamestnáva pracovného psychológa.“ Pripomienka je zásadná. Odôvodnenie SKP: Zabezpečenie prevencie syndrómu vyhorenia a starostlivosť o zamestnancov pracujúcich v ústavných zdravotníckych zariadeniach. Skúsenosť z praxe poukazuje na potrebu poskytovania odbornej psychologickej starostlivosti nielen pre klientov, ale i pre zdravotnícky personál pracujúci v ústavných zariadeniach. Práve tento z dôvodu zvyšovania záťaže, nárokov na udržanie profesionality pri poddimenzovanom stave personálu, zvyšujúcom sa technickom a administratívnom zaťažení, nedostatočnom financovaní a častej medializácii sa stáva skupinou, ktorá je ohrozená dôsledkami pôsobenia najmä vyššie vymenovaných stresorov. Informácie poukazujú na to, že v slovenskom zdravotníctve, najlepšie v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti je urgentne potrebné vytvoriť pracovné miesta, ktoré sa budú v ďalšom období systematicky venovať predchádzaniu a eliminácii syndrómu vyhorenia u zdravotníckeho personálu. Táto preventívna činnosť je z hľadiska obsahu štúdia náplňou práce psychológov so špecializáciou pracovná a organizačná psychológia. Vzniknutá infraštruktúra pracovných psychológov v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti môže byť neskôr potenciálom aj na zabezpečenie systematickej prevencie a liečby syndrómu vyhorenia a iných záťažových psychologických faktorov práce a pracovného prostredia aj pre zdravotnícky personál v segmente ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Takúto podporu kapacitne nemôžu zabezpečovať klinickí psychológovia poskytujúci zdravotnú starostlivosť pacientom. Vytvorenie pracovných miest pre pracovných psychológov napr. pri personálnych oddeleniach nemocnice umožní systematické riešenie podpory zdravotníckemu personálu formou individuálnej starostlivosti i možnosti riešenia systémových preventívnych krokov z pohľadu organizačnej psychológie. Uvedené riešenie podporí i iniciatívu Európskej únie, ktorá kladie veľký dôraz na prevenciu a podporujúce činnosti psychológov v rámci aktuálnych projektov implementovaných na regionálnych úrovniach (napr. Strategický rámec EÚ pre zdravie a bezpečnosť pri práci 2014 – 2020). Zásadná pripomienka Odoslaná 11.12.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I V bode 1 k § 4ab ods. 5 za slovom "požiadavky" vložiť slovo "na". Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Čl. I V čl. I úvodnej vete pred slová "sa dopĺňa" vložiť slová "a mení". Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2017 Detail
ANS (Asociácia nemocníc Slovenska) K bodu 17. návrhu opatrenia V prílohe č. 2, v tretej časti bod 1 URGENTNÝ PRÍJEM 2. TYPU PRE DOSPELÝCH (Str. 6 a 8) Priestorové vybavenie pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých tvorí v urgentnej časti pracoviska urgentného príjmu II typu pre dospelých: a) jednotka neodkladnej úrazovej starostlivosti s umývadlom a drezom s plochou najmenej 28 m2, c) jednotka neodkladnej všeobecnej starostlivosti s dvomi boxami – každý s plochou najmenej 15 m2, vybavený umývadlom a drezom, v ambulantnej časti pracoviska urgentného príjmu 2. typu pre dospelých b) priestory pre najmenej dve až tri expektačné lôžka s plochou najmenej 9 m2 na lôžko, vybavené umývadlom a drezom, Spoločné vybavenie pre pracovisko urgentného príjmu 2. typu pre dospelých tvoria i) ROTEM (ratčná tromboelastometria) alebo dostupnosť komplexného vyšetrenia hemokoagulácie v akreditovanom laboratóriu statim Odôvodnenie: V písmene a) odporúčame text „30 m2“ nahradiť textom „28 m2“. V písmene c) odporúčame text „20 m2“ nahradiť textom „15 m2“ . V písmene b) odporúčame text „10 m2“ nahradiť textom „9 m2“. V písmene i) na konci odporúčame doplniť „alebo dostupnosť komplexného vyšetrenia hemokoagulácie v akreditovanom laboratóriu statim“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 8.12.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) materiálu K bodu 10 – v úvodnej vete slová „časť pod písmenom Zb.“ odporúčame nahradiť slovami „písmeno Zb.“ a v písmene Zb. druhom bode písm. b) 18. bod odporúčame slová „v bode 8“ nahradiť slovami „v ôsmom bode“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 7.12.2017 Detail