LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:
Pridať
Príloha k vyhláške č. /2017 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 25 v § 25 ods. 3 písm. f) odporúčame slová „si zobrala späť svoje priezvisko“ nahradiť slovami „opätovne prijala predošlé priezvisko“ (zosúladenie s § 31 predmetnej vyhlášky) Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 2 v § 1 odporúčame vypustiť úvodzovky a bodku na konci ods. 3 a v ods. 4 druhú vetu dať do jednotného čísla Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 35 v § 34 ods. 2 odporúčame vypustiť čiarku za slovom „úmrtí“ a za slovami „zapísal úmrtie na základe rozhodnutia súdu“ vložiť slová „o vyhlásení za mŕtveho“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 24 odporúčame v úvodnej vete vypustiť slovo „V“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 4a na konci vložiť slová „v znení neskorších predpisov“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 28 v § 28a odporúčame vložiť slovo „dieťaťa“ za slovom „narodenia“ a „listu“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 21 v § 22 ods. 2 odporúčame slová „do času“ nahradiť slovami „do právoplatnosti“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 11 úvodnej vete odporúčame vložiť čiarku za slovom „čase“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 44 úvodnej vete odporúčame za slovami „ods. 1“ vložiť slovo „sa“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 8 odporúčame vypustiť čiarku za slovom „1c“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Dôvodovej správe, Všeobecná časť odporúčame doplniť pri vplyvoch navrhovaného materiálu aj vplyv na služby verejnej správy pre občana v súlade s Doložkou vybraných vplyvov, bodom 9. Vplyvy navrhovaného materiálu, ako aj súlad navrhovanej vyhlášky s inými právnymi predpismi a právom Európskej únie podľa § 7 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Čl. 19 ods. 2 v spojitosti s Čl. 37 ods. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I bod 45 v § 41 ods. 2 odporúčame slovo „obce“ nahradiť slovami „matričného úradu“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Doložku vybraných vplyvov odporúčame riadne vyplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.8.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) k celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2017 Detail
MZVaEZSR (Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky) Doložke zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Európskej únie, bod 3. Problematika návrhu právneho predpisu Odporúčame uviesť relevantné ustanovenia primárneho práva. Odôvodnenie: Pokiaľ predkladateľ identifikoval akt sekundárneho práva upravujúci problematiku, nevyhnutne musí existovať i relevantné ustanovenie primárneho práva. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.8.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 28 , 32, 33 a 44 V bode 28 v úvodnej vete odporúčame vypustiť slovo "nový". Zosúladenie s bodom 34.3 prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (ďalej len "LPV"). V bode 32 v úvodnej vete odporúčame za slovom "pripájajú" vložiť slovo "tieto". Zosúladenie s bodom 35.2 prílohy č. 1 k LPV. V bode 33 v poznámke pod čiarou odporúčame na konci doplniť slová "v znení zákona č. 124/2015 Z.z."Uvedené ustanovenie bolo jedenkrát novelizované. V bode 44 v úvodnej vete odporúčame za slovom "ods. 1" vložiť slovo "sa". Gramatická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2017 Detail
MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky) Čl. I bod 24 V bode 24 odporúčame v úvodnej vete vypustiť písmeno "V" a v poznámke pod čiarou doplniť "v znení neskorších prepisov". Odôvodnenie: zákon č. 382/2004 Z.z. bol viackrát novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.8.2017 Detail
ÚVO (Úrad pre verejné obstarávanie) celému materiálu Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.8.2017 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) novel. bod 24 vlastného materiálu V novelizačnom bode 24. odporúčame na konci za text poznámky pod čiarou doplniť slová "v znení neskorších predpisov", pretože zákon už bol niekoľko ráz novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 22.8.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) legislatívno-technického hľadiska V bode 24 je potrebné na začiatku úvodnej vety vypustiť slovo „V“. V bode 28 je potrebné v úvodnej vete vypustiť slovo „nový“. V bode 32 je potrebné za slovo „pripájajú“ doplniť slovo „tieto“ a za slovom „obmedzená“ je potrebné vypustiť čiarku. V poznámke pod čiarou k odkazu 7 je potrebné slová „Čl. 4 Nariadenia“ nahradiť slovami „čl. 4 nariadenia“. V bode 44 je potrebné za slová „ods. 1“ doplniť slovo „sa“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 21.8.2017 Detail