LP/2017/617 Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.

Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 302/1994 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o matrikách v znení vyhlášky č. 159/2006 Z. z.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ustanovuje:
Pridať
Príloha k vyhláške č. /2017 Z. z.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 25 [§ 25 ods. 3 písm. f)] Z dôvodu zosúladenia pojmov so znením vyhlášky (§ 31) odporúčame predkladateľovi nahradiť slová „si zobrala späť svoje priezvisko“ slovami „opätovne prijala predošlé priezvisko“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 32 Z dôvodu dosiahnutia súladu s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky odporúčame predkladateľovi vložiť slovo „tieto“ za slová „na konci sa pripájajú“ (viď bod 35.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky). Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 8 Z dôvodu dosiahnutia súladu s pravidlami slovenského pravopisu odporúčame predkladateľovi vypustiť čiarku za slovom „1c“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) § 17 ods. 1 (de lege lata) Vzhľadom na to, že predkladateľ precizuje a prispôsobuje znenie dikcie zaužívanej právnej terminológii, dovoľujeme si nad rámec návrhu odporučiť nahradiť slová „a výsledku prešetrovania na úplné zistenie údajov potrebných na zápis“ vhodnejšími slovami, ako napr. „a výsledku šetrenia úplnosti údajov potrebných na zápis“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 44 Z dôvodu dosiahnutia súladu s pravidlami slovenského pravopisu a precizovania textu odporúčame predkladateľovi v úvodnej vete vložiť slovo „sa“ za slovami „ods. 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) dôvodovej správe k bodu 43 Z dôvodu dosiahnutia súladu s pravidlami slovenského pravopisu odporúčame predkladateľovi nahradiť slovo „obdŕžaní“ slovom „obdržaní“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) článku I, bodu 40 Uvedeným novelizačným bodom sa nahrádza súčasné znenie ustanovenia § 39, kedy sa podľa odseku 1 (de lege lata) obnovená matričná kniha vykladá na nahliadnutie verejnosti na matričnom úrade po dobu 15 dní a v tomto čase má verejnosť možnosť podať námietky proti nesprávnostiam v zápisoch v obnovenej matrike. Následne o námietkach rozhoduje príslušný úrad. Novo zavádzané znenie takýto režim nepozná. Vzhľadom na to, že uvedené znenie je vypustené bez náhrady žiadame, aby predkladateľ v dôvodovej správe vysvetlil, aké dôvody ho k takejto zmene viedli. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.9.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o prehodnotenie vyznačených vplyvov predmetnej vyhlášky a to zohľadnením prípadných vplyvov primárne na služby pre občana a sociálnych vplyvov. V prípade identifikovania niektorého z vplyvov, žiadame o vypracovanie prislúchajúcej analýzy. V prípade, ak nie je možné momentálne jednoznačne zadefinovať vplyv na predmetnú oblasť, odporúčame popisne uviesť predpokladané dopady v bode 10. Doložky vybraných vplyvov. Odôvodnenie: Predmetným zákonom sa vytvára priestor na elektronizáciu služieb pre občana vytvorením elektronickej matriky a zároveň sa upravujú niektoré podmienky v súvislosti so zápismi do matriky. V zmysle uvedeného odporúčame prehodnotenie dopadov na vybrané vplyvy a aspoň určiť predpokladané nepriame dopady. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.9.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 9 Odporúčame slová "elektronická matrika" nahradiť slovami "elektronickej matriky". Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Žiadame predkladateľa o vypracovanie Doložky vybraných vplyvov a v tomto zmysle uvádzať informáciu o identifikovaných/neidentifikovaných vybraných vplyvoch aj v predkladacej správe (aktuálne chýba uvedenie pozitívneho/žiadneho/negatívneho na služby verejnej správy pre občana). Odôvodnenie: Predložená Doložka vybraných vplyvov k vyhláške nemá uvedené základné požadované informácie o dokumente. V prípade, ak aj materiál nepredpokladá žiadne vplyvy, je predkladateľ povinný vyplniť minimálne nasledovné polia Doložky vybraných vplyvov: 1. Základné údaje 2. Definovanie problému 3. Ciele a výsledný stav 5. Alternatívne riešenia. V prípade identifikovania niektorého z vybraných vplyvov je predkladateľ povinný vyplniť aj ďalšie polia Doložky vybraných vplyvov. Zásadná pripomienka Odoslaná 4.9.2017 Detail
MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov V prípade vyznačenia niektorého z vplyvov v Doložke vybraných vplyvov žiadame predkladateľa zaslať po medzirezortnom pripomienkovom konaní materiál na záverečné posúdenie vybraných vplyvov v zmysle bodu 9. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (uznesenie vlády SR č. 24 zo 14. januára 2015 v znení uznesenia vlády SR č. 513 zo 16. septembra 2015 a uznesenie vlády SR č. 76 z 24. februára 2016) Zásadná pripomienka Odoslaná 4.9.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 2 [§ 1 ods. 3] Odporúčame slová "každá zo strán, ktoré ležia oproti sebe" nahradiť slovami "protiľahlé strany" a slovo "číslo" nahradiť slovom "čísla" z dôvodu výstižnosti. Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 29 Odporúčame - slovo "uzavierané" nahradiť slovom "uzavreté"; dokonavý vid je v prípade jednotlivého manželstva vhodnejší, - za slovo "matriku" vložiť čiarku na konci vedľajšej vety. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 36 Odporúčame v poznámke pod čiarou k odkazu 7 slovo "Nariadenia" písať s malým začiatočným písmenom. Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 27 Odporúčame slovo "kde" nahradiť slovami "v ktorom". Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) čl. I bodu 35 [§ § 34 ods. 3] Odporúčame časť vety za slovom "mŕtveho" formulovať nasledovne: "vykoná v knihe úmrtí na základe informácie podľa odseku 2 dodatočný záznam.". Ide o jazykovú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 4.9.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bodu 24 V úvodnej vete odporúčame slová „V § 24“ nahradiť slovami „§ 24“ a v citácii poznámky pod čiarou k odkazu 4a odporúčame na konci pripojiť tieto slová: „v znení neskorších predpisov“ vzhľadom na to, že zákon č. 382/2004 Z. z. bol viackrát novelizovaný. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bodu 33 V citácii poznámky pod čiarou k odkazu 6b odporúčame na konci pripojiť tieto slová: „v znení zákona č. 124/2015 Z. z.“, uvedený zákon novelizoval § 6 ods. 6 zákona č. 36/2005 Z. z. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bodu 32 Odporúčame za slová „na konci sa pripájajú“ vložiť slovo „tieto“ v nadväznosti na bod 35.2. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) bodu 28 V úvodnej vete odporúčame vypustiť slovo „nový“ v nadväznosti na bod 34.3. prílohy č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády Slovenskej republiky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 30.8.2017 Detail