LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
NBS (Národná banka Slovenska) A. Všeobecné pripomienky k návrhu zákona 1. Pripravovaný zákon je potrebné upraviť a spresniť tak, aby ustanovenia pripravovaného zákona boli jednoznačné a aby nespôsobovali problémy v aplikačnej praxi, čo by však mohli spôsobovať viaceré ustanovenia pri ich pôvodne navrhnutom znení. Aj z týchto dôvodov je v procese transpozície (preberania) smerníc potrebné okrem iného vyhýbať sa mechanickému preberaniu prekladu textu smernice a pri transpozícii (preberaní) každého ustanovenia smernice je potrebné dbať na legislatívnu techniku, efektívnosť ustanovenia a vecnú správnosť. Preto zo strany predkladateľa treba zabezpečiť úpravu pôvodne navrhnutého znenia (textácie) zákonných ustanovaní v pripravovanom zákone tak, aby v pripravovanom zákone boli dôslednejšie špecifikované použité neadekvátne výrazy a nezadefinované pojmy. V tejto súvislosti možno enumeratívne poukázať napríklad na čl. I bod 44, kde v pôvodne navrhnutom znení § 71n ods. 12 sa uvádza „nedodržania povinnosti ustanovených v tomto článku“, pričom však aj pôvodné znenie návrhu pripravovaného zákona sa štandardne člení na paragrafy, odseky, písmená a body. Celkovo je potrebné predložené pôvodné znenie návrhu pripravovaného zákona upraviť v zmysle platných legislatívnych pravidiel a pravidiel slovenského pravopisu tak, aby pripravovaný zákon bol jazykovo, štylisticky aj terminologicky presný, správny, všeobecne zrozumiteľný a jednoznačný. 2. Z uvedených dôvodov uvádzame niektoré ustanovenia alebo pojmy, napríklad a) v čl. I v bode 38 v § 71h ods. 9 je uvedené, že „zamestnanec môže účinne niesť danú zodpovednosť“, b) v čl. I v bode 44 v § 71m ods. 1 je uvedený pojem „dizajn finančných nástrojov“, c) podľa § 71m ods. 7 má obchodník s cennými papiermi posúdiť, či finančný nástroj môže predstavovať hrozbu pre riadne fungovanie alebo stabilitu finančných trhov predtým než sa rozhodol uviesť finančný nástroj na trh, d) podľa § 71m od. 8 zamestnanci konštruujú finančné nástroje alebo v odseku 9 sú taktiež finančné nástroje konštruované obchodníkom s cennými papiermi, e) podľa § 71m odseku 13 „obchodník s cennými papiermi, ktorý pripravuje finančný nástroj distribuovaný prostredníctvom iného obchodníka s cennými papiermi, určí potreby a charakteristiky klientov, pre ktorých je výrobok kompatibilný, na základe ich teoretických vedomostí a skúseností s finančným nástrojom alebo podobných finančných nástrojov, finančných trhov a potrieb, charakteristík a cieľov potenciálnych koncových zákazníkov“, f) v § 71m ods. 16 sa uvádza, či štruktúra poplatkov napríklad nemaskuje poplatky, g) v § 71m ods. 17 sa uvádzajú „vhodné kanále distribúcie“ alebo v odseku 20 „predajné kanále“, h) podľa § 71n ods. 12 je obchodník s cennými papiermi povinný zabezpečiť, že sa pri výkone funkcie dodržiavania dohliada na vývoj a pravidelnú revíziu mechanizmov pre správu produktov..., i) v čl. I v bode 63 v § 79c ods. 1 sa od členov riadiaceho orgánu vyžaduje „dostatok času pre výkon povinností“, alebo podľa odseku 2 sa od každého člena riadiaceho orgánu vyžaduje, ak je to potrebné „účinne brániť realizácii rozhodnutí vrcholového manažmentu, j) v čl. II v bode 13 v § 14 ods. 5 písm. d) je uvedený pojem „veľkosť tiku“ alebo v bode 24 v § 25 ods. 6 je uvedený pojem „režim tiku pre akcie“, k) v čl. II v bode 38 v § 57a je uvedený pojem „otvorený záujem“. 3. V celom návrhu je potrebné upraviť písanie odkazov za čiarkou alebo bodkou, a to takto: „....,x)“ alebo „.... .x)“. Číslo indexu je potrebné písať za čiarku alebo bodku. 4. V celom návrhu zákona je potrebné vykonať zosúladenie a zjednotenie používaných pojmov, a to aj vo väzbe na pojmy používané v platnom znení príslušných zákonov. Je potrebné používať čo najkonzistentnejšie a jednotné pojmy v rámci návrhu zákona, ale aj vo všeobecnosti ak ide o pojmy používané vo viacerých zákonoch. Mali by byť v nich použité rovnaké pojmy pokiaľ ide o významovo rovnaké inštitúty. Zároveň je potrebné zabezpečiť čo najväčšiu konzistenciu pojmov medzi zákonmi a príslušnými nariadeniami EÚ, keďže tieto sú priamo účinné a používanie rôznych pojmov vedie k zníženiu prehľadnosti, zrozumiteľnosti a právnej istoty dohliadaných subjektov. 5. Navrhujeme doplniť a upraviť prechodné ustanovenia v záujme vylúčenia právnej neistoty pri tých právnych vzťahoch a zákonných povinnostiach subjektov, ktoré existujú alebo vzniknú pred účinnosťou pripravovaného novelizačného zákona (teda novely doterajších zákonov) a ktoré na základe ustanovení pripravovaného novelizačného zákona budú zmenené. 6. Vo všeobecnosti upozorňujeme, že vzhľadom k rozsahu európskej legislatívy, ktorá má byť týmto návrhom zákona transponovaná, a vzhľadom na celkový stav návrhu zákona, nemožné pripomienkovaním zabezpečiť úplnú a najmä správnu transpozíciu balíka smernice 2014/65/EÚ (MiFID II), a preto NBS (ÚDFT) už vopred upozorňuje na pravdepodobnosť potreby ďalšej novely príslušných zákonov za účelom odstránenia už uvedených nedostatkov a nezrovnalostí. 7. Vzhľadom na to, že väčšina súvisiacich predpisov EÚ (regulačných a implementačných technických predpisov vo forme nariadení EÚ) nebola ešte v čase začatia medzirezortného pripomienkového konania zverejnená v Úradnom vestníku EÚ, je potrebné ešte v priebehu ďalších štádií legislatívneho procesu opraviť názvy všetkých týchto predpisov v príslušných poznámkach pod čiarou tak, aby tieto boli v súlade s oficiálnymi názvami týchto predpisov po ich uverejnení. 8. Vzhľadom na to, že Ministerstvo financií SR počas pracovných rokovaní avizovalo, že návrh zákona čo sa týka odkazov a poznámok pod čiarou bude ešte upravovaný, ani pripomienky NBS k týmto oblastiam nie sú finálne. Predmetné pripomienky zahŕňajú len tie, kde bol identifikovaný nesúlad so smernicami alebo zjavné chyby. 9. Je potrebné zosúladiť tabuľku zhody s návrhom zákona a odstrániť v nej zrejmé chyby. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
CDCP (Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s.) K čl. V. bod 6 Vzhľadom na doplnené ustanovenie, podľa ktorého sa ustanovenia § 10 až 12 vzťahujú na vedenie samostatnej evidencie a zmenu podoby listinných akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním primerane, navrhujeme precizovať právnu úpravu pokiaľ ide o vedenie evidencie v prípade akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním. Do znenia zákona navrhujeme doplniť ustanovenie, ktoré jednoznačným spôsobom stanovuje, ktorý subjekt je oprávnený, resp. môže viesť evidenciu predmetných akcií (obdobne ako je to upravené v prípade podielových listov v § 8 ods. 8 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade, ak by boli zaknihované akcie predmetného fondu evidované v samostatnej evidencii, je potrebné v podmienkach centrálneho depozitára riešiť vedenie zoznamov akcionárov pre tieto cenné papiere. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky) celému materiálu Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky) Bez pripomienok. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) návrhu zákona Návrh zákona vyžaduje komplexnú dôslednú úpravu z hľadiska legislatívnej techniky a gramatiky, napríklad v čl. I a) 13. bode (§ 7 ods. 17) skratka „APA“ je nezrozumiteľná; obdobne aj v odseku 18 skratka „CTP“ a v odseku 19 skratka „ARM“; v tejto súvislosti upraviť aj ďalšie príslušné ustanovenia návrhu zákona, b) 14. bode [§ 8 písm. aa) druhý bod] upraviť bez nevhodných a nespisovných slov „po dobu“, c) 32. bode (§ 71a ods. 1 úvodnej vete a ods. 7) slová „mať zavedené“ nahradiť slovom „zaviesť“; v odseku 1 písm. a) a b) a ods. 10 slová „opatrenia (opatrení) na kontrolu“ terminologicky zosúladiť so slovami „kontrolné opatrenia“ v odseku 7; v odseku 3 slová „ad hoc“ nahradiť slovenským ekvivalentom, napríklad obdobne ako v odseku 10, slovo „stanovených“ nahradiť slovom „ustanovených“ a vypustiť slovo „si“ ako nadbytočné; v odseku 7 slovo „musí“ nahradiť slovami „je povinný“; v odseku 8 prvej vete za slovom „zákona“ nahradiť slovo „a“ čiarkou a v poslednej vete slová „aby existovala záväzná písomná dohoda“ nahradiť slovami „záväznú písomnú dohodu“ a celú vetu gramaticky upraviť, d) 33. bode sa vypúšťa § 71l ods. 2, avšak v 44. bode sa upravuje jeho nové znenie, e) 38. bode (§ 71h ods. 6) vypustiť slová „príslušné“, „daného“, „danému“ a „daný“ ako nadbytočné (v celom texte návrhu zákona vyrovnať sa so slovami „príslušný“ a „daný“ v rôznych tvaroch); v odseku 8 úvodnej vete slová „náležite sprístupniť“ sú nejasné; v písmene d) vypustiť slová „akékoľvek“ a „akýchkoľvek“ (aj v celom návrhu v rôznych tvaroch) z dôvodu nadbytočnosti; odsek 9 spresniť, pretože spojenie slov „musí disponovať dostatočnou odbornosťou a oprávneniami“, „bude niesť osobitnú zodpovednosť“ a „môže niesť danú zodpovednosť“ sú na účel všeobecne záväzného právneho predpisu nesprávne a nezrozumiteľné, f) 41. bode nie je zrejmá forma výslovného súhlasu klienta, upraviť bez slova „výslovný“; slovo „stanovenými“ nahradiť slovom „ustanovenými“, g) 42. bode (§ 71j ods. 9) slová „vtedy, keď dokáže preukázať“ nahradiť slovami „ak preukáže“, avšak celé navrhované ustanovenie spresniť najmä s ohľadom na nevhodné a neprípustné slová „obmedzenie uvedené v odseku 8 splniť“, tretie osoby zvažované v predchádzajúcom odseku“, „požiadavka podľa odseku 8“ a „v súlade s týmto odsekom“, h) 43. bode v § 71k vypustiť odsek 7, keďže problematiku rieši § 71h ods. 10, na ktorý sa zbytočne odkazuje; odsek 8 v navrhovanom znení je nezrozumiteľný; v odseku 9 vypustiť slová „všetky tieto faktory:“ ako nevhodné a nadbytočné, i) 82. bode (§ 144 ods. 33) vypustiť slová „všetky okolnosti, a to najmä“, pretože kritériá na ukladanie sankcií majú byť z dôvodu právnej istoty ustanovené taxatívnym spôsobom. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 17 návrh nového § 55 ods. 2 písm. d) má totožné znenie s § 55 ods. 2 písm. d) doterajšieho zákona. Odporúčame novelizačnú inštrukciu vypustiť alebo opraviť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky) Všeobecná pripomienka V návrhu zákona je niekoľko nejasností vyplývajúcich z formulácií. Napríklad upozorňujeme, že - v Čl. I bode 22 sa § 56 ods. 4 dopĺňa písmeno h), ktoré už je súčasťou aktuálneho znení zákona. Nie je zrejmé, či sa má existujúce písmeno h) nahradiť, alebo bolo úmyslom predkladateľa doplniť nové písmeno, ktorým ale musí byť písmeno i). - v Čl. I bode 25 sa podľa návrhu zákona dopĺňa odsek 7 do § 61, ktorý bol ale k 1. januáru 2010 zrušený. Pravdepodobne mal byť uvedený odsek doplnený do § 61a. - v Čl. I bode 47 z úvodnej vety vyplýva, že sa prvé štyri odseky § 73d nahrádzajú novým znením, čo ale nekorešponduje s dodatkom na konci novelizačného bodu („Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13.“). - v Čl. I bode 49 v § 73f ods. 2 odporúčame zvážiť správnosť vnútorného odkazu „odseku 2 písm. c)“. - v Čl. 1 bode 63 chýba § 79g. - v Čl. I bodom 85 mal byť pravdepodobne upravený § 166, slová „z hlavných investičných služieb“ sa v § 156 nenachádzajú. - v Čl. IV odporúčame uviesť novelizačné body v chronologickom poradí. - v Čl. V bode 10 odporúčame písmeno „d)“ uviesť v úvodzovkách. Uvedené je potrebné upraviť v záujme lepšej zrozumiteľnosti textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 22 Písmeno h) sa už v § 56 ods. 4 nachádza, novelizačnú inštrukciu odporúčame opraviť a "písm. h)" nahradiť "písm. i)" Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 14 v § 8 je v novodoplnených písmenách v) až aa) nasleduje po písmene x) nesprávne písmeno v). Potrebné opraviť na y). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačný bod 25 "§ 61" je potrebné opraviť na "§ 61a", keďže paragraf § 61 sa už platnom v zákone nenachádza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky) predloženému návrhu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
PMÚSR (Protimonopolný úrad Slovenskej republiky) celému materiálu bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. I § 7 ods. 16 Navrhujeme vypustiť definíciu fondu obchodovaného na burze (ETF) v ZoCPaIS § 7 ods. 16 vzhľadom na totožnú definíciu v uvádzanú v ZoB § 3 ods.3 písm. ab), pričom tento pojem sa ďalej v ZoCPaIS nevyskytuje, a preto je postačujúce, ak bude tento pojem zadefinovaný len raz, a to v ZoB, kde sa ďalej v ustanoveniach tohto zákona aj používa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 47 ods. 5 Navrhujeme znenie ods. § 47 ods. 5: „(5) Regulované informácie emitent zverejní spôsobom podľa odseku 4 písm. a) a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa odseku 4 písm. b) až d). Za šírenie regulovaných informácií podľa odseku 4 písm. d) sa považuje aj ich predloženie podľa § 47 ods. 1. Zo skúseností z praxe vyplýva, že povinnosť emitenta cenných papierov zverejniť a zaslať regulované informácie na viaceré miesta (CERI, BCPB, register účtovných závierok) čiastočne odlišnými požiadavkami na obsah regulovaných informácií je pre emitentov administratívne náročná a neúmerne nákladná. Z nesprávneho a neúplného šírenia/zverejnenia informačných povinnosti následne vyplývajú pre emitentov rôzne sankcie (napr. v zmysle § 38 zákona o burze je BCPB povinná pozastaviť obchodovanie resp. vylúčiť cenné papiere z trhu). Navrhovaná úprava § 47 smeruje k zefektívneniu šírenia/zverejnenia regulovaných informácií, tak aby sa využili dostupné spôsoby zverejňovania v súlade s požiadavkami smernice európskeho parlamentu a rady č. 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na regulovanom trhu a vykonávacej smernice komisie č. 2007/14/ES, ktorou sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie určitých ustanovení smernice 2004/109/ES súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. V zmysle navrhovanej úpravy bude emitent povinný naďalej zverejňovať informácie prostredníctvom svojho webového sídla a zároveň aj jedným zo spôsobov podľa § 47 ods. 4 písm. b) až d). Možnosť zverejniť regulovanú informáciu prostredníctvom dennej tlače, resp. prostredníctvom všeobecne uznávaného informačného systému uverejňujúceho oficiálne trhové ceny cenných papierov ostáva zachovaná. Uvedené ustanovenia § 47 sa dopĺňa o písm. d), ktorým sa umožňuje emitentom využiť aj iný spôsob zverejnenia, a to len za podmienky, že tento spôsob zverejnenia zabezpečí včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám, pričom týmto spôsobom môže byť aj zverejnenie regulovanej informácie v CERI, za predpokladu, že NBS postupuje podľa § 45 druhá veta a zverejňuje poskytnuté informácie na svojom webovom sídle. Máme zato, že zjednodušenie úpravy prispeje k právnej istote nielen pre emitentov, ale v prvom rade z takejto úpravy budú profitovať investori. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 38 Navrhujeme v § 38 sa za odsek 8 vložiť nové odseky 9 a 10, ktoré znejú: (9) Burza je povinná na regulovaných trhoch, na ktorých sa obchoduje s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v osobitnom predpise58aa), ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, pozastaviť obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi alebo vylúčiť tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom58ac), okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu. (10) Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie podľa odseku 4 od príslušného orgánu iného členského štátu EÚ, oznámi svoje rozhodnutie Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom, pričom pripojí vysvetlenie, ak sa rozhodla nepozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo finančný nástroj nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty uvedené v osobitnom predpise58aa), ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou.“. Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 11 až 13. Poznámky pod čiarou k odkazom 58aa až 58ac znejú: „58aa) § 5 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 566/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 58ab) Články 7 a 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014). Pôvodne navrhované nové znenie § 38 odsek 9 a 10 navrhujeme presunúť do § 63 (spolu s príslušnými poznámkami pod čiarou, keď pôvodne navrhnutá poznámka pod čiarou 58ac) bude prečíslovaná na 58ab) a pôvodne navrhnutá poznámka pod 58ab) bude presunutá do § 63 a bude prečíslovaná), pokiaľ súčasná právna úprava nie je podľa zákonodarcu postačujúca. Podľa nášho názoru novo navrhovaný text nespĺňa cieľ smernicovej úpravy (Čl. 52 smernice) pričom znenie § 63 ZoB je v súčasnosti širšie a nie je potrebné ho dopĺňať o nový dôvod pozastavenia obchodovania. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 29 ods. 4 Navrhujeme vypustiť § 29 ods. 4. Doterajší ods. 5 sa označuje ako odsek 4. V nadväznosti na § 121 ZoCP je zadefinovaná platnosť prospektu na 12 mesiacov od jeho schválenia za predpokladu jeho aktualizácie prostredníctvom dodatkov, ktorá je zároveň možná len v rámci obdobia platnosti prospektu. Po uplynutí 12 mesiacov od platnosti prospektu v zmysle 125c ods. 1 prospekt zaniká, a teda uvedené ustanovenie je nadbytočné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celom zákone navrhujeme ustáliť a zjednotiť požívanie pojmov „zastavenie obchodovania“ a „pozastavenie obchodovania“. Vzhľadom na skutočnosť, že platný ZoB používa pojem pozastavenie obchodovania, nepovažujeme za vhodné návrh ZoB rozširovať o nový pojem – zastavenie, z dôvodu, aby sa zabránilo nejasnostiam pri výklade a aplikácii ZoB (napr. § 38a ZoB). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 3 ods. 3 písm. u) Návrh zákona definuje malé a stredné podniky ako podniky, ktorých priemerná trhová kapitalizácia je odvodená od koncoročných kotácií, pričom ZoB a ani ZoCPaIS nikde nedefinuje pojem „kotácia“, preto navrhujeme tento pojem v návrhu doplniť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl.II 9. k odkazu 56) Poznámka pod čiarou k odkazu 56) sa vypúšťa. Ide o formálnu úpravu z dôvodu, že pozastavenie obchodovania podľa § 28 ods. 3 písm. f) ZoCPaIS nie je možné vo vzťahu k akciám, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 4 ods. 15 Navrhujeme vypustiť prvú vetu, ktorá obsahovo nesúvisí s druhou časťou uvedeného odseku a ani s nasledujúcimi odsekmi 16 až 20 a presunúť ju do samostatného odseku v rámci § 4 ZoB. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 38 Navrhujeme do § 38 ZoB doplniť nový odsek 12, ktorý znie: „(12) Vylúčenie finančného nástroja z príslušného trhu má za následok skončenie obchodovania s daným finančným papierom na príslušnom trhu.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 3 ods. 3 písm. t) Návrh definície v návrhu ZoB nie je totožný so znením uvedeným v tabuľke zhody, pričom za vhodnejšiu považujeme definíciu uvedenú v tabuľke zhody. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I V čl. I sa za nový novelizačný bod 65. vkladá nový novelizačný bod 66., ktorý znie: „66. V § 134 ods. 3 v písmene k) sa za slovo „previerok“ vkladajú slová „a zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti“.“. Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú. Doterajšie novelizačné body 65. až 86. sa označujú ako body 67. až 88. Odôvodnenie k pripomienke č. 1 a 2: Národný bezpečnostný úrad s účinnosťou zákona č. 195/2014 Z. z. vykonáva okrem bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb aj zhromažďovanie podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti (§ 69a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na skutočnosť, že táto činnosť v zákone č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je výslovne označená ako bezpečnostná previerka, je potrebné na účely zabezpečenia právnej istoty doplniť ustanovenia zákona o cenných papieroch tak, aby bolo možné poskytnúť údaje chránené podľa tohto zákona Národnému bezpečnostnému úradu aj na účel zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBÚSR (Národný bezpečnostný úrad) čl. I V čl. I sa za novelizačný bod 64. vkladá nový novelizačný bod 65., ktoré znie: „65. V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie: „o) Národnému bezpečnostnému úradu na účely zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti.97a)“.“. Túto pripomienku považuje Národný bezpečnostný úrad za zásadnú. Odôvodnenie k pripomienke č. 1 a 2: Národný bezpečnostný úrad s účinnosťou zákona č. 195/2014 Z. z. vykonáva okrem bezpečnostných previerok fyzických osôb a právnických osôb aj zhromažďovanie podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti (§ 69a zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Vzhľadom na skutočnosť, že táto činnosť v zákone č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nie je výslovne označená ako bezpečnostná previerka, je potrebné na účely zabezpečenia právnej istoty doplniť ustanovenia zákona o cenných papieroch tak, aby bolo možné poskytnúť údaje chránené podľa tohto zákona Národnému bezpečnostnému úradu aj na účel zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie súdnej rady o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
OAPSVLÚVSR (Odbor aproximácie práva sekcie vládnej legislatívy Úradu vlády SR) K čl. I, bod 44, § 71m, ods. 16 písm. c) V súvislosti s ustanovením čl. 24 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ v platnom znení požadujúcim, aby klient vedel pochopiť celkové náklady, žiadame v navrhovanom ustanovení čl. I, bod 44, § 71m, ods. 16 písm. c) za slovo „alebo“ vložiť slovo „nie“. Uvedená zmena je nevyhnutná pre náležitú transpozíciu ustanovenia smernice. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celom návrhu zákona navrhujeme zjednodušiť používanie pojmu Európsky orgán pre cenné papiere a trhy („Európsky orgán dohľadu“) buď jeho zadefinovaním pri prvom použití a ďalej používaním len legislatívnej skratky alebo jeho zadefinovaním priamo v definíciách na začiatku obidvoch zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 62 Zo znenia bodu 62 odporúčame vypustiť slová "§ 78, 78a, 78b,", keďže sa tieto paragrafy novelizačným bodom 61 zo zákona vypúšťajú. Odôvodnenie? Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. V bod 10 § 26d odporúčame nahradiť iným, správnym paragrafom, keďže § 26d ods. 2 neobsahuje písmeno d), ktoré sa má vypustiť. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona Navrhujeme doplniť nezapracované definície pojmov v zmysle čl. 4 ods.1 body 47 až 50 a body 58 až 59 smernice MiFID II do znenia príslušných návrhov zákonov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. IV Odporúčame vymeniť poradie novelizačných bodov 1 a 2. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. II bod 7 Odporúčame slová "písmenom k)" nahradiť slovami "písmenom h)". Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celkom ZoCPaIS a ZoB navrhujeme vymedzenie používania pojmu certifikát, z dôvodu rôznych definícií, nakoľko nariadenie MiFIR upravuje definíciu certifikátov v čl. 2 ods. 1 bod 27 nasledovne „certifikáty“ sú cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom trhu a ktoré sú v prípade splatenia investície emitentom nadriadené vo vzťahu k akciám, ale podriadené vo vzťahu k nezabezpečeným dlhopisovým nástrojom a iným podobným nástrojom; pričom ZoCPaIS upravuje investičný certifikát odlišne : §4a Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie a) prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré sú podkladovým aktívom investičného certifikátu, b) v hotovosti, c) kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b) Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 39 § 39 znie: „Emitent akcií prijatých na regulovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, môže rozhodnúť o tom, že akcie prestanú byť obchodované na burze len za podmienok a postupom podľa osobitného zákona; 57) to neplatí, ak sa skončenie obchodovania s týmito akciami netýka všetkých búrz, zahraničných búrz alebo zahraničných regulovaných trhov, na ktorých sa s týmito akciami obchoduje.“ Navrhujeme v texte uvádzať akcie (v súlade s ostatnými ustanoveniami ZoB) v množnom čísle nakoľko na burze sú prijímané akcie, resp. emisia akcií. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V nadväznosti na ustanovenia zákona ZoCPaIS a ZoB navrhujeme zosúladiť používanie pojmov „finančný nástroj/finančné nástroje“ a „cenný papier/cenné papiere“ (MiFID II používa pojem finančný nástroj). Pri ustanoveniach, ktoré upravujú povinnosti/náležitosti vzťahujúce sa len na špecifický finančný nástroj navrhujeme priamo špecifikovať o aký nástroj ide (napr. ustanovenia ohľadom akcií, príp. dlhopisov). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celom ZoB navrhujeme zosúladiť používanie pojmov „burza“, resp. „organizátor regulovaného trhu“. Uvedenú zmenu by sme navrhovali upraviť prostredníctvom § 1 ods. 1 (namiesto pojmu burza uvádzať organizátora regulovaného trhu, príp. organizátor trhu), a následne pri definíciách v § 3 vymedziť, že pre účely ZoB sa organizátorom regulovaného trhu rozumie burza. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 75 Odporúčame slová "2 až 5" nahradiť slovami "4 a 5". Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Všeobecná pripomienka k návrhu zákona V celom ZoB navrhujeme zosúladiť používanie pojmov „ukončenie obchodovania“, resp. „skončenie obchodovania“ a odporúčame používať pojem skončenie obchodovania, a to aj vo všetkých súvisiacich právnych predpisoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní) čl. IV Navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Vzhľadom na aktuálne platné európske právne predpisy - smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie) (ďalej len „smernica IDD“) s povinnosťou transpozície do 23. 2. 2018 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 24. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (ďalej len „nariadenie PRIIP“) s priamou účinnosťou v členských štátoch od 1. 1. 2018 máme zato, že ide o nadbytočný medzistupeň v legislatívnom procese. V súčasnosti platnú smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2002/92/ES o sprostredkovaní poistenia, ktorá je transponovaná v zákone č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoFSaFP“) nahrádza smernica IDD. Keďže termín povinnej transpozície je 23. 2. 2018 začalo už MF SR legislatívny proces k novele ZoFSaFP (zverejnenie predbežnej informácie na portáli Slov-Lex v októbri 2016). Účinnosť zákona o cenných papieroch sa navrhuje k 3. 1. 2018. Vzhľadom na uvedené je preto vloženie definície investičného produktu založeného na poistení do novely ZoFSaFP v rámci tohto legislatívneho procesu zbytočné. Zároveň poukazujeme nato, že z predloženého návrhu novely nie je zrejme či a ako sa predkladateľ vysporiadal (nie je možné vyčítať ani z priloženej tabuľky zhody str. 126) s ostatnými ustanoveniami transponovanej smernice (čl. 2 a KAPITOLA IIIA Ďalšie požiadavky na ochranu spotrebiteľa v súvislosti s investičnými produktmi založenými na poistení – touto kapitolou sa stanovujú ďalšie požiadavky poisťovniam, ktoré vykonávajú činnosti sprostredkovania poistenia a priamy predaj v súvislosti s predajom investičných produktov založených na poistení). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 35 ods. 1 Navrhujeme nové znenie § 35 ods. 1.: „(1) Emitent akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v prvých šiestich mesiacoch účtovného obdobia, je povinný najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť polročnú finančnú správu za prvých šesť mesiacov účtovného obdobia a zabezpečiť, aby bola správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.“ Navrhujeme naviazať plnenie informačnej povinnosti (§ 34 ods.1 a 35 ods.1) emitenta v prípade ročnej a polročnej správy na okamih prijatia jeho cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, t.j. aby mu povinnosť vznikla za to obdobie, na ktoré sa zákonná informačná povinnosť vzťahuje a nie za obdobie, za ktoré mu plynie len lehota na zverejnenie informačnej povinnosti. Takáto úprava odstráni nejasnosti pri posudzovaní, či informačná povinnosť bola splnená v zákonnej lehote. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. I § 79d Navrhujeme do návrhu ZoCPaIS doplniť prechodné ustanovenie vzťahujúce sa k § 79d), ktorým by bola zabezpečená možnosť pre záujemcu o poskytovanie služieb vykazovania požiadať o licenciu na výkon tejto činnosti po vstúpení novely ZoCPaIS do platnosti (vyhlásením – t.j. publikovaním v zbierke zákonov) a umožniť poskytovateľovi služieb vykazovania údajov poskytovať služby vykazovania údajov následne po nadobudnutí účinnosti tohto zákona (za predpokladu, že mu bude udelená licencia). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 34 ods. 1 Navrhujeme nové znenie § 34 ods. 1.: „(1) Emitent cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu najneskôr k poslednému dňu účtovného obdobia, je povinný najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia zverejniť ročnú finančnú správu a zabezpečiť, aby bola správa verejne prístupná najmenej počas desiatich rokov.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 39 ods. 5 V § 29 ods. 4 odporúčame vypustiť poslednú vetu za bodkočiarkou (ex offo konanie burzy pri prijímaní finančných nástrojov na trhy) nakoľko nejde o úpravu vyplývajúcu z európskej legislatívy a vzhľadom na právne dôsledky, ktoré má prijatie cenného papiera na trhy pre emitenta je takéto ustanovenie v praxi neaplikovateľné. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 38a Navrhujeme nerozširovať zaužívanú právnu terminológiu a zosúladiť/zjednotiť pojmy „dočasne zastaviť“ a „obmedziť“ obchodovanie v súčasnosti už so zadefinovaným a používaným pojmom „pozastaviť obchodovanie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
BCPB (Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.) Čl. II § 26 ods. 8 § 26 ods. 8 sa vypúšťa. Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 10. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 44 návrhu - § 71m ods. 17 Navrhujeme nahradiť text „informácie o vhodných kanáloch distribúcie“ textom „informácie o preferovaných spôsoboch distribúcie“ alebo „informácie o preferovaných kanáloch distribúcie“. Odôvodnenie: Dôvodom je potreba zabezpečiť právnu istotu pre distribútorov, pokiaľ ide o spôsob distribúcie. Okrem toho, v prípade, ak by tvorca produktu (obzvlášť, ak pôjde o veľkých významných tvorcov) mal záväzne určovať spôsob predaja produktu distribútorom, išlo by o potenciálne riziko obmedzovania súťaže a zároveň právnu neistotu distribútorov, ktorí predávajú svoje produkty prostredníctvom modelu appropriateness. Alternatívne navrhujeme, aby bolo v texte inak vyjadrené, že vhodný kanál je len nezáväzné odporúčanie pre distribútora, prípadne aby bolo toto chápanie informácie potvrdené v dôvodovej správe. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) § 73u ods. 1 V § 73u ods. 1 – pri oprávnených protistranách je povinnosť poskytnúť im informácie ako iným klientom (Čl. 30 bod 1 smernice), čo podľa nášho názoru v návrhu zákona chýba. V zmysle Čl. 50 bod 1 DDR1 je možné sa dohodnúť s oprávnenou protistranou, že nebude nutné im poskytovať ex-ante cost transparency, s jednou výnimkou (ak ide o finančný nástroj, ktorý obsahuje vnorený derivát a táto oprávnená protistrana plánuje tento finančný nástroj ponúkať svojim klientom). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Všeobecná pripomienka Odporúčame zosúladiť terminológiu v návrhu zákona. Napr. v § 71m (bod 44 návrhu) k product governance je najskôr použitý výraz „vytváranie finančných nástrojov“ a o pár riadkov ďalej „konštrukcia finančného nástroja“. V anglickom znení je použitý výraz „manufacturing“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky) novelizačnému bodu 1 Pre spresnenie slová "("centrálny depozitár")" odporúčame nahradiť v novelizačnej inštrukcii slovami "(ďalej len "centrálny depozitár")", tak ako sa nachádzajú v doterajšom predpise. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 57 návrhu - § 73p ods. 7 V § 73p ods. 7 (bod 57 návrhu) by podľa nášho názoru text „zverejniť zhrnutie piatich najlepších miest obchodovania“ mal byť nahradený textom „zverejniť zhrnutie piatich najlepších miest výkonu“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Čl. VI návrhu zákona - účinnosť zákona Pravdepodobne ide nepresnosť pri formulovaní, pretože z návrhu nie je jasné, pre ktorý bod platí neskoršia účinnosť. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 52 návrhu - § 73h V § 73h (v bode 52 návrhu) by sa mal nový vkladaný odsek označiť ako odsek 3, nie 2. Na pôvodný odsek 2 sa totiž odkazuje v bode 5 (v novom aj pôvodnom) v § 73h odseku 1 písmeno a). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 53 návrhu - § 73o ods. 1 V § 73o ods. 1 (bod 53 návrhu) – ohľadom best execution podľa nášho názoru nedošlo k prevzatiu výrazu „all sufficient steps“ do návrhu zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 47 návrhu - nový odsek 4 v § 73d V novom odseku 4 v § 73d (v bode 47 návrhu) by bolo potrebné upraviť formuláciu „správa portfólia“ na „riadenie portfólia“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 51 návrhu - § 73h ods. 1 písm. a) V § 73h odseku 1 písmeno a) (v bode 51 návrhu) považujeme za potrebné vysvetliť rozdiel medzi bodmi 5 a 7. Prípadne by podľa nášho názoru mal byť vypustený bod 7 „iných nekomplexných finančných nástrojov“ (bod 5 by mal pritom zostať). Nekomplexný finančný nástroj je však zároveň definovaný v Čl. 57 DDR1. Ak by sa tvorca legislatívy rozhodol brať do úvahy aj DDR1, je otázne, či úpravu § 73h ods. 2 nevypustiť úplne a odvolať sa na DDR1 a teda vypustiť bod 5 a ponechať 7 (ktorý by sa stal bodom 6). Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 47 návrhu - nové odseky 2, 3 a 4 v § 73d Nové odseky 2, 3 a 4 v § 73d (v bode 47 návrhu) by s ohľadom na existujúcu štruktúru tohto zákona bolo podľa nášho názoru vhodnejšie presunúť a zaradiť do § 73f, ktorý upravuje špecifické podmienky poskytovania investičného poradenstva a riadenia portfólia. Ak by k tomuto presunu nedošlo, tak by bolo potrebné správne uviesť, že doterajšie odseky 2 až 11 v § 73d sa označujú ako odseky 5 až 14, nie 4 až 13. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 44 návrhu - § 71l v novom odseku 4 V § 71l v novom odseku 4 (v bode 44 návrhu) sú podľa nášho názoru nesprávne uvedené dve negácie, ktoré nesprávnym spôsobom menia význam tohto ustanovenia. To znamená, že buď je potrebné preformulovať spojenie „sa nepovažuje“ na „sa považuje“, alebo je potrebné vypustiť spojenie „okrem prípadov“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 49 návrhu - § 73f V návrhu novely podľa nášho názoru absentuje implementácia ustanovenia ohľadom suitability statement (Čl. 25 bod 6 smernice MiFID II) vrátane ex-post cost transparency. Podľa nášho názoru by to bolo vhodné zaradiť do § 73f (bod 49 návrhu) k investičnému poradenstvu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 44 návrhu - § 71l V nadväznosti na novú úpravu ohľadom tzv. stimulov (inducements) uvedenú v § 71l (v bode 44 návrhu) by podľa nášho názoru mala byť vypustená pôvodná úprava uvedená v súčasnom znení § 73b odsekov 2 a 3 tohto zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 53 návrhu - § 73o nový odsek 6 V § 73o v novom odseku 6 (v bode 53 návrhu) by podľa nášho názoru bolo potrebné upraviť formuláciu „v mene klienta“ na „na účet klienta“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 44 návrhu - § 71l v novom odseku 5 V § 71l v novom odseku 5 (v bode 44 návrhu) je nesprávne uvedený odkaz na odsek 5, kde by mal byť odkaz na odsek 4. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 49 návrhu - § 73f ods. 2 V § 73f ods. 2 (bod 49 návrhu) je uvedená odvolávka na ods. 2 písm. c), no nie je zrejmé, ktorý paragraf. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. I I. K čl. I 1. Chýba transpozícia čl. 11-13 delegovanej smernice (EÚ) .../... z 7.4.2016, ktorou sa dopĺňa smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov (prospechu). S ohľadom na štruktúru a systematiku zákona a v súlade s čl. 24(9) smernice 2014/65/EÚ navrhujeme vložiť vyššie uvedené ustanovenia delegovanej smernice do § 71l za odsek 5. 2. Chýba transpozícia čl. 24(2) smernice 2014/65/EÚ. K bodu 2 Celý bod 2 navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: Navrhujeme ponechať súčasné znenie vzhľadom na prepojenie terminológie so zákonom č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní. K bodu 3 Bod 3 navrhujeme preformulovať nasledovne: „3.V § 5 ods. 1 písmeno d) znie: „d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných oprávnení alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré sa môžu vyrovnať fyzicky alebo v hotovosti,“.“ Odôvodnenie: Navrhované znenie vychádza z nesprávneho prekladu smernice 2014/65/EÚ, ktorý by v praxi prinášal nejasnosti a problémy. Je potrebné upraviť znenie tak, aby bolo v súlade s originálnym anglickým znením. K bodu 4 Navrhované písmeno f) navrhujeme preformulovať nasledovne: „f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať fyzicky, ak sa obchodujú na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme,16a) alebo na organizovanom obchodnom systéme, s výnimkou veľkoobchodných energetických produktov,16af) s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme, ktoré sa musia vyrovnať fyzicky,“. Odôvodnenie: Navrhované znenie vychádza z nesprávneho prekladu smernice 2014/65/EÚ, ktorý by v praxi prinášal nejasnosti a problémy. Je potrebné upraviť znenie tak, aby bolo v súlade s originálnym anglickým znením. A zároveň poznámku 16aa) pod čiarou je potrebné prečíslovať ako 16f), keďže odkaz pod čiarou 16aa) už v platnom znení existuje. V poznámke pod čiarou k odkazu 16aa je potrebné citovať nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 v súlade s Prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (Citácia právne záväzných aktov Európskej únie – bod 62.6.) v platnom znení. Poznámka pod čiarou k odkazu bude znieť takto: „xx) Čl. 2 štvrtý bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou (Ú. v. EÚ L 326, 8.12.2011).“. K bodu 5 Bod 5 navrhujeme preformulovať nasledovne: „5. V § 5 ods. 1 písmeno g) znie: „g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy neuvedené v písmene f), týkajúce sa komodít, ktoré neslúžia na podnikateľské účely,16b) majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,16b)“. Odôvodnenie: Navrhované znenie vychádza z nesprávneho prekladu smernice 2014/65/EÚ, ktorý by v praxi prinášal nejasnosti a problémy. Je potrebné upraviť znenie tak, aby bolo v súlade s originálnym anglickým znením. K bodu 6 Bod 6 navrhujeme preformulovať nasledovne: „6. V § 5 ods. 1 písmeno j) znie: „j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán iné ako keď k takémuto vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti majúcej za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných mier, neuvedené v písmenách a) až i), ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov17) a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme.“. Odôvodnenie: Nesprávny preklad MiFID II, ktorý by v praxi prinášal nejasnosti a problémy. Je potrebné upraviť znenie tak, aby bolo v súlade s anglickým znením. K bodu 7 Navrhované písmeno k) navrhujeme preformulovať nasledovne: „k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou uznanou za spĺňajúcu požiadavky podľa osobitného predpisu.17a)“. Odôvodnenie: Navrhované znenie vychádza z nesprávneho prekladu smernice 2014/65/EÚ, ktorý by v praxi prinášal nejasnosti a problémy. Je potrebné upraviť znenie tak, aby bolo v súlade s originálnym anglickým znením. K bodu 10 Za slovami „ods. 1“ je potrebné vypustiť čiarku. K bodu 11 Navrhujeme za slovo „odporúčania“ doplniť slová „podľa osobitného predpisu“ a poznámku pod čiarou 17b umiestniť nad slovo „predpisu“. K bodu 13 1. K odkazu pod čiarou 18b navrhujeme uviesť celý názov zákona č. 118/1996 Z. z. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. 2. V poznámke pod čiarou k odkazu 18c je potrebné doplniť publikačný zdroj nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení. Poznámka pod čiarou k odkazu 18c bude znieť takto: „18c) Čl. 20 a 21 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení.”. 3. Navrhujeme doplniť odkaz 18c a 18d pod čiarou v § 7 aj na nariadenie (EÚ) č. ...... /..... z 2.6.2016 (C(2016) 3201) vzhľadom na vecnú súvislosť s predmetným ustanovením. 4. V § 7 navrhujeme doplniť ďalšie odseky 24 až 30, ktoré znejú: „(24) Energetickými derivátovými kontraktmi C6 sú opcie, futurity, swapy a všetky ostatné derivátové kontrakty uvedené v osobitnom predpise 18e) súvisiace s uhlím alebo ropou, ktoré sa obchodujú v organizovanom obchodnom systéme a musia byť vyrovnané fyzicky. (25) Certifikátmi sú certifikáty vymedzené v osobitnom predpise18f). (26) Štruktúrovanými finančnými produktmi sú štruktúrované finančné produkty vymedzené v osobitnom predpise 18g). (27) Derivátmi sú deriváty vymedzené v osobitnom predpise 18h). (28) Komoditnými derivátmi sú komoditné deriváty vymedzené v osobitnom predpise18i). (29) Veľkoobchodnými energetickými produktmi sú veľkoobchodné energetické produkty vymedzené v osobitnom predpise 18j). (30) Derivátmi poľnohospodárskych komodít sú derivátové kontrakty týkajúce sa produktov uvedených v osobitnom predpise18k). Poznámky pod čiarou k odkazom 18e až 18k znejú: „18e) oddiele C.6 prílohy I nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení 18f) Článok 2 ods. 1 bod 27 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. 18g) Článok 2 ods. 1 bod 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. 18h) Článok 2 ods. 1 bod 29 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. 18i) Článok 2 ods. 1 bod 30 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. 18j) Článok 2 bodu 4 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011. 18k) Článok 1 a príloha I, časti I až XX a XXIV/1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013.“. Odôvodnenie: Doplnenie transpozície čl. 4(1)(47) až 4(1)(50), 4(1)(58), 4(1)(59) MIFID II. K bodu 14 1. Doplnené písmená § 8 sú nesprávne označené, dvakrát je uvedené písmeno „v“, správne má byť „y“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. 2. Navrhujeme písmená v) a w) preformulovať nasledovne: „v) riadiacim orgánom je výkonný orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ako aj orgán vykonávajúci dohľad a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považujú aj osoby odlišné od výkonného orgánu spoločnosti, ak skutočne riadia činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, w) vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie u obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie subjektu vrátanie vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom spoločnosťou a jej pracovníkmi,“ Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu. K bodu 17 Navrhujeme predložené znenie (textáciu) pozmeniť takto: „d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu, osôb zodpovedných za výkon funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu,“. Odôvodnenie: Navrhované znenie § 55 ods. 2 písm. d) je totožné so súčasným znením predmetného ustanovenia; v prípade, je potrebné ho zmeniť tak, aby bolo zosúladené so znením v navrhovanom písm. v) a w), kde je „predstavenstvo“ označené ako „riadiaci orgán“ a vedúci zamestnanci ako vrcholový manažment. K bodu 20 1. V § 55 ods. 12 navrhujeme slová „v odseku 7 a 8“ nahradiť slovami „v odseku 6 a 7“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. V bode 19 boli príslušné odseky prečíslované, po zmene majú odseky 7 a 8 číslo 6 a 7. 2. V § 55 ods. 13 navrhujeme vypustiť slovo „každému“. Odôvodnenie: Povolenie organizovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém nebude zrejme udelené automaticky „každému“ obchodníkovi ale len tomu, ktorý o povolenie požiada. K bodu 22 Navrhujeme v predvetí slová „písmenom h)“ nahradiť slovami „písmenom i)“. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu. K bodu 25 1.Navrhujeme opraviť znenie „§ 61“ na „§ 61a“ Odôvodnenie: V súčasnom znení zákona o cenných papieroch je § 61 zrušený. 2. Vzhľadom na to, že doterajší bod 25 dopĺňa v § 61a odsek 7 a doterajší bod 26 upravuje ustanovenie § 61a ods. 5, je potrebné doterajší bod 26 označiť ako bod 25 a doterajší bod 25 označiť ako bod 26. Podobnú úpravu je potrebné urobiť aj v dôvodovej správe. K bodu 29 1. Bod 29 navrhujeme preformulovať nasledovne: „29. V § 70 ods. 2 prvá veta znie: „Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 55 ods. 2 a 3.“. Odôvodnenie: Úprava odkazu na relevantné ustanovenie vzhľadom na zmenu v ustanovení § 55. 2. Navrhujeme doplniť v poznámke pod čiarou odkaz na zákon č. 297/2008 Z.z., keďže v dôsledku zmeny predmetného ustanovenia odkaz zaniká. K bodu 30 Navrhujeme v § 71 odsek 1 preformulovať nasledovne: „(1) Obchodník s cennými papiermi zavedie primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie dodržiavania povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona a organizačných požiadaviek podľa osobitného predpisu.56ad).“. Poznámka pod čiarou k odkazu 56ad znie: „56ad) Články 21 až 43 delegovaného nariadenia ........... (EÚ) .../... z 25.apríla 2016 dopĺňajúceho smernicu 2014/65/EU Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných spoločností a definované pojmy pre účely podľa tejto smernice (Ú.v. EÚ L..,............). “. Odôvodnenie: Transpozícia ustanovenia čl. 16 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ s odkazom na delegované nariadenie. K bodu 31 Je potrebné zosúladiť čísla odkazov v súvislosti s novým znením § 71. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. K bodu 32 1. V § 71a ods. 5 písm. b) je potrebné slová „v súlade s písmenom a)“ nahradiť slovami „podľa písmena a)“. Podobnú úpravu je potrebné urobiť v celom návrhu, lebo napríklad v bode 42 navrhovanom ustanovení § 71j ods. 9 je uvedené „podľa odseku 8“ a súčasne aj „v súlade s týmto odsekom“. Odôvodnenie Doterajšia znenie zákona používa spojenie „podľa“ nejakého ustanovenia. 2. V návrhu § 71a odsek 7 je potrebné upraviť odkaz na osobitný predpis. Odôvodnenie: V súlade s čl. 17 odsek 5 prvý pododsek smernice 2014/65/EÚ je potrebné upraviť uvedený odkaz 56af) tak, aby bol odkazom na nariadenie č. 596/2014. 3. V § 71a odsek 8 je potrebné zadefinovať odkaz na osobitné predpisy uvedené v prvej aj poslednej vete. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. K bodu 33 Je potrebné vypustiť § 71l ods. 2 zo znenia tohto novelizačného bodu. Odôvodnenie: V § 71l sa navrhuje nové znenie. K bodu 41 V navrhovanom znení § 71j ods. 4 poslednej vete navrhujeme vypustiť slová „okrem iného“ Odôvodnenie: Uvedený výraz je vo vete uvedený duplicitne. K bodu 42 V § 71j navrhujeme odsek 9 preformulovať nasledovne: „(9) Obchodník s cennými papiermi nemusí obmedzenie v odseku 8 splniť vtedy, ak preukáže, že vzhľadom na povahu, rozsah a zložitosť svojho podnikania a zároveň vzhľadom na bezpečnosť, ktorú ponúkajú tretie osoby uvedené v odseku 8, a v akomkoľvek prípade vrátane nízkeho zostatku finančných prostriedkov klienta, ktorý obchodník s cennými papiermi drží, že požiadavka podľa odseku 8 nie je primeraná. Obchodník s cennými papiermi pravidelne preskúmava takto uskutočnené posúdenie a o svojich prvotných a prehodnotených posúdeniach informuje Národnú banku Slovenska.“. Odôvodenie: Legislatívno-technické spresnenie. K bodu 43 1. Transpozícia delegovanej smernice (EÚ) .../... z 7.4.2016, ktorou sa dopĺňa smernica 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o ochranu finančných nástrojov a finančných prostriedkov patriacich klientom, povinnosti v oblasti riadenia produktov a pravidlá uplatniteľné na poskytovanie alebo prijímanie poplatkov, provízií alebo akýchkoľvek peňažných alebo nepeňažných benefitov, nie je obsahovo a vecne jednoznačná, nakoľko jej preklad, ktorého znenie sa týmto návrhom vkladá do zákona, nie je dostatočne zrozumiteľný pre príjemcov, a preto môže vzniknúť aplikačný problém pri vynucovaní si plnenia povinností podľa týchto ustanovení. Ďalej, keďže terminológia nekorešponduje so súčasným znením zákona, existuje vysoké riziko, že v praxi bude dochádzať k interpretačným problémom. 2. V navrhovanom § 71k ods. 5 úvodnej vete navrhujeme slová „napríklad“ nahradiť slovami „a to najmä“ a v písmene b) je potrebné spojku na konci „a“ nahradiť slovom „alebo“. 3. Navrhujeme vypustiť § 71k ods. 7 z dôvodu duplicity právnej povinnosti – zákazu uzatvárania dohôd. K bodu 44 1. V § 71l ods. 5 je potrebné prečíslovať slová „odsek 5“ na „odsek 4“ Odôvodnenie: V odseku 5 je odkaz na samotný odsek 5, ktorý okrem toho ani nedefinuje žiadnu platbu alebo dávku. 2. V navrhovanom ustanovení § 71l ods. 6 v poslednej vete navrhujeme slová „v predchádzajúcom odseku“ nahradiť slovami „v odseku 4“. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením čl. 24 odsek 9 smernice 2014/65/EÚ. 3. Navrhujeme vložiť nadpis „Požiadavky na správu produktov“ nad § 71m a ako nadpis pod § 71m navrhujeme vložiť „Povinnosti tvorcov finančných nástrojov na správu produktov“. Odseky 2, 3 a 4 označiť ako odseky 1, 2 a 3 a odsek 1 označiť ako odsek 4. Odôvodnenie: Legislatívnotechnická úprava. Vyplýva to z štruktúry a systematiky smernice 2014/65/EÚ a delegovanej smernice. Súčasné odseky 2,3 a 4 sú transpozíciou smernice 2014/65/EÚ a odsek 1 je transpozíciou delegovanej smernice, na ktorý nadväzuje súčasný odsek 5. 4. V § 71 m v odseku 10 je potrebné slovo „zabezpečí“ nahradiť slovom „zabezpečiť“. 5. Navrhujeme zaviesť definíciu pojmu distribútor, ktorý je použitý prvýkrát v § 71n, alebo doplniť odkaz na definíciu v inom právnom predpise. 6. V § 71 l v odseku 20 nie je ustanovené, po akej udalosti má obchodník s cennými papiermi prijať vhodné opatrenia, v písmene b) je potrebné slovo „zmena“ nahradiť slovom „zmenu“ a v písmene e) je potrebné slová „finančný nástroj“ uviesť v množnom čísle, 7. V § 71n ods. 5 je potrebné slovo „príslušná“ nahradiť slovom „príslušný“ a v odseku 14 je potrebné slovo „povinný“ nahradiť slovom „povinní“. K bodu 47 1. V § 73d ods. 2 navrhujeme na koniec prvej vety doplniť slovo „tom“ a v písmenách a) až c) na začiatku vety slovo „tom“ vypustiť. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. 2. V § 73d ods. 4 nahradiť slová „pri poskytovaní správy portfólia“ nahradiť slovami „pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia“ Odôvodnenie: Zosúladenie s § 6 ods. ods. 1 zákona o cenných papieroch. 3. Poslednú vetu v uvedenom bode „Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13“ navrhujeme upraviť takto: „Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 14". Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Vložením nových odsekov 1 až 4 musia byť zostávajúce odseky správne prečíslované. K bodu 49 1. Navrhujeme v 73f ods. 1 poslednej vete za slovo „produktov“ vložiť slová „poskytovaných podľa 73b ods. 4“ Navrhujeme vypustiť odseky 2 a 3. Odôvodnenie: V odseku 1 ide o zosúladenie transpozície čl. 25 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. V odseku 2 a 3 ide o úpravu, ktorá bola do zákona vložená v rámci transpozície smernice 2014/65/EÚ v súlade s implementačnou smernicou k smernice 2014/65/EÚ, ktorá sa zrušuje a táto oblasť je upravená v delegovanom nariadení ........... (EÚ) .../... z 25. apríla 2016 dopĺňajúceho smernicu 2014/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných spoločností a definované pojmy pre účely podľa tejto smernice (Ú.v. EÚ L..,............). 2. V § 73f ods. 2 nie je ustanovené ku ktorému ustanoveniu má prináležať „na účely odseku 2 písm. c)“ a podobne „na účely odseku 2 písm. b)“. K bodu 51 V § 73h ods. 1 písm. a) piatom bode je potrebné slová „v bodoch 1 až 4“ nahradiť slovami „v prvom až štvrtom bode“. K bodu 57 Navrhujeme v § 73p ods. 7 poslednú vetu preformulovať nasledovne: „Obchodník s cennými papiermi vykonávajúci pokyny klientov pre každú triedu finančných nástrojov raz za štvrťrok vypracuje a zverejní zhrnutie piatich najlepších miest výkonu z hľadiska zaslaných objemov obchodovania, na ktorých vykonal pokyny klientov v predchádzajúcom štvrťroku a zverejní údaje o dosiahnutej kvalite výkonu.“. Odôvodnenie: Nesprávna transpozícia čl. 27 odsek 6 smernice 2014/65/EÚ. K bodu 59 Navrhujeme doplniť odkaz na čl. 72 delegovaného nariadenia ........... (EÚ) .../... z 25. apríla 2016 dopĺňajúceho smernicu 2014/65/EU Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných spoločností a definované pojmy pre účely podľa tejto smernice (Ú.v. EÚ L..,............). K bodu 60 V § 75 odsek 10 a 12 je potrebné vypustiť slovo „a“ za slovami „v odsekoch 2 až 4“ a upraviť odkaz 58la. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie so znením čl. 17 odsek 2 štvrtý pododsek a čl. 17 odsek 5 posledný pododsek smernice 2014/65/EÚ. K bodu 61 Podľa bodu 61 návrhu zákona sa § 78, § 78a a § 78b vypúšťajú, pričom § 79a ods. 2 na tieto ustanovenia naďalej odkazuje. Za účelom jednotnosti zákona navrhujeme v § 79a ods. 2 zákona o cenných papieroch vypustiť ustanovenia § 78, § 78a a § 78b v prvej a druhej vete. Odôvodnenie: Ide o legislatívno-technickú úpravu. K bodu 62 Navrhujeme vypustiť bod 62. Odôvodnenie: Podľa návrhu zmeny ustanovenia § 79a ods. 2 posledná veta zákona o cenných papieroch sa navrhuje rozšíriť okruh ustanovení, ktoré sa budú uplatňovať na banky a zahraničné banky, ktoré poskytujú jednu alebo viac investičných služieb na základe práva slobodného poskytovania služieb podľa osobitného zákona, a to o ustanovenia § 62 až 66 (pôvodne sa vzťahovali len § 63 a § 66 ods. 4). V súvislosti s doplnenými ustanoveniami má platiť, napr. že banka, ktorá je obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti v inom členskom štáte na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky, je povinná pred prvým poskytnutím investičnej služby alebo vykonávaním investičnej činnosti alebo pri zmene rozsahu poskytovaných investičných služieb alebo výkonu investičných činností písomne oznámiť tento zámer Národnej banke Slovenska. Podľa § 13 ods. 5 zákona o bankách, ak banka chce na území členského štátu vykonávať bankové činnosti podľa § 2 ods. 2 (vrátane investičných činností) bez založenia pobočky, písomne oznámi predpokladané bankové činnosti pred prvým uskutočnením bankového obchodu Národnej banke Slovenska, ktorá toto oznámenie do jedného mesiaca zašle príslušnému orgánu dohľadu členského štátu. K bodu 63 1. Navrhujeme upraviť číslovanie „§ 79b až §79l“ na „79b až § 79k“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Pri číslovaní došlo k vypusteniu §79g. 2. V § 79b ods. 2 je potrebné doplniť za slovo „povolenia“ slová „na vykonávanie služieb vykazovania údajov“, za slovo „burza“ doplniť slová „cenných papierov“ a za slovo „alebo“ slovo „iná“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. 3. V § 79c ods. 3 navrhujeme nahradiť slová „organizátor trhu“ slovami „burza cenných papierov“ a slová „regulovaného trhu“ slovami „burzy cenných papierov.“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Zabezpečenie konzistentného používania pojmov v zákone. 4. V § 79c ods. 5 navrhujeme doplniť za slová „riadiaci orgán“ slová „poskytovateľa služieb vykazovania údajov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Spresnenie textu. 5. V § 79d ods. 1 navrhujeme vypustiť slová „ak tento zákon alebo osobitný predpis 60t) neustanovujú inak“. Odôvodnenie: Vzhľadom na ustanovenie §79b sú uvedené slová nadbytočné. 6. V § 79d ods. 2 navrhujeme vypustiť slovo „týchto“, za slová „predpisu 60u)“ doplniť slovo „najmä“ a v písmene c) vypustiť slová „ods. 1“ a doplniť písmeno d) nasledovne „d) technická pripravenosť na výkon povolených činností“. Odôvodnenie: § 79d ods. 2 stanovuje, splnenie akých podmienok je potrebné preukázať na to, aby bolo udelené povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov. Navrhnuté znenie však odkazovalo len na vybrané podmienky, čo nie je v súlade s legislatívnym zámerom ani znením smernice 2014/65/EÚ. 7. V § 79d ods. 3 navrhujeme vypustiť znenie písmena c) a nahradiť ho slovami „údaje ustanovené osobitným predpisom xxx)“. Poznámka pod čiarou má odkazovať na príslušný predpis. Odôvodnenie: Navrhované znenie písmena c) je nelogické, problematika poskytovateľov služieb vykazovania údajov je upravená v delegovanom nariadení ako aj v regulačnom aj vykonávacom technickom predpise. 8. V § 79d ods. 5 a 6 je potrebné slová „odseku 2“ nahradiť slovami „tohto zákona alebo osobitného predpisu“. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením smernice č. 2014/65/EÚ. 9. V § 79d ods. 7 navrhujeme slová „v oblasti finančného trhu“ nahradiť v oboch prípadoch slovami „v príslušnej oblasti“ a slová „dvojročná prax“ nahradiť slovami „trojročná prax“. Odôvodnenie: Podľa § 79c ods. 2 riadiaci orgán poskytovateľa služieb vykazovania údajov musí mať „primerané kolektívne znalosti“, pri poskytovaní služieb vykazovania údajov nie je potrebná len prax v oblasti finančného trhu, ale napríklad aj v oblasti IT a práci s dátami. V prípade stredného vzdelania je potrebná väčšia prax. 10. V § 79e ods. 1 navrhujeme slová „v členských štátoch“ nahradiť slovami „vo všetkých členských štátoch“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Spresnenie textu. 11. V §79j ods. 1 je potrebné opraviť odkaz na osobitný predpis. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením smernice č. 2014/65/EÚ. 12. Je potrebné opraviť poznámku pod čiarou k odkazu 60w). Odôvodnenie: Zosúladenie so znením čl. 65 odsek 1 smernice č. 2014/65/EÚ. Odkaz na nariadenie 600/2014 nie je postačujúci, je potrebné ho spresniť na čl. 3 odsek 1 tohto nariadenia. 13. V §79j ods. 4 písm. a) navrhujeme vypustiť slovo „údaje“ a slovo „uvedené“ nahradiť slovom „uvedených“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie so znením čl. 65 odsek 3 smernice č. 2014/65/EÚ. 14. V § 79j ods. 5 navrhujeme nahradiť slová „Organizátor trhu“ slovami „Burza cenných papierov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v záujme konzistentného používania pojmov v zákone. 15. V § 79k ods. 2 písm. d) navrhujeme nahradiť slovo „obchodoch“ slovom „transakciách“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie so znením čl. 66 odsek 4 smernice č. 2014/65/EÚ. 16. V § 79k ods. 3 navrhujeme doplniť za slovo „burzou“ slová „cenných papierov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava v záujme konzistentného používania pojmov v zákone. 17. V § 79l ods. 2 navrhujeme na konci doplniť vetu: „Informácia o odobratí alebo zániku povolenia na poskytovanie služieb vykazovania údajov musí byť v tomto zozname zverejnená minimálne 5 rokov.“. Odôvodnenie: Doplnenie chýbajúcej transpozície čl. 59 odsek 3 posledný pododsek smernice č. 2014/65/EÚ. 18. V § 79l ods. 3 navrhujeme za slovo „odobratie“ doplniť slová „a zánik“. Odôvodnenie: Doplnenie chýbajúcej transpozície smernice č. 2014/65/EÚ. 19. V uvedenom bode je potrebné opraviť poznámky pod čiarou k odkazom. Odôvodnenie: Z dôvodu zosúladenia a správnej transpozície smernice č. 2014/65/EÚ. K bodu 66 V poznámke pod čiarou k odkazu 60b je potrebné uvádzať príslušný euroúnijný právny predpis v skrátenej citácii. K bodu 70 V § 135a ods.16 je potrebné na konci doplniť slová „Slovenskej republiky“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 110jd je potrebné doplniť publikačný zdroj nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v platnom znení. Celkovo treba znenie poznámky pod čiarou k odkazu 110jd upraviť takto: „Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. L 347, 20.12.2013) v platnom znení.”. K bodu 71 1. Navrhujeme upraviť znenie odseku 5 v súlade s ustanovením čl. 88 smernice 2014/65/EÚ. Odôvodnenie: Nedostatočná transpozícia čl. 88 smernice 2014/65/EÚ. 2. Navrhujeme opraviť nesprávny odkaz pod čiarou na poznámku č. 7 a nahradiť ho odkazom č. 114f k zákonu č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. K bodu 84 1. Navrhujeme vypustiť §156 ods. 4. Odôvodnenie: Duplicita s navrhovaným § 79l ods. 3. 2. V § 156 ods. 32 navrhujeme vypustiť písmeno b). Odôvodnenie: Odobratie povolenia je sankciou. Vrátenie povolenia je jedna z možností zániku povolenia (§ 60). Povolenie možno vrátiť po udelení predchádzajúceho súhlasu Národnou bankou Slovenska. K bodu 85 Navrhujeme nahradiť slová „§ 156 ods. 2 písm. e)“ slovami „§ 166 ods. 2 písm. e)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava, nesprávne označený paragraf. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Ďalšie návrhy na doplnenie čl. I návrhu zákona 1. V § 2 ods. 1 písm. s) je potrebné nahradiť slovo „zákon“ slovom „predpis“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Zohľadnenie existencie definícií v nariadeniach, ktoré sú priamo účinné. 2. § 5 ods. 1 písm. e) zákona o cenných papieroch navrhujeme preformulovať nasledovne: „e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán iné ako keď k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,“ Odôvodnenie: Navrhované znenie vychádza z nesprávneho prekladu smernice 2014/65/EÚ, ktorý by v praxi prinášal nejasnosti a problémy. Je potrebné upraviť znenie tak, aby bolo v súlade s originálnym anglickým znením. 3. V § 6 ods. 3 zákona o cenných papieroch navrhujeme na konci vety vypustiť bodku a doplniť slová „a zahŕňa uzavretie zmlúv na predaj finančných nástrojov vydaných obchodníkom s cennými papiermi alebo bankou v čase ich emisie.“. Odôvodnenie: Nedostatočná transpozícia čl. 4 odsek 1 bod 5 smernice 2014/65/EÚ. 4. Za pôvodný bod 14 je potrebné vložiť (doplniť) nové body 15 a 16 s takýmto znením: „15. V § 43 ods. 3 prvej vete sa pred slovom „bez“ vypúšťa slovo „aj“. 16. V § 51 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „záložné právo pôsobí voči nadobúdateľovi založeného cenného papiera aj vtedy, ak záložca na nadobúdateľa previedol založené cenné papiere v obchodnom styku v rámci výkonu predmetu podnikania alebo inej činnosti.“. Zároveň v článku I pripravovaného zákona je potrebné prečíslovať všetky nasledujúce body počnúc pôvodným bodom 15, ktorý treba prečíslovať na bod 17. Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava ustanovenia § 43 ods. 3 zákona o cenných papieroch v záujme jeho precíznejšej harmonizácie s ustanoveniami § 6 ods. 5 a § 8 písm. a) tohto zákona, podľa ktorého sa riadením portfólia rozumie obhospodarovanie portfólia cenných papierov a iných finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa (teda bez pokynov klienta). Keďže riadenie portfólia sa vykonáva bez pokynov klienta výlučne na základe rozhodnutí obhospodarovateľa, tak v doterajšom ustanovení § 43 ods. 3 o riadení portfólia obhospodarovateľom je mätúco použitý kontext „aj bez pokynov klienta“ (aj bez), podľa ktorého obhospodarovateľ je pri riadení portfólia povinný aj bez pokynov klienta obstarávať kúpu a predaj cenných papierov a iných finančných nástrojov, čo kontraproduktívne pôsobí mätúco a evokuje dojem, že keby pri riadení portfólia je možné prijímanie a zadávanie pokynov klientov. Na odstránenie uvedenej disproporcie je potrebné legislatívne vyprecizovať ustanovenie § 43 ods. 3 tak, aby ustanovenie § 43 ods. 3 už neobsahovalo kontext „aj bez pokynov klienta“ (aj bez), ale iba text „bez pokynov klienta“. Navrhované doplnenie ustanovenia § 51 ods. 1 prvej vete zákona o cenných papieroch je nevyhnutné preto, lebo v zmysle § 28 ods. 7 tohto zákona záložné právo k cennému papieru nepozastavuje výkon práva majiteľa nakladať so založeným cenným papierom a vzhľadom na § 151h ods. 3 prvú vetu Občianskeho zákonníka je v § 51 ods. 1 prvej vete zákona o cenných papieroch potrebné exaktne zakotviť, že záložné právo pôsobí voči nadobúdateľovi založeného cenného papiera aj pri jeho prevode v obchodnom styku, lebo iné riešenie by okrem iného bolo nekompatibilné s pravidlami Eurosystému pre zábezpeky, ktoré sa musia uplatňovať aj na zaknihované cenné v prípade ich využívania ako zábezpeky poskytovanej na zabezpečovanie obchodov s Národnou bankou Slovenska alebo s inou centrálnou bankou tvoriacou súčasť Eurosystému. 5. Do ustanovenia § 54 je potrebné dodatočne implementovať znenie čl. 29 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, podľa ktorého príslušné orgány môžu povoliť investičnej spoločnosti, ktorá plní príkazy investorov týkajúce sa finančných nástrojov, držať takéto nástroje na vlastný účet, ak sú splnené podmienky v uvedenom článku. Odôvodnenie: Ministerstvo financií SR v čase implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami uvedený článok opomenulo implementovať. 6. Navrhujeme doplniť nový bod, ktorý znie: „Za § 54 sa dopĺňa nový § 54a, ktorý znie: „§ 54a Obchodník s cennými papiermi, ktorý má povolenie na organizovanie mnohostranného obchodného systému, môže požiadať Národnú banku Slovenska o registráciu tohto mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu v súlade s ustanoveniami podľa osobitného zákona xx).“. Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie: „xx) § 56 zákona 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“. Odôvodnenie: Úprava je potrebná v súvislosti s návrhom k § 56 zákona o burze a z dôvodu úplnej transpozície smernice č. 2014/65/EÚ. 7. V § 56 ods. 3 navrhujeme zmeniť odkaz na § 55 ods. 3 písm. d) a e), tak aby to bolo v súlade s informáciami, ktoré sú vyžadované v žiadosti o povolenie zahraničného obchodníka s cennými papiermi. Odôvodnenie: § 55 ods. 3 sa podľa návrhu novely vypúšťa a nahrádza sa novým znením, a nie je úplne jednoznačné, na čo sa bude odkazovať. Navrhujeme napríklad zmeniť odkaz na § 55 ods. 3 znením „v osobitnom predpise“ s poznámkou pod čiarou na delegované nariadenie ........... (EÚ) .../... z 25. apríla 2016 dopĺňajúceho smernicu 2014/65/EU Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných spoločností a definované pojmy pre účely podľa tejto smernice (Ú.v. EÚ L..,............). 8. § 56 ods. 6 zákona o cenných papieroch navrhujeme preformulovať nasledovne: „(6) O žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska rozhodne do šiestich mesiacov od podania úplnej žiadosti na základe posúdenia žiadosti a jej príloh.“. Odôvodnenie: Nesprávna transpozícia čl. 41 odsek 1 prvý pododsek smernice 2014/65/EÚ. 9. V § 56 ods. 7 zákona o cenných papieroch navrhujeme prvú vetu preformulovať nasledovne: „Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2 a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nebude schopná dodržiavať povinnosti podľa § 71, § 71g-71k, § 71l, § 71m, § 71n, § 71p, § 73, § 73b-73d, § 73f-73j, § 73m, § 73o, §73p, § 73u, § 75, osobitného zákona xx) a článkov 3 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“. Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie: „xx) Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov“ Odôvodnenie: Nedostatočná transpozícia čl. 41 odsek 1 smernice 2014/65/EÚ. 10. V § 56 zákona o cenných papieroch navrhujeme doplniť odseky 12 a 13, ktoré znejú: „(12) Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi dodržiava povinnosti podľa ustanovenia § 71, § 71g-71k, § 71l, § 71m, § 71n, § 71p, § 73, § 73b-73d, § 73f-73j, § 73m, § 73o, §73p, § 73u, § 75, osobitného zákona xx) a článkov 3 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a opatrenia prijaté podľa nich a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. (13) Na poskytnutie investičnej služby alebo činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi vrátane vzťahov osobitne súvisiacich s poskytnutím tejto služby alebo činnosti nie je potrebné povolenie podľa odseku 1, ak klient alebo profesionálny klient usadený alebo nachádzajúci sa v Únii iniciuje z vlastného výlučného podnetu poskytnutie investičnej služby alebo činnosti zahraničným obchodníkom s cennými papiermi. Iniciatíva takýchto klientov neoprávňuje zahraničného obchodníka s cennými papiermi uvádzať na trh nové kategórie investičných produktov alebo investičných služieb pre daného klienta inak, ako prostredníctvom pobočky, ak sa pobočka vyžaduje v súlade s vnútroštátnym právom.“. Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie: „xx) Zákon č. 429/2002 Z .z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov“ Odôvodnenie: Navrhuje sa eliminovanie nedostatočnej transpozície čl. 42 smernice 2014/65/EÚ. 11. V § 59 zákona o cenných papieroch navrhujeme odkaz na § 55 ods. 3 upraviť tak, aby bol v súlade s navrhovaným novým znením. Odôvodnenie: § 55 ods. 3 sa podľa návrhu novely vypúšťa a nahrádza sa novým znením, a nie je úplne jednoznačné, na čo sa bude odkazovať. Navrhujeme napríklad zmeniť odkaz na § 55 ods. 3 so znením „v osobitnom predpise“ s poznámkou pod čiarou na delegované nariadenie ........... (EÚ) .../... z 25. apríla 2016 dopĺňajúceho smernicu 2014/65/EU Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných spoločností a definované pojmy pre účely podľa tejto smernice (Ú.v. EÚ L..,............). 12. V § 61a zákona o cenných papieroch navrhujeme doplniť ustanovenia transponujúce čl. 35 odsek 7 smernice 2014/65/EÚ. Odôvodnenie: Chýba transpozícia čl. 35(7) smernice 2014/65/EÚ. 13. Do § 71l zákona o cenných papieroch navrhujeme doplniť nový odsek 7, ktorý znie: „(7) Obchodník s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby klientom, zabezpečí, aby neodmeňoval svojich zamestnancov ani neposudzoval ich výkon spôsobom, ktorý je v rozpore s jeho povinnosťou konať v najlepšom záujme jeho klientov. Najmä nezavedie žiadne opatrenia formou odmeňovania, cieľov predaja alebo iné obdobné opatrenia, ktoré by mohli motivovať jeho zamestnancov odporúčať klientovi konkrétny finančný nástroj, ak by obchodník s cennými papiermi klientovi mohol ponúknuť iný finančný nástroj, ktorý lepšie spĺňa klientove potreby.“. Odôvodnenie: Chýba transpozícia čl. 24(10) smernice 2014/65/EÚ. 14. V § 71o ods. 2 zákona o cenných papieroch navrhujeme slová „§ 132e“ nahradiť slovami „podľa osobitného predpisu xx)“. Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie: „xx) Čl. 36 delegovaného nariadenia ........... (EÚ) .../... z 25. apríla 2016 dopĺňajúceho smernicu 2014/65/EU Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných spoločností a definované pojmy pre účely podľa tejto smernice (Ú.v. EÚ L..,............).“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Odstránenie odkazu na ustanovenie, ktoré bolo zo zákona vypustené a doplnenie odkazu na aktuálnu definíciu v delegovanom nariadení k smernici č. 2014/65/EÚ. 15. V § 73g zákona o cenných papieroch navrhujeme za poslednú vetu doplniť vetu „Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje balík služieb alebo produktov podľa 73b ods. 4, celkový balík musí byť vhodný pre klienta.“. Navrhujeme zároveň vypustiť odseky 2, 5 až 7. Odôvodnenie: V odseku 1 ide o transpozíciu čl. 25(3) smernice 2014/65/EÚ. Odseky 2, 5 až 7 je potrebné vypustiť, nakoľko ide o úpravu, ktorá bola do zákona vložená v rámci transpozície smernice č. 2004/39/EÚ v súlade s implementačnou smernicou k tejto smernici, ktorá sa zrušuje a táto oblasť je upravená v delegovanom nariadení ........... (EÚ) .../... z 25. apríla 2016 dopĺňajúceho smernicu 2014/65/EU Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných spoločností a definované pojmy pre účely podľa tejto smernice (Ú.v. EÚ L..,............). 16. V § 73h zákona o cenných papieroch navrhujeme za slová „alebo b)“ doplniť slová „okrem poskytovania úverov alebo pôžičiek podľa § 6 ods. 2 písm. a), ktoré nepozostávajú z existujúcich úverových limitov pôžičiek, bežných účtov alebo kontokorentných nástrojov klientov“. Odôvodnenie: Ide o doplnenie transpozície čl. 25(4) smernice 2014/65/EÚ. 17. § 73h ods. 3 zákona o cenných papieroch navrhujeme preformulovať nasledovne: „(3) Nekomplexným finančným nástrojom na účely odseku 1 písm. a) piateho bodu sa rozumie finančný nástroj, ktorý spĺňa kritériá podľa osobitného predpisu xx).“. Poznámka pod čiarou k odkazu xx znie: „xx) Čl. 57 delegovaného nariadenia ........... (EÚ) .../... z 25. apríla 2016 dopĺňajúceho smernicu 2014/65/EU Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných spoločností a definované pojmy pre účely podľa tejto smernice (Ú.v. EÚ L..,............). “. Odôvodnenie: Odstránenie duplicity z dôvodu rovnakej úpravy v delegovanom nariadení ........... (EÚ) .../... z 25. apríla 2016 dopĺňajúceho smernicu 2014/65/EU Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na organizačné požiadavky a prevádzkové podmienky investičných spoločností a definované pojmy pre účely podľa tejto smernice (Ú.v. EÚ L..,............). 18. V ustanovení § 77 ods. 3 navrhujeme na koniec vety za slovo „dostane“ vložiť slová „najneskoršie však do jedného roka od skončenia účtovného obdobia.“. Odôvodnenie: Pôvodné (súčasné) znenie umožňuje dohliadaným subjektom nepredkladať NBS list odporúčaní audítora vedeniu obchodníka s cennými papiermi. Z uvedeného dôvodu je potrebné zadefinovať lehotu, v ktorej je obchodník s cennými papiermi najneskoršie NBS povinný predložiť list audítora. 19. Za pôvodný bod 64 je potrebné vložiť (doplniť) nový bod 65 s takýmto znením: „65. V § 91 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „peňažné prostriedky fondu, ktoré sú uložené na týchto osobitných účtoch, nepodliehajú výkonu rozhodnutia90a) a sú z neho vylúčené.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 90a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho sa európskeho príkazu na zablokovanie účtov s cieľom uľahčiť cezhraničné vymáhanie pohľadávok v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 189, 27. 6. 2014).“.“. Zároveň v článku I pripravovaného zákona treba prečíslovať všetky nasledujúce body. Odôvodnenie: Navrhuje sa aktualizácia a explicitná úprava ustanovení § 91 ods. 4 zákona o cenných papieroch tak, aby majetok garančného fondu investícií vymedzený v § 91 ods. 4, ktorý je nutný a určený na financovanie systému zákonnej ochrany klientskeho majetku (investícií klientov) v zmysle pravidiel EÚ, bol vylúčený z výkonu rozhodnutia aj zablokovania podľa osobitných predpisov. Pritom navrhnutá úprava § 91 ods. 4 zákona o cenných papieroch je obsahovo rovnaká ako už existujúca zákonná úprava pre majetok fondu ochrany vkladov v § 13 ods. 3 zákona o ochrane vkladov (zákona NR SR č. 118/1996 Z. z. v znení čl. II bodu 1 zákona č. 291/2016 Z. z.) a existujúca zákonná úprava pre majetok národného fondu pre riešenie krízových situácií v § 91 ods. 2 zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu (zákona č. 371/2014 Z. z. v znení čl. I bodu 36 zákona č. 291/2016 Z. z.). 20. K ustanoveniu čl. I bodu 73, k § 144 ods. 1 písm. e), ktoré je transpozíciou príslušného ustanovenia zo smernice MiFID II, upozorňujeme na potrebu úpravy iných ustanovení, ktoré vnútorne odkazujú na § 144 ods. 1 písm. e), a to napríklad potrebu úpravy § 144 ods. 4 písm. a) a § 144 ods. 5 písm. a). Odôvodnenie: Navrhnutý § 144 ods. 1 písm. e) v súčasnosti určuje výšku pokuty, ktorú je možné udeliť. Pričom rozpätie je vyjadrené v absolútnych hodnotách (priamo v eurách). Návrh stanovuje určenie výšky pokuty do 10% ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku resp. do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť. Takto určená výška pokuty sa javí ako problematické najmä v prípadoch sankcionovania fyzických osôb napríklad podľa § 144 ods. 4 a 5 a preto navrhujeme v takýchto prípadoch zmeniť odkaz. 21. Za pôvodný bod 78 je potrebné vložiť (doplniť) nový bod 79 s takýmto znením: „79. V § 144 ods. 15 prvej vete sa slovo „dvoch“ sa nahrádza slovom „troch“, vypúšťa sa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťajú slová „a druhej“.“. Zároveň v článku I pripravovaného zákona treba prečíslovať všetky nasledujúce body. Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava § 144 ods. 15 zákona o cenných papieroch a investičných službách, ktorou sa tieto ustanovenia § 144 ods. 15 harmonizujú so súvisiacou aktuálnou legislatívou v oblasti finančného trhu, napríklad s ustanoveniami § 50 ods. 2 a 10 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení čl. II bodu 1 zákona č. 299/2016 Z. z.), s § 23 ods. 3 a 8 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení čl. VI bodu 24 zákona č. 438/2015 Z. z. a čl. I bodu 47 zákona č. 299/2016 Z. z.) a s § 24 ods. 2 a 3 zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení čl. III bodu 12 zákona č. 299/2016 Z. z.), čo je opodstatnené a dôvodné vzhľadom na príbuznosť zákonných úprav v oblasti finančného trhu a na skutočnosť, že banky a pobočky zahraničných bánk (úverové inštitúcie) sú štandardne zároveň aj obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi (investičných spoločností), ale taktiež je to v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu v oblastiach investičných služieb, bankovníctva a spotrebiteľských úverov na rovnocennej úrovni, akú už existujúca zákonná regulácia zakotvuje pre oblasť bankovníctva a spotrebiteľských úverov podľa zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákona neskorších predpisov, zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z. a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 22. Za pôvodný bod 82 je potrebné vložiť (doplniť) takýto nový bod 83: „83. V § 145 ods. 1 úvodnej vete a § 145a ods. 1 úvodnej vete sa slová „pokutu od 10 000 Sk do 20 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „pokutu v rozpätí sadzby podľa § 144 ods. 1 písm. e).“.“. Zároveň v článku I pripravovaného zákona treba prečíslovať všetky nasledujúce body. Odôvodnenie: Navrhuje sa úprava ustanovení § 145 ods. 1 a § 145a ods. 1 zákona o cenných papieroch a investičných službách tak, aby rozpätie sadzby pokuty v § 145 ods. 1 a § 145a ods. 1, ktoré je ešte stále uvádzané v slovenských korunách, bolo plne a trvalo zharmonizované s rozpätím sadzby pokuty podľa § 144 ods. 1 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov). 23. Za pôvodný bod 85 je potrebné vložiť (doplniť) nový bod 86 s takýmto znením: „86. Za § 173y sa vkladá § 173z, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 173z Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. januára 2018 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 3. januárom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 3. januárom 2018 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 2. januára 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 3. januárom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia zákona účinného od 3. januára 2018 a ustanovenia osobitného predpisu.20) (2) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;20) pritom právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované. (3) Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;20) pritom právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.“.“. Zároveň v článku I pripravovaného zákona treba prečíslovať nasledujúci bod. Odôvodnenie: Navrhnuté znenie prechodných ustanovení v novom § 173z súvisí s úpravami podľa navrhnutej novelizácie zákona o cenných papieroch a investičných službách vrátane navrhnutej úpravy § 144 ods. 15. Pritom navrhnuté prechodné ustanovenia v novom § 173z zákona o cenných papieroch a investičných službách sú obsahovo rovnaké ako analogické štandardné prechodné ustanovenia zákonov v oblasti finančného trhu, napríklad ustanovenia § 122s a § 122y zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákonov č. 132/2013 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.), § 173r ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 42a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 101 ods. 1 a § 101e zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 220a zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 123ao ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.), § 87n ods. 4 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.), § 43f ods. 1 a 2 Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 140/2014 Z. z.), § 25g a § 25i zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákonov č. 438/2015 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.) a § 28a zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.). Navrhnutými prechodnými ustanoveniami sa zároveň do určitej miery prispieva aj k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívneho a účinného výkonu dohľadu nad finančným trhom. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 44 návrhu - § 71n ods. 8 a § 71m ods. 18 Na základe súčasného zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov je možné spracovávať osobné údaje len na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo na základe zákona, pričom je potrebný mať stanovený účel a rozsah. Ten je možné vyvodiť do určitej miery z § 71m ods. 18 navrhovanej novely zákona o cenných papieroch. (Podľa nového nariadenia o ochrane osobných údajov, ktoré však ešte nie je účinné, by malo byť dostatočné stanovenie účelu.) Aby bola zachovaná právna istota obchodníkov s cennými papiermi pri spracovávaní osobných údajov klientov pre účely ich priradenia k cieľovému trhu, navrhujeme, aby bolo toto ustanovenie prekonzultované s Úradom na ochranu osobných údajov, najmä v otázke, aký rozsah údajov musia/môžu obchodníci s cennými papiermi spracovávať o svojich klientoch, resp. či nemá ustanovenie zákona o cenných papieroch obsahovať presnejšie vymedzenie rozsahu osobných údajov, ktoré by mali obchodníci s cennými papiermi spracovávať. V tejto súvislosti dávame do pozornosti aj návrh ESMA Usmernenia k správe produktov (Consultation Paper Draft guidelines on MiFID II product governance requirements), ktorý však zatiaľ nebol upravený do finálnej podoby. V Čl. 2, bod 11, str. 5 je rozsah, ktorý je pri širšom výklade v súlade s § 71m ods. 18 navrhovanej novely zákona o cenných papieroch: Identification of the potential target market by the manufacturer 11. ESMA has set out in these draft guidelines a list of six categories that manufacturers should use as a basis for defining the target market for their products: • The type of client to whom the product is targeted; • Knowledge and experience; • Financial situation, with a focus on the ability to bear losses; • Risk tolerance and compatibility of the risk/reward profile of the product with the target market; • Clients’ objectives; • Clients’ needs. V Čl. 2 Background, bod 27, str. 9 Usmernenia sa tento rozsah ešte ďalej rozširuje: To this end, distributors should conduct a thorough analysis of the characteristics of its client base, i.e. current/existing clients as well as potential clients and should use any information and data deemed reasonably useful and available for this purpose that may be at the distributors’ disposal and gathered through investment or ancillary services (for example, suitability/appropriateness questionnaires completed in relation to previously executed transactions with clients - where available - depending on the type of services provided to them). In addition, the distributor could use any information and data deemed reasonably useful and available for this purpose that may be at the distributors’ disposal and gathered through other sources other than investment or ancillary services, such as customer relationship management activities, anti-money laundering questionnaires, clients’ complaints database, etc. Tento bod SBA pripomienkovala aj v rámci konzultačného procesu k uvedenému návrhu usmernenia ESMA. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Všeobecná zásadná pripomienka Pri príprave novely zákona o cenných papieroch (ZoCP) by sme odporúčali brať do úvahy aj návrhy delegovaných nariadení (DDR) Európskej komisie (EK) (či už DDR1 – t. j. návrh delegovaného nariadenia EK k smernici MiFID II, alebo DDR2 – t. j. návrh delegovaného nariadenia EK k nariadeniu MiFIR) vrátane regulačných technických štandardov (RTS), s cieľom predísť situácii, že viaceré ustanovenia ZoCP budú neplatné. Rozumieme, že DDR stále neboli zverejnené, ale už boli schválené bez pripomienok. V nasledujúcich bodoch uvádzame niekoľko príkladov: a) § 73i ods. 2 ZoCP – povinnosť rámcovej zmluvy pred poskytnutím investičných služieb okrem investičného poradenstva. Čl. 58 DDR1 uvádza, že sa to vzťahuje aj na investičné poradenstvo voči klientom, ak ide o pravidelné posúdenie vhodnosti. b) § 73j ods. 5 ZoCP – náležitosti konfirmácie obchodu. Čl. 59 DDR1 ich rozširuje. c) § 73l ZoCP – povinnosť ročných výpisov pre držané finančné nástroje. V zmysle Čl. 63 DDR1 sa táto povinnosť mení na kvartálnu, pričom sa zároveň rozširujú náležitosti výpisu, čo nie je v návrhu zákona zohľadnené. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Navrhujeme uviesť explicitné negatívne vymedzenie, že pod „pokynom klienta“ sa nerozumie žiadosť klienta o kotáciu (request for quotation – RFQ) a to buď všeobecne na účely zákona o cenných papieroch a investičných službách ako takého alebo aspoň vo vzťahu k jeho ustanoveniam § 7 nového odseku 12 (v bode 13 návrhu), ktorý definuje systematického internalizátora a § 73o (v bode 53 návrhu), ktorý upravuje tzv. best execution. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SBA (Slovenská banková asociácia) Bod 48 návrhu - § 73e Navrhujeme ponechať § 73e odsek 3 v platnosti, teda nevypustiť celý pôvodný § 73e, ale len jeho odseky 1 a 2. Odôvodnenie: § 73e ods. 3 umožňuje poskytnúť klientom silnejšiu ochranu. Poznámka: Ustanovenie § 73e ods. 3 sa nachádza v Čl. 45 bod 3 DDR1. Ak by sa tvorca legislatívy rozhodol brať do úvahy aj DDR1, potom odsek 3 nie je potrebné ponechávať v ZoCP. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) čl.III na doplnenie návrhu zákona Návrhy na doplnenie čl. III návrhu zákona 1. Za pôvodný bod 1 navrhujeme vložiť nové body 2 až 19, ktoré znejú: „2. V § 10 ods. 3 sa za slovo „výpisy;“ vkladajú slová „to sa nevzťahuje na ostatnú administratívnu dokumentáciu k dohľadu;“ a slová „okrem jeho“ sa nahrádzajú slovami „ani ostatnú administratívnu dokumentáciu k dohľadu okrem ich“. 3. V § 32 ods. 2 prvej vete sa za slovo „stav,“ vkladajú slová „alebo ak výrok prvostupňového rozhodnutia obsahuje chyby v písaní, počítaní alebo iné zrejmé nesprávnosti,“. 4. V § 33 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Zákonnosť právoplatných rozhodnutí a postupu Národnej banky Slovenska vo veciach dohľadu je preskúmateľná správnym súdom podľa osobitného zákona.42)“. 5. V § 34 sa slová „predbežného opatrenia sankcionovanej osobe“ nahrádzajú slovami „neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia“. 6. V § 35e ods. 1 písm. a) sa slovo „ktorá“ nahrádza slovami „aj keď“. 7. V § 35h ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza slovom „desiatich“. 8. V § 36 ods. 3 a 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“. 9. V § 37 ods. 1 písm. b) sa slová „zoznamy vedené“ nahrádzajú slovami „verejné časti zoznamov vedených“. 10. V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie: „c) iný postup pri výkone dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu1) v oblasti finančného trhu.“. 11. V § 38 ods. 3 tretej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“ a na konci vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tieto premlčacie lehoty sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa § 19 ods. 4, pričom od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota.“. 12. V § 38 ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) alebo písm. b)“. 13. V § 37 ods. 1 písm. c) sa slová „Európskou komisiou,44)“ nahrádzajú slovami „Európskym orgánom dohľadu (Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy)44)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie: „44) § 88 ods. 1 písm. a) a § 125 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 14. Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 47 znejú: „46) Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 47) Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. 15. V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa slová „§ 38 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 4“. 16. V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa slová „§ 18 a § 44 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z.“ nahrádzajú slovami „§ 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 17. V poznámke pod čiarou k odkazu 51a sa slová „§ 41 ods. 2 písm. g) a i) a § 45 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 45 ods. 2 písm. i) a l), § 49 a § 243h ods. 1“. 18. V poznámke pod čiarou k odkazu 54 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a na konci poznámky sa pripájajú tieto slová: „v znení zákona č. 508/2010 Z. z“. 19. Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 45e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 3. januárom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 3. januárom 2018 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 2. januára 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 3. januárom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia zákona účinného od 3. januára 2018 a ustanovenia osobitných predpisov.1) (2) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;1) pritom právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované. (3) Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;1) pritom právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.“.“. Zároveň v článku III pripravovaného zákona je potrebné prečíslovať pôvodne navrhnutý bod 2 na bod 20. Odôvodnenie: Navrhuje sa spresniť § 10 ods. 3 v záujme zabezpečenia jeho precíznejšej harmonizácie s aktuálnym znením ustanovení § 2 ods. 5 a § 3 ods. 3 až 5 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a zároveň aj reflektovania aktuálneho Správneho súdneho poriadku (zákona č. 162/2015 Z. z. účinného od 1. 7. 2016). Navrhuje sa spresniť § 32 ods. 2 v záujme exaktného upravenia dosiaľ neupraveného postupu v druhostupňovom konaní v prípade zistenia chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti v napadnutom prvostupňovom rozhodnutí už postúpenom na druhostupňové konanie o podanom rozklade, čo je potrebné vzhľadom na judikatúru a právne princípy, podľa ktorých orgány verejnej moci majú konať iba v medziach, v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom. Navrhnutým vyprecizovaním § 33 sa v zákone o dohľade nad finančným trhom transparentnejšie reflektujú zaužívané medzinárodné štandardy pre výkon dohľadu dohľade nad finančným trhom. Navrhnutou úpravou § 34 zákona o dohľade sa zohľadňuje skutočnosť, že v rámci rekodifikácie civilného súdneho procesného práva od 1. 7. 2016 (teda od nahradenia bývalého Občianskeho súdneho poriadku terajším Civilným sporovým poriadkom) boli súdne predbežné opatrenia nahradené súdnymi neodkladnými opatreniami a zabezpečovacími opatreniami, o čom svedčia napríklad aj prechodné ustanovenia v § 471 ods. 1 Civilného sporového poriadku (zákona č. 160/2015 Z. z.). Navrhuje sa vyprecizovať § 35e ods. 1 písm. a) zákona o dohľade v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov. Navrhnutou úpravou § 35h ods. 1 zákona o dohľade nad finančným trhom sa zabezpečí jeho obsahová harmonizácia so súvisiacimi obdobnými aktuálnymi ustanoveniami v oblasti finančného trhu, napríklad v § 23 ods. 6 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení čl. VI bodu 24 zákona č. 438/2015 Z. z.), v § 24 ods. 3 zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení čl. III bodu 12 zákona č. 299/2016 Z. z.) a v § 50 ods. 10 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení čl. II bodu 1 zákona č. 299/2016 Z. z.), čo je opodstatnené a dôvodné vzhľadom na príbuznosť problematiky ochrany finančných spotrebiteľov, poskytovania úverových produktov a finančných služieb a súvisiacej činnosti bankových a iných finančných inštitúcií, ale taktiež je to v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu v oblasti ochrany finančných spotrebiteľov na rovnakej úrovni, akú už existujúca zákonná regulácia zakotvuje pre oblasť bankovníctva a poskytovania úverových produktov podľa zákona č. 129/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 91/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa vyprecizovať § 36 odseky 3 a 4 zákona o dohľade vzhľadom na ich obsahovú previazanosť nielen s odsekom 1, ale súčasne s odsekmi 1 a 2, ako aj vyprecizovať § 37 ods. 1 písm. b) tak, aby bola transparentne zrejmá jeho obsahová previazanosť s ustanoveniami o verejných častiach zoznamov vedených podľa § 36 zákona o dohľade nad finančným trhom. Navrhuje sa do § 38 odseku 1 doplniť nové písmeno c) a zároveň upraviť § 38 ods. 3 a 6 zákona o dohľade v záujme ich vyprecizovania a s cieľom zvýšenia vymožiteľnosti práva a účinnosti aktuálnej právnej úpravy o výkone dohľadu nad finančným trhom v prípadoch sťažovania postupu pri výkone tohto dohľadu, čo je v záujme zdokonalenia legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu voči subjektom sťažujúcim postup pri výkone dohľadu nad finančným trhom. Navrhuje sa aktualizovať ustanovenie § 37 ods. 1 písm. c) zákona o dohľade (vrátane aktualizácie poznámky pod čiarou k odkazu 44), a to v záujme zabezpečenia precíznejšej harmonizácie tohto ustanovenia s aktuálnym znením súvisiaceho ustanovenia § 88 ods. 1 písm. a) zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov). Navrhuje sa aktualizovať poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 47, ktoré sú zavedené v § 37 ods. 2 písm. e) a f) zákona o dohľade, pretože tieto poznámky pod čiarou neaktuálne odkazujú na zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (bývalý zákon o kolektívnom investovaní), ktorý už je nahradený aktuálnym zákonom č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov, respektíve na zákon č. 95/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (bývalý zákon o poisťovníctve), ktorý už je nahradený aktuálnym zákonom č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 48, ktorá je zavedená v § 39 zákona o dohľade, pretože poznámka pod čiarou k odkazu 48 neaktuálne odkazuje na právnu úpravu podľa bývalého § 38 ods. 2 medzičasom presunutú do aktuálneho § 39 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, a to v dôsledku novelizačných úprav vykonaných článkom II bodom 54 zákona č. 149/2001 Z. z. a článkom II bodom 58 zákona č. 659/2007 Z. z. Navrhuje sa aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 50, ktorá je zavedená v § 40 ods. 8 zákona o dohľade, pretože poznámka pod čiarou k odkazu 50 neaktuálne odkazuje aj na bývalú právnu úpravu podľa pôvodného § 18 a § 44 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení zákona č. 602/2003 Z. z., pričom však táto bývalá právna úprava bola medzičasom nahradená terajšou právnou úpravou podľa aktuálneho § 17 ods. 1 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhuje sa aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 51a, ktorá je zavedená v § 40 ods. 9 zákona o dohľade (v znení čl. VII bodu 9 zákona č. 552/2008 Z. z.), pretože poznámka pod čiarou k odkazu 51a neaktuálne odkazuje na právnu úpravu podľa bývalého § 41 ods. 2 písm. g) a i) a § 45 ods. 5 medzičasom presunutú do aktuálneho § 45 ods. 2 písm. i) a l), § 49 a § 243h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov (vrátane novelizácie podľa čl. I bodov 11 a 114 zákona č. 2/2017 Z. z.). Navrhuje sa aktualizovať poznámku pod čiarou k odkazu 54, ktorá je zavedená v § 45 ods. 5 zákona o dohľade, pretože poznámka pod čiarou k odkazu 54 neaktuálne odkazuje aj na § 4 ods. 1 pôvodné písmeno c) zákona č. 514/2003 Z. z., pričom však pôvodné písmeno c) sa medzičasom stalo písmenom d)) v dôsledku novelizačnej úpravy vykonanej jediným bodom článku II zákona č. 508/2010 Z. z., podľa ktorej v § 4 ods. 1 zákona č. 514/2003 Z. z. boli pôvodné písmená c) až k) preznačené na písmená d) až l). Navrhnuté znenie prechodných ustanovení v novom § 45e súvisí s úpravami podľa navrhnutej novelizácie ustanovení zákona o dohľade nad finančným trhom. Pritom navrhnuté prechodné ustanovenia v novom § 45e zákona o dohľade nad finančným trhom sú obsahovo rovnaké ako analogické štandardné prechodné ustanovenia ďalších zákonov v oblasti finančného trhu, napríklad ustanovenia § 122s a § 122y zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákonov č. 132/2013 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.), § 173r ods. 1 a 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 42a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 101 ods. 1 a § 101e zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 220a zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 123ao ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.), § 87n ods. 4 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.), § 43f ods. 1 a 2 Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 140/2014 Z. z.), § 25g a § 25i zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákonov č. 438/2015 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.) a § 28a zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.). Navrhnutými prechodnými ustanoveniami sa zároveň do určitej miery prispieva aj k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívneho a účinného výkonu dohľadu nad finančným trhom. 2. Taktiež navrhujeme zosúladiť znenie zákona s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a rady 2003/71/ES, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa schvaľovania a uverejňovania prospektov a šírenia inzerátov, a ktorým sa mení nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004. Odôvodnenie: Vyššie uvedené delegované nariadenie upravuje okrem iného schvaľovanie prospektu cenného papiera a stanovuje aj spôsob predloženia žiadosti, komunikácie žiadateľa a príslušného orgánu, prijatie a spracovanie žiadosti a v rámci tohto stanovuje povinne elektronický spôsob predloženia žiadosti, komunikácie i vydania rozhodnutia. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) Ďalšie návrhy nad doplnenie čl. II návrhu zákona 1. V § 3 odsek 1 zákona o burze navrhujeme vypustiť slovo „regulovaného“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Ide o zjednotenie používaných pojmov, keďže smernica 2014/65/EÚ definuje organizátora trhu. 2. Navrhujeme vypustiť § 29 ods. 4 zákona o burze. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES. Uvedené ustanovenie je v rozpore s touto smernicou, keďže platnosť prospektu je vo všeobecnosti maximálne 12 mesiacov s výnimkou presne určených prípadov a aj to len za podmienky jeho aktualizácie a preto je potrebné v takýchto prípadoch vypracovať nový prospekt, požiadať o jeho schválenie príslušný orgán dohľadu a následne ho zverejniť. 3. § 37 zákona o burze navrhujeme upraviť nasledovne: „§ 37 Za správnosť údajov, ktoré emitent vypracúva a zverejňuje podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona58) zodpovedá emitent v plnom rozsahu. Týmto nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Odôvodnenie: Z dôvodu, že zodpovednosť osôb konajúcich za právnické osoby a fyzické osoby je už všeobecne upravená v ustanoveniach Obchodného zákonníka považujeme za nadbytočné bližšie určovať v zákone o burze osoby potenciálne zodpovedné za plnenie uvedených povinností. Zároveň poukazujeme, že uvedená plnenie predmetných povinnosti emitenta sú považované za jeho všeobecnú zodpovednosť. 4. V § 43 ods. 3 písm. f) druhom bode zákona o burze navrhujeme slová „rodné číslo“ nahradiť slovami „dátum narodenia“ a vypustiť slová „ ;u zahraničnej osoby sa namiesto rodného čísla uvádza dátum narodenia“. Odôvodnenie: Z dôvodu ochrany osobných údajov navrhujeme vypustiť údaj o rodnom čísle a nahradiť ho údajom o dátume narodenia. 5. V § 45 ods. 2 zákona o burze navrhujeme odkaz k poznámke pod čiarou 58b) nahradiť novým odkazom, ktorý bude znieť: „58b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická spresnenie v dôsledku nahradenia predošlých ustanovení nariadením EÚ. 6. V § 45 ods. 4 zákona o burze navrhujeme v druhej vete za slovom „jeden“ doplniť slovo „domovský“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická spresnenie 7. Za pôvodný bod 41 je potrebné vložiť (doplniť) nový bod 42, ktorý znie: „42. V § 61 ods. 1 prvej vete sa slovo „dvoch“ sa nahrádza slovom „troch“ a druhá veta sa nahrádza vetami, ktoré znejú: „Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,70aa) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti burzy alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.70ab)“. Poznámky pod čiarou k odkazom 70aa a 70ab znejú: „70aa) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 70ab) § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.“.“. Zároveň v článku II pripravovaného zákona je potrebné prečíslovať všetky nasledujúce body počnúc pôvodným bodom 42, ktorý treba prečíslovať na bod 43. Odôvodnenie: Navrhovanou úpravou § 61 ods. 1 zákona o burze cenných papierov sa zabezpečuje harmonizácia a zjednotenie ustanovení tohto zákona s obdobnými aktuálnymi ustanoveniami ďalších zákonov v oblasti finančného trhu o premlčacích lehotách pre zánik zodpovednosti, pre začatie konania alebo pre uloženie opatrení na nápravu, pokuty alebo inej sankcie za nedostatky zistené pri výkone dohľadu nad finančným trhom, napríklad s ustanoveniami § 19 ods. 4 zákona o dohľade nad finančným trhom (zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov), § 50 ods. 10 zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákonov č. 132/2013 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.), § 144 ods. 15 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 139 ods. 11 zákona o poisťovníctve (zákona č. 39/2015 Z. z., respektíve prvotne § 67 ods. 10 zákona č. 8/2008 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 39 ods. 2 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 202 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 62 ods. 5, § 78 ods. 6 a § 86 ods. 6 zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 71 ods. 4 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.), § 115 ods. 6 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení v znení zákona č. 183/2014 Z. z.), § 24a ods. 5 Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 140/2014 Z. z.), § 23 ods. 8 zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákonov č. 438/2015 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.) a § 24 ods. 3 zákona o úveroch na bývanie spotrebiteľov (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.). Navrhovaná legislatívna úprava je tiež inšpirovaná právnymi nástrojmi dohľadu podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 946/2012 z 12. 7. 2012 (Ú. v. EÚ L 282, 16. 10. 2012), ktoré upravuje procesné pravidlá týkajúce sa sankcionovania (pokutovania) ratingových agentúr. Navrhovanou legislatívnou úpravou § 61 ods. 1 zákona o burze cenných papierov sa zároveň prispieva k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívnejšieho, operatívnejšieho a účinnejšieho výkonu dohľadu nad finančným trhom (vrátane dohľadu v oblasti burzovníctva) .čo patrí medzi principiálne požiadavky podľa európskych právnych noriem, ktoré sa týkajú finančných inštitúcií a dohľadu nad finančnými inštitúciami v jednotlivých oblastiach (sektoroch) finančného trhu. 8. Za pôvodný bod 43 je potrebné vložiť (doplniť) nový bod 44 s takýmto znením: „44. Za § 68h sa vkladá sa vkladá § 68i, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 68i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 3. januára 2018 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa od 3. januára 2018 spravujú aj právne vzťahy upravené týmto zákonom, ktoré vznikli pred 3. januárom 2018; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred 3. januárom 2018 sa však posudzujú podľa predpisov účinných do 2. januára 2018, pričom na lehoty, ktoré pred 3. januárom 2018 ešte neuplynuli, sa vzťahujú ustanovenia zákona účinného od 3. januára 2018 a ustanovenia osobitného predpisu.12) (2) Konania začaté a právoplatne neskončené pred 3. januárom 2018 sa dokončia podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) pritom právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované. (3) Dohľad na mieste začatý a neskončený pred 3. januárom 2018 sa dokončí postupom podľa tohto zákona a osobitného predpisu;12) pritom právne účinky úkonov, ktoré pri dohľade na mieste nastali pred 3. januárom 2018, zostávajú zachované.“.“. Zároveň v článku II pripravovaného zákona treba prečíslovať nasledujúci bod. Odôvodnenie: Navrhnuté znenie prechodných ustanovení v novom § 68i súvisí s úpravami podľa navrhnutej novelizácie zákona o burze cenných papierov vrátane navrhnutej úpravy § 61 ods. 1. Pritom navrhnuté prechodné ustanovenia v novom § 68i zákona o burze cenných papierov sú obsahovo rovnaké ako analogické štandardné prechodné ustanovenia zákonov v oblasti finančného trhu, napríklad ustanovenia § 122s a § 122y zákona o bankách (zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákonov č. 132/2013 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.), § 173r ods. 2 zákona o cenných papieroch a investičných službách (zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 42a ods. 5 zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve (zákona č. 186/2009 Z. z. v znení zákona č. 132/2013 Z. z.), § 101 ods. 1 a § 101e zákona o platobných službách (zákona č. 492/2009 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 220a zákona o kolektívnom investovaní (zákona č. 203/2011 Z. z. v znení zákona č. 206/2013 Z. z.), § 123ao ods. 2 zákona o starobnom dôchodkovom sporení (zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 183/2014 Z. z.), § 87n ods. 4 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení (zákona č. 650/2004 Z. z. v znení zákona č. 318/2013 Z. z.), § 43f ods. 1 a 2 Devízového zákona (zákona NR SR č. 202/1995 Z. z. v znení zákona č. 140/2014 Z. z.), § 25g a § 25i zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov (zákona č. 129/2010 Z. z. v znení zákonov č. 438/2015 Z. z. a č. 299/2016 Z. z.) a § 28a zákona o úveroch na bývanie (zákona č. 90/2016 Z. z. v znení zákona č. 299/2016 Z. z.). Navrhnutými prechodnými ustanoveniami sa zároveň do určitej miery prispieva aj k zdokonaleniu legislatívnych predpokladov na zabezpečenie efektívneho a účinného výkonu dohľadu nad finančným trhom. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. IV Všeobecne Žiadame vypustiť článok IV a riešiť ho v rámci novely zákona č.186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve. Odôvodnenie: V termíne do 23.2.2018 má SR povinnosť transponovať do svojho vnútroštátneho práva smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/97 z 20. januára 2016 o distribúcii poistenia (prepracované znenie). Legislatívny proces k novele zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorou bude smernica transponovaná, sa už začal. Predbežná informácia bola uverejnená na právnom a informačnom portáli Slov-Lex v dňoch 7. - 20. októbra 2016 pod číslom legislatívneho procesu PI/2016/143. Túto skutočnosť žiadame zohľadniť pri transponovaní smernice 2014/65/EÚ do vyššie uvedeného zákona z dôvodu, že balík MiFID II sa vzťahuje aj na investičných sprostredkovateľov. Termíny 23.2.2018 na transpozíciu smernice 2016/97/EÚ a 3.1.2018 na transpozíciu smernice 2014/65/EÚ je potrebné zohľadniť pri stanovení navrhovaného dátumu nadobudnutia účinnosti novelizácie vyššie uvedeného zákona. V prípade dohodnutého neakceptovania tejto pripomienky ani v rámci rozporového konania uplatňujeme nasledovné pripomienky k jednotlivým ustanoveniam článku IV. K bodu 1 V poznámke pod čiarou k odkazu 41a navrhujeme slová „§ 71a“ nahradiť slovami „71 a“. K bodu 2 1. V § 33a v písm. a) navrhujeme opraviť číslo poznámky pod čiarou, keďže číslo 6) sa týka zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa nášho názoru má ísť o poznámku pod čiarou č. 10) zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým bol zrušený zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmena doplnení niektorých zákonov. Odôvodňujeme to skutočnosťou, že tak ako je uvedené v tabuľke zhody časť 2, čl. 91 smernice 2002/92/ES sa dopĺňa bodom (13), kde pod písm. a) sú uvedené produkty neživotného poistenia uvedené v prílohe I k smernici 2009/138/ES (Odvetvia neživotného poistenia). Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (prepracované znenie) bola do vnútroštátneho práva SR transponovaná zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2. Žiadame prehodnotiť vhodnosť zavedenia definície investičného produktu založeného na poistení do zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhujeme porovnať znenie § 33a písm. b) a písm. c) so znením článku 2 odseku 2 písm. b) a písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 24. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP), v súvislosti s použitím pojmov „zranenia“, „nemohúcnosti“ a „benefity“. K Tabuľke zhody - časť 2: Pri čl. 91 je potrebné doplniť "Návrh zákona čl. IV". K doložke zlučiteľnosti: V časti 4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii je v písm. d) potrebné doplniť zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v prípade, ak definícia investičného produktu založeného na poistení bude vložená do zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. VI 1.Účinnosť zákona uvedenú v čl. VI je potrebné upraviť takto: „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2017, okrem čl. I bodov 1 až 62, 64 až 86, čl. II bodov 1 až 18, 20 až 44 a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 3. januára 2018 a čl. I bodu 63 § 79i ods. 4, ktorý nadobúda účinnosť 3. septembra 2018.“. 2. V nadväznosti na účinnosť navrhnutú v bode 1 je potrebné doplniť do čl. I relevantné prechodné ustanovenia týkajúce sa predkladania žiadostí o udelenie príslušných povolení. Odôvodnenie: V pôvodne navrhnutom znení článku VI (o účinnosti) je chybne uvedené, že ustanovenie čl. I bodu 57 (§ 79i ods. 4) nadobúda účinnosť 3. septembra 2018, pričom však novelizované ustanovenie § 79i ods. 4 (ktoré má mať odloženú účinnosť) sa v rámci článku I nenachádza v bode 57, ale až v bode 63. V rámci článku I bodu 57 pôvodného návrhu zákona sú upravované ustanovenia § 73p. Pre umožnenie udelenia povolenia pre poskytovateľov služieb vykazovania údajov tak, aby od 3. januára 2018 (teda od termínu implementácie balíka smernice MiFID II) mohli poskytovať príslušné služby (podľa ustanovení § 79b až § 79k v čl. I bode 63 a § 22a v čl. II) je nevyhnutné, aby pripravovaný zákon nadobudol účinnosť od 1. augusta 2017 a aby ďalším ustanoveniam pripravovaného zákona týkajúcim sa transpozície (preberania) realizácie balíka smernice 2014/65/EÚ (MiFID II) bolo odložené nadobudnutie účinnosti na 3. január 2018 a aby ustanoveniam čl. I bodu 63 (§ 79i ods. 4) bolo odložené nadobudnutie účinnosti na 3. september 2018. Okrem toho napríklad v prípade článku II (novely zákona o dohľade) nie je objektívne dôvodné odkladať nadobudnutie účinnosti (keďže konanie o žiadostiach o udelenie povolenia poskytovateľom služieb vykazovania údajov sa malo uskutočňovať práve podľa zákona o dohľade nad finančným trhom a obdobne ani v prípade článku V, ktorý nie je transpozíciou balíka smernice 2014/65/EÚ (MiFID II), nie je objektívne potrebné nadobudnutie účinnosti odkladať. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. V K bodu 3 V § 4 ods. 4 slová „podľa ods. 2 písm. c)“ je potrebné nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. c)“. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
NBS (Národná banka Slovenska) k čl. II K bodu 1 Navrhujeme nasledovné znenie §1: „§ 1 Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov, ktorá je organizátorom trhu (ďalej len „burza"), obchodovanie s finančnými nástrojmi1) na regulovanom trhu burzy a na mnohostrannom obchodnom systéme a organizovanom obchodnom systéme, dohľad nad činnosťou burzy a organizovaním mnohostranného obchodného systému a organizovaného obchodného systému.“. Odôvodnenie: Úprava je potrebná z dôvodu vyjasnenia vzťahu pojmov organizátor trhu a burza. Zároveň je táto úprava nevyhnutná aj pre prepojenie pojmov medzi zákonom o cenných papieroch a zákonom o burze . K bodu 2 Celý bod 2 - doplnenie v § 2 ods. 2 písm. a) - navrhujeme vypustiť a doplniť ako nové písmeno d) v § 2 ods. 2 (bod 3 stanoviska) Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava K bodu 3 Predmetný bod navrhujeme upraviť nasledovne: „V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú: „d) organizovať organizovaný obchodný systém, e) poskytovať služby vykazovania údajov v súlade s osobitným predpisom.3)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava K bodu 4 1.Navrhujeme vypustiť definíciu fondu obchodovaného na burze v § 3 odsek 3 písm. ab). Odôvodnenie: Uvedená definícia sa nachádza aj v návrhu v čl. I, bod 13 návrhu zákona. 2.V § 3 ods. 3 navrhnuté písmeno ac) navrhujeme vypustiť a jeho navrhovaným znením zmeniť definíciu centrálnej protistrany v § 3 odsek 3 písm. o) v platného znenia zákona o burze. Odôvodnenie: Z dôvodu zabránenia duplicity definície toho istého pojmu. 3.Navrhujeme doplniť nové písm. ab) a ac), ktoré znejú: „ab) organizátorom trhu osobu alebo osoby, ktoré riadia alebo organizujú činnosť regulovaného trhu a môže to byť aj samotný regulovaný trh, ac) vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie v burze a ktoré sú zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie burzy.“ Odôvodnenie: Ide o doplnenie chýbajúcej transpozície čl. 4 odsek 1 bod 18 smernice 2014/65/EÚ. K bodu 7 Navrhujeme zmeniť slová „písmenom k)“ na slová „písmenom h)“ Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Súčasné znenie § 4 ods. 4 končí písmenom g), po ktorom nasleduje písmeno h). K bodu 8 1.Z navrhovaného § 4 ods. 15, prvá veta navrhujeme vypustiť slová „cenných papierov“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava – použitie zavedenej legislatívnej skratky „burza“. 2.V § 4 ods. 15 druhú vetu navrhujeme zaviesť ako samostatný odsek 16 a navrhované odseky 16 až 20 prečíslovať na 17 až 21. V súvislosti s touto úpravou je potrebné v úvodnej vete číslo 20 zmeniť na číslo 21. Odôvodnenie: Navrhovaný odsek 15 je potrebné rozdeliť na dva samostatné odseky - druhá veta navrhovaného odseku 15 upravuje odlišnú oblasť ako prvá veta. Legislatívno-technická úprava. 3.Vo všetkých dopĺňaných odsekoch § 4 navrhujeme nahradiť slová „organizátor trhu“ vo všetkých tvaroch slovom „burza“ v príslušnom tvare. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Zjednotenie používania pojmov. 4.V § 4 ods. 15 písm. a) je potrebné slová „trhu. Počet“ nahradiť slovami „trhu; počet“. K bodu 9 V poznámke pod čiarou k odkazu 16ab je potrebné doplniť publikačný zdroj nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení. Poznámka pod čiarou k odkazu 16ab bude znieť: „16ab) Články 6, 10 a 26 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení.”. K bodu 10 Slovo „oprávnený“ navrhujeme nahradiť slovom „povinný“. Odôvodnenie: Dohliadané subjekty sú povinné Národnej banke Slovenska poskytnúť doklady a informácie potrebné na riadny výkon dohľadu. K bodu 14 1.V § 14 ods. 8 navrhujeme za slovo „informuje“ doplniť slová „bez zbytočného odkladu“ Odôvodnenie: Je potrebné určiť lehotu, do kedy burza cenných papierov informuje Národnú banku Slovenska o obsahu záväznej písomnej dohody. 2.V § 14 ods. 14 navrhujeme znenie poslednej vety upraviť: „Burza je povinná uvedené informácie sprístupniť Národnej banke Slovenska na požiadanie.“ Odôvodnenie: Dohliadané subjekty sú povinné Národnej banke Slovenska poskytnúť doklady a informácie potrebné na riadny výkon dohľadu. K bodu 19 Navrhujeme § 22a preformulovať nasledovne: „§22a Národná banka Slovenska udelí v súlade s osobitným predpisom 35b) burze alebo obchodníkovi s cennými papiermi prevádzkujúcemu obchodné miesto výnimku z povinnosti zverejňovať informácie uvedené v osobitnom predpise. 35c).“. Poznámky pod čiarou k odkazom 35b) a 35c) znejú: „35b) čl. 4 a 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú.v. EÚ L..........,...........) v platnom znení. 35c) čl. 3 ods. 1 a 8 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú.v. EÚ L..........,...........) v platnom znení.“. Poznámky pod čiarou 35d až 35j sa vypúšťajú. Odôvodnenie: Napriek tomu, že výnimky z predobchodnej transparentnosti sú upravené nariadením 600/2014, ktoré je priamo účinné, je nevyhnutné zaviesť takéto oprávnenie Národnej banky Slovenska do zákona. K bodom 26, 27 a 28 Navrhujeme znenie celého § 38 preformulovať nasledovne: „§ 38 (1) Burza bez zbytočného odkladu pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom na trhu alebo vylúči finančný nástroj z príslušného trhu, ktorý organizuje, ak finančný nástroj alebo emitent prestanú spĺňať podmienky na prijatie finančného nástroja na príslušný trh burzy ustanovené týmto zákonom alebo burzovými pravidlami alebo ak emitent neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom. Burza písomne vyzve emitenta na odstránenie nedostatkov, ak nie je emitentovi možné doručiť písomnú výzvu, môže vyzvať emitenta aj zverejnením v tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo iným vhodným spôsobom určeným v burzových pravidlách. Burza bez zbytočného odkladu pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúči finančný nástroj, ak sa dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nepozastavenia obchodovania mohli viesť k poškodeniu investorov alebo ohrozeniu verejného záujmu, ak zistila manipuláciu s trhom alebo má dôvodné podozrenie z manipulácie s trhom v súvislosti s týmto finančným nástrojom. Burza nie je povinná pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť finančný nástroj, ak by to spôsobilo závažné poškodenie záujmov investorov alebo ohrozilo riadne fungovanie trhu. (2) Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom, alebo vylúči finančný nástroj z obchodovania, je povinná zároveň pozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo vylúčiť z obchodovania deriváty v súlade s osobitným predpisom,58aa) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, ak je to potrebné na podporu cieľov pozastavenia alebo vylúčenia podkladového finančného nástroja. (3) Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom najviac na tri mesiace. Útvar inšpekcie burzových obchodov preverí skutočnosti, ktoré viedli k pozastaveniu obchodovania podľa odseku 1 tretej vety, podá správu Národnej banke Slovenska, predstavenstvu a generálnemu riaditeľovi. V správe uvedie najmä, či bol porušený zákon a burzové pravidlá, rozsah tohto porušenia a osoby zodpovedné za toto porušenie. Ak bolo pozastavené obchodovanie podľa odseku 1 a emitent v určenej lehote na výzvu burzy neodstráni nedostatky, burza vylúči finančný nástroj z príslušného trhu alebo preradí na iný trh burzy, ktorého podmienky spĺňa. (4) Skončenie obchodovania, pozastavenie obchodovania alebo vylúčenie finančného nástroja z príslušného trhu burza bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke Slovenska a zverejní v tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Burza je oprávnená zverejniť skutočnosť, že emitent neplní alebo nie je schopný plniť povinnosti vyplývajúce z prijatia ním vydaných finančných nástrojov na trh burzy. (5) Ak emitent alebo právny nástupca emitenta požiada burzu o skončenie obchodovania pri zániku finančných nástrojov prijatých na príslušný trh burzy, burza skončí obchodovanie s týmito finančnými nástrojmi v požadovanej lehote; ak lehota nie je uvedená, skončí obchodovanie do piatich dní odo dňa doručenia žiadosti. (6) Ak požiada burzu o skončenie obchodovania na príslušnom trhu burzy emitent akcií, na ktorého sa vzťahuje povinnosť podľa § 39 alebo podľa osobitného zákona57), je povinný predložiť burze doklady o splnení tejto povinnosti alebo rozhodnutie všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy. Burza skončí obchodovanie s týmito akciami do piatich dní odo dňa, keď jej emitent oznámil splnenie záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie,32) alebo bezodkladne po prijatí oznámenia emitenta o rozhodnutí všetkých akcionárov emitenta o skončení obchodovania na príslušnom trhu burzy. (7) Emitent cenného papiera prijatého na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent cenného papiera prijatého na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s cenným papierom bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie cenného papiera na trh burzy, zodpovedá majiteľom cenných papierov a investorom za škody, ktoré im vznikli v dôsledku pozastavenia obchodovania s cenným papierom podľa odseku 1 alebo v dôsledku vylúčenia cenného papiera z trhu z dôvodu podľa odseku 3 druhej vety. (8) Emitent akcií prijatých na trh kótovaných cenných papierov alebo emitent akcií prijatých na regulovaný voľný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami bude možné obchodovať na burze alebo že emitent požiada o prijatie akcií na príslušný trh burzy, je povinný vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie 33) na kúpu všetkých akcií, s ktorými by po vylúčení z trhu burzy podľa odseku 3 už nebolo možné obchodovať na žiadnej burze, na zahraničnej burze alebo na zahraničnom regulovanom trhu58); tým nie je dotknuté ustanovenie § 39 ani osobitný zákon.57) Na účely vykonania povinnej ponuky na prevzatie sa akcie vylúčené z trhu považujú za akcie prijaté na regulovanom trhu. (9) Ak burza pozastaví obchodovanie s finančným nástrojom alebo derivátom alebo vylúči finančný nástroj alebo derivát podľa odsekov 1 a 2, Národná banka Slovenska je oprávnená aj na ostatných regulovaných trhoch, mnohostranných obchodných systémoch, organizovaných obchodných systémoch a systematických internalizátoroch, pre ktoré je príslušným orgánom dohľadu a na ktorých sa obchoduje s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v osobitnom predpise,58aa) ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, v súlade s osobitným predpisom58ab) pozastaviť obchodovanie s týmto finančným nástrojom alebo derivátmi, alebo vylúčiť tento finančný nástroj alebo deriváty z obchodovania, ak je pozastavenie alebo vylúčenie spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo o finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom,58ac) okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu. (10) Ak Národná banka Slovenska dostala oznámenie o pozastavení alebo vylúčení od príslušného orgánu iného členského štátu EÚ, rozhodne v súvislosti s tým istým finančným nástrojom alebo derivátmi uvedenými v osobitnom predpise58ac), ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou o pozastavení obchodovania alebo vylúčení , ak je pozastavenie obchodovania alebo vylúčenie oznámené príslušným orgánom iného členského štátu spôsobené podozrením zo zneužívania trhu, ponukou na prevzatie alebo nezverejnením dôverných informácií o emitentovi alebo finančnom nástroji v rozpore s osobitným predpisom 58ac), okrem prípadov, keď by takéto pozastavenie alebo vylúčenie mohlo spôsobiť závažné poškodenie záujmov investorov alebo riadneho fungovania trhu. (11) Národná banka Slovenska oznámi rozhodnutie burzy podľa odseku 1 a 2 a svoje rozhodnutie podľa odseku 9 a 10 Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a ostatným príslušným orgánom, v prípade ak sa rozhodne obchodovanie s finančným nástrojom nepozastaviť alebo ho nevylúčiť z obchodovania alebo nepozastaviť obchodovanie s derivátmi alebo nevylúčiť z obchodovania deriváty uvedené v osobitnom predpise58aa), ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, pripojí k rozhodnutiu aj vysvetlenie. (12) Odseky 2, 9, 10 a 11 sa uplatňujú aj v prípade, keď sa pozastavenie obchodovania s finančným nástrojom alebo vylúčenie finančného nástroja z obchodovania alebo pozastavenie obchodovania s derivátmi alebo vylúčenie z obchodovania derivátov uvedených v osobitnom predpise58aa), ktoré súvisia s týmto finančným nástrojom alebo pre ktoré je tento finančný nástroj referenciou, zrušilo. (13) Za splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa považuje, ak burza preradí finančný nástroj na trh, ktorého podmienky finančný nástroj alebo jeho emitent spĺňa. (14) O prijatí opatrení podľa odsekov 1 až 8 a 12 a 13 je burza povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska a zverejniť o tom oznámenie.“. Poznámky pod čiarou k odkazom 58aa až 58ac znejú: „58aa) § 5 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 58ab) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) .../... z 24.5. 2016 dopĺňajúce smernicu 2014/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady s ohľadom na regulačné technické predpisy pre pozastavenie a vylúčenie finančných nástrojov z obchodovania (Ú.v. EÚ L..,............). 58ac) Články 7 a 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú.v. EÚ L 173, 12.6.2014). Odôvodnenie: Zosúladenie s článkom 52 smernice 2014/65/EÚ, ktorý upravuje pozastavenie alebo vylúčenie z obchodovania nielen s finančnými nástrojmi , tak ako je to v súčasnosti, ale aj so súvisiacimi derivátmi, popisuje proces a povinnosť pozastaviť obchodovanie alebo vylúčiť finančný nástroj z obchodovania aj na iných obchodných miestach a to tak v tom istom štáte ako aj v ostatných členských štátoch, určuje povinnosti príslušným orgánom dohľadu, povinnosti ohľadom zverejňovania a vzájomnej komunikácie. Návrh tohto ustanovenia je potrebné upraviť do finálnej podoby spolu s úpravou § 55 a § 63 do finálnej podoby, keďže navzájom veľmi úzko súvisia. K bodu 26 V poznámke pod čiarou k odkazu 58ac je potrebné citovať nariadenie (EÚ) č. 596/2014 v platnom znení v súlade s Prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (Citácia právne záväzných aktov Európskej únie – bod 62.6.) v platnom znení. Poznámka pod čiarou k odkazu 58ac bude znieť: „58ac) Články 7 a 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014) v platnom znení.“. K bodu 35 Na konci navrhovaného odseku navrhujeme doplniť vetu: „Za šírenie regulovaných informácií podľa odseku 4 písm. d) sa považuje aj ich zverejnenie podľa § 47 ods. 1.“ Odôvodnenie: Uvedený návrh upresňuje, čo môže byť považované za šírenie regulovaných informácií v navrhovanom bode č. 34 (§ 47 odsek 4 písm. d). K bodu 38 1. Znenie § 51 odsek 6 navrhujeme zmeniť nasledovne: „(6) Zo zaradenia finančného nástroja, ktorý je prijatý k obchodovaniu na regulovanom trhu, do zoznamu mnohostranného obchodného systému alebo do zoznamu organizovaného obchodného systému bez súhlasu emitenta nevyplývajú emitentovi v súvislosti s obchodovaním v mnohostrannom obchodnom systéme alebo organizovanom obchodnom systéme žiadne prvotné, priebežné ani príležitostné informačné povinnosti.“. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením čl. 18 odsek 8 smernice 2014/65/EÚ. 2. V § 51 ods. 10 navrhujeme za slovami „oprávnenie organizátora mnohostranného obchodného systému a“ nahradiť slová „v pravidlách“ slovom „organizátora“ a za slovami „určiť v pravidlách mnohostranného obchodného systému a“ doplniť slová “ v pravidlách“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. 3. V § 53 ods. 1 navrhujeme nahradiť slová „osobitným predpisom 3)“ odkazom na tie ustanovenia v zákone o cenných papieroch a v zákone o burze, ktorými sa transponujú čl. 16 a 18 smernice 2014/65/EÚ. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením čl. 19 odsek 1 smernice 2014/65/EÚ. 4. V § 53 ods. 2 navrhujeme nahradiť slová „odseku 3“ odkazom na ustanovenia transponujúce čl. 53 odsek 3 smernice 2014/65/EÚ. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením čl. 19 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. 5. V § 53 ods. 4 navrhujeme nahradiť prvú vetu transpozíciou prvej vety čl. 19 odsek 4 smernice 2014/65/EÚ. Odôvodnenie: Navrhované znenie prvej vety je transpozíciou čl. 18 odsek 4 smernice 2014/65/EÚ a v predloženom návrhu zákona sa už nachádza v návrhu § 52 odsek 3 písmeno d), keďže toto ustanovenie nie je osobitnou požiadavkou špeciálne len pre mnohostranný obchodný systém ale požiadavkou platnou pre mnohostranný obchodný systém aj organizovaný obchodný systém. Zároveň toto ustanovenie malo byť transpozíciou čl. 19 odsek 4 smernice 2014/65/EÚ a preto je potrebné doplniť aj transpozíciu prvej vety uvedeného odseku, lebo návrhom sa transponuje len jeho druhá veta. 6. V § 54 ods. 12 navrhujeme nahradiť slová „§ 51 a 52“ odkazom na ustanovenia, ktorými sa transponujú čl. 18 a 27 smernice 2014/65/EÚ. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením čl. 20 odsek 6 posledný odsek smernice 2014/65/EÚ. 7. V § 54 ods. 13 druhá veta navrhujeme slovo „vysvetlia“ nahradiť slovami „sú povinní vysvetliť“. Odôvodnenie: Dohliadané subjekty sú povinné Národnej banke Slovenska poskytnúť doklady a informácie potrebné na riadny výkon dohľadu. 8. V § 56 ods.1 navrhujeme nahradiť slová „obchodníkom s cennými papiermi alebo burzou organizujúcimi mnohostranný obchodný systém je potrebné povolenie na organizovanie rastového trhu“ nahradiť slovami „burzou organizujúcou mnohostranný obchodný systém je potrebná registrácia rastového trhu.“. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením čl. 33 smernice 2014/65/EÚ vzhľadom k tomu, že v tomto prípade nejde o udelenie povolenia ale o zaregistrovanie mnohostranného obchodného systému ako rastového. 9. V § 56 ods. 2 navrhujeme nahradiť slová „rozhodne o udelení povolenia“ slovami „zaregistruje mnohostranný obchodný systém ako rastový trh“ a slová „obchodníka s cennými papiermi alebo burzy organizujúcich“ slovami „burzy organizujúcej“. Odôvodnenie: Zosúladenie znenia so znením čl. 33 smernice 2014/65/EÚ. Pripomienku je potrebné posudzovať v spojitosti s príslušnou pripomienkou k čl. I. 10. V § 56 ods. 3 navrhujeme nahradiť odkaz 3 odkazom na ustanovenia zákona o cenných papieroch transponujúce smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES o prospekte. Odôvodnenie: Zosúladenie znenia so znením čl. 33 smernice 2014/65/EÚ. Pripomienku je potrebné posudzovať v spojitosti s príslušnou pripomienkou k čl. I. 11. V § 56 ods. 4 navrhujeme nahradiť slovo „povolenie“ slovom „registráciu“. Odôvodnenie: Zosúladenie znenia so znením čl. 33 smernice 2014/65/EÚ. V prípade rastového trhu nejde o povolenie ale o registráciu. 12. V § 56 odsek 5 navrhujeme vypustiť v prvej vete slová „obchodníka s cennými papiermi“ a v druhej vete nahradiť slová „Obchodník s cennými papiermi alebo burza organizujúci mnohostranný obchodný systém môžu“ slovami „Burza organizujúca mnohostranný obchodný systém môže“. Odôvodnenie: Zosúladenie znenia so znením čl. 33 smernice 2014/65/EÚ v spojitosti s pripomienkou k čl. I. 13. V § 56 navrhujeme upraviť znenie odsekov 6 až 7 takto: „(6) Národná banka Slovenska zruší registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu, ak a) burza organizujúca rastový trh o to požiada, b) burza organizujúca rastový trh prestala spĺňať požiadavky uvedené v § 56 odseku 3 alebo osobitnom predpise XX). (7) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) bez zbytočného odkladu registráciu mnohostranného obchodného systému ako rastového trhu alebo jej zrušenie.“. Poznámka pod čiarou k odkazu XX) znie: „XX) čl. 79 ods. 2 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ)…/…k smernici 2014/65/EÚ Európskeho parlamentu a Rady v súvislosti s organizačnými požiadavkami a prevádzkovými podmienkami na investičné spoločnosti a definovanými pojmami pre účely predmetnej smernice.“ Navrhovaný odsek 7 je potrebné označiť ako odsek 8: Odôvodnenie: Zosúladenie znenia s čl. 33 odseky 5 až 7 smernice 2014/65/EÚ. Táto pripomienka súvisí aj s pripomienkou k novelizačnému bodu 43. 14. V § 57 ods. 1 je potrebné nahradiť slová „Obchodníkom s cennými papiermi alebo burza“ slovami „Burza alebo obchodník s cennými papiermi“. Rovnakú úpravu navrhujeme urobiť aj v ustanoveniach § 57a ods. 9 a 11. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava 15. V § 57a ods. 1 je potrebné vypustiť slová „podľa osobitného predpisu 67)“ a doplniť za slovom „kontraktoch“ slová „v súlade s metodikou výpočtu určenou v osobitnom predpise 67)“ a zároveň je potrebné toto ustanovenie zosúladiť s navrhovaným znením § 57a ods. 5 koniec vety a znením odseku 6. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie so znením smernice 2014/65/EÚ a zabezpečenie konzistentnosti. 16. V § 57a ods. 5 navrhujeme nahradiť slovo „určenej“ slovom „zistenej“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. 17. V § 57a ods. 6 je potrebné nahradiť slová „odsekom 3“ odkazom na príslušné regulačné technické predpisy podľa v čl. 57(5) smernice 2014/65/EÚ. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Zosúladenie so znením smernice 2014/65/EÚ. 18. V § 57a navrhujeme doplniť za odsek 7 nový odsek 8, ktorý znie: „(8) Ak sa s rovnakým komoditným derivátom obchoduje vo významných objemoch na obchodných miestach vo viac ako jednom štáte a najväčší objem obchodov sa neuskutočňuje na obchodnom mieste v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska konzultuje s centrálnym orgánom dohľadu obchodného miesta s najväčším objemom obchodov a príslušnými orgánmi dohľadu obchodných miest, na ktorých sa tento derivát obchoduje vo významných objemoch, o jednotnom obmedzení pozícií. Ak Národná banka Slovenska nesúhlasí so stanoveným jednotným obmedzením pozícií, ktoré sa má uplatniť alebo zmeniť, písomne o tom informuje centrálny orgán dohľadu, ktorý stanovil jednotné obmedzenia pozícií a uvedie úplné a podrobné dôvody, pre ktoré sa domnieva že požiadavky určené v odseku 1 nie sú splnené.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. Chýbajúca transpozícia čl. 57 odsek 6 smernice 2014/65/EÚ pre prípad, keď Národná banka Slovenska nie je centrálnym orgánom dohľadu. 19. Znenie § 57a ods. 16 navrhujeme upraviť nasledovne: „(16) Národná banka Slovenska môže uložiť sankcie podľa tohto zákona za porušenie obmedzenia pozícií ustanovených podľa tohto zákona ak: a) pozície držané osobami nachádzajúcimi sa alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí, ktoré prekračujú obmedzenia týkajúce sa kontraktov na komoditné deriváty, ustanovené Národnou bankou Slovenska v súvislosti s kontraktmi na obchodných miestach nachádzajúcich sa alebo pôsobiacich na území Slovenskej republiky alebo s ekonomicky rovnocennými mimoburzovými kontraktmi, b) pozície držané osobami nachádzajúcimi sa alebo pôsobiacimi na území Slovenskej republiky, prekračujúce obmedzenia týkajúce sa kontraktov na komoditné deriváty, stanovené príslušnými orgánmi v iných členských štátoch.“ Odôvodenie: Spresnenie textu. 20. V § 57b ods. 1 je potrebné nahradiť slovo „oznámili“ slovom „oznámiť“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická úprava. 21. V § 57b ods. 3 navrhujeme doplniť za slová „Národnej banke Slovenska“ slová „ ak orgánu dohľadu obchodného miesta, na ktorom sa s komoditnými derivátmi alebo emisnými kvótami alebo ich derivátmi obchoduje alebo “. Odôvodnenie: Zosúladenie so znením čl. 58 odsek 2 smernice 2014/65/EÚ. V § 57b ods. 5 v prvej vete navrhujeme nahradiť slová „obchodník s cennými papiermi alebo burza prevádzkujúci“ slovami „burza alebo obchodník s cennými papiermi organizujúci“ a v písmene c) doplniť odkazy na predpisy, do ktorých boli transponované smernice 2009/138/ES a 2003/41/ES. Zároveň navrhujeme zadefinovať alebo upraviť pojem „komerčné podniky“ uvedený v písmene d). Odôvodnenie: Zabezpečenie konzistentného používania pojmov, právnej istoty a doplnenie chýbajúcej transpozície čl. 54 odsek 4 smernice 2014/65/EÚ. 22. Súčasne je potrebné opraviť poznámky pod čiarou a to najmä k odkazom 66, 66a, 66d, 67a a 68. Odôvodnenie: Zosúladenie so smernicou 2014/65/EÚ. V prípade odkazov 66, 66a a 68 na konkrétne články delegovaného nariadenia sú uvedené nesprávne články (ak vychádzame z návrhu zverejneného na webovom sídle Európskej Komisie). 23. V poznámke pod čiarou k odkazu 68a je potrebné citovať nariadenie (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení a nariadenie (EÚ) č. 1227/2011 v súlade s Prílohou č. 1 k Legislatívnym pravidlám vlády SR (Citácia právne záväzných aktov Európskej únie – bod 62.6.) v platnom znení. Poznámka pod čiarou k odkazu 68a bude znieť: “68a) Článok 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 v platnom znení a článok 8 nariadenia (EÚ) č. 1227/2011.”. K bodu 43 Bod 43 navrhujeme vypustiť. Odôvodnenie: V prípade rastového trhu nejde o povolenie ale o registráciu a príslušné ustanovenia navrhujeme vložiť do nového § 56 tak ako je to uvedené v pripomienkach k § 56 v rámci pripomienok k bodu 38. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. IV. § 20 ods. 4, § 119 ods. 5, §180 ods. 7: V § 20 ods. 4 sa za písm. h) dopĺňajú písm. i) a j), ktoré znejú: i) v prípade, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond, informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 zákona v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu. j) v prípade, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond, informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanovením § 88 zákona a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu. Doterajší § 20 ods. 4 písm. i) sa označuje ako § 20 ods. 4 písm. k). V § 20 ods. 5 sa v prvej vete slovné spojenie „podľa odseku 4 písm. a), f) a g)“ mení na „podľa odseku 4 písm. a), f), g), i) a j)“. V § 119 ods. 5 písm. b) bod 2 znie: „2. je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom fond kvalifikovaných investorov,“ V § 119 ods. 5 písm. b) sa dopĺňajú body 3 a 4, ktoré znejú: „3. je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí v prípade, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 zákona v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu,“ „4. je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí v prípade, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanovením § 88 zákona a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu.“ § 180 ods. 7 písm. c) znie: c) je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom je fond kvalifikovaných investorov. § 180 ods. 7 sa dopĺňajú písm. d) a e), ktoré znejú nasledovne: d) je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí v prípade, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 zákona v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu, e) je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí v prípade, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanovením § 88 zákona a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu. Odôvodnenie: Touto úpravou navrhujeme možnosť zlúčiť fond kvalifikovaných investorov do verejného špeciálneho fondu s podmienkou zosúladenia aktív ku dňu podania žiadosti, ako aj do štandardného fondu (pri zachovaní rovnakých podmienok ohľadom zosúlaďovania aktív). Pri takomto zlúčení zostáva zachovaný princíp v zmysle európskej legislatívy, ako aj v zmysle domácej legislatívy podľa § 83 ods. 2 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní, a to, že fond by sa nemal zlúčiť do iného druhu fondu, ktorý je ohľadom ochrany podielnikov menej bezpečný, resp. menej chránený. Po akceptácii týchto navrhovaných úprav príslušných ustanovení by už nemali vznikať žiadne pochybnosti a dohady ohľadom možností zlúčenia podielových fondov a ani o možných smeroch takéhoto zlúčenia. Každopádne, podielnik fondu kvalifikovaných investorov je vopred informovaný o plánovanom zlúčení a pokiaľ mu zlúčenie nevyhovuje, môže požiadať o redemáciu. Je veľmi dôležité upozorniť na skutočnosť, že je nevyhnutné aby sa fond kvalifikovaných investorov mohol legislatívne zlúčiť do štandardného fondu (za rovnakých podmienok – zosúladenie aktív, ako v prípade vyššie uvedeného navrhovaného zlúčenia fondu kvalifikovaných investorov do verejného špeciálneho fondu). Pokiaľ správcovským spoločnostiam fond kvalifikovaných investorov prestane zapadať do ich produktového portfólia, resp. už ho nebudú môcť ďalej efektívne spravovať a pritom by ho nemohli zlúčiť do štandardného fondu a ponuka existujúcich verejných špeciálnych fondov bude obmedzená, tak budú nútené požiadať o vrátenie povolenia na spravovanie fondu kvalifikovaných investorov, čo neprispeje k stabilite a rozvoju domáceho kapitálového trhu. V prípade takéhoto zatvárania fondu sa totiž majetok fondu vypláca na účty podielnikov, pričom skúsenosti ukazujú, že takto vyplatené prostriedky sa v identickom objemov do fondov nevrátia. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. IV. § 135 ods. 3: Slová: „50% hodnoty majetku“ navrhujeme nahradiť slovami: „80% hodnoty majetku“ Odôvodnenie: Navrhujeme navýšiť limit celkovej sumy všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností realitným spoločnostiam z 50% na 80% hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností. Táto zmena súvisí so zmenou limitu podľa § 135 ods. 2 ZKI, kde sa nedávnou novelou ZKI zvýšil limit všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti z 50% na 80% hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti. Nevidíme dôvod na súčasné nastavenie limitu pre daný pôžičkový vzťah. Realitná spoločnosť sa môže financovať zo zdrojov poskytnutých akcionárom vo forme pôžičky, ktorá musí byť v zmysle zákona o kolektívnom investovaní zabezpečená. Navýšenie tohto limitu umožňuje správcovskej spoločnosti lepšie pracovať s kapitálovou štruktúrou realitnej spoločnosti a tým poskytovať podielnikom, čo najvýhodnejšie riešenia. Výhoda tejto zmeny je aj pri odpredaji realitnej spoločnosti do, resp. z majetku fondu, nakoľko protistrany týchto obchodov, napr. developeri, alebo inštitucionálni investori takéto limity nemajú a pracujú pri posudzovaní a ohodnocovaní týchto investícii s inými vstupmi svojich modelov. Týmto návrhom dochádza k optimalizácií kapitálovej štruktúry a využívaním limitu v súčasnosti, ako ani jeho navrhovaným navýšením, nedochádza k pákovému efektu (teda externému financovaniu), nakoľko sa jedná o úverový vzťah verejného špeciálneho fondu nehnuteľností a realitnej spoločnosti, ktoré sú majetkovo prepojené a v oboch prípadoch ide o financovanie z majetku fondu (vkladov podielnikov). Limit týkajúci sa externého financovania (peniaze nepochádzajúce z majetku fondu t.j. vkladov podielnikov) pri ktorom dochádza k pákovému efektu je zakotvený v § 135 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní a ostáva nezmenený. Navýšením limitu v zmysle § 135 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní sa naopak môže zúžiť potreba využívať externé financovanie, kde vzniká pákový efekt. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. IV. § 4 ods. 5 Za slovné spojenie na začiatku vety „Zahraničný subjekt kolektívneho investovania“ navrhujeme vložiť „,ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti sa na účely osobitného predpisu 97) považujú za podielové listy“ Pričom znenie poznámky č 97 navrhujeme nasledovne: „97) Zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Zákon o dani z príjmov nereflektuje súčasné znenie zákona o kolektívnom investovaní a vytvára právnu neistotu. Návrhom sa odstraňuje nejednotný proces zdaňovania fondov. Navyše zdaňovanie zahraničných subjektov kolektívneho investovania je nejasné vzhľadom na rozdiely medzi slovenskou a zahraničnou právnou úpravou (ohľadom foriem subjektov kolektívneho investovania). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. IV. Prílohe č. 3 bod 12. Údaje o zásadách odmeňovania (Správa o hospodárení správ. spol. s majetkom vo fonde) Navrhujeme vypustiť bod 12. V prípade, že to nebude možné, navrhujeme aspoň možnosť zovšeobecniť požadované údaje pod písm. a) a c) a informácie podľa písm. d) a e) agregovaním údajov z výročnej správy a účtovnej uzávierky. Odôvodnenie: Pri porovnávaní týchto údajov môže dôjsť k nesprávnej interpretácii, pretože správcovské spoločnosti používajú rôzne spôsoby výpočtu odmien. Informácie sa vzťahujú k správcovským spoločnostiam, nie k majetku fondu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl IV. § 33 ods. 17 Navrhujeme v uvedenom odstavci vypustiť poslednú vetu. Odôvodnenie: Máme za to, že pri súčasnom znení vzniká možný konflikt záujmov členov dozornej rady a Výboru pre odmeňovanie. Dozorná rada v zmysle § 33 ods. 14 písm. c) prijíma a preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania. Výbor má skôr poradnú funkciu vo vzťahu k dozornej rade – zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania, ktoré má prijímať dozorná rada. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. V. § 33 ods. 17 Navrhujeme v uvedenom odstavci vypustiť poslednú vetu. Odôvodnenie: Máme za to, že pri súčasnom znení vzniká možný konflikt záujmov členov dozornej rady a Výboru pre odmeňovanie. Dozorná rada v zmysle § 33 ods. 14 písm. c) prijíma a preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania. Výbor má skôr poradnú funkciu vo vzťahu k dozornej rade – zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania, ktoré má prijímať dozorná rada. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. V. § 20 ods. 4, § 119 ods. 5, §180 ods. 7: V § 20 ods. 4 sa za písm. h) dopĺňajú písm. i) a j), ktoré znejú: i) v prípade, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond, informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 zákona v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu. j) v prípade, ak je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond, informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanovením § 88 zákona a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu. Doterajší § 20 ods. 4 písm. i) sa označuje ako § 20 ods. 4 písm. k). V § 20 ods. 5 sa v prvej vete slovné spojenie „podľa odseku 4 písm. a), f) a g)“ mení na „podľa odseku 4 písm. a), f), g), i) a j)“. V § 119 ods. 5 písm. b) bod 2 znie: „2. je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom fond kvalifikovaných investorov,“ V § 119 ods. 5 písm. b) sa dopĺňajú body 3 a 4, ktoré znejú: „3. je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí v prípade, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 zákona v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu,“ „4. je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí v prípade, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanovením § 88 zákona a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu.“ § 180 ods. 7 písm. c) znie: c) je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom je fond kvalifikovaných investorov. § 180 ods. 7 sa dopĺňajú písm. d) a e), ktoré znejú nasledovne: d) je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom verejný špeciálny fond; to neplatí v prípade, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanoveniami § 124 alebo § 125 zákona v závislosti od kategórie nástupníckeho verejného špeciálneho fondu a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho verejného špeciálneho fondu, e) je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný fond; to neplatí v prípade, ak zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov je v súlade s ustanovením § 88 zákona a s ustanoveniami štatútu alebo stanov nástupníckeho štandardného fondu. Odôvodnenie: Touto úpravou navrhujeme možnosť zlúčiť fond kvalifikovaných investorov do verejného špeciálneho fondu s podmienkou zosúladenia aktív ku dňu podania žiadosti, ako aj do štandardného fondu (pri zachovaní rovnakých podmienok ohľadom zosúlaďovania aktív). Pri takomto zlúčení zostáva zachovaný princíp v zmysle európskej legislatívy, ako aj v zmysle domácej legislatívy podľa § 83 ods. 2 písm. c) zákona o kolektívnom investovaní, a to, že fond by sa nemal zlúčiť do iného druhu fondu, ktorý je ohľadom ochrany podielnikov menej bezpečný, resp. menej chránený. Po akceptácii týchto navrhovaných úprav príslušných ustanovení by už nemali vznikať žiadne pochybnosti a dohady ohľadom možností zlúčenia podielových fondov a ani o možných smeroch takéhoto zlúčenia. Každopádne, podielnik fondu kvalifikovaných investorov je vopred informovaný o plánovanom zlúčení a pokiaľ mu zlúčenie nevyhovuje, môže požiadať o redemáciu. Je veľmi dôležité upozorniť na skutočnosť, že je nevyhnutné aby sa fond kvalifikovaných investorov mohol legislatívne zlúčiť do štandardného fondu (za rovnakých podmienok – zosúladenie aktív, ako v prípade vyššie uvedeného navrhovaného zlúčenia fondu kvalifikovaných investorov do verejného špeciálneho fondu). Pokiaľ správcovským spoločnostiam fond kvalifikovaných investorov prestane zapadať do ich produktového portfólia, resp. už ho nebudú môcť ďalej efektívne spravovať a pritom by ho nemohli zlúčiť do štandardného fondu a ponuka existujúcich verejných špeciálnych fondov bude obmedzená, tak budú nútené požiadať o vrátenie povolenia na spravovanie fondu kvalifikovaných investorov, čo neprispeje k stabilite a rozvoju domáceho kapitálového trhu. V prípade takéhoto zatvárania fondu sa totiž majetok fondu vypláca na účty podielnikov, pričom skúsenosti ukazujú, že takto vyplatené prostriedky sa v identickom objemov do fondov nevrátia. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. V. § 135 ods. 3: Slová: „50% hodnoty majetku“ navrhujeme nahradiť slovami: „80% hodnoty majetku“ Odôvodnenie: Navrhujeme navýšiť limit celkovej sumy všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností realitným spoločnostiam z 50% na 80% hodnoty majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností. Táto zmena súvisí so zmenou limitu podľa § 135 ods. 2 ZKI, kde sa nedávnou novelou ZKI zvýšil limit všetkých pôžičiek poskytnutých z majetku vo verejnom špeciálnom fonde nehnuteľností jednej realitnej spoločnosti z 50% na 80% hodnoty všetkých nehnuteľností v majetku tejto realitnej spoločnosti. Nevidíme dôvod na súčasné nastavenie limitu pre daný pôžičkový vzťah. Realitná spoločnosť sa môže financovať zo zdrojov poskytnutých akcionárom vo forme pôžičky, ktorá musí byť v zmysle zákona o kolektívnom investovaní zabezpečená. Navýšenie tohto limitu umožňuje správcovskej spoločnosti lepšie pracovať s kapitálovou štruktúrou realitnej spoločnosti a tým poskytovať podielnikom, čo najvýhodnejšie riešenia. Výhoda tejto zmeny je aj pri odpredaji realitnej spoločnosti do, resp. z majetku fondu, nakoľko protistrany týchto obchodov, napr. developeri, alebo inštitucionálni investori takéto limity nemajú a pracujú pri posudzovaní a ohodnocovaní týchto investícii s inými vstupmi svojich modelov. Týmto návrhom dochádza k optimalizácií kapitálovej štruktúry a využívaním limitu v súčasnosti, ako ani jeho navrhovaným navýšením, nedochádza k pákovému efektu (teda externému financovaniu), nakoľko sa jedná o úverový vzťah verejného špeciálneho fondu nehnuteľností a realitnej spoločnosti, ktoré sú majetkovo prepojené a v oboch prípadoch ide o financovanie z majetku fondu (vkladov podielnikov). Limit týkajúci sa externého financovania (peniaze nepochádzajúce z majetku fondu t.j. vkladov podielnikov) pri ktorom dochádza k pákovému efektu je zakotvený v § 135 ods. 6 zákona o kolektívnom investovaní a ostáva nezmenený. Navýšením limitu v zmysle § 135 ods. 3 zákona o kolektívnom investovaní sa naopak môže zúžiť potreba využívať externé financovanie, kde vzniká pákový efekt. Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. V. § 4 ods. 5 Za slovné spojenie na začiatku vety „Zahraničný subjekt kolektívneho investovania“ navrhujeme vložiť „,ktorého cenné papiere alebo majetkové účasti sa na účely osobitného predpisu 97) považujú za podielové listy“ Pričom znenie poznámky č 97 navrhujeme nasledovne: „97) Zákon č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov.“ Odôvodnenie: Zákon o dani z príjmov nereflektuje súčasné znenie zákona o kolektívnom investovaní a vytvára právnu neistotu. Návrhom sa odstraňuje nejednotný proces zdaňovania fondov. Navyše zdaňovanie zahraničných subjektov kolektívneho investovania je nejasné vzhľadom na rozdiely medzi slovenskou a zahraničnou právnou úpravou (ohľadom foriem subjektov kolektívneho investovania). Zásadná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
SASS (Slovenská asosciácia správcovských spoločností) K Čl. V. Prílohe č. 3 bod 12. Údaje o zásadách odmeňovania (Správa o hospodárení správ. spol. s majetkom vo fonde) Navrhujeme vypustiť bod 12. V prípade, že to nebude možné, navrhujeme aspoň možnosť zovšeobecniť požadované údaje pod písm. a) a c) a informácie podľa písm. d) a e) agregovaním údajov z výročnej správy a účtovnej uzávierky. Odôvodnenie: Pri porovnávaní týchto údajov môže dôjsť k nesprávnej interpretácii, pretože správcovské spoločnosti používajú rôzne spôsoby výpočtu odmien. Informácie sa vzťahujú k správcovským spoločnostiam, nie k majetku fondu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 25.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v bode 75., odporúčame slová „V § 144 ods. 2 až 5“ nahradiť slovami „V § 144 ods. 4 a 5“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. V V Čl. V, v bode 2. odporúčame slová „V § 9, 16, 17, 40, 160, 161“ nahradiť slovami „V § 9, §16, §17, § 40, §160, §161“ v súlade s bodom 55. Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II V Čl. II, v poznámke pod čiarou k odkazu 65a) odporúčame doplniť názov zákona, na ktorý sa odkazuje. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II V Čl. II, v bode 7., v § 4 ods. 4 odporúčame preveriť správnosť označenia doplneného písmena „k“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. II V Čl. II, v bode 36. odporúčame za slovom „prvá“ vložiť slovo „veta“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 33 Odporúčame vypustiť slová "a § 71l ods. 2" ako nadbytočné, keďže v bode 44 sa uvádza nové znenie § 71l. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov V Doložke vybraných vplyvov odporúčame v názve materiálu vypustiť slová „(transpozícia smernice 2014/65/EÚ - MiFID II)“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ŠP (Štátna pokladnica) LP.2017.4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566.2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 22 Odporúčame slová „písmenom h)“ nahradiť slovami „písmenom i)“. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
Verejnosť (Verejnosť) LP.2017.4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566.2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bod 47 Odporúčame vypustiť vetu: "Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 13.", keďže v § 73d sa nevkladajú ani nevypúšťajú žiadne odseky. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu) Čl. I bodom 25 a 26 Odporúčame vymeniť poradie bodov 25 a 26 a v novom bode 26 slová "§ 61" nahradiť slovami "§ 61a", keďže v zákone sa § 61 nenachádza. Odôvodnenie: Legislatívna pripomienka Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov V Doložke vybraných vplyvov, v bode 9. odporúčame vyznačiť vplyvy navrhovaného materiálu na rozpočet verejnej správy. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Doložke vybraných vplyvov Doložku vybraných vplyvov odporúčame neoznačovať ako „ Príloha č. 1“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky) K čl. II návrhu zákona 1. V poznámke pod čiarou k odkazu 11d odporúčame slová „Článok 2“ nahradiť slovami „Čl. 2“. 2. Odporúčame preveriť správnosť dopĺňaného písmena v novelizačnom bode 7, keďže § 4 ods. 4 obsahuje písmená a) až g), takže doplnenie nového písmena by sa pravdepodobne malo týkať písmena h). 3. V poznámke pod čiarou k odkazom č. 62, 65b, 66b ,66c a 68a odporúčame slovo „Článok“ nahradiť slovom „ČL.“. 4. V poznámke pod čiarou k odkazom 64 odporúčame pred uvedením jednotlivých paragrafov doplniť chýbajúci znak paragrafu. 5. V poznámke pod čiarou k odkazu 65a odporúčame doplniť chýbajúce číslo a názov zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. I V Čl. I, v poznámke pod čiarou k odkazu 110jc) odporúčame za slovom „ č. 414/2012 Z. z.“ vložiť slová „o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Zároveň odporúčame vypustiť slová „v znení neskorších predpisov.“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail
MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky) Čl. V V Čl. V odporúčame uviesť všetky zmeny a doplnenia pôvodného právneho predpisu v súlade s bodom 27.1. Prílohy č.1 k Legislatívnym pravidlám. Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2017 Detail