LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 74 – v §144 ods.1 písm. z) odporúčame slová „podľa §71m a §71n“ nahradiť slovami „podľa §71m a 71n“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 33 – slová „a §71l ods.2“ odporúčame vypustiť. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II V poznámke pod čiarou k odkazu 65a odporúčame uviesť príslušné číslo zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 22 – odporúčame preveriť správnosť označenia dopĺňaného písmena. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K bodu 7 - odporúčame preveriť správnosť označenia dopĺňaného písmena. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. IV K bodom 1 a 2 – odporúčame vymeniť ich poradie. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II V poznámke pod čiarou k odkazu 64 odporúčame slová „§71l, 71m,71p, 73b až 73d,73f až 73h, 73m,73o, 73p a 73s“ nahradiť slovami „§71l, §71m,§71p, §73b až 73d,§73f až 73h, §73m,§73o, §73p a 73s“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II V poznámkach pod čiarou k odkazom 62,65b,66b,66c a 68a odporúčame na začiatku uvádzať skratku „Čl.“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 68a v ďalšom znení aj skratku „čl.“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. V V úvodnej vete k čl. V odporúčame uviesť všetky zmeny a doplnenia pôvodného právneho predpisu. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K bodu 43 – v §64 ods.4 písm. b) odporúčame slová „§56 odsek 3“ nahradiť slovami „§56 ods. 3“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II Začiatok znenia poznámky pod čiarou k odkazu 11d odporúčame upraviť „11d) Čl. 2....“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. V K bodu 2 – začiatok znenia odporúčame upraviť „V §9, §16,§17,§40,§160,§161,“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. II K bodu 40 – slová „vypúšťa slovo „alebo““ odporúčame nahradiť slovami „slovo „alebo“ nahrádza čiarkou“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 75 – slová „V §144 ods.2 až 5“ odporúčame nahradiť slovami „V §144 ods.4 a 5“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 85 – odporúčame preveriť správnosť uvedeného textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 63 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „Za §79a sa vkladajú §79b a 79c, ktoré vrátane nadpisov znejú:“ a v tomto zmysle upraviť aj ďalší text. Súčasne materiál odporúčame doplniť aj o ďalšie samostatné body s týmto znením „Za §79c sa vkladá nadpis a §79d až 79f, ktoré znejú:“ ( pozn.: potrebné je doplniť aj znenie §79g) a „Za §79g sa vkladajú §79h až 79l, ktoré vrátane nadpisov znejú:“. Taktiež v poznámke pod čiarou k odkazu 60v odporúčame slová „písm. a) alebo b)“ nahradiť slovami „písm. a) alebo písm. b)“. Ide o legislatívno-technické pripomienky. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 44 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „§71l znie:“ a v tomto zmysle upraviť aj ďalší text. Súčasne materiál odporúčame doplniť aj o ďalší samostatný bod s týmto znením „§71m a 71n vrátane nadpisov znejú:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I V úvodnej vete k čl. I odporúčame uviesť všetky zmeny a doplnenia pôvodného právneho predpisu. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 47 – znenie odporúčame upraviť vzhľadom na nezrovnalosť úvodnej vety a záverečnej vety vo veci doterajších odsekov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 25 – začiatok úvodnej vety odporúčame upraviť "§61a sa dopĺňa...“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail