LP/2017/4 Zákon z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Pridať
ZÁKON
z ...2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 38 Odporúčame v čl. I bode 38 navrhovaný § 71h ods. 6 a 7 upraviť, v tom zmysle, aby boli v ustanovení použité v právnom poriadku ustálené pojmy, ako sú – zriadenie záložného práva a uplatnenie práva vzájomného započítania. Odôvodnenie: Legislatívno–technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. I bod 71 Odporúčame v čl. I bode 71 navrhovanom § 136 ods. 6 nad slová „osobitného zákona“ umiestniť správny odkaz na poznámku pod čiarou. Odôvodnenie: Poznámka pod čiarou k odkazu 7 cituje § 781 až 785 Občianskeho zákonníka, t.j. Vklady na vkladných knižkách. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K doložke vybraných vplyvov Odporúčame v doložke vybraných vplyvov časti 9. Vplyvy navrhovaného materiálu identifikovať vplyvy na rozpočet verejnej správy. Odôvodnenie: Potreba doplnenia vyplýva z Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. IV bod 2 Odporúčame v čl. IV bode 2 navrhovanom § 33a znenie písmena d) nahradiť znením: „d) doplnkové dôchodkové sporenie,12)“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. II Odporúčame nad rámec predkladaného návrhu v § 3 ods. 3 písm. f) zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov slová „doplnková dôchodková poisťovňa“ nahradiť slovami „doplnková dôchodková spoločnosť“. Zároveň odporúčame znenie poznámky pod čiarou k odkazu 11 nahradiť znením: „11) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) K čl. II bod 38 Odporúčame v čl. II bode 38 navrhovanom § 57b ods. 5 písm. c) slová „inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia“ nahradiť slovami „doplnkové dôchodkové spoločnosti“. Odôvodnenie: Legislatívno-technická pripomienka. Obyčajná pripomienka Odoslaná 23.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 13 § 7 ods. 12 Odporúčame slovo „často“ nahradiť slovom „pravidelne“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 32 § 71a ods. 3 Odporúčame spojenie „ad hoc“ nahradiť slovami „na vyžiadanie“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 73 § 144 ods. 1 písm. e) bod 2 Odporúčame slovo „urči“ nahradiť slovom „určiť“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 14 § 8 písm. w) Odporúčame slovo „vrátanie“ nahradiť slovom „vrátane“. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 44 § 71l ods. 1 Odporúčame za slovami „konfliktov medzi“ odstrániť znak „ , „. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) Čl. I bod 32 Odporúčame v poznámkach pod čiarou „Z.z.“ nahradiť „Z. z.“ Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. V K bodu 10 – celé znenie odporúčame upraviť „V §26d ods.2 sa slová „§7 ods.5 písm. d),g), i), m) a n)“ nahrádzajú slovami „§7 ods.5 písm. g), i), m) a n)“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. V K bodu 3 – v §4 ods.4 druhej vete odporúčame slová „podľa ods.2 písm. c)“ nahradiť slovami „podľa odseku 2 písm. c)“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. V K bodu 11 – slová „84 alebo 121“ odporúčame nahradiť slovami „28a,84 alebo §121“ a slová „84,121 alebo §137“ odporúčame nahradiť slovami „§28a,§84,§121 alebo §137“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. V K bodu 23 – odporúčame preveriť správnosť uvedeného textu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl.I K bodu 10 – slová „§5 ods.1,písm. e)“ odporúčame nahradiť slovami „§5 ods.1 písm. e)“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 80 – úvodnú vetu odporúčame upraviť „V §144 ods.27 druhá veta znie:“ a súčasne materiál odporúčame doplniť aj o ďalší samostatný bod s týmto znením „V §144 ods.27 sa na konci pripája táto veta:“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 62 – slová „§78, 78a, 78b, 104, 135,135a a 144“ odporúčame nahradiť slovami „§78, §78a, §78b, §104, §135,§135a a 144“. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail
ŠÚSR (Štatistický úrad Slovenskej republiky) čl. I K bodu 51 – v §73h ods.1 písm. a) odporúčame v piatom bode príslušné body uviesť slovom. Ide o legislatívno-technickú pripomienku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 20.1.2017 Detail